Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 352/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 114, ze dne 7. 6. 2004

352

VYHLÁŠKA

ze dne 20. května 2004

o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb.,(dále jen "zákon") k provedení § 3a odst. 1, § 49a odst. 4 a § 49d odst. 1 zákona:

ČÁST PRVNĺ
Úvodní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na prvky a součásti evropského železničního systému, strukturální a provozní subsystémy evropského železničního systému, jakož i na jejich konstrukční a provozní podmínky, způsob vedení registrů součástí subsystémů a údaje v nich obsažené.

ČÁST DRUHÁ
Technické požadavky na prvky a součásti provozní a technické propojenosti

Hlava I
Prvky evropského železničního systému

§ 2

(1) Struktura složená ze součástí drah evropské železniční sítě2) vybudované nebo modernizované pro vysokorychlostní nebo konvenční železniční dopravu a kombinovanou dopravu po železnici a vozidlový park drážních vozidel určených pro jízdu na této železniční síti jsou prvky evropského železničního systému.

(2) Evropskou železniční síť tvoří tyto typy drah a jejich strukturální součásti:

a)   dráhy určené pro osobní dopravu,
b)   dráhy určené pro smíšenou dopravu (osobní a nákladní),
c)   dráhy zvláště projektované nebo modernizované pro nákladní dopravu,
d)   stanice a terminály osobní dopravy,
e)   terminály nákladní dopravy včetně překladišť mezi jednotlivými druhy dopravy,
f)   tratě dráhy spojující výše uvedené typy drah, stanice a terminály.

(3) Součásti drah evropského železničního systému zahrnují zařízení pro řízení dopravy, k nimž patří zejména sledování pohybu drážních vozidel na železniční dopravní cestě a zabezpečovací systémy, technická zařízení pro zpracování dat a telekomunikační zařízení určená pro osobní a nákladní dopravu na železniční síti s cílem zaručit bezpečný a plynulý provoz systému a účinné řízení dopravy.

§ 3
Vozidlový park

(1) Vozidlový park zahrnuje drážní vozidla, která jsou způsobilá k provozu na evropské železniční síti nebo na jejích částech (dále jen "kolejová vozidla"), zejména

a)   motorové nebo elektrické vozy a jednotky s vlastním pohonem,
b)   motorové nebo elektrické lokomotivy,
c)   vozy osobní dopravy,
d)   vozy nákladní dopravy včetně vozidlového parku určeného pro přepravu automobilů.

(2) Každý z druhů kolejových vozidel podle odstavce 1 se dále rozděluje na

a)   kolejová vozidla pro mezinárodní drážní dopravu,
b)   kolejová vozidla pro vnitrostátní drážní dopravu, přičemž se bere ohled na místní, regionální nebo dálkové užívání vozidel.

§ 4
Základní parametry evropského železničního systému

(1) Základními parametry pro dosažení provozní a technické propojenosti evropského železničního systému (dále jen "interoperabilita"), které musí být definovány v souladu s technickými specifikacemi propojenosti (dále jen "technické specifikace interoperability") v technické dokumentaci staveb dráhy, technických podmínkách technologických zařízení dopravní cesty dráhy nebo technických podmínkách kolejových vozidel, jsou:

a)   průjezdný průřez,
b)   minimální poloměr oblouku koleje,
c)   rozchod koleje,
d)   maximální zatížení koleje,
e)   minimální délka nástupiště,
f)   výška nástupiště,
g)   napájecí napětí trolejového vedení,
h)   geometrie trolejového vedení,
i)   vlastnosti evropského systému řízení železničního provozu (dále ve zkratce "ERTMS"),3)
j)   hmotnost na nápravu,
k)   maximální délka vlaku,
l)   statický a kinematický obrys kolejového vozidla,
m)   minimální brzdné vlastnosti,
n)   mezní elektrické hodnoty pro kolejové vozidlo,
o)   mezní mechanické hodnoty pro kolejové vozidlo,
p)   provozní vlastnosti spojené s bezpečností vlakové dopravy,
q)   mezní hodnoty pro vnější hluk,
r)   mezní hodnoty pro vnější vibrace,
s)   mezní hodnoty pro vnější elektromagnetické rušení,
t)   mezní hodnoty pro vnitřní hluk,
u)   mezní hodnoty pro klimatizaci,
v)   zajišťování podmínek pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

