Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 335/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 107, ze dne 31. 5. 2004

335

VYHLÁŠKA

ze dne 14. května 2004,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 1 písm. c), § 13 odst. 1 písm. c), § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. c), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2, § 18 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 1 a § 20 odst. 1:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a)   podrobnosti o postupu Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen "úřad") při ověřování stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických výrobků (dále jen "kontrolované výrobky"),
b)   rozsah technické a průvodní dokumentace,
c)   vzory zkušebních značek používaných úřadem a uznaných v České republice,
d)   výši úplaty vybírané úřadem za provedené odborné činnosti,
e)   vzor služebního průkazu a
f)   počet vzorků kontrolovaných výrobků předkládaných k ověřování.

§ 2
Postup při homologaci stanovených střelných zbraní

(1) Při homologaci stanovených střelných zbraní (dále jen "homologace") výrobce, dovozce, vývozce, distributor nebo opravce (dále jen "kontrolovaná osoba") spolu se žádostí (§ 18 zákona) předkládá úřadu technickou a průvodní dokumentaci a dvě stanovené střelné zbraně opatřené svou obchodní firmou, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku, nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo ochrannou známkou a typovým označením a označením ráže používaného střeliva. Označením ráže se dále opatří každá hlaveň a revolverový válec, jde-li o výměnné hlavně nebo válce rozdílné ráže. Pokud se jedná o výměnné hlavně nebo válce stejné ráže, označí se touto ráží pouze jedna hlaveň nebo revolverový válec. Úřad prověří technickou a průvodní dokumentaci a nejpozději do 60 dnů písemně oznámí kontrolované osobě podmínky provedení homologace (místo a rozsah zkoušek, termín vydání certifikátu, výši správního poplatku a úplaty).

(2) U stanovených střelných zbraní předložených k homologaci úřad zjišťuje

a)   shodu základních rozměrů s technickou dokumentací výrobce a se stanovenými technickými požadavky (§ 4 zákona),
b)   typové označení uvedené na stanovené střelné zbrani,
c)   bezpečnou funkci při střelbě,
d)   odolnost materiálu, ze kterého je zbraň vyrobena, a to při střelbě nebo při ztížených klimatických podmínkách, je-li to vyžadováno,
e)   správnost a úplnost technické a průvodní dokumentace,
f)   zda výrobce má k dispozici potřebná kalibrovaná měřidla, vypracované kontrolní postupy, potřebné prostory a má zabezpečeny technické a personální předpoklady k provádění kontroly všech výrobků shodných s homologovaným typem stanovené střelné zbraně (dále jen "systém kontroly") a zda o tom vede záznamy.

(3) Typ předkládané stanovené střelné zbraně může zahrnovat několik variant za předpokladu, že tyto varianty nemají odlišné konstrukční uspořádání. Za výrobní provedení typu předkládané stanovené střelné zbraně se považují zbraně pouze s odlišným vnějším vzhledem.

(4) Při homologaci dovážených stanovených střelných zbraní zajistí kontrolovaná osoba, která nedoloží údaje o systému kontroly (§ 6 odst. 1 zákona) u zahraničního výrobce, zjištění těchto údajů ve spolupráci s úřadem na své náklady.

(5) Úřad vždy po provedení zkoušek vydá kontrolované osobě písemný záznam o provedeném ověření (dále jen "protokol"), ve kterém uvede

a)   jméno, popř. druhé jméno, a příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození a místo pobytu fyzické osoby, anebo název nebo obchodní firmu, právní formu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby (dále jen "identifikační údaje o kontrolované osobě"),
b)   popis a určení stanovené střelné zbraně,
c)   popis provedených zkoušek z hlediska stanovených technických požadavků, jejich výsledky a vyhodnocení,
d)   místo provedení zkoušek a datum vydání protokolu.

