Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 370/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 121, ze dne 21. 6. 2004

370

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 21. dubna 2004

o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. f) tohoto zákona:

§ 1

Toto nařízení upravuje rozsah a podmínky použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") k úhradě úvěru, poskytnutého obci ke krytí nákladů spojených s opravami, modernizací nebo výstavbou bytů ve vlastnictví obce anebo výstavbou infrastruktury, jehož splacení je zajištěno ručením prostředky Fondu.

§ 2
Rozsah ručení

(1) Ručením lze zajistit úvěr nejdéle na dobu 20 let počínaje dnem vzniku ručení.

(2) Ručením lze zajistit nejvýše 70 % nesplacené části jistiny úvěru. Přitom, jde-li o úvěr

a)   na výstavbu bytů, smí nesplacená část jistiny, za kterou je ručeno, činit nejvýše 500 000 Kč na jeden byt,
b)   na modernizaci nebo opravy bytů, smí nesplacená část jistiny, za kterou je ručeno, činit nejvýše 300 000 Kč na jeden byt.

§ 3
Podmínky ručení

(1) Ručením lze zajistit pouze úvěr poskytnutý obci v české měně bankou nebo pobočkou zahraniční banky (dále jen "banka") ke krytí nákladů spojených s opravami, modernizací a výstavbou bytů ve vlastnictví obce anebo výstavbou infrastruktury, jestliže se byty nebo infrastruktura nacházejí nebo budou nacházet na území České republiky.

(2) Zajištění úvěru ručením podle odstavce 1 je možné jen

a)   na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Fondem a obcí (dále jen "smlouva o ručení"),
b)   jsou-li závazky obce vůči Fondu, vzniklé v případě plnění z ručení Fondem, řádně zajištěny některým ze způsobů zajištění závazků uvedených v občanském zákoníku,
c)   dojde-li k dohodě mezi Fondem a obcí o rozsahu a způsobu kontroly použití úvěru, ke kterému je požadováno ručení podle tohoto nařízení,
d)   vysloví-li vláda v konkrétním případě s takovýmto zajištěním souhlas.

§ 4
Postup při zajištění úvěru ručením

(1) Žádost o zajištění úvěru ručením podává obec Fondu. V žádosti uvede svůj název, identifikační číslo a adresu obecního úřadu.

(2) Obec k žádosti musí přiložit

a)   smlouvu o úvěru nebo návrh smlouvy o úvěru, není-li taková smlouva dosud uzavřena, obsahující vždy údaje o výši úvěru, účelu úvěru a datu poslední splátky úvěru,
b)   doklady nutné pro posouzení úvěrového rizika obce,
c)   usnesení jejího zastupitelstva, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o úvěru,
d)   prohlášení, že ke dni podání žádosti o zajištění úvěru ručením nemá závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu nebo zdravotní pojišťovně, a to včetně závazků týkajících se penále nebo těch, k jejichž úhradě jí bylo povoleno placení ve splátkách podle zvláštního právního předpisu,
e)   prohlášení, v němž uvede, že jí není známo, že je proti ní veden výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky,
f)   doklady osvědčující způsob zajištění závazků vůči Fondu vzniklých v případě plnění z ručení Fondem.

(3) Splňuje-li žádost o zajištění úvěru ručením podmínky stanovené tímto nařízením, Fond vyhodnotí rizikovost zajištění úvěru ručením a na základě projednání rizika výborem Fondu a jeho souhlasu s návrhem na zajištění úvěru obce ručením prostředky Fondu, požádá ministr pro místní rozvoj vládu o souhlas s ručením, a to zpravidla k 31. březnu kalendářního roku. Vyjádří-li vláda s ručením souhlas, uzavře Fond s obcí smlouvu o ručení.

§ 5

Smlouva o ručení musí obsahovat

a)   název a sídlo Fondu,
b)   název a identifikační číslo obce a adresu obecního úřadu,
c)   obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo banky, která bude poskytovat úvěr,
d)   účel a výši úvěru nebo označení smlouvy o úvěru,
e)   datum poslední splátky úvěru, který je zajištěn ručením,
f)   výši ručení,
g)   dobu, na kterou je úvěr zajištěn ručením,
h)   výši platby za zajištění úvěru ručením a způsob její úhrady,
i)   ujednání o zajištění závazků obce vůči Fondu,
j)   ujednání o rozsahu a způsobu kontroly použití úvěru, za který je ručeno podle tohoto nařízení,
k)   výši úroku z prodlení podle zvláštního právního předpisu pro případ, že obec neuhradí Fondu ve stanovené lhůtě pohledávku,
l)   ujednání o lhůtě splatnosti pohledávky vzniklé na základě plnění z ručení; lhůta nesmí být delší než 60 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě pohledávky,
m)   ujednání o smluvní pokutě pro případ, že obec použije prostředky získané čerpáním úvěru zajištěného ručením k jinému účelu než k účelu, který je uveden ve smlouvě o ručení; přitom smluvní pokuta může být ujednána ve výši nejméně 80 % a nejvýše 100 % z nesplacené jistiny úvěru v případě, že již došlo k plnění z ručení, nebo nejméně 10 % a nejvýše 30 % z nesplacené jistiny úvěru v případě, kdy ještě nevznikla povinnost Fondu plnit závazky vyplývající z ručení,
n)   ujednání o lhůtě splatnosti smluvní pokuty podle písmene m); smluvní pokuta musí být uhrazena jednorázově v plné výši, a to nejpozději k datu stanovenému v písemné výzvě Fondu,
o)   ujednání o informační povinnosti obce vůči Fondu.

§ 6
Postup při použití finančních prostředků Fondu

(1) Fond uspokojí pohledávku banky poskytující úvěr na základě výzvy banky k plnění z ručení.

(2) Fond zašle obci výzvu k úhradě pohledávky nejpozději do 30 dnů ode dne splnění povinnosti vyplývající z ručení.

§ 7

Zjistí-li Fond, že obec použila úvěr k jinému účelu než k tomu, který je uveden ve smlouvě o úvěru, vyzve do 30 dnů po zjištění této skutečnosti obec k úhradě ujednané smluvní pokuty.

§ 8

Dojde-li k převzetí úvěru jinou obcí, může Fond vyslovit souhlas, na základě kterého dále trvá zajištění tohoto úvěru ručením, a to pouze v případě, že jsou jinak splněny všechny podmínky stanovené tímto nařízením.

§ 9
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
JUDr. Němec v. r.

E-shop

Kompendium judikatury - Odpovědnost za újmu na zdraví

Kompendium judikatury - Odpovědnost za újmu na zdraví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

První díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva, zaměřené na ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Chalupa, Reiterman, Holý - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné části práva obchodních korporací (díl V). Stalo se již ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Základy bankovnictví. Teorie a praxe

Základy bankovnictví. Teorie a praxe

Liběna Kantnerová - C. H. Beck

Učebnice přináší ucelený pohled na problematiku bankovnictví, a to v kontextu Evropy a České republiky. Shrnuje základní teoretické poznatky a vysvětluje základní pojmy spojené s bankovnictvím. Text je členěn do 18 základních kapitol. První kapitoly jsou pohledem do historie. Kniha ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.