(2) Základní parametry prvků a subsystémů použitých v evropském železničním systému musí zajistit dokonalou slučitelnost vlastností dopravní cesty dráhy s vlastnostmi kolejových vozidel a zabezpečit na tratích evropského železničního systému plynulé a bezpečné provozování drážní dopravy, požadovanou úroveň výkonnosti a kvality služeb při vynaložení přiměřených nákladů na provozování dráhy a drážní dopravy.

§ 5
Interoperabilita evropského železničního systému

(1) Prvky evropského železničního systému musí zajišťovat interoperabilitu. Pro evropskou železniční síť lze použít jen takové součásti drah, které zajišťují dokonalou slučitelnost technických charakteristik dopravní cesty dráhy s technickými charakteristikami použitých kolejových vozidel včetně palubních součástí všech dotčených subsystémů.

(2) Jednotlivé prvky součástí dráhy a kolejových vozidel, na kterých přímo či nepřímo závisí interoperabilita evropského železničního systému (dále jen "součásti interoperability"), smí být

a)   používány pouze v případě, jestliže jejich technické charakteristiky umožňují dosažení interoperability v evropském železničním systému, přičemž zároveň vyhovují základním požadavkům na konstrukční a provozní vlastnosti, uvedeným v části třetí vyhlášky,
b)   instalovány a udržovány pouze v souladu s ustanoveními technických specifikací interoperability.

(3) Technické specifikace součástí interoperability se považují za splněné, pokud jsou ve shodě s technickými specifikacemi interoperability;4) nejsou-li technické specifikace interoperability vydány, musí být součást ve shodě s harmonizovanými českými technickými normami, popřípadě zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy5) nebo v případě, že v příslušné oblasti harmonizované technické normy neexistují, s příslušnými normami5) zahrnujícími české nebo zahraniční technické normy nebo vyhlášky Mezinárodní železniční unie, které byly pro tento účel oznámeny Komisí Evropských společenství a jsou uvedené v příloze této vyhlášky.

Hlava II
Strukturální a provozní subsystémy evropského železničního systému

§ 6
Subsystémy

(1) Evropský železniční systém se člení na subsystémy

a)   ve strukturální oblasti:
1.  dopravní cesta dráhy (dále jen "infrastruktura"),
2.  energie,
3.  řízení a zabezpečení,
4.  provozování dráhy a organizace drážní dopravy (dále jen "provoz"),
5.  kolejová vozidla,
b)   v provozní oblasti:

1. 

údržba,

2. 

využití integrace přenosu a zpracování dat a souvisejících informací (dále jen "telematika") v osobní a nákladní dopravě,

c)   v provozní oblasti vysokorychlostního železničního systému:

1. 

životní prostředí,

2. 

uživatelé.

(2) Přehled technických norem a dalších dokumentů, které obsahují požadavky na návrh a posuzování shody subsystémů a součástí interoperability vysokorychlostního železničního systému a které pokrývají kritéria technických parametrů, zkušební metody a specifikace výrobků, jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