(6) Při splnění podmínek uvedených v § 6 odst. 1 zákona vydá úřad současně s protokolem podle odstavce 5 certifikát o homologaci, který obsahuje

a)   identifikační údaje o kontrolované osobě,
b)   technické charakteristiky zkoušeného typu stanovené střelné zbraně, zejména druh materiálu a jeho parametry, ráži střeliva,
c)   určení zkušební značky podle přílohy č. 3 části I. s číslem homologace a určení subjektu, který bude označovat každou vyrobenou stanovenou střelnou zbraň touto zkušební značkou, a poučení o vedení evidence označených stanovených střelných zbraní,
d)   poučení o provádění kusového ověřování po dobu platnosti homologace (§ 6 odst. 4 zákona),
e)   poučení o provádění kontrol úřadem (§ 20 zákona), datum a místo vydání certifikátu o homologaci.

Pokud zbraň při homologaci stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí vydat certifikát o homologaci (§ 21 odst. 3 zákona) obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady.

(7) Po provedení homologace se jeden exemplář ověřovaného typu stanovené střelné zbraně uloží u úřadu; toto neplatí v případě plynových zbraní. Druhý exemplář se vrátí kontrolované osobě.

(8) Úřad provádí kusové ověřování stanovených střelných zbraní podléhajících homologaci v případě

a)   prodloužení platnosti certifikátu o homologaci (§ 6 odst. 4 zákona), nebo
b)   pokud jsou vyráběny nebo dováženy v počtu nejvíce pěti kusů ročně (§ 6 odst. 3 zákona).

V případě, že zbraň při kusovém ověřování podle písmene a) stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad vydá rozhodnutí o zrušení nebo o odejmutí certifikátu o homologaci (§ 21 odst. 3 zákona) obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady.

(9) Pokud kontrolovaná osoba nebo ten, kdo je zapsán v průkazu zbraně, požádá úřad o ověření stanovené střelné zbraně již označené homologační značkou, úřad provede kusové ověřování.

(10) Stálé kanceláři Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní1) (dále jen "stálá kancelář") úřad zasílá kopii certifikátu o homologaci stanovené střelné zbraně nebo zprávu o jeho zrušení nebo zprávu o odejmutí certifikátu o homologaci, nebo o odmítnutí vydat certifikát o homologaci (§ 21 odst. 3 zákona).

§ 3
Postup při kusovém ověřování stanovených střelných zbraní

(1) Při kusovém ověřování stanovených střelných zbraní (dále jen "kusové ověřování") kontrolovaná osoba nebo ten, kdo je zapsán v průkazu zbraně, spolu se žádostí (§ 18 zákona) předkládají úřadu každou stanovenou střelnou zbraň opatřenou označením výrobce obchodní firmou, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku, nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo ochrannou známkou a typovým označením, dále výrobním číslem a ráží použitého střeliva. Označením ráže se dále opatří každá hlaveň a revolverový válec, jde-li o výměnné hlavně nebo válce rozdílné ráže. Pokud se jedná o výměnné hlavně nebo válce stejné ráže, označí se touto ráží pouze jedna hlaveň nebo revolverový válec. Každá broková hlaveň se navíc označuje údaji o měřeném průměru vývrtu a označením materiálu, ze kterého je vyrobena, případně i údajem o hmotnosti. Každá hlaveň určená výhradně pro použití černého prachu se označuje tak, aby bylo nesporné, že jde o hlaveň určenou k použití černého prachu, pokud úřad neurčí jinak. K žádosti se současně přikládají dva spotřební náboje na každou nábojovou komoru a ke zbrani určené výhradně pro použití černého prachu dvě střely na každou hlaveň.

(2) Při kusovém ověřování úřad provádí

a)   prohlídku před zkušební střelbou,
b)   zkušební střelbu,
c)   prohlídku po zkušební střelbě.

(3) Technické požadavky při kusovém ověřování jsou uvedeny v příloze č. 1 a v českých technických normách.2)

(4) Při prohlídce před zkušební střelbou vyřadí úřad stanovenou střelnou zbraň, která nesplňuje požadavky uvedené v příloze č. 1 bodě 1, nebo takovou, jejíž označení neodpovídá požadavkům uvedeným v odstavci 1. Tuto skutečnost oznámí kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně.

(5) Úřad neověří stanovenou střelnou zbraň, která je viditelně poškozena zkušební střelbou, a stanovené střelné zbraně, které vykazují závady uvedené v příloze č. 1 bodě 3 nebo mají neopravitelnou závadu uvedenou v příloze č. 1 bodě 4. Tuto skutečnost oznámí kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně.

