Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 370/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 121, ze dne 21. 6. 2004

370

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 21. dubna 2004

o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. f) tohoto zákona:

§ 1

Toto nařízení upravuje rozsah a podmínky použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") k úhradě úvěru, poskytnutého obci ke krytí nákladů spojených s opravami, modernizací nebo výstavbou bytů ve vlastnictví obce anebo výstavbou infrastruktury, jehož splacení je zajištěno ručením prostředky Fondu.

§ 2
Rozsah ručení

(1) Ručením lze zajistit úvěr nejdéle na dobu 20 let počínaje dnem vzniku ručení.

(2) Ručením lze zajistit nejvýše 70 % nesplacené části jistiny úvěru. Přitom, jde-li o úvěr

a)   na výstavbu bytů, smí nesplacená část jistiny, za kterou je ručeno, činit nejvýše 500 000 Kč na jeden byt,
b)   na modernizaci nebo opravy bytů, smí nesplacená část jistiny, za kterou je ručeno, činit nejvýše 300 000 Kč na jeden byt.

§ 3
Podmínky ručení

(1) Ručením lze zajistit pouze úvěr poskytnutý obci v české měně bankou nebo pobočkou zahraniční banky (dále jen "banka") ke krytí nákladů spojených s opravami, modernizací a výstavbou bytů ve vlastnictví obce anebo výstavbou infrastruktury, jestliže se byty nebo infrastruktura nacházejí nebo budou nacházet na území České republiky.

(2) Zajištění úvěru ručením podle odstavce 1 je možné jen

a)   na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Fondem a obcí (dále jen "smlouva o ručení"),
b)   jsou-li závazky obce vůči Fondu, vzniklé v případě plnění z ručení Fondem, řádně zajištěny některým ze způsobů zajištění závazků uvedených v občanském zákoníku,
c)   dojde-li k dohodě mezi Fondem a obcí o rozsahu a způsobu kontroly použití úvěru, ke kterému je požadováno ručení podle tohoto nařízení,
d)   vysloví-li vláda v konkrétním případě s takovýmto zajištěním souhlas.

§ 4
Postup při zajištění úvěru ručením

(1) Žádost o zajištění úvěru ručením podává obec Fondu. V žádosti uvede svůj název, identifikační číslo a adresu obecního úřadu.

(2) Obec k žádosti musí přiložit

a)   smlouvu o úvěru nebo návrh smlouvy o úvěru, není-li taková smlouva dosud uzavřena, obsahující vždy údaje o výši úvěru, účelu úvěru a datu poslední splátky úvěru,
b)   doklady nutné pro posouzení úvěrového rizika obce,
c)   usnesení jejího zastupitelstva, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o úvěru,
d)   prohlášení, že ke dni podání žádosti o zajištění úvěru ručením nemá závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu nebo zdravotní pojišťovně, a to včetně závazků týkajících se penále nebo těch, k jejichž úhradě jí bylo povoleno placení ve splátkách podle zvláštního právního předpisu,
e)   prohlášení, v němž uvede, že jí není známo, že je proti ní veden výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky,
f)   doklady osvědčující způsob zajištění závazků vůči Fondu vzniklých v případě plnění z ručení Fondem.

(3) Splňuje-li žádost o zajištění úvěru ručením podmínky stanovené tímto nařízením, Fond vyhodnotí rizikovost zajištění úvěru ručením a na základě projednání rizika výborem Fondu a jeho souhlasu s návrhem na zajištění úvěru obce ručením prostředky Fondu, požádá ministr pro místní rozvoj vládu o souhlas s ručením, a to zpravidla k 31. březnu kalendářního roku. Vyjádří-li vláda s ručením souhlas, uzavře Fond s obcí smlouvu o ručení.

