Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 366/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 120, ze dne 18. 6. 2004

366

VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2004

o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3, § 7 odst. 4, § 8 odst. 3, § 11 odst. 6, § 12 odst. 10 a § 14 odst. 4 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 82/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Zásady analýzy a hodnocení rizik závažné havárie
(K § 5 odst. 3 zákona)

(1) Analýza a hodnocení rizik závažné havárie se provádí pro účely

a)   zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie,1)
b)   zpracování bezpečnostní zprávy.2)

(2) Pro analýzu a hodnocení rizik se přijímají a provádějí postupy zajišťující systematické posuzování rizik, vyplývajících jak z normálních, tak i mimořádných provozních podmínek, a odhad pravděpodobnosti jejich vzniku a závažnosti možných následků.

(3) Analýza a hodnocení rizik se provádí pro

a)   objekt nebo zařízení počínaje fází zpracování projektové dokumentace až po likvidaci objektu nebo zařízení,
b)   normální i mimořádné provozní podmínky včetně možného selhání lidského činitele,
c)   možnosti vnějšího ohrožení.

(4) Rozsah možných škod se vyjadřuje pro ohrožení

a)   zdraví a životů osob,
b)   hospodářských zvířat,
c)   životního prostředí,
d)   majetku.

(5) V rámci analýzy a hodnocení rizik se zjistí a stanoví požadavky na kvalifikaci, předpoklady a výcvik zaměstnanců a organizaci práce.

(6) Analýza a hodnocení rizik musí být dokumentovány včetně uvedení užitých metod a základních přístupů k vyloučení nebo omezení rizik.

(7) Analýza a hodnocení rizik se provádí s využitím kvalitativních a kvantitativních analytických metod v rozsahu a podrobnostech, které musí odpovídat míře pravděpodobnosti vzniku závažné havárie a závažnosti jejích možných následků.

(8) V případě, že výsledná hodnota rizika vzniku závažné havárie se pro daný zdroj rizika jeví jako nepřiměřená, provede se podrobnější analýza rizika a stanoví se a realizují se opatření ke snížení tohoto rizika. Realizovaná opatření se znovu prověří analýzou a hodnocením rizika.

(9) Přijatelnost nebo nepřijatelnost rizika je dána souhrnem výsledků analýz a hodnocení rizika a vyhodnocení dalších místních podmínek a faktorů (např. sociálních, ekonomických, užívání území a dalších).

§ 2
Struktura systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie
(K § 7 odst 4 zákona)

(1) Části bezpečnostního programu prevence závažné havárie, (dále jen "program"), se člení na

a)   celkové cíle a zásady prevence závažné havárie,
b)   systém řízení bezpečnosti,
c)   organizaci prevence závažné havárie,
d)   řízení provozu objektu nebo zařízení,
e)   řízení změn v objektu nebo zařízení,
f)   havarijní plánování,
g)   sledování plnění programu,
h)   kontrolu a audit.

(2) Celkové cíle a zásady prevence závažné havárie

a)   vycházejí z analýz a hodnocení rizik závažné havárie a stanoví se rámcově tak, aby vždy jasně a srozumitelně směřovaly k zajištění odpovídající struktury a funkčnosti systému prevence závažné havárie a řízení bezpečnosti pro každou z oblastí uvedených v odstavci 1,
b)   musí odpovídat charakteru zdrojů nebezpečí a musí být jasně a srozumitelně vyjádřeny,
c)   mohou být součástí programů bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, pokud jsou vyjádřeny a zpracovány ve struktuře a rozsahu podle této vyhlášky.

(3) Systém řízení bezpečnosti je součástí celkového řízení objektu nebo zařízení a zahrnuje vytvoření a zavedení ukazatelů, parametrů a kritérií potřebných pro následné hodnocení účinnosti realizovaných opatření.

(4) Organizace prevence závažných havárií umožňuje v objektech nebo zařízeních splnění stanovených cílů. Pro dosažení cílů se plánují potřebné technické, finanční a lidské zdroje. Organizace prevence závažných havárií

a)   zabezpečuje, že jsou na všech úrovních řízení stanoveny úkoly a povinnosti pracovníků podílejících se na omezování rizik závažných havárií a stanovena odpovědnost jednotlivých osob za plnění úkolů,
b)   zahrnuje i zajištění odpovídajícího řízení lidských zdrojů, tj. výběr pracovníků pro činnosti přímo ovlivňující možnost vzniku závažné havárie, zabezpečení potřebné výchovy a výcviku zaměstnanců objektu nebo zařízení a v případě potřeby i zaměstnanců spolupracujících organizací pracujících na území objektu nebo zařízení,
c)   zahrnuje i stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik a výcvik příslušných zaměstnanců,
d)   zahrnuje v objektech a zařízeních zajištění účasti zaměstnanců při přípravě programu, jeho zavádění a naplňování.

(5) Řízením provozu objektu nebo zařízení se zajišťuje, že

a)   jsou zpracovány, přijaty a zavedeny postupy k bezpečnému provádění všech z hlediska bezpečnosti důležitých činností, včetně údržby a trvalého nebo přechodného zastavení provozu objektu nebo zařízení,
b)   postupy, instrukce a metody pro zajištění bezpečného výkonu činností jsou připravovány ve spolupráci se zaměstnanci, kteří je budou provádět,
c)   psané postupy, instrukce a metody se pravidelně aktualizují a zpřístupňují všem zaměstnancům, jejichž činnosti se dotýkají. Dokumentace může v jednotlivých bodech odkázat na související interní předpisy.

