Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 372/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 121, ze dne 21. 6. 2004
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

372

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 2. června 2004

o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí

Vláda nařizuje podle § 24 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. a zákona č. 125/1998 Sb.:

§ 1
Rozsah působnosti

Toto nařízení upravuje poskytování náhrad některých výdajů státnímu zástupci, který byl přidělen k výkonu funkce státního zástupce k jinému orgánu nebo organizaci1) v zahraničí, pokud mu tímto orgánem nebo organizací není poskytována odměna za výkon funkce (dále jen "státní zástupce").

§ 2
Druhy náhrad

(1) Státnímu zástupci přísluší náhrada zvýšených životních nákladů.

(2) Státní zastupitelství, k němuž byl státní zástupce přidělen nebo přeložen k výkonu funkce2) (dále jen "státní zastupitelství"), může poskytovat státnímu zástupci i náhradu

a)   zvýšených vybavovacích výdajů,
b)   jízdních výdajů a výdajů za ubytování při některých cestách do České republiky a zpět,
c)   výdajů spojených s přepravou osobních věcí.

§ 3
Náhrada zvýšených životních nákladů

(1) Státnímu zástupci přísluší náhrada zvýšených životních nákladů od prvního do posledního dne přidělení k výkonu funkce v zahraničí. Tato náhrada se poskytuje v měně stanovené zvláštním právním předpisem3) (dále jen "stanovená měna").

(2) Základ pro určení měsíční výše náhrady zvýšených životních nákladů stanoví státní zastupitelství v rozmezí 5 % až 30 % z platu státního zástupce. Tato částka se násobí přepočítací relací pro zemi výkonu funkce. Přepočítací relace jsou stanoveny zvláštním právním předpisem3).

(3) Státnímu zástupci, kterého manželka nebo manžel následuje do místa výkonu funkce v zahraničí, přísluší náhrada podle odstavce 2, zvýšená o 15 %; toto zvýšení státnímu zástupci nenáleží

a)   za dobu pobytu manželky nebo manžela mimo zemi, která je určena jako místo výkonu funkce v zahraničí, přesahující 49 kalendářních dnů v běžném roce u evropských zemí a 63 kalendářních dnů v běžném roce u mimoevropských zemí,
b)   má-li manželka nebo manžel po dobu výkonu funkce v zahraničí příjem ze závislé činnosti nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.

(4) Rozhodne-li státní zastupitelství z bezpečnostních důvodů o evakuaci rodinných příslušníků státního zástupce, přísluší státnímu zástupci, který nadále vykonává funkci v zahraničí za mimořádného rizika, náhrada podle odstavce 2 zvýšená o 20 %. Zvýšená náhrada přísluší státnímu zástupci ode dne stanoveného v rozhodnutí státního zastupitelství o evakuaci do dne pominutí mimořádného rizika, o němž rozhodne státní zastupitelství.

(5) Pokud státnímu zástupci vznikají mimořádné výdaje, protože děti, žijící s ním ve společné domácnosti v zahraničí, nemají možnost získávat bezplatné základní nebo střední vzdělání4) v místě výkonu funkce v zahraničí, zvýší se náhrada podle předchozích odstavců o částku účelně vynaložených výdajů podle odstavce 6.

(6) Rozsah úhrady mimořádných výdajů podle odstavce 5 určí státní zastupitelství státnímu zástupci na základě jeho písemné žádosti. Státní zastupitelství uhradí pouze prokazatelně vynaložené výdaje na zápisné, školné a zkušebné, popřípadě výdaje jim na roveň postavené. Výdaje na individuální nebo dodatečnou výuku, na školní učebnice a pomůcky, pojistné, školní úbor, stravu, dopravu do školy a zpět, za nepovinné lekce, za školní akce apod. státní zastupitelství nehradí.

(7) Pokud státnímu zástupci vznikají výdaje z důvodu nemoci nebo úrazu státního zástupce nebo jeho rodinných příslušníků, zvýší se náhrada podle odstavců 2 až 4 o účelně vynaložené výdaje spojené s léčením v zahraničí. Pokud státní zástupkyně nebo manželka státního zástupce neodcestuje za účelem porodu do České republiky, může státní zastupitelství státnímu zástupci jednorázově zvýšit náhradu podle odstavců 2 až 4, a to až o částku, která odpovídá výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky a zpět.