§ 7
Popis subsystémů

(1) Subsystémy evropského železničního systému ve strukturální oblasti zahrnují

a)   infrastrukturu, tvořenou železničním spodkem, svrškem a umělými stavbami, tj. zejména trať, kolejnice, pražce, výhybky, zvláštní konstrukce a konstrukční prvky, inženýrské stavby, např. mosty, tunely, související staniční infrastrukturu, např. nástupiště, přístupové cesty včetně zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, bezpečnostní a ochranná zařízení, např. oplocení, zábradlí, protihlukové stěny,
b)   energie, tj. elektrizační zařízení včetně spolupráce trolejového vedení a sběrače proudu, podmínky elektrických napájecích systémů a zásobování elektřinou a jinými energiemi,
c)   řízení a zabezpečení, tj. veškeré zařízení nezbytné k zajištění komunikace mezi řízením dopravy a vlakovým personálem, k zajištění bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy, jakož i k ovládání a řízení pohybu vlaků oprávněných k jízdě po dráze,
d)   provoz, tj. postupy a související zařízení umožňující nepřetržitou činnost různých strukturálních subsystémů jak během normálního, tak mimořádného provozování systému, zejména plánování, organizace a řízení dopravy. Součástí je odborná způsobilost, která může být vyžadována provozovatelem dráhy pro provozování mezinárodní drážní dopravy,
e)   kolejová vozidla, jejichž součástí je struktura vozidlového parku, systémy ovládání a řízení veškerých zařízení na kolejových vozidlech, trakční jednotky a agregáty na přeměnu energie, brzdové, spřáhlové a pojezdové mechanismy (podvozky, nápravy atd.) a jejich zavěšení, dveře vozidel, rozhraní člověk - stroj (např. rozhraní mezi osobou řídící kolejové vozidlo, doprovodem vlaku a cestujícími včetně zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace), pasivní nebo aktivní bezpečnostní zařízení ve vozidlech a opatření pro ochranu zdraví cestujících a doprovodu vlaku .

(2) Subsystémy evropského železničního systému v provozní oblasti zahrnují

a)   údržbu, sestávající se z postupů, souvisejících zařízení, logistických pracovišť pro údržbu včetně rezerv umožňujících povinnou opravnou a preventivní údržbu k zajištění interoperability systému železniční dopravy a k zaručení požadovaného výkonu,
b)   využití telematiky, přičemž se tento subsystém skládá ze dvou prvků:
1.  využití v osobní dopravě, zejména provozování systémů poskytujících cestujícím informace před a po cestě, rezervačních a platebních systémů, sledování, organizování a řízení přepravy zavazadel, zajišťování návaznosti spojení mezi vlaky a ostatními druhy dopravy,
2.  využití v nákladní dopravě, zejména provozování informačních systémů pro sledování nákladu a vlaku, systémů seřaďování, rezervačních, platebních a fakturačních systémů, zabezpečování návaznosti přepravy s ostatními druhy dopravy, vyhotovení a přenos elektronických doprovodných dokumentů.

(3) Subsystémy vysokorychlostního železničního systému v provozní oblasti zahrnují

a)   životní prostředí, tj. zejména dodržení limitů hluku a vibrací v bezprostřední blízkosti infrastruktury vyvolaných provozem dráhy při stanovené úrovni údržby,
b)   uživatele, zaměřené na rozsah a kvalitu poskytovaných přepravních služeb.

ČÁST TŘETĺ
Základní požadavky na konstrukční a provozní vlastnosti

Hlava I
Obecné požadavky

§ 8
Bezpečnost

(1) Návrh, konstrukce, montáž, údržba, jakož i sledování součástí kritických pro bezpečnost, především součástí vztahujících se k jízdě vlaku, musí zaručovat bezpečnost na úrovni odpovídající cílům stanoveným v technických specifikacích interoperability4) pro subsystém, včetně cílů stanovených pro mimořádné situace, přičemž se respektují požadavky národních systémů.

(2) Parametry související se stykem kolo/kolejnice musí vyhovovat požadavkům stability potřebným k zaručení bezpečné jízdy až do nejvyšší dovolené rychlosti, především z hlediska správné funkce kolejových obvodů a přípustných hodnot vzájemného rušení.

(3) Užívané součásti musí odolat každému normálnímu nebo výjimečnému namáhání, které se předpokládá v průběhu doby provozu včetně čelení vlivům veškerých náhodných poruch.

