Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


332

VYHLÁŠKA

ze dne 4. května 2004

o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 71 odst. 1 písm. i) zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví opatření, která se uplatňují na území České republiky proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.], háďátka bramborového (Heterodera rostochiensis = Globodera rostochiensis Woll.) a háďátka nažloutlého [Globodera pallida (Stone) Behrens].

§ 2
Pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a)   původcem rakoviny - houba [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.],
b)   háďátkem - háďátko bramborové (Heterodera rostochiensis = Globodera rostochiensis Woll.) anebo háďátko nažloutlé [Globodera pallida (Stone) Behrens],
c)   hostitelskými rostlinami - brambor (Solanum tuberosum L.), rajče jedlé (Lycopersicon lycopersicum L.), lilek vejcoplodý (Solanum melongena L.), lilek černý (Solanum nigrum L.), lilek potměchuť (Solanum dulcamara L.) a další rostliny z čeledi lilkovitých (Solanaceae), které mohou být přirozeným způsobem napadeny původcem rakoviny nebo háďátkem,
d)   vymezovacím průzkumem - průzkum prováděný za účelem vymezení hranic území zamořeného původcem rakoviny anebo háďátkem nebo hranic území prostého jejich výskytu,
e)   podezřením z výskytu původce rakoviny nebo háďátka - stav po zjištění příznaků jejich přítomnosti na hostitelské rostlině anebo v zemině trvající do doby, než je výskyt potvrzen nebo vyvrácen objektivním odborným šetřením,
f)   výskytem původce rakoviny nebo háďátka - zjištění alespoň jedné cysty háďátka ve vzorku zeminy či jiného pěstebního substrátu (dále jen "zemina"), jejichž životnost byla prokázána biologickým testem nebo nálezem živých embryonů nebo larev tohoto háďátka v cystě nebo zjištění alespoň jedné původcem rakoviny anebo háďátkem napadené rostliny nebo její části nebo zjištění trvalých zoosporangií původce rakoviny,
g)   agresivním patotypem - patotyp původce rakoviny nebo háďátka, schopný napadat odrůdy brambor rezistentní proti původci rakoviny patotypu 1 nebo rezistentní proti háďátku bramborovému (Heterodera rostochiensis = Globodera rostochiensis Woll.) patotypu Ro 1 a rozmnožovat se na nich,
h)   odrůdou bramboru rezistentní proti určitému patotypu původce rakoviny - odrůda bramboru, která reaguje na napadení populací tohoto patotypu původce rakoviny způsobem, při němž nevzniká nebezpečí vzniku sekundární infekce,
i)   odrůdou bramboru rezistentní proti určitému patotypu háďátka - odrůda bramboru, která, je-li pěstována, způsobuje přirozený meziroční pokles populace tohoto patotypu,
j)   zamořeným pozemkem nebo objektem - pozemek nebo objekt, na kterém nebo ve kterém byl zjištěn a ověřen výskyt původce rakoviny nebo háďátka,
k)   pozemkem nebo objektem podezřelým ze zamoření - pozemek nebo objekt, na který nebo do kterého se pravděpodobně rozšířily nebo mohou rozšířit zárodky původce rakoviny nebo háďátka (sadbou, obděláváním půdy mechanizačními prostředky a nářadím použitými na zamořeném pozemku, vodní či větrnou erozí apod.),
l)   velkým stravovacím střediskem - zařízení pro hromadné stravování osob, např. v hotelích, nemocnicích, domovech důchodců, školách, úřadech, továrnách, vojenských posádkách apod., schválené Státní rostlinolékařskou správou (dále jen "rostlinolékařská správa") pro zužitkování konzumních brambor z území dotčeného mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným z důvodu výskytu původce rakoviny nebo háďátka.

§ 3
Preventivní opatření

(1) Rozmnožovací materiál2) bramboru, určený k uvádění na trh, je možno vyrábět jen na pozemku, na kterém byl v souladu s § 10 odst. 1 zákona v době od poslední sklizně brambor do výsadby porostu bramboru určeného k výrobě rozmnožovacího materiálu proveden průzkum výskytu háďátka s negativním výsledkem, a to odběrem a rozborem nebo biologickým testem vzorků zeminy z pozemku. Provedení tohoto průzkumu a jeho negativní výsledek je podmínkou pro převzetí žádosti o uznání množitelského porostu bramboru podle zvláštního zákona.3)

(2) Průzkum podle odstavce 1 zajišťuje množitel rozmnožovacího materiálu bramboru na své náklady, včetně včasného dodání vzorků do místa jejich rozboru nebo provedení biologického testu. Odběr půdních vzorků se provádí pod přímým dohledem rostlinolékařské správy, která odebrané vzorky zapečetí úřední plombou. Rozbory nebo biologické testy odebraných vzorků provádí fyzická nebo právnická osoba, pověřená k této činnosti Ministerstvem zemědělství (dále jen "ministerstvo") podle § 71 odst. 1 písm. b) zákona nebo rostlinolékařskou správou podle § 72 odst. 5 písm. i) zákona.

(3) Přechovávání původce rakoviny a háďátka je v souladu s § 7 odst. 1 zákona zakázáno s výjimkou přechovávání k vědeckým, šlechtitelským nebo diagnostickým účelům, které povoluje rostlinolékařská správa podle § 8 odst. 1 zákona, pokud tím nebudou narušena ochranná opatření při výskytu původce rakoviny nebo háďátka ani nevznikne riziko jejich šíření.

(4) Rostlinolékařská správa, popřípadě fyzická nebo právnická osoba, pověřená k této činnosti ministerstvem podle § 71 odst. 1 písm. b) zákona nebo rostlinolékařskou správou podle § 72 odst. 5 písm. i) zákona, potvrzuje rezistenci proti patotypu 1 původce rakoviny a Ro 1 háďátka bramborového (Heterodera rostochiensis = Globodera rostochiensis Woll.), popřípadě proti dalším patotypům původce rakoviny a háďátka, vyskytujícím se na území České republiky, a to u odrůd a novošlechtění bramboru, u kterých je rezistence proti těmto nebo vlastnostmi blízkým patotypům deklarována šlechtitelem a které jsou přihlