Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 347/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 112, ze dne 7. 6. 2004
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

347

VYHLÁŠKA

ze dne 5. května 2004

o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 139 písm. h) ve spojení s § 74 odst. 3 a § 76 odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a)   obsah organizačního řádu,
b)   administrativní a účetní postupy,
c)   kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci dat,
d)   systém vnitřní kontroly,
e)   postupy k omezení možnosti střetu zájmů při poskytování služeb,
f)   opatření k zamezení použití obhospodařovaného majetku k obchodům na vlastní účet,
g)   opatření k ochraně vnitřních informací a
h)   opatření k předcházení manipulaci s trhem.

§ 2
Organizační řád

(1) Investiční společnost nebo investiční fond přijme organizační řád, ve kterém přiměřeně k rozsahu prováděné činnosti upraví organizační uspořádání společnosti, oprávnění, povinnosti a funkční náplň vedoucích zaměstnanců společnosti a ostatních zaměstnanců společnosti, kteří zajišťují

a)   propagaci služeb společnosti a nabízených produktů,
b)   vydávání, evidenci nebo uložení, správu a zpětné odkupování cenných papírů fondu kolektivního investování,
c)   výkon analytické činnosti,
d)   poskytování investičního poradenství,
e)   obchodování s investičními nástroji na vlastní účet společnosti,
f)   obchodování s majetkem fondu kolektivního investování včetně řízení rizik,
g)   vypořádání obchodů, oceňování obhospodařovaného majetku,
h)   vedení účetnictví,
i)   informační činnosti ve vztahu k zákazníkům,
j)   právní služby,
k)   správu informačního systému,
l)   výkon interního auditu,
m)   obhospodařování individuálních portfolií zákazníků,
n)   komunikaci s osobami mimo společnost, na které byla některá činnost delegována,
o)   činnost compliance.

(2) Organizační řád stanoví, že činnosti podle odstavce 1 písm. a) až m) lze delegovat za podmínek stanovených zákonem na třetí osobu s tím, že pokud dojde k delegaci všech činností uvedených v odstavci 1 písm. a) až m), zajistí výkon činností podle odstavce 1 písm. n) a o) vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu.

§ 3
Administrativní postupy

(1) Investiční společnost nebo investiční fond svým vnitřním předpisem upraví administrativní postupy v rámci vnitřního provozu společnosti, zejména

a)   postup při přijímání či změně vnitřních předpisů,
b)   systém vnitřní kontroly (§ 6),
c)   výkon činností zaměstnanci investiční společnosti nebo investičního fondu ve vztahu k obhospodařování majetku ve fondech kolektivního investování nebo majetku zákazníka podle § 15 odst. 3 a 4 zákona,
d)   oprávnění zaměstnanců investiční společnosti nebo investičního fondu ke schvalování a podepisování dokumentů v rámci činnosti společnosti,
e)   postup tvorby, zpracování a nakládání s daty a dokumenty investiční společnosti nebo investičního fondu a jejich uchovávání,
f)   správu a obsluhu informačního systému provozovaného investiční společností nebo investičním fondem,
g)   postup při vyřizování stížností a reklamací investorů1) a
h)   postup při plnění povinností vůči depozitáři.

(2) Investiční společnost nebo investiční fond v rámci úpravy podle odstavce 1 písm. c) vnitřním předpisem stanoví též povinnost zaměstnance pověřeného obchodováním s majetkem ve fondu kolektivního investování

a)   spolupracovat s analytickým útvarem, případně investičním výborem,
b)   obchodovat s majetkem fondu kolektivního investování v souladu s jeho statutem,
c)   dodržovat stanovené limity a postupy k omezení přijímaného rizika,
d)   neprovádět obchody s investičními nástroji zapsanými do zvláštní evidence podle § 7 odst. 2 písm. h),
e)   dokumentovat způsob provedení obchodů nejméně v rozsahu předmět obchodu, typ obchodu, datum a doba uskutečnění obchodu, místo obchodu, zúčastněné strany,
f)   dokumentovat vynaložení odborné péče dle zákona a
g)   spolupracovat s útvarem vypořádání obchodů.

(3) Investiční společnost nebo investiční fond dále v rámci úpravy podle odstavce 1 písm. c) vnitřním předpisem stanoví též povinnost zaměstnance pověřeného vypořádáním obchodů

a)   řádně a včas zpracovávat veškerá data předaná zaměstnancem pověřeným obchodováním s majetkem fondu kolektivního investování,
b)   kontrolovat dodržování stanovených limitů a postupů k omezení přijímaného rizika,
c)   vypořádávat obchody s investičními nástroji nebo jinými majetkovými hodnotami,
d)   kontrolovat správnost a průkaznost evidovaných údajů o obchodech s investičními nástroji,
e)   spolupracovat s depozitářem při zajišťování podkladů pro ověření správnosti výpočtu hodnoty majetku fondu kolektivního investování,
f)   zasílat pokyny2) v den jejich podání depozitáři,
g)   zajišťovat, aby k převodu peněžních prostředků a investičních nástrojů došlo ke stejnému datu, jestliže investiční společnost poskytuje služby podle § 15 odst. 3 a 4 zákona; o obchodech, u kterých jsou data převodu peněžních prostředků a investičních nástrojů rozdílná, vede investiční společnost evidenci a
h)   vykonávat činnost podle § 5 odst. 5, jestliže investiční společnost poskytuje služby podle § 15 odst. 3 a 4 zákona.

§ 4
Účetní postupy

(1) Investiční společnost nebo investiční fond upraví vnitřním předpisem

a)   postupy pro vedení účetnictví,
b)   způsob výpočtu hodnoty majetku fondů kolektivního investování, které obhospodařuje,
c)   způsob tvorby opravných položek,
d)   zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů a tvorbu dohadných položek a rezerv.

(2) V případě, že investiční společnost poskytuje služby podle § 15 odst. 3 a 4 zákona, využívá k účtování systém samostatných analytických účtů vytvořený tak, aby zajišťoval

a)   oddělení evidence obchodů s investičními nástroji uzavřených pro zákazníky investiční společnosti a obchodů s investičními nástroji uzavřených na vlastní účet investiční společnosti,
b)   vymezení peněžních prostředků a investičních nástrojů jednotlivých zákazníků investiční společnosti a
c)   vymezení pohledávek a závazků investiční společnosti souvisejících s poskytováním investičních služeb vůči jednotlivým zákazníkům.

§ 5
Kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci dat

(1) Investiční společnost nebo investiční fond zajišťuje správu informačního systému telekomunikačních a záznamových zařízení, a to alespoň jedním zaměstnancem, kterého touto činností pověří, nebo třetí osobou na základě písemné smlouvy (dále jen "správce").

(2) Investiční společnost nebo investiční fond ve vnitřním předpisu upraví alespoň

a)   podmínky přístupu zaměstnanců k informačnímu systému a k údajům v něm zaznamenaným, rozsah možnosti přístupu (přístupových práv) a proces jejich nastavování, včetně způsobu rozhodování o rozsahu přístupových práv jednotlivých zaměstnanců nebo jiných osob a rozhodování o jejich změnách,
b)   podmínky, za kterých budou do informačního systému vkládána data získaná v souvislosti s výkonem činnosti společnosti a jejich změny, a podmínky nakládání s těmito daty,
c)   postup při řešení situací, kdy dojde k poruše funkcí informačního systému, telekomunikačních prostředků nebo záznamových zařízení používaných investiční společností nebo investičním fondem, včetně způsobu zajištění náhradního provozu informačního systému, telekomunikačních a záznamových zařízení,
d)   opatření zajišťující pravidelné a řádné zálohování dat uložených v informačním systému a jejich uchovávání nejméně po dobu 10 let,
e)   ochranu informačního systému před vstupem a zásahy ze strany neoprávněných osob a před poškozením,
f)   postup rekonstrukce dat v případě, že došlo k neoprávněnému zásahu podle písmene e) nebo k poškození informačního systému,
g)   opatření zajišťující, aby zaměstnanci pověření obchodováním s majetkem v podílových fondech, s majetkem investičního fondu a s majetkem zákazníka podle § 15 odst. 3 zákona používali pro výkon této činnosti telekomunikační zařízení, u nichž investiční společnost nebo investiční fond zajistí pořizování záznamů komunikace; ve vztahu k třetí osobě, která pro společnost zajišťuje činnost podle věty první, investiční společnost nebo investiční fond zajistí úpravu těchto opatření smluvně,
h)   pravidla používání telekomunikačních zařízení, a to alespoň vyhrazení určitých telefonních linek, případně jiných telekomunikačních zařízení, pro činnosti související s obhospodařováním majetku v podílových nebo investičních fondech nebo majetku zákazníka podle § 15 odst. 3 zákona včetně komunikace mezi investiční společností nebo investičním fondem a depozitářem, osobou, která pro investiční společnost nebo investiční fond vykonává činnosti podle § 2 odst. 1 písm. a) až m) na smluvním základě, a pořizování záznamů komunikace na těchto telefonních linkách, případně jiných telekomunikačních zařízeních, a jejich uchovávání nejméně po dobu 10 let,
i)   náležitosti záznamu podle písmene h), kterými jsou alespoň datum a čas komunikace, údaje identifikující odesílatele a příjemce, jsou-li dostupné, a obsah přenášené zprávy; investiční společnost nebo investiční fond zajistí možnost pořízení úplných výpisů záznamů komunikace na vyhrazených telefonních linkách, případně jiných telekomunikačních zařízeních, a možnost pořizování výstupu ze záznamového zařízení,
j)   opatření zajišťující, aby správu záznamového zařízení použitého k zaznamenávání komunikace podle písmene h) prováděl výhradně správce, a
k)   opatření zajišťující, aby záznamy komunikace podle písmene h) nemohly být v záznamovém zařízení dodatečně měněny.

(3) Dodržování povinností podle odstavce 2 písm. e) a f) zajišťuje investiční společnost nebo investiční fond prostřednictvím správce alespoň

a)   pravidelnými kontrolami základních funkcí technických a programových prostředků informačního systému,
b)   přiměřenou pravidelnou aktualizací technických a programových prostředků informačního systému a
c)   použitím zabezpečovacích prostředků.

(4) Investiční společnost nebo investiční fond upraví vnitřním předpisem nebo sjedná ve smlouvě se správcem, je-li správcem třetí osoba, povinnost správce

a)   odmítnout neoprávněný vstup do informačního systému zaměstnanci investiční společnosti nebo investičního fondu nebo jiné osobě,
b)   provést neodkladná opatření v případě neoprávněného vstupu do informačního systému nebo poškození informačního systému a
c)   informovat o postupu podle písmen a) a b) zaměstnance pověřeného výkonem compliance (§ 7) a příslušného vedoucího zaměstnance nebo člena statutárního orgánu investiční společnosti nebo investičního fondu.

(5) Investiční společnost nebo investiční fond stanoví způsob kontroly shody dat zanesených do evidencí se skutečným stavem a postup odstranění zjištěných nesrovnalostí (rekonciliace) přiměřený rozsahu a povaze činnosti, kterou investiční společnost nebo investiční fond provádí, počtu investorů a objemu svěřených peněžních prostředků, případně investičních nástrojů, a četnost takové kontroly, nejméně však jednou za týden, a dále stanoví způsob kontroly plnění těchto povinností.

§ 6
Systém vnitřní kontroly

(1) Investiční společnost zavede účinný a efektivní systém vnitřní kontroly přiměřeně k počtu obhospodařovaných fondů kolektivního investování, objemu obhospodařovaného majetku těchto fondů a k rozsahu a povaze poskytovaných služeb a zajistí vytvoření takové organizační struktury, která umožní efektivní činnost systému vnitřní kontroly.

(2) Součástí systému vnitřní kontroly je

a)   kontrola prováděná každým zaměstnancem při výkonu pracovní činnosti,
b)   kontrola prováděná orgány společnosti a vedoucím zaměstnancem při výkonu řídící činnosti,
c)   činnost compliance (§ 7) a
d)   činnost interního auditu (§ 8).

(3) Investiční společnost upraví systém vnitřní kontroly vnitřním předpisem, ve kterém podrobněji vymezí zejména

a)   povinnost dozorčí rady pravidelně vyhodnocovat činnost systému vnitřní kontroly,
b)   povinnost zaměstnance vykonávat kontrolu uvedenou v odstavci 2 písm. a),
c)   povinnost vedoucího zaměstnance vykonávat kontrolu uvedenou v odstavci 2 písm. b),
d)   povinnosti zaměstnance pověřeného výkonem compliance,
e)   povinnosti osoby pověřené výkonem interního auditu a
f)   postupy při řešení selhání systému vnitřní kontroly.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují obdobně na investiční fond.

§ 7
Compliance

(1) Výkon compliance zajišťuje investiční společnost nebo investiční fond prostřednictvím alespoň jednoho zaměstnance. O pověření zaměstnance výkonem compliance a odvolání z výkonu compliance rozhoduje statutární orgán společnosti a je informován dozorčí orgán společnosti; v případě, že výkon compliance zajišťuje více zaměstnanců, pověřuje a odvolává statutární orgán investiční společnosti nebo investičního fondu pouze jejich vedoucího zaměstnance.

(2) Investiční společnost nebo investiční fond vnitřním předpisem upraví povinnost zaměstnance pověřeného výkonem compliance alespoň

a)   provádět kontrolu souladu vnitřních předpisů s právními předpisy, zejména pak s právními předpisy upravujícími oblast kolektivního investování, poskytování investičních služeb, je-li tato činnost poskytována, a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
b)   koordinovat tvorbu opatření vedoucích k zajištění souladu činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu a vnitřních předpisů s právními předpisy a kontrolovat soulad navržených opatření s právními předpisy,
c)   kontrolovat dodržování pravidel o obchodech zaměstnanců investiční společnosti nebo investičního fondu uzavíraných na jejich vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých3) a provádět kontrolu obchodů provedených na vlastní účet investiční společnosti nebo investičního fondu z hlediska dodržování zákona a vnitřních předpisů,
d)   v návaznosti na stížnosti podané na činnost investiční společnosti nebo investičního fondu a na výsledky jejich vyřízení koordinovat tvorbu opatření k nápravě a kontrolovat soulad navržených opatření s právními předpisy,
e)   vést evidenci pokynů způsobilých manipulovat s trhem; investiční společnost nebo investiční fond upraví vnitřním předpisem pravidla pro informování Komise při podezření na využití vnitřní informace při uzavření obchodu,4)
f)   vést a průběžně aktualizovat evidenci investičních nástrojů přijatých k obchodování na regulovaném trhu nebo jejich emitentů, o kterých se investiční společnost nebo investiční fond dozvěděly informaci, která není veřejně známá a
1.  týká se tohoto nástroje nebo jeho emitenta, anebo
2.  se týká jiné skutečnosti, jestliže je významná pro vývoj kurzu tohoto nástroje nebo jiné jeho ceny nebo jeho výnosu,

a v této evidenci uvádět obsah této informace (Watch List),

g)   bez zbytečného odkladu průběžně vyhodnocovat informace zapsané v evidenci podle písmene f); zaměstnanec pověřený výkonem compliance při tom posoudí, zda informace zapsaná v evidenci podle písmene f) naplňuje znaky vnitřní informace;5) vnitřní předpis může stanovit, že zaměstnanec pověřený výkonem compliance za tímto účelem spolupracuje s dalšími osobami určenými tímto vnitřním předpisem,
h)   zapsat do zvláštní evidence (Restricted List) investiční nástroj přijatý k obchodování na regulovaném trhu nebo jeho emitenta, o kterém se investiční společnost nebo investiční fond dozvěděly vnitřní informaci, a obsah této informace, a průběžně aktualizovat tuto evidenci,
i)   neprodleně upozorňovat vedoucí zaměstnance odpovědné za obchodování s investičními nástroji na účet investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování nebo poskytování služeb podle § 15 odst. 3 a 4 zákona na zápis investičního nástroje nebo emitenta do evidence podle písmene h) a na výmaz z této evidence,
j)   navrhovat způsob pravidelného seznamování zaměstnanců investiční společnosti nebo investičního fondu s vnitřními předpisy, pracovními postupy a právními předpisy, upravujícími zejména oblast kolektivního investování, a s jejich změnami a kontrolovat jeho dodržování,
k)   kontrolovat režim používání vnitřních informací, které investiční společnost nebo investiční fond získal,
l)   koordinovat komunikaci se státními orgány a dalšími orgány veřejné správy,
m)   činit opatření proti zneužití informací, dat a dokumentů, které získá při výkonu své činnosti,
n)   vykonávat činnosti podle písmen a) až m) odborně, nezávisle, objektivně a čestně a
o)   zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu compliance nebo v souvislosti s ním.

(3) Investiční společnost nebo investiční fond vnitřním předpisem stanoví četnost, s jakou zaměstnanec pověřený výkonem compliance vyhodnocuje informace uvedené v evidencích podle písmen f) a h) a obchody s investičními nástroji zapsanými v těchto evidencích a předkládá závěry vyhodnocování statutárnímu orgánu a dozorčí radě společnosti, nejméně však jednou za 6 měsíců.

(4) Evidence podle odstavce 3 písm. f) a h) obsahují alespoň

a)   datum získání informace,
b)   datum zanesení informace do evidence,
c)   investiční nástroj nebo identifikaci emitenta, ke kterému se informace vztahuje,
d)   stručný popis informace,
e)   identifikaci osob, které se s informací seznámily, a
f)   datum výmazu investičního nástroje z evidence.

(5) Investiční společnost nebo investiční fond vnitřním předpisem stanoví pravidla pro vedení evidencí podle písmen f) a h) a jejich kontrolu.

(6) Investiční společnost nebo investiční fond vnitřním předpisem upraví oprávnění zaměstnance pověřeného výkonem compliance alespoň

a)   pasivně vstupovat do informačního systému investiční společnosti nebo investičního fondu a získávat z něj údaje nezbytné k výkonu compliance,
b)   vstupovat na jednotlivá pracoviště investiční společnosti nebo investičního fondu,
c)   požadovat na všech zaměstnancích investiční společnosti nebo investičního fondu poskytnutí informací a dokladů nezbytných k výkonu compliance; ve vztahu ke třetím osobám, které pro společnost zajišťují činnosti podle § 2 odst. 1 písm. a) až m), investiční společnost nebo investiční fond zajistí úpravu oprávnění zaměstnance pověřeného výkonem compliance smluvně ve stejném rozsahu a
d)   podávat informace o závažných skutečnostech souvisejících s výkonem compliance přímo statutárnímu orgánu a dozorčí radě investiční společnosti nebo investičního fondu.

§ 8
Interní audit

(1) Výkon interního auditu zajišťuje investiční společnost nebo investiční fond prostřednictvím alespoň jednoho zaměstnance (dále jen "interní auditor"), ledaže jde o případ podle odstavce 2. O pověření zaměstnance výkonem interního auditu a odvolání z výkonu interního auditu rozhoduje statutární orgán společnosti s předchozím souhlasem dozorčí rady společnosti. V případě, že výkon interního auditu zajišťuje více zaměstnanců, pověřuje a odvolává statutární orgán společnosti s předchozím souhlasem dozorčí rady společnosti pouze jejich vedoucího zaměstnance.

(2) Pro investiční společnost nebo investiční fond může interní audit zajišťovat třetí osoba na smluvním základě. O výběru této osoby rozhoduje statutární orgán společnosti a je informován dozorčí orgán společnosti. Pokud depozitář provádí kontrolu pokynů po jejich provedení, může výkon interního auditu v rozsahu obhospodařování majetku ve fondu kolektivního investování zajišťovat pouze depozitář.

(3) Vedoucí útvaru interního auditu je povinen o zjištěných skutečnostech informovat dozorčí radu a statutární orgán investiční společnosti nebo investičního fondu a v případě zjištění, která mohou záporně ovlivnit hospodaření s majetkem fondů nebo jiných zákazníků, je povinen dát podnět k mimořádnému zasedání dozorčí rady.

(4) Investiční společnost nebo investiční fond vnitřním předpisem upraví povinnost interního auditora ověřovat a hodnotit alespoň

a)   funkčnost systému řízení společnosti,
b)   účinnost systému vnitřní kontroly,
c)   systém řízení rizik,
d)   úplnost, průkaznost a správnost vedení evidencí včetně vedení účetnictví,
e)   efektivnost informačních toků,
f)   dodržování povinností stanovených vnitřními předpisy investiční společnosti nebo investičního fondu a právními předpisy a
g)   výkon compliance.