(6) Řízením změn v objektu nebo zařízení je zajištěno, že

a)   jsou zpracovány, přijaty a zavedeny bezpečné postupy pro plánování a provádění změn stávajících objektů, zařízení nebo provozů včetně skladování. Plánované změny se posuzují z hlediska jejich vlivu na bezpečnost provozu,
b)   pozornost je věnována především změnám v personálním obsazení, technickém řešení, technologických postupech, programovém vybavení a změnám vnějších podmínek, které mohou ovlivnit vznik a následky závažných havárií,
c)   postupy pro řízení změn jsou využívány i při návrhu a realizaci nových výrobních a skladovacích zařízení a procesů.

(7) Havarijním plánováním se mimo jiné zajišťuje, že se přijmou, zavedou a dokumentují

a)   postupy zjišťování předpokládaných havarijních situací vycházejících ze zjištěných zdrojů rizik závažných havárií,
b)   způsoby ověřování a posuzování, zda havarijní plány a opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie odpovídají zjištěným havarijním situacím.

(8) Sledováním plnění programu se zajišťuje, že jsou

a)   zavedeny a dokumentovány postupy pro průběžné sledování plnění stanovených úkolů vyplývajících z programu,
b)   průběžně sledovány dosahované výsledky plnění úkolů a tyto se dále porovnávají se stanovenými cíli tak, aby mohly být zjištěny odchylky plnění úkolů a analyzovány jejich příčiny,
c)   stanoveny, zavedeny a dokumentovány postupy pro provádění nápravných opatření,
d)   zavedeny systémy hlášení o nehodách (poruchy, havárie), včetně nehod bez následků, především těch, které vznikly v souvislosti se selháním ochranných systémů,
e)   stanoveny postupy evidence a vyšetřování nehod, včetně nehod bez následků, a postupy pro provádění nápravných opatření.

(9) Kontrolou a auditem se zajišťuje, že jsou

a)   přijaty a zavedeny postupy pro periodické a systematické prověřování a hodnocení plnění programu a efektivnosti systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie,
b)   výsledky kontrol a další zjištění dokumentovány,
c)   výsledky kontrol projednávány vedením provozovatele a na jejich základě je případně aktualizován program a z něho vyplývající činnosti,
d)   stanoveny audity, které jsou prováděny nezávislou organizací. Výsledky auditu slouží jako objektivní ukazatel funkce systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie.

§ 3
Bezpečnostní program prevence závažné havárie
(K § 7 odst. 4 zákona)

Rozsah a způsob zpracování dokumentu programu k ochraně života a zdraví lidí, hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku jsou uvedeny v příloze č. 1.

§ 4
Obsah kapitol bezpečnostní zprávy
(K § 8 odst. 3 zákona)

Obsah kapitol dokumentu bezpečnostní zprávy je uveden v příloze č. 2.

§ 5
Rozsah a způsob zpracování vnitřního havarijního plánu
(K § 11 odst. 6 zákona)

(1) Vnitřní havarijní plán stanoví

a)   způsob zajištění havarijní připravenosti informačních, materiálních, lidských a ekonomických zdrojů pro případ vzniku havárie,
b)   způsob zvládání možných havárií,
c)   opatření zajišťující vhodný monitoring následků a sanaci místa havárie.

(2) Vnitřní havarijní plán je aktualizován a prověřován praktickými cvičeními. O výsledku různých typů praktických cvičení je vedena dokumentace a v jejím rámci písemné zápisy s uvedením zjištěných nedostatků včetně termínů jejich odstranění. Dokumentace je součástí vnitřního havarijního plánu.

(3) Rozsah a způsob zpracování vnitřního havarijního plánu jsou uvedeny v příloze č. 3.

§ 6
Rozsah a způsob zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování
a pro vypracování vnějšího havarijního plánu
(K § 12 odst. 10 zákona)

Rozsah a způsob zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 7
Rozsah a způsob informace určené veřejnosti
a postup při zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování
(K § 14 odst. 4 zákona)

Rozsah a způsob zpracování informace určené veřejnosti a postup při zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování jsou uvedeny v příloze č. 5.

§ 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 8/2000 Sb., kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.

Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 366/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 366/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 366/2004 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 366/2004 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 366/2004 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   § 7 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
2)   § 8 zákona č. 353/1999 Sb.

E-shop

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

PhDr. Monika Puškinová, Ph.D., JUDr. Filip Rigel, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

V první části publikace jsou rozebrány jednotlivé činnosti správního orgánu. Autoři je vysvětlují na konkrétních příkladech. Zvláštní důraz je kladen na vyčlenění specifických momentů průběhu správního řízení v jednotlivých druzích škol a školských zařízení. Druhá část publikace ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Spisová služba, 2. aktualizované vydání

Spisová služba, 2. aktualizované vydání

Miroslav Kunt, Tomáš Lechner - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace mapuje celkový vývoj spisové služby v České republice, přičemž detailně popisuje období od roku 2004 do současnosti. V úvodní části jsou diskutovány právní předpisy, které se oblasti spisové služby přímo týkají anebo s ní úzce souvisí. Stranou nezůstává ani zasazení do ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.