(4) Konstrukce součástí dráhy a kolejových vozidel a volba užitých materiálů musí být zaměřeny na omezování vzniku, šíření a účinků ohně a kouře v případě požáru.

(5) Veškerá zařízení určená k manipulaci uživateli musí být navržena tak, aby ani při případném používání způsobem, který není v souladu se zveřejněnými pokyny, nenarušovala bezpečný provoz zařízení nebo bezpečnost a zdraví uživatelů.

§ 9
Spolehlivost a dostupnost

Kontrola a údržba pevných nebo pohyblivých součástí souvisejících s jízdou vlaku musí být organizována, prováděna a zabezpečena takovým způsobem, aby provoz těchto součástí stále probíhal za podmínek určených v technické dokumentaci.

§ 10
Ochrana bezpečnosti a zdraví

(1) Materiály, které způsobem svého používání mohou představovat ohrožení bezpečnosti a zdraví osob, které k nim mají přístup, se nesmí u konstrukcí kolejových vozidel a na součástech dráhy používat.6)

(2) Materiály užívané na kolejových vozidlech a v součástech dráhy musí být vybírány, rozmísťovány a užívány takovým způsobem, aby omezily emise škodlivého a nebezpečného kouře nebo plynů, zejména v případě požáru.

§ 11
Ochrana životního prostředí

(1) V etapě projektování systému je nutné v souladu se zvláštními právními předpisy7) posoudit vliv zavádění a provozování evropského železničního systému na životní prostředí.

(2) Materiály užívané na kolejových vozidlech a v součástech dráhy musí zabraňovat emisi kouře nebo plynů, které jsou pro životní prostředí škodlivé a nebezpečné.

(3) Vozidlový park a systémy dodávky energie musí být konstruovány a vyrobeny takovým způsobem, aby splňovaly požadavky elektromagnetické kompatibility8) s instalacemi, zařízením infrastruktury a veřejnými či soukromými sítěmi.

(4) Při provozu evropského železničního systému musí být dodržovány stanovené meze obtěžování hlukem podle zvláštního právního předpisu.9)

(5) Úniky provozních kapalin z kolejových vozidel do prostoru kolejového svršku a emise ze spalovacích motorů hnacích kolejových vozidel nesmí překročit stanovené limity.

(6) Provozování evropského železničního systému nesmí za řádného stavu údržby infrastruktury a kolejových vozidel způsobovat v obvodu a ochranném pásmu dráhy překročení dovolených hodnot vibrací působících na člověka na pracovištích, ve stavbách sloužících k pobytu osob a celkové vertikální vibrace o kmitočtu nižším než 0,5 Hz stanovených podle zvláštního právního předpisu.9)

§ 12
Technická slučitelnost

(1) Technické charakteristiky součástí dráhy musí být slučitelné navzájem, jakož i s technickými charakteristikami kolejových vozidel, které mají být používány v evropském železničním systému. Technické charakteristiky používaných kolejových vozidel je nezbytné přizpůsobit technickým charakteristikám součástí dráhy, pokud se nejedná o novou stavbu dráhy nebo její rekonstrukci, jejíž součásti umožní provozování nových vozidel.

(2) Nelze-li z technických nebo ekonomických důvodů dosáhnout slučitelnost s technickými charakteristikami na určitých úsecích evropské železniční sítě ihned, je nezbytné provést dočasná administrativní a technická opatření umožňující provozování evropského železničního systému a zajistit slučitelnost při nejbližší rekonstrukci nebo modernizaci, přičemž se respektují požadavky systémů na území České republiky.

Hlava II
Konkrétní požadavky pro každý subsystém

§ 13
Infrastruktura

(1) Každý přístupný prvek na dopravní cestě dráhy, určený pro zajištění bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy, musí být zabezpečen před nedovoleným přístupem nebo vniknutím neoprávněných osob.

(2) Ve stanicích a zastávkách určených pro přepravu osob je nezbytné učinit opatření k omezení nebezpečí, kterému jsou osoby vystaveny obzvláště při pohybu kolejových vozidel.