(6) Vznikne-li při zkušební střelbě prováděné podle přílohy č. 1 podezření, že došlo ke snížení tlaku zkušebního náboje, zejména únikem plynů, úřad provede doplňkovou střelbu nad rámec předepsaného počtu zkušebních výstřelů. V případě pochybnosti o pevnosti stanovené střelné zbraně podrobené zkušební střelbě nebo při pochybnostech o existenci poškození nebo jiné vady stanovené střelné zbraně anebo v případě výskytu závady na nábojnici zkušebního náboje provede úřad rovněž doplňkovou střelbu zkušebními náboji.

(7) Dojde-li při zkušební střelbě prováděné podle přílohy č. 1 k vadné funkci zkoušené stanovené střelné zbraně, úřad provede ověření funkce doplňkovou střelbou spotřebními náboji, a to minimálně dvěma výstřely na každou nábojovou komoru.

(8) Na žádost kontrolované osoby nebo toho, kdo je zapsán v průkazu zbraně, může být ověřování brokovnice nahrazeno zkouškou s vyšším tlakem (vyšší zkouška) nebo zkouškou pro ocelové broky.

(9) Má-li u stanovené střelné zbraně s více hlavněmi jen některá z hlavní neopravitelnou závadu, navrhne úřad kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně, odborné znehodnocení3) vadné hlavně, přičemž úřad postupuje podle § 19 odst. 2 zákona.

(10) U kusového ověřování zbraní dovezených ze zahraničí, jejichž zkušební značky nejsou v České republice uznávány na základě Úmluvy1) a které mají sklopné hlavně, se navíc zjišťuje

a)   délka hlavní s přesností na 1 mm,
b)   průměr vývrtu brokové hlavně s přesností na 0,1 mm a průměr vývrtu kulové hlavně s přesností na 0,01 mm,
c)   hmotnost hlavně bez předpažbí s přesností na 1 g,
d)   pevnost materiálu hlavních částí stanovené střelné zbraně zkouškou tvrdosti a na základě této zkoušky se stanoví, zda je tloušťka stěny hlavně vyhovující, pokud kontrolovaná osoba neprokáže, že pevnost použitého materiálu odpovídá české technické normě.2)

(11) Stanovená střelná zbraň, která je předkládána opravcem [§ 16 odst. 4 písm. b) zákona], je podrobena kusovému ověřování. Kusovému ověřování jsou taktéž podrobeny stanovené střelné zbraně, které jsou již označeny zkušební značkou.

(12) Úřad na základě žádosti kontrolované osoby ověří nově vyrobené vojenské zbraně,4) které nejsou určeny pro Armádu České republiky, zda mají identifikační údaje, tj. rok výroby, výrobce nebo stát původu a výrobní číslo zbraně. Splňuje-li zbraň tento požadavek, úřad ji označí příslušnou zkušební značkou podle přílohy č. 3 části I.

(13) Úřad vždy po kusovém ověřování zbraň označí příslušnou zkušební značkou podle přílohy č. 3 části I. a současně vydá kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně, protokol, který obsahuje

a)   identifikační údaje o kontrolované osobě,
b)   identifikační údaje o stanovené střelné zbrani a
c)   datum a místo zkoušky ověření.

Pokud zbraň při tomto ověřování stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad ji označí podle § 19 odst. 2 zákona a vydá rozhodnutí o odmítnutí označit stanovenou střelnou zbraň obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady (§ 21 odst. 3 zákona).

(14) Stanovené střelné zbraně, které nevyhověly podmínkám kusového ověřování, jsou označeny identifikační značkou úřadu podle přílohy č. 3 části I. a jsou vráceny zpět kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně, k odstranění nedostatků. Po jejich odstranění úřad provede opakované kusové ověřování.

§ 4
Postup při opakovaném kusovém ověřování stanovených střelných zbraní

(1) Úřad vždy po opakovaném kusovém ověřování zbraň označí příslušnou zkušební značkou podle přílohy č. 3 části I. a současně vydá kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně, protokol, který obsahuje

a)   identifikační údaje o kontrolované osobě,
b)   identifikační údaje o stanovené střelné zbrani a
c)   datum a místo zkoušky ověření.