(8) Náhrada zvýšených životních nákladů podle odstavců 1 až 4 za poslední měsíc přidělení k výkonu funkce v zahraničí se poskytuje ve stanovené měně, pokud se neposkytne v měně, na které se dohodne státní zastupitelství se státním zástupcem. Při určení výše náhrady použije státní zastupitelství kurzy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou a platné v den výpočtu výše náhrady.

§ 4
Náhrada zvýšených vybavovacích výdajů

(1) Státní zastupitelství může státnímu zástupci poskytnout jednorázovou náhradu prokázaných zvýšených vybavovacích výdajů v české měně.

(2) Výše náhrady podle odstavce 1 může činit nejvýše dvojnásobek platu státního zástupce.

§ 5
Náhrada jízdních výdajů a výdajů za ubytování
při některých cestách do České republiky a zpět

(1) Státní zastupitelství může státnímu zástupci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do České republiky a zpět za účelem lékařské prohlídky, porodu, z důvodu nemoci, úrazu, dovolené a pohřbu manželky nebo manžela, rodičů nebo dětí.

(2) Státní zastupitelství může státnímu zástupci poskytnout i náhradu ve výši prokazatelně vynaložených výdajů za cestu podle odstavce 1, které vznikly jeho rodinným příslušníkům, a též náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do České republiky jeho dítěte bezprostředně po skončení studia na střední škole.

(3) Státní zastupitelství může státnímu zástupci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu z České republiky a zpět jeho dítěte studujícího na základní nebo střední škole v České republice, a to jedenkrát ročně.

§ 6
Náhrada výdajů spojená s přepravou osobních věcí

(1) Státní zastupitelství může státnímu zástupci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů spojených s přepravou jeho osobních věcí, popřípadě i osobních věcí jeho rodinných příslušníků do místa výkonu funkce v zahraničí a zpět. Způsob přepravy určí státní zastupitelství.

(2) Státní zastupitelství může v jím uznané výši uhradit v souvislosti s přepravou osobních věcí podle odstavce 1 státnímu zástupci i prokazatelně vynaložené výdaje za

a)   pořízení přepravního obalu,
b)   správní poplatky spojené s přepravou,
c)   pojistné spojené s přepravou přepravovaných osobních věcí.

Společná a závěrečná ustanovení

§ 7

Náhrada mimořádných výdajů podle § 3 odst. 5 a 7 a výdajů podle § 5 a 6 se poskytuje v měně, ve které vznikly státnímu zástupci výdaje, které se mu nahrazují. Pokud je tato měna odlišná od stanovené měny a státní zastupitelství ji nemá k dispozici nebo pokud se tak se státním zástupcem dohodne, může poskytnout státnímu zástupci náhradu též ve stanovené měně nebo v české měně. Při určení výše náhrady použije státní zastupitelství státním zástupcem doložený směnný kurz stanovené měny ke měně, ve které vznikly státnímu zástupci výdaje, a kurzy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou a platné v den poskytnutí náhrady.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.


1)   § 19a zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č.  169/1999 Sb., zákona č. 14/2002 Sb. a zákona č. 192/2003 Sb.
2)   § 19 zákona č. 283/1993 Sb., ve znění zákona č. 14/2002 Sb. a zákona č.  192/2003 Sb.
3)   Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 183/1999 Sb., nařízení vlády č. 465/2001 Sb. a nařízení vlády č. 214/2003 Sb.
4)   Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č.  171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993  Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 49/1994  Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 306/1999 Sb., zákona č. 19/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 284/2002 Sb., zákona č. 182/2003  Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1243 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2018

ÚZ č. 1243 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2018

Sagit, a. s.

Od roku 2018 obsahuje tato publikace nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k obdobným náhradám a náležitostem některých profesí jako jsou příslušníci bezpečnostních sborů, soudci, státní ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.