(3) Stavby a prostory na dopravní cestě dráhy, kam má veřejnost přístup, musí být konstruovány a provedeny tak, aby omezovaly možné ohrožení osob z hlediska stability staveb, požáru, přístupu, evakuace osob a podobně.10)

(4) V tunelech s délkou delší než 500 m musí být přijata opatření v zájmu respektování konkrétních bezpečnostních podmínek (např. podmínky pro osvětlení, únikové cesty, záchranné evakuační plány).

§ 14
Energie

(1) Provoz systémů dodávky energie na dráze nesmí narušovat bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy, jakož i bezpečnost přítomných cestujících, přepravců, jakož i zaměstnanců a třetích osob v ochranném pásmu dráhy.

(2) Činnost systémů dodávky elektrické nebo tepelné energie nebo paliv nesmí způsobovat překračování určených mezí narušování životního prostředí stanovených zvláštním právním předpisem.‰11)

(3) Užívané systémy dodávky elektrické a tepelné energie musí zajišťovat technickou slučitelnost a umožnit kolejovým vozidlům dosahovat určené úrovně výkonu.

(4) Užívané systémy dodávky elektrické trakční energie musí být slučitelné s definovanými parametry elektrických hnacích vozidel včetně podmínek spolupráce jejich sběračů s trakčním vedením.

§ 15
Řízení a zabezpečení

(1) Řídicí, komunikační, ovládací a zabezpečovací zařízení a užívané postupy musí vlakům umožňovat jízdu na úrovni bezpečnosti, která odpovídá cílům stanoveným pro evropský železniční systém (ERTMS).3) Systémy řízení, ovládání, komunikace, návěstění a zabezpečení musí dále zajišťovat bezpečnou jízdu vlaků, kterým je povolena jízda za mimořádných podmínek náhradního nebo nouzového řízení dopravy.

(2) Veškeré nové součásti dráhy a veškerá nová kolejová vozidla vyrobená nebo sestavená po schválení slučitelných systémů řízení, komunikace, zabezpečovacího zařízení a návěstění musí být přizpůsobena pro využití těchto systémů. Žádné zařízení nesmí narušovat bezpečnou činnost řídicích, ovládacích a zabezpečovacích zařízení.

(3) Řídicí, komunikační, ovládací a zabezpečovací zařízení instalované na stanovišti osob řídících kolejové vozidlo musí při dodržení provozních podmínek umožnit normální provoz v celém evropském železničním systému, přičemž se respektují požadavky národních systémů.

§ 16
Provoz

(1) Přizpůsobení pravidel provozování dráhy, pravidel provozování drážní dopravy a přizpůsobení odborné způsobilosti osob řídících kolejové vozidlo, doprovodu vlaku a zaměstnanců řídících drážní dopravu ve vnitřních předpisech provozovatele dráhy a dopravce musí být takové, aby bylo zajištěno bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy a byla zajištěna provozní účinnost evropského železničního systému, přičemž se respektují rozdílné požadavky mezinárodní a vnitrostátní dopravy.

(2) Činnosti a intervaly školení a odborná způsobilost zaměstnanců doprovodu vlaku, zaměstnanců řídících drážní dopravu a zaměstnanců údržby součástí dráhy a systém zabezpečování údržby a kvality práce stanovený dotčenými provozovateli pro řídící a údržbářská pracoviště musí spolehlivě zajišťovat úroveň bezpečnosti systému stanovenou v technických specifikacích interoperability. Fáze a činnosti údržby, školení a odborná způsobilost zaměstnanců doprovodu vlaku, zaměstnanců řídících drážní dopravu a zaměstnanců údržby součástí dráhy a systém zabezpečování kvality práce zřízený příslušnými provozovateli pro řídící pracoviště a pracoviště údržby musí zajišťovat úroveň spolehlivosti a použitelnosti systému stanovenou v technických specifikacích interoperability.