(5) Interní auditor je povinen provádět ověřování a hodnocení ve lhůtách stanovených vnitřním předpisem podle rizikovosti oblastí ověřovaných a hodnocených podle odstavce 4, nejméně však jednou ročně.

(6) Investiční společnost nebo investiční fond dále vnitřním předpisem upraví alespoň povinnost interního auditora

a)   provádět monitorování, ověřování a hodnocení postupů při výkonu jednotlivých činností investiční společnosti nebo investičního fondu a identifikovat z nich vyplývající rizika (interní audit),
b)   oznámit zaměstnancům nebo třetím osobám, které na smluvním základě zajišťují pro investiční společnost nebo investiční fond některé činnosti podle § 2 odst. 1 písm. a) až m), před provedením interního auditu jeho zahájení, pokud to neohrozí účel interního auditu,
c)   vyžadovat od osob, u kterých byl proveden interní audit, písemné stanovisko k jeho výsledku,
d)   vypracovat zprávu interního auditora obsahující informace o provedeném interním auditu a návrh doporučení a předložit ji příslušnému vedoucímu zaměstnanci, statutárnímu orgánu a dozorčí radě investiční společnosti nebo investičního fondu,
e)   ověřovat, zda opatření přijatá na základě navrženého doporučení byla realizována ve stanovených termínech a jakým způsobem,
f)   vypracovat metodiku pro provádění interního auditu a zajistit její průběžnou aktualizaci,
g)   vypracovat podrobný plán činnosti interního auditu na období alespoň jednoho kalendářního roku,
h)   pravidelně v souladu s plánem kontrol zpracovávat zprávu o činnosti interního auditora a předkládat ji dozorčí radě a statutárnímu orgánu investiční společnosti nebo investičního fondu,
i)   oznámit příslušnému vedoucímu zaměstnanci, případně dozorčí radě investiční společnosti nebo investičního fondu, všechny skutečnosti, které by mohly vyvolat pochybnosti o jeho nepodjatosti,
j)   činit opatření proti zneužití informací, dat a dokumentů, které získá při své činnosti,
k)   vykonávat činnosti podle písmen a) až j) odborně, nezávisle, objektivně a čestně a
l)   zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu interního auditu nebo v souvislosti s ním.

(7) Investiční společnost nebo investiční fond vnitřním předpisem upraví zejména oprávnění interního auditora

a)   pasivně vstupovat do informačního systému investiční společnosti nebo investičního fondu a získávat z něj údaje nezbytné k výkonu interního auditu,
b)   vstupovat na jednotlivá pracoviště investiční společnosti nebo investičního fondu, je-li to nezbytné k výkonu interního auditu,
c)   požadovat na všech zaměstnancích investiční společnosti nebo investičního fondu poskytnutí informací a dokladů nezbytných k výkonu činnosti interního auditu; ve vztahu ke třetím osobám, které na smluvním základě zajišťují pro společnost činnosti podle § 2 odst. 1 písm. a) až m), investiční společnost nebo investiční fond zajistí úpravu oprávnění interního auditora smluvně,
d)   vyžadovat od odpovědných zaměstnanců investiční společnosti nebo investičního fondu zprávu o odstranění nedostatků, které zjistil interní auditor, a
e)   podávat informace o závažných skutečnostech souvisejících s výkonem interního auditu přímo statutárnímu orgánu a dozorčí radě společnosti.

§ 9
Postupy k omezení možnosti střetu zájmů při poskytování služeb

(1) Investiční společnost nebo investiční fond vnitřním předpisem upraví podmínky, za nichž může zaměstnanec investiční společnosti nebo investičního fondu uzavřít obchod s investičním nástrojem na svůj účet nebo na účet osob jemu blízkých.3)

(2) Investiční společnost nebo investiční fond může podmínit uzavření obchodu podle odstavce 1 předchozím souhlasem, povolit uzavření obchodu po uplynutí určitého časového období nebo uzavření konkrétních obchodů zakázat. Podmínky pro udělení předchozího souhlasu a způsob udělení předchozího souhlasu stanoví vnitřní předpis. V případě, že investiční společnost poskytuje služby podle § 15 odst. 3 a 4 zákona, upraví dále vnitřním předpisem opatření, která předcházejí tomu, aby její zaměstnanec uzavřel obchod na vlastní účet nebo na účet osob jemu blízkých3) s investičními nástroji, ohledně kterých zákazník udělil investiční společnosti pokyn k uzavření obchodu, dříve než je tento pokyn zaznamenán do deníku investiční společnosti a jsou učiněny nezvratné kroky k jeho provedení.

(3) Vnitřní předpis podle odstavce 1 dále upraví alespoň způsob a lhůtu pro plnění povinnosti hlásit zaměstnanci pověřenému výkonem compliance předmět obchodu, jeho objem, cenu, místo, dobu a způsob uzavření a vypořádání. Zaměstnanec pověřený výkonem compliance zajišťuje vedení evidence obchodů zaměstnanců s investičními nástroji, žádostí o souhlas a udělených souhlasů.

(4) Pro případ, že cenné papíry vydané fondem kolektivního investování jsou v majetku jiného fondu kolektivního investování a majetek obou fondů obhospodařuje jedna investiční společnost, tato investiční společnost vnitřním předpisem zakáže, aby prostředky v majetku fondu kolektivního investování, o jehož cenné papíry jde, byly investovány do cenných papírů vydaných jiným fondem kolektivního investování, jehož majetek tato investiční společnost obhospodařuje.