Pokud zbraň při tomto ověřování stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí označit stanovenou střelnou zbraň obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady (§ 21 odst. 3 zákona) a opět ji vrátí zpět kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně, k odstranění nedostatků.

(2) Je-li stanovená střelná zbraň opatřená zkušební značkou a je předložena k opakovanému kusovému ověřování, úřad stanovenou střelnou zbraň označí pořadovým číslem zkoušky a posledním dvojčíslím roku zkoušky.

§ 5
Postup při typové kontrole stanoveného střeliva

(1) Pro ověřování stanoveného střeliva se za nejmenší výrobní sérii považuje 3000 kusů od ověřovaného typu střeliva. V případě, že je vyráběn počet nižší, rozhoduje úřad o každém případu zvlášť, s ohledem na stanovené technické požadavky. Pro typovou kontrolu stanoveného střeliva (dále jen "typová kontrola") se vybírá jako představitel typu stanovené střelivo vyvíjející nejvyšší maximální tlaky.

(2) Stanovené střelivo opatřené obchodní firmou nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo ochrannou známkou a údaji umožňujícími identifikaci typu střeliva (druh, značku a ráži) předloží kontrolovaná osoba společně se žádostí (§ 18 zákona) v množství stanoveném v příloze č. 6, popřípadě stanoveném úřadem podle odstavce 1. Úřad rovněž určí počet předkládaných nejmenších spotřebitelských obalů, a to podle příslušné české technické normy.2) Na nejmenším spotřebitelském obalu střeliva uvede kontrolovaná osoba kromě svého označení i označení typu střeliva, číslo série a počet kusů střeliva v obalu. Typ předkládaného střeliva může zahrnovat několik variant z hlediska stanovených technických požadavků. Úřad prověří technickou a průvodní dokumentaci a nejpozději do 60 dnů písemně oznámí kontrolované osobě podmínky provedení typové kontroly (místo a rozsah zkoušek, termín vydání certifikátu, výši správního poplatku a úplaty).

(3) Při typové kontrole úřad zjišťuje, zda

a)   kontrolovaná osoba vlastní a používá kalibrované nebo ověřené měřicí přístroje pro měření rozměrů, funkce, tlaků nebo hodnot pokládaných za rovnocenné pro daný typ stanoveného střeliva,
b)   výrobce má k dispozici technické vybavení k provádění výrobní kontroly [§ 10 odst. 1 písm. b) zákona], zejména
1.  balistická měřidla, jejichž rozměry jsou shodné se stanovenými technickými požadavky,
2.  tlakoměry s platným ověřením,
3.  měřidla určená k rozměrové kontrole střeliva s platným metrologickým ověřením,
4.  zbraně s platným ověřením určené ke kontrole bezpečnosti funkce střeliva,
c)   výrobce má odborně způsobilý personál k obsluze technického vybavení uvedeného v písmenu b),
d)   výrobce provozuje systém kontroly a vede evidenční knihu o výsledcích kontrol jednotlivých výrobních sérií stanoveného střeliva; tyto záznamy musí být vedeny postupem schváleným úřadem a musí být úřadu kdykoliv k dispozici,
e)   dovozce, který nedoloží údaje o systému kontroly u dováženého stanoveného střeliva u zahraničního výrobce, zajistí jejich zjištění ve spolupráci s úřadem na své náklady,
f)   vyrobené střelivo odpovídá stanoveným technickým požadavkům na
1.  shodnost rozměrových charakteristik,
2.  vzhled a provedení i údajů a rozlišovacích znaků na každém náboji,
3.  provedení odpovídajících údajů na nejmenším spotřebitelském obalu,
4.  tlak plynů nábojů nebo hodnoty pokládané za ekvivalentní,
5.  dopravní, manipulační a funkční bezpečnost,
6.  odolnosti vůči ztíženým klimatickým podmínkám,
7.  rozptyl, krytí a rychlost,
8.  fyzikální, chemické a balistické vlastnosti střelivin.

(4) Úřad vždy po provedení zkoušek vydá kontrolované osobě protokol, který obsahuje

a)   identifikační údaje o kontrolované osobě,
b)   popis a určení stanoveného střeliva,
c)   popis provedených zkoušek stanovených technických požadavků a jejich výsledky,
d)   datum a místo zkoušek.