(3) Přizpůsobení pravidel provozování drážní dopravy a přizpůsobení odborné způsobilosti zaměstnanců doprovodu vlaku, zaměstnanců řídících drážní dopravu a zaměstnanců údržby a kontroly kolejových vozidel musí zajišťovat úroveň spolehlivosti a použitelnosti vozidel stanovenou v technických specifikacích interoperability, aby byla dosažena provozní účinnost evropského železničního systému, přičemž se respektují odlišné požadavky mezinárodní a vnitrostátní dopravy.

Kolejová vozidla evropského železničního systému
§ 17

(1) Kolejová vozidla pro osobní dopravu včetně přechodu mezi vozidly musí být řešena takovým způsobem, aby prostory pro cestující a prostory pro řízení byly chráněny v případě železniční nehody.

(2) Žádné zařízení nesmí narušovat bezpečnou činnost řídicích, ovládacích a zabezpečovacích zařízení na kolejových vozidlech.

(3) Systémy brzdících zařízení, způsoby brzdění a vzniklé namáhání musí být slučitelné s konstrukcí kolejí, umělými stavbami železničního spodku a systémem návěstění.

(4) Volný přístup k součástem napájeným elektrickým proudem nízkého a vysokého napětí na kolejových vozidlech musí být zamezen nebo konstrukčně upraven tak, aby neohrozil bezpečnost osob.

(5) V případě nebezpečí musí instalovaná zařízení umožnit cestujícím uvědomit osobu řídící kolejové vozidlo o vzniku nebezpečí a členům doprovodu vlaku musí tato zařízení umožnit navázat spojení s osobou řídící kolejové vozidlo.

(6) Dveře vozidla určené pro nástup a výstup cestujících musí mít zabudovaný systém otevírání a zavírání zaručující bezpečnost cestujících.

(7) V kolejovém vozidle pro osobní dopravu musí být k dispozici nouzové východy, které musí být jako takové zřetelně označeny.

(8) U kolejových vozidel provozovaných v tunelech s délkou 1000 m a větší musí být stanovena vhodná opatření zohledňující konkrétní bezpečnostní podmínky při mimořádné události v tunelu.

(9) V kolejových vozidlech pro osobní dopravu je povinný nouzový osvětlovací systém s dostatečnou intenzitou a dobou provozu.

(10) Vlaky pro osobní dopravu musí být vybaveny komunikačním systémem zajišťujícím komunikaci doprovodu vlaku a osoby řídící drážní dopravu s cestujícími.

(11) Vlaky pro osobní dopravu musí být vybaveny stanovenými protipožárními prostředky.

§ 18

(1) Čelní okna na stanovišti osob řídících kolejové vozidlo musí být osazena bezpečnostními skly splňujícími bezpečnostní požadavky pro stanovenou konstrukční rychlost vozidla.

(2) Konstrukce provozně důležitého jízdního, trakčního a brzdového zařízení, systému řízení a ovládání kolejových vozidel musí být řešena tak, aby ve specifických poruchových situacích umožňovala kolejovému vozidlu pokračovat v jízdě, aniž by byla nepříznivě ovlivňována zařízení, která zůstávají provozuschopná.

(3) Elektrické zařízení na kolejovém vozidle musí být slučitelné s činností řídicích, ovládacích a zabezpečovacích zařízení. Elektrické vytápění a klimatizace kolejových vozidel pro osobní dopravu s výjimkou vozidel historických musí být uzpůsobeny pro napájení elektrickou energií z průběžného vedení vlaku stanoveným napětím.

(4) Vozidla elektrické trakce musí mít sběrače elektrického proudu konstruovány tak, aby umožňovaly jízdu při využívání dodávky energie v trakčním systému, na kterém budou používány.

(5) Konstrukční a provozní charakteristiky kolejových vozidel musí být takové, aby umožňovaly jízdu na každé trati, na které je provozování vozidel povoleno.

§ 19
Údržba

(1) Technické vybavení a postupy předepsané zaměstnancům provádějícím údržbu musí zajistit bezpečný provoz subsystémů a nesmí způsobit ohrožení lidského zdraví a bezpečnosti při práci.