§ 5

Smlouva o ručení musí obsahovat

a)   název a sídlo Fondu,
b)   název a identifikační číslo obce a adresu obecního úřadu,
c)   obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo banky, která bude poskytovat úvěr,
d)   účel a výši úvěru nebo označení smlouvy o úvěru,
e)   datum poslední splátky úvěru, který je zajištěn ručením,
f)   výši ručení,
g)   dobu, na kterou je úvěr zajištěn ručením,
h)   výši platby za zajištění úvěru ručením a způsob její úhrady,
i)   ujednání o zajištění závazků obce vůči Fondu,
j)   ujednání o rozsahu a způsobu kontroly použití úvěru, za který je ručeno podle tohoto nařízení,
k)   výši úroku z prodlení podle zvláštního právního předpisu pro případ, že obec neuhradí Fondu ve stanovené lhůtě pohledávku,
l)   ujednání o lhůtě splatnosti pohledávky vzniklé na základě plnění z ručení; lhůta nesmí být delší než 60 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě pohledávky,
m)   ujednání o smluvní pokutě pro případ, že obec použije prostředky získané čerpáním úvěru zajištěného ručením k jinému účelu než k účelu, který je uveden ve smlouvě o ručení; přitom smluvní pokuta může být ujednána ve výši nejméně 80 % a nejvýše 100 % z nesplacené jistiny úvěru v případě, že již došlo k plnění z ručení, nebo nejméně 10 % a nejvýše 30 % z nesplacené jistiny úvěru v případě, kdy ještě nevznikla povinnost Fondu plnit závazky vyplývající z ručení,
n)   ujednání o lhůtě splatnosti smluvní pokuty podle písmene m); smluvní pokuta musí být uhrazena jednorázově v plné výši, a to nejpozději k datu stanovenému v písemné výzvě Fondu,
o)   ujednání o informační povinnosti obce vůči Fondu.

§ 6
Postup při použití finančních prostředků Fondu

(1) Fond uspokojí pohledávku banky poskytující úvěr na základě výzvy banky k plnění z ručení.

(2) Fond zašle obci výzvu k úhradě pohledávky nejpozději do 30 dnů ode dne splnění povinnosti vyplývající z ručení.

§ 7

Zjistí-li Fond, že obec použila úvěr k jinému účelu než k tomu, který je uveden ve smlouvě o úvěru, vyzve do 30 dnů po zjištění této skutečnosti obec k úhradě ujednané smluvní pokuty.

§ 8

Dojde-li k převzetí úvěru jinou obcí, může Fond vyslovit souhlas, na základě kterého dále trvá zajištění tohoto úvěru ručením, a to pouze v případě, že jsou jinak splněny všechny podmínky stanovené tímto nařízením.

§ 9
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
JUDr. Němec v. r.

E-shop

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Bronislava Coufalová, Jan Pinkava, Veronika Pochylá - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá různými aspekty trestní odpovědnosti ve sportu. V úvodu se autoři zabývají otázkami použitelnosti trestního práva v oblasti sportu a některými aspekty sportovní legislativy v návaznosti na trestní právo. Hlavní část publikace se věnuje problematice trestní ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Globální problémy profesní etiky právníků

Globální problémy profesní etiky právníků

James E. Moliterno, Paul D. Paton; české vydání : Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Vítězslav Dohnal - Wolters Kluwer, a. s.

Profesní etika právníků se někdy označuje „právo právníků“ nebo „profesní odpovědnost“. Obojí směřuje ke stejnému cíli. V každodenní praxi totiž jako právníci čelíme mnoha etickým výzvám. Profesní etika by nám měla pomoci při jejich řešení. Tyto výzvy vyplývají z povahy právních ...

Cena: 395 KčKOUPIT

ÚZ č. 1237 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z nabytí nemovitých věcí 2018

ÚZ č. 1237 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z nabytí nemovitých věcí 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání došlo ke změnám zákona o dani z nemovitých věcí (účinnost 1. 1. 2018) a zákona o dani silniční. Publikace obsahuje ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.