(5) Při splnění podmínek stanovených v § 10 zákona vydá úřad současně s protokolem podle odstavce 4 certifikát o typové kontrole střeliva, který obsahuje

a)   identifikační údaje o kontrolované osobě,
b)   předmět typové kontroly,
c)   datum a místo vydání certifikátu o typové kontrole,
d)   pověření k provádění výrobní kontroly a určení subjektu, který bude oprávněn k označování stanoveného střeliva zkušební značkou podle přílohy č.  3 části I.,
e)   poučení o provádění inspekčních kontrol střeliva (§ 11 zákona),
f)   poučení o provádění kontrol úřadem (§ 20 zákona).

Pokud střelivo při typové nebo inspekční kontrole stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí vydat certifikát o typové kontrole, o jeho odejmutí nebo o ukončení jeho platnosti obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady (§ 21 odst. 3 zákona).

(6) Úřad zašle stálé kanceláři kopii certifikátu o typové kontrole střeliva nebo ji uvědomí o odmítnutí ho vydat nebo o jeho případném odejmutí. Obdobně postupuje při ukončení platnosti certifikátu o typové kontrole střeliva.

(7) V případě předložení stanoveného střeliva, na jehož ráži ještě nejsou stanoveny technické požadavky (§ 4 zákona), k ověřování úřadu provede úřad typovou kontrolu na základě úplných údajů dodaných výrobcem. Úřad oznámí provedení této kontroly stálé kanceláři současně s maximálním přípustným tlakem, naměřenou střední hodnotou maximálního tlaku a dalšími údaji sdělenými výrobcem, které jsou řádně ověřeny.

(8) U nové ráže stanoveného střeliva, kromě střeliva s vysokým výkonem, se typová kontrola neprovádí v případech, kdy lze střelivo již typově kontrolované a zařazené do stanovených technických požadavků, které má rozměry identické nebo podobné a maximální přípustný tlak vyšší, než je tlak nového střeliva, nabít a vystřelit z nábojové komory ruční palné zbraně určené pro toto nové střelivo, které má maximální přípustný tlak nižší než tato již typově zkontrolovaná ráže.

(9) Pokud kontrolovaná osoba nedoloží údaje o systému kontroly u vyráběného nebo dováženého stanoveného střeliva, ověří úřad každou výrobní nebo dovezenou sérii střeliva.

§ 6
Postup při ověřování pyrotechnických výrobků

(1) Při typové zkoušce pyrotechnických výrobků podle § 13 zákona (dále jen "typová zkouška") úřad zjišťuje, zda pyrotechnický výrobek splňuje stanovené technické požadavky podle přílohy č. 2.

(2) Úřad zahrne do souboru stanovených technických požadavků i takovou vlastnost nebo parametr pyrotechnického výrobku představující zvýšené riziko pro uživatele nebo nezbytnou podmínku pro jejich bezpečné použití, skladování a likvidaci, která není uvedena v článku I. přílohy č. 2, ale podá důkaz o bezpečnosti pyrotechnického výrobku.5) Současně určí postup a počet vzorků pro jeho ověření.

(3) Úřad pro účely ověřování stanovených technických požadavků (§ 4 zákona) vytváří a udržuje soubor postupů, které jsou zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

(4) Typ předkládaného pyrotechnického výrobku (§ 2 odst. 4 a 5 zákona) může zahrnovat několik variant za předpokladu, že tyto varianty nemají odlišné vlastnosti z hlediska stanovených technických požadavků a konstrukčního uspořádání hlavních částí. Za typ pyrotechnického výrobku se považuje i soubor různých druhů výrobků umístěných v nejmenším spotřebitelském balení. Kontrolovaná osoba předkládá pyrotechnické výrobky k ověření opatřené obchodní firmou nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo ochrannou známkou a typovým označením, názvem výrobku a typovým číslem výrobku (u pyrotechnických výrobků, které nejsou jeho výrobkem, i údaji o výrobci).