(5) Investiční společnost stanoví vnitřním předpisem zákaz započítat do základny pro výpočet obhospodařovatelského poplatku obhospodařovaného fondu kolektivního investování, pokud se stanoví z hodnoty vlastního kapitálu, aktuální hodnotu investice fondu kolektivního investování do jiného fondu kolektivního investování jí obhospodařovaného.

(6) Investiční společnost stanoví vnitřním předpisem zákaz uzavírat obchody s investičními nástroji nebo jinými majetkovými hodnotami

a)   mezi fondem kolektivního investování a jeho podílníky, ledaže jde o prodej nebo zpětný odkup podílových listů,
b)   mezi fondem kolektivního investování a obhospodařující osobou; to neplatí pro nákup nebo zpětný odkup podílových listů investiční společností v případě podílového fondu, který obhospodařuje,
c)   mezi fondy kolektivního investování obhospodařovanými stejnou investiční společností,
d)   mezi fondem kolektivního investování a zákazníky, jejichž individuální portfolia obhospodařuje, pokud tato vyhláška nestanoví jinak,
e)   mezi fondem kolektivního investování a členy představenstva, dozorčí rady a zaměstnanci obhospodařující investiční společnosti; vnitřní předpis může zaměstnancům investiční společnosti povolit nákup nebo zpětný odkup podílových listů otevřeného podílového fondu obhospodařovaného touto investiční společností, jestliže způsob stanovení ceny pro prodej a zpětný odkup neumožňuje provést přesný odhad této ceny na základě vývoje hodnoty aktiv fondu kolektivního investování v daný den, a
f)   mezi zákazníky, jejichž individuální portfolia investiční společnost obhospodařuje, a členy představenstva, dozorčí rady a zaměstnanci obhospodařující investiční společnosti.

(7) Investiční společnost nebo investiční fond dále vnitřním předpisem stanoví zákaz uzavírat obchody s investičními nástroji nebo jinými majetkovými hodnotami v majetku fondu kolektivního investování s osobou, která s touto investiční společností nebo investičním fondem tvoří koncern, pokud tato vyhláška nestanoví jinak.

(8) Investiční společnost může vnitřním předpisem stanovit výjimku ze zákazu obchodování podle odstavců 6 a 7, a to za předpokladu, že

a)   k obchodu je zpracován písemný záměr, ve kterém je doložena efektivita uskutečnění tohoto obchodu,
b)   obchod nelze realizovat za stejných nebo výhodnějších podmínek se třetí osobou,
c)   obchod je v zájmu ochrany majetku ve fondu kolektivního investování nebo majetku zákazníka před jeho znehodnocením, obchod je pro fond kolektivního investování nebo pro zákazníka prokazatelně výhodný a
d)   obchod je proveden se souhlasem představenstva společnosti.

(9) Investiční společnost vnitřním předpisem zakáže, aby zaměstnanec

a)   pověřený obchodováním s majetkem ve fondu kolektivního investování nebo majetkem zákazníka současně obchodoval na účet investiční společnosti, ledaže jsou splněny podmínky odstavce 8, nebo byl pověřený vypořádáním obchodů,
b)   pověřený obchodováním na účet investiční společnosti byl současně pověřený vypořádáním obchodů,
c)   pověřený obhospodařováním majetku zákazníka byl současně pověřený obchodováním s majetkem fondu kolektivního investování,
d)   pověřený obchodováním s majetkem fondu kolektivního investování nebo obhospodařováním majetku zákazníka současně uzavíral obchody na svůj účet s investičními cennými papíry nebo majetkovými hodnotami, které mají být předmětem obchodu na regulovaném nebo obdobném trhu pro fond kolektivního investování nebo zákazníka,
e)   pověřený vedením účetnictví byl současně pověřený obchodováním nebo vypořádáním obchodů nebo obhospodařováním majetku zákazníků, ledaže investiční společnost používá k vypořádání obchodů automatizovaný obchodní systém, který zajišťuje soulad mezi vedením účetnictví a vypořádáním obchodů,
f)   pověřený výkonem compliance vykonával činnost bezprostředně související s obchodováním nebo vypořádáním majetku ve fondu kolektivního investování nebo obhospodařováním majetku zákazníka nebo byl členem statutárního orgánu investiční společnosti,
g)   pověřený výkonem interního auditu vykonával jiné obhospodařování majetku ve fondu kolektivního investování nebo zákazníka, nebo byl členem statutárního orgánu společnosti,
h)   pověřený vedením evidence smluv uzavřených se zákazníky, jejich dodatků a plných mocí [§ 11 odst. 1 písm. a)] nebo evidencí smluv uzavřených s profesionálními investory,6) kteří nejsou zákazníky, které se váží k obchodování s investičními nástroji, jejich dodatků a plných mocí, byl současně pověřen obchodováním na vlastní účet společnosti nebo obhospodařováním individuálních portfolií zákazníků,
i)   pověřený řízením finančních rizik byl současně pověřený vypořádáním obchodů nebo obhospodařováním individuálních portfolií zákazníků, jde-li o investiční společnost, která obchoduje s investičními nástroji na vlastní účet pro sebe.