(2) Technické vybavení a postupy používané na pracovištích údržby nesmí překračovat povolené úrovně narušování okolního životního prostředí.

(3) Vybavení pro údržbu kolejových vozidel musí být takové, aby umožňovalo provádění činností, které se týkají zajišťování bezporuchového bezpečného provozu vozidla, bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy, zdraví a hygienických podmínek a pohodlných přepravních podmínek na všech kolejových vozidlech, při jejichž konstrukci se s těmito funkcemi uvažovalo.

§ 20
Použití telematiky v nákladní a osobní dopravě evropského železničního systému

(1) Základními požadavky na použití telematiky je zaručení požadované úrovně kvality osobní přepravy pro cestující a nákladní přepravy pro dopravce a přepravce, zejména s ohledem na technickou slučitelnost.

(2) Je nutno zajistit, aby

a)   databáze, programy a postupy umožňující předávání dat souvisejících s dopravou a přepravou byly vypracovány způsobem zabezpečujícím co největší výměnu dat mezi uživateli pro různé způsoby použití, s výjimkou dat důvěrných a obchodních,
b)   přístup uživatelů k informacím byl snadný.

(3) Metody používání, řízení, aktualizování a údržby databází, programů a postupů zabezpečující předávání dat musí zaručovat spolehlivost těchto systémů a vytvářet podmínky k optimálnímu rozhodování o procesech v dopravě a přepravě.

(4) Rozhraní mezi těmito systémy a uživateli musí vyhovovat pravidlům ergonomiky a ochrany zdraví.12)

(5) Pro uchovávání a přenášení informací vztahujících se k bezpečnosti nebo majících charakter obchodního tajemství musí být zajištěny potřebné úrovně integrity a spolehlivosti přenosu a archivace těchto informací.

ČÁST ČTVRTÁ
Způsob vedení registrů součástí evropského železničního systému a údaje v nich stanovené

§ 21

(1) Provozovatel dráhy, která je součástí evropského železničního systému, zajišťuje vedení a zveřejňování registrů součástí subsystémů dráhy a po projednání s Drážním úřadem jejich každoroční aktualizaci.

(2) Dopravce, který provozuje kolejová vozidla na dráhách evropského železničního systému, zajišťuje vedení a zveřejňování registrů jím provozovaných vozidel a po projednání s Drážním úřadem jejich každoroční aktualizaci.

(3) Registry musí uvádět hlavní charakteristické znaky každého subsystému nebo částí souvisejících subsystémů (základní parametry) a jejich vztah k charakteristickým znakům stanoveným vztažnými technickými specifikacemi interoperability. Registry vede v elektronické podobě každý provozovatel dráhy, která je součástí evropského železničního systému, a každý dopravce, který provozuje kolejová vozidla na dráhách evropského železničního systému.

(4) Údaje, které musí být do registrů dráhy a registrů kolejových vozidel zařazovány, jsou uvedeny v technických specifikacích interoperability.

(5) Provozovatelé drah a dopravci na dráhách evropského železničního systému zajišťují, aby jimi vedené registry byly veřejně přístupné formou dálkového elektronického přístupu k informacím.

(6) Registry kolejových vozidel používaných na dráhách zařazených do evropského železničního systému musí obsahovat o každém evidovaném vozidle nejméně tyto informace:

a)   identifikaci vozidla podle alfanumerického identifikačního kódu, přiděleného pro vozidlo Drážním úřadem při schvalování typu nebo při ověření technické způsobilosti,
b)   identifikaci prohlášení o ověření shody kolejového vozidla se schváleným typem a subjektu, který prohlášení vydal,
c)   základní parametry kolejového vozidla a jejich vztah s charakteristikami stanovenými příslušnými technickými specifikacemi interoperability,
d)   identifikaci vlastníka vozidla a železničního dopravce, který vozidlo používá,
e)   veškerá ustanovení týkající se omezení použití vozidla,
f)   údaje o stavu údržby vozidla, zejména lhůty a výsledky pravidelné technické kontroly provedené v stanovených časových nebo kilometrických intervalech a výsledky technické kontroly provedené mimo stanovený časový nebo kilometrický interval.