(5) Úřad ověří, zda předkladatel pyrotechnických výrobků má vybudovaný účinný systém technické kontroly pro vyrobený nebo dovezený pyrotechnický výrobek. Kontrolovaná osoba doloží, že

a)   zajišťuje shodu dováženého pyrotechnického výrobku s posuzovaným pyrotechnickým výrobkem podle dokumentovaného postupu,
b)   vlastní a používá kalibrované nebo ověřené měřicí přístroje pro zjišťování technických a přejímacích požadavků na pyrotechnický výrobek podle dokumentace výrobce,
c)   má personální a technické předpoklady k provádění této kontroly.

(6) V případě, že dovozce nemůže zajistit nebo doložit údaje o systému kontroly u dovážených pyrotechnických výrobků u zahraničního výrobce, zajistí jejich zjištění ve spolupráci s úřadem na své náklady. Úřad rovněž prověří technickou a průvodní dokumentaci a nejpozději do 60 dnů písemně oznámí předkladateli podmínky ověřování pyrotechnického výrobku (místo a rozsah zkoušek, termín vydání certifikátu, výši správního poplatku a úplaty).

(7) Úřad vždy po provedení zkoušek vydá kontrolované osobě protokol, který obsahuje

a)   identifikační údaje o kontrolované osobě,
b)   popis a určení pyrotechnického výrobku,
c)   popis provedených zkoušek stanovených technických požadavků a jejich výsledky,
d)   datum a místo zkoušek.

(8) Při splnění podmínek stanovených v § 13 zákona vydá úřad současně s protokolem podle odstavce 7 certifikát o typové zkoušce pyrotechnického výrobku, který obsahuje

a)   identifikační údaje o kontrolované osobě,
b)   předmět typové zkoušky,
c)   určení zkušební značky podle přílohy č. 3 části I. a určení subjektu, který bude oprávněn k označování pyrotechnického výrobku touto značkou,
d)   datum a místo vydání certifikátu o typové zkoušce,
e)   poučení o provádění opakovaného ověřování (§ 14 zákona),
f)   poučení o provádění kontrol úřadem (§ 20 zákona).

Pokud pyrotechnický výrobek při typové zkoušce nebo při opakovaném ověřování stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí vydat certifikát o typové zkoušce, o jeho odejmutí nebo o ukončení jeho platnosti obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady (§ 21 odst. 3 zákona).

(9) V pochybnostech, zda se jedná o výbušný předmět nebo pyrotechnický výrobek, úřad provede zkoušku podle přílohy č. 2.

§ 7
Technická a průvodní dokumentace

Technická a průvodní dokumentace předkládaná kontrolovanou osobou spolu se žádostí o ověřování kontrolovaných výrobků [§ 18 odst. 3 písm. a) zákona] zahrnuje

a)   všeobecný popis,
b)   konstrukční a výrobní nákresy, schémata částí, konstrukčních skupin apod.,
c)   popisy a vysvětlení nezbytná pro porozumění podkladům, včetně popisu funkce a definování zásad pro bezpečné používání, skladování, přepravu a likvidaci výrobku,
d)   protokoly o provedených zkouškách,
e)   návod pro osobu provádějící montáž a demontáž stanovené střelné zbraně,
f)   návod k používání,
g)   návod pro provádění přebíjení střeliva, pokud jsou části střeliva nutné k sestavení náboje nebo nábojky na trh uváděny samostatně,
h)   další dokumentaci pyrotechnického výrobku, která obsahuje
1.  určení pyrotechnického výrobku,
2.  zatřídění do třídy nebo podtřídy pyrotechnického výrobku,
3.  identifikace nebezpečí,
4.  vymezení prostředí použití,
5.  kdo a za jakých okolností smí pyrotechnický výrobek nabývat,
6.  opatření pro skladování a manipulaci,
7.  fyzikálně-chemické a pyrotechnické vlastnosti,
8.  materiálové složení (materiál jednotlivých částí a sestav, druhy a množství obsažených pyrotechnických složí a výbušnin),
i)   certifikáty vztahující se k vybavení stanovené střelné zbraně, ke stanovenému střelivu, k pyrotechnickému výrobku, k částem stanoveného střeliva nebo ke střelivině použité ve střelivu, zprávy a protokoly vztahující se ke stanovené střelné zbrani, stanovenému střelivu, střelivině použité ve střelivu nebo pyrotechnickému výrobku a jiné dokumenty, které usnadní úřadu ověřování.