(10) Investiční společnost zajistí alespoň

a)   nastavení možnosti přístupu (přístupových práv) do informačního systému pro jednotlivé zaměstnance [§ 5 odst. 2 písm a)] tak, aby nemohlo dojít ke kumulaci činností zakázaných podle odstavce 9,
b)   rozdělení povinností a kontrolních oprávnění zaměstnanců pověřených obchodováním a vypořádáním obchodů, jejich vedoucích zaměstnanců a členů statutárního orgánu investiční společnosti a
c)   spravedlivé rozdělení nakoupených investičních nástrojů nebo jiných majetkových hodnot a vzniklých nákladů mezi jednotlivé fondy kolektivního investování nebo zákazníky, pro které uzavřel transakce ve stejný obchodní den, případně i na vlastní účet, na základě předem stanovené rozvrhové základny.

(11) Investiční společnost upraví vnitřním předpisem zejména povinnost

a)   zaměstnance, domnívá-li se, že při obhospodařování majetku ve fondu kolektivního investování nebo poskytnutí služby podle § 15 odst. 3 a 4 zákona by mohlo dojít ke střetu zájmů, neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě též navrhnout jiný způsob dosažení téhož účelu, k jakému směřoval pokyn nebo poskytnutí služby,
b)   vedoucího zaměstnance neprodleně ověřit, zda střet zájmů skutečně hrozí, popřípadě konzultovat vzniklou situaci se zaměstnancem pověřeným výkonem compliance,
c)   vedoucího zaměstnance, v případě investiční společnosti, která poskytuje investiční služby podle § 15 odst. 3 a 4 zákona, dojde-li k závěru, že hrozí střet zájmů, zajistit informování zákazníka o tom, že vzhledem k hrozícímu střetu zájmů mu odmítá investiční společnost poskytnout požadovanou službu v celém rozsahu nebo částečně, popřípadě navrhnout zákazníkovi jiný způsob dosažení téhož účelu, k jakému směřoval jeho požadavek,
d)   zaměstnance, dozví-li se, že během obhospodařování majetku ve fondu kolektivního investování nebo poskytování služby podle § 15 odst. 3 a 4 zákona došlo ke střetu zájmů, neprodleně informovat vedoucího zaměstnance,
e)   vedoucího zaměstnance neprodleně ověřit, zda ke střetu zájmů skutečně došlo, popřípadě konzultovat vzniklou situaci se zaměstnancem pověřeným výkonem compliance,
f)   vedoucího zaměstnance, v případě investiční společnosti, která poskytuje investiční služby podle § 15 odst. 3 a 4 zákona, shledá-li, že během poskytování služby skutečně došlo ke střetu zájmů, zajistit

1. 

poskytnutí služby s upřednostněním zájmů zákazníka před zájmy investiční společnosti, jestliže došlo ke střetu zájmů mezi investiční společností a zákazníkem, nebo

2. 

neprodlené informování zákazníků a vyžádání si od nich souhlasu nebo pokynu k dalšímu postupu, jestliže došlo ke střetu zájmů mezi zákazníky navzájem, a to způsobem dohodnutým ve smlouvě.

(12) O případech podle odstavce 11 písm. c) a f) vede investiční společnost evidenci.

(13) Investiční společnost, která poskytuje služby podle § 15 odst. 3 a 4 zákona, stanoví ve vnitřním předpisu povinnosti zaměstnanců pověřených výkonem činností podle § 3 odst. 3 a členů statutárního orgánu při řízení finančních rizik způsobem, který předchází vzniku střetu zájmů.

(14) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí pro členy statutárního orgánu a dozorčí rady, jestliže to povaha věci nevylučuje; ustanovení odstavců 4 až 6 a 8 až 13 platí pro investiční fond, jestliže to povaha věci nevylučuje.

§ 10
Opatření k zamezení použití obhospodařovaného majetku k obchodům na vlastní účet

Investiční společnost nebo investiční fond zamezuje použití obhospodařovaného majetku k obchodům na vlastní účet zejména tím, že

a)   dodržuje povinnosti týkající se pravidel a postupů účtování (§ 4),
b)   veškeré platby z majetku ve fondech kolektivního investování jsou prováděny výhradně z bankovních účtů u depozitáře k tomu určených a v souladu s právními a vnitřními předpisy,
c)   vnitřním předpisem stanoví převody peněžních prostředků, které jsou přípustné mezi investiční společností a fondy kolektivního investování obhospodařovanými investiční společností,
d)   příkazy k převodu prostředků podle písmena b) musí být průkazné a řádně zdokumentované a
e)   investiční nástroje nebo jiné majetkové hodnoty v majetku obhospodařovaných fondů kolektivního investování jsou v úschově nebo jiném opatrování depozitáře nebo osoby, na kterou depozitář výkon této činnosti delegoval, a jsou evidovány ve prospěch daného fondu kolektivního investování.