ČÁST PÁTÁ
Závěrečná ustanovení

§ 22

(1) Ustanoveními této vyhlášky nejsou dotčeny stanovené součásti dráhy13) a dotčena pravidla pro provozování dráhy, pravidla pro provozování drážní dopravy, technické podmínky a požadavky jednotlivých druhů drah, rozsah a podmínky technicko bezpečnostní zkoušky a zkušebního provozu staveb drah, způsob a podmínky schvalování technické způsobilosti drážních vozidel a podmínky pro konstrukci, výrobu a provoz určených technických zařízení a jejich konkretizace stanovené zvláštními právními předpisy.14)

(2) Provozuschopné součásti dráhy a provozně způsobilá kolejová vozidla, používaná v evropském železničním systému, uvedená do provozu před účinností příslušných technických specifikací interoperability, jejichž provozní způsobilost byla prověřena podle dřívějších předpisů, se považují za zařízení se schválenou technickou způsobilostí k provozu. Prvky a subsystémy evropského železničního systému se uvedou do plného souladu s ustanoveními technických specifikací interoperability v termínech dohodnutých s příslušnými orgány Evropské komise postupem stanoveným v jednotlivých rozhodnutích Evropské komise.4)

(3) Do doby účinnosti technických specifikací interoperability stanovující údaje, které musí být zařazovány do registrů jednotlivých součástí subsystémů dráhy a registrů kolejových vozidel, se do registrů součástí subsystémů dráhy uvádějí údaje vztahující se k parametrům dopravní cesty dráhy podle § 4 odst. 1 a do registrů drážních vozidel údaje podle § 21 odst. 6.

§ 23
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.

Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.


1)   Směrnice 2001/16/ES Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému.
Směrnice 96/48/ES Rady o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému.
2)   Sdělení Ministerstva dopravy č. 111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému.
3)   Rozhodnutí Komise č. 1999/569/ES o základních parametrech subsystému řízení a zabezpečení pro transevropský vysokorychlostní železniční systém.
Rozhodnutí Komise č. 2001/260/ES o základních parametrech subsystému řízení a zabezpečení pro transevropský vysokorychlostní železniční systém uváděný v příloze II(3) ke směrnici 96/48/ES jako "charakteristika ERTMS".
4)   Například rozhodnutí Komise 2002/730/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Údržba" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES, rozhodnutí Komise 2002/ /731/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Řízení a zabezpečení" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES, rozhodnutí Komise 2002/732/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Infrastruktura" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES, rozhodnutí Komise 2002/733/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Energie" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES, rozhodnutí Komise 2002/734/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Provoz" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES, rozhodnutí Komise 2002/735/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Kolejová vozidla" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES.
5)   § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb.
6)   § 3 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č.  146/2002 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.
7)   Například zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
8)   Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.
9)   Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.
10)   Například zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
11)   Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb. a zákona č.  92/2004 Sb.
12)   § 11 a 12 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.
13)   § 9 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 346/2000 Sb.
14)   Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb. a nařízení vlády č.  352/2000 Sb.
Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb.
Vyhláška č. 177/1995 Sb., ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č.  346/2000 Sb. a vyhlášky č. 413/2001 Sb.

E-shop

Právo informačních technologií

Právo informačních technologií

Radim Polčák a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha se věnuje nejdůležitějším tématům současného práva informačních technologií. S výjimkou první kapitoly věnované pojmu a metodě práva informačních technologií, se příliš nezaměřuje na obecné otázky, ale naopak cílí na konkrétní problémy. To odpovídá nynějšímu stavu vývoje této ...

Cena: 1 051 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek č. 62

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek č. 62

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.