§ 8
Označování zkušebními značkami

Kontrolované výrobky, které splňují stanovené technické požadavky a byly ověřeny, se označují zkušebními značkami podle přílohy č. 3 části I. takto:

a)   při kusovém ověřování nebo opakovaném kusovém ověřování úřad stanovenou střelnou zbraň, která splní stanovené technické požadavky, označí zkušební značkou podle přílohy č. 3 části I. a označením umožňujícím stanovení roku ověření, a to posledním dvojčíslím letopočtu. Zkušební značka se vyráží na každou hlaveň a lůžko nebo dnový šroub, na rám nebo na důležité části závěru stanovené střelné zbraně. U revolverů se zkušební značky vyrážejí na hlaveň, válec a rám stanovené střelné zbraně. Jde-li o stanovené střelné zbraně, jejichž nábojová komora není součástí hlavně, vyrážejí se zkušební značky na hlaveň, každou nábojovou komoru a na důležité části závěru stanovené střelné zbraně. Pokud na hlavních částech zbraní, které jsou z kovu, není měkké místo pro vyražení příslušné zkušební značky, úřad tuto značku vyrazí alespoň na jednu z hlavních částí zbraně,
b)   není-li při ověřování stanovené střelné zbraně již místo pro zkušební značku, vyrazí se na stanovenou střelnou zbraň jen poslední dvojčíslí letopočtu a pořadové číslo zkoušky; při ověřování se zkušební značky, jde-li o stanovené střelné zbraně s více hlavněmi, vyrážejí na každou hlaveň pouze v případě, že nemůže dojít k poškození stanovené střelné zbraně,
c)   při homologaci označí úřad nebo kontrolovaná osoba stanovenou střelnou zbraň zkušební značkou určenou v certifikátu o homologaci alespoň jednu z hlavních částí zbraně nebo nejmenší spotřebitelský obal formou ražby, potisku nebo nálepky,
d)   při typové kontrole označí kontrolovaná osoba nebo úřad zkušební značkou podle údaje uvedeného v certifikátu o typové kontrole střeliva každý nejmenší spotřebitelský obal formou potisku nebo nálepky,
e)   při typové zkoušce označí kontrolovaná osoba nebo úřad zkušební značkou pro pyrotechnické výrobky podle údaje uvedeného v certifikátu o typové zkoušce na každém pyrotechnickém výrobku; pokud to rozměry pyrotechnického výrobku neumožní, provede se označení na nejmenším spotřebitelském obalu. Označení se provádí v obou případech formou potisku nebo nálepky.

§ 9
Úplata

Výše úplaty za odborné činnosti související se zkoušením kontrolovaných výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí je uvedena v příloze č. 4.

§ 10
Služební průkaz

Vzor služebního průkazu je uveden v příloze č. 5.

§ 11
Přechodná ustanovení

(1) Ověřování zahájená před účinností této vyhlášky se dokončí podle dosavadních předpisů.

(2) Platnost dosavadních služebních průkazů skončí dnem 31. 12. 2005.

§ 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 313/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.

Ministr:
Ing. Urban v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Vyhláška č. 70/1975 Sb., o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní. (Commission Internationale Permanente - Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní - CIP).
2)   § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů.
4)   Část první přílohy zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 228/2003 Sb.
5)   § 3 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č.  277/2003 Sb.

E-shop

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Jan Pichrt, Martin Štefko, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie se zabývá nejen ústavněprávními aspekty dané problematiky, charakteristikou metod řešení pracovních sporů a rozborem jednotlivých forem a způsobů řešení těchto sporů, analýzou historického vývoje ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Oceňování podniků v právní praxi

Oceňování podniků v právní praxi

Petr Zima - C. H. Beck

Publikace se zabývá oblastí, kde se setkává svět práva se světem ekonomie. Popisuje oceňování aktiv, a to konkrétně oceňování podniků. Před českými soudy je totiž vedena celá řada sporů, při nichž je ocenění podniků, akcií či podílů stěžejní otázkou, na které závisí výsledek řízení, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. Změnami byl dotčen ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.