§ 11
Opatření k zamezení použití majetku zákazníka k obchodům na vlastní účet

(1) Investiční společnost zamezuje zneužití svěřených peněžních prostředků a investičních nástrojů k obchodům na vlastní účet alespoň tím, že

a)   vede evidenci smluv uzavřených se zákazníky, jejich dodatků a plných mocí vystavených na jejich základě,
b)   vnitřním předpisem upraví způsob a četnost informování zákazníka o pohybech a stavech na účtech peněžních prostředků a jednotlivých investičních nástrojů zákazníka,
c)   vnitřním předpisem určí zaměstnance oprávněné jménem investiční společnosti nebo investičního fondu disponovat s investičními nástroji zákazníka, přičemž na každé dispozici a kontrole jejího provedení se podílejí alespoň 2 zaměstnanci.

(2) Investiční společnost vnitřním předpisem stanoví pravidla pro vedení evidencí podle odstavce 1 písm. a) v informačním systému.

(3) Investiční společnost vnitřním předpisem stanoví způsob kontroly dodržování povinností podle odstavce 1 se zřetelem k možnému zneužití prostředků svěřených zákazníkem pro obchody na vlastní účet investiční společnosti nebo na účet třetí osoby.

(4) Investiční společnost může využít investiční nástroje zákazníka k obchodu na vlastní účet nebo na účet jiné osoby, pouze pokud zákazník udělil investiční společnosti písemný souhlas, ve kterém uvedl

a)   přesné vymezení investičních nástrojů zákazníka, které smí investiční společnost využít k obchodu na účet jiné osoby, nebo způsob jejich určení,
b)   určení osoby, k obchodu na jejíž účet smí být investiční nástroje zákazníka využity,
c)   dobu nebo způsob jejího určení, po kterou smí být investiční nástroje zákazníka využity k obchodu na účet jiné osoby, s tím, že tato doba nesmí překročit 30 dnů od podepsání souhlasu zákazníkem, a
d)   přesně určený účel, pro který smí být investiční nástroje zákazníka využity.

Souhlas zákazníka podle věty první musí být udělen předem zvlášť pro každý případ využití investičních nástrojů zákazníka investiční společností k obchodu na vlastní účet.

(5) Investiční společnost vede peněžní prostředky zákazníků na nejméně jednom svém bankovním účtu, na němž nevede vlastní peněžní prostředky (dále jen "zákaznický bankovní účet").

(6) Investiční společnost používá k vypořádání obchodů s investičními nástroji uzavřených pro zákazníka peněžní prostředky zákazníka a k vypořádání obchodů uzavřených na účet investiční společnosti svoje vlastní peněžní prostředky.

(7) Investiční společnost vnitřním předpisem upraví oddělené nakládání s peněžními prostředky zákazníků od nakládání s vlastními peněžními prostředky a podrobnosti pravidel uvedených v odstavcích 5 a 6 a

a)   určí osoby oprávněné k otevření zákaznického bankovního účtu,
b)   určí zaměstnance oprávněné disponovat s finančními prostředky na zákaznickém bankovním účtu, přičemž na každé dispozici a kontrole jejího provedení se podílejí alespoň 2 zaměstnanci, a
c)   určí způsob výpočtu výše úroků náležejících jednotlivým zákazníkům v případě, že na jednom zákaznickém bankovním účtu jsou vedeny peněžní prostředky více zákazníků, a určí osobu odpovědnou za správnost tohoto výpočtu.

(8) Investiční společnost zajišťuje soustavnou a jednoznačnou identifikaci investičních nástrojů a peněžních prostředků každého zákazníka v systému vnitřní analytické evidence.

(9) Podle odstavců 1 až 8 postupuje jen investiční společnost, která poskytuje služby podle § 15 odst. 3 a 4 zákona.

§ 12
Přechodné ustanovení

Investiční společnost a investiční fond, jestliže získaly povolení ke své činnosti před nabytím účinnosti této vyhlášky, uvedou své poměry do souladu s touto vyhláškou do 30. června 2005.

§ 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.

Člen prezídia vykonávající funkci předsedy:
Ing. Šimáček v. r.


1)   § 75 odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
2)   Vyhláška č. 265/2004 Sb., o podrobnostech plnění povinností depozitáře.
3)   § 116 občanského zákoníku.
4)   § 124 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
5)   § 124 odst. 1 a 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
6)   § 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

E-shop

Občanský zákoník, velký komentář, III. svazek (§ 419 až 654)

Občanský zákoník, velký komentář, III. svazek (§ 419 až 654)

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí svazek Velkého komentáře k občanskému zákoníku dovršuje výklad k jeho obecné části. Začíná vymezením právního postavení spotřebitele a podnikatele, po kterém následuje komentář ke třem významným hlavám obecné části: hlavě III: zastoupení, hlavě IV: věci a jejich rozdělení, a ...

Cena: 1 560 KčKOUPIT

Smluvní pokuta v ČR a Evropě

Smluvní pokuta v ČR a Evropě

Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Odborná monografie přináší ucelený teoreticko-praktický pohled na jedno z nejčastějších smluvních ujednání. Kniha vychází z rozboru české právní úpravy po rekodifikaci soukromého práva a současně představuje různá pojetí tohoto institutu v právních řádech vybraných evropských ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení

Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení

Jaroslav Kobík, Alena Kohoutková - Wolters Kluwer, a. s.

Po třech letech se opět schází dva rivalové, a zároveň spoluautoři komentáře k daňovému řádu, aby sepsali pokračování a aktualizaci knihy Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně. V Dalších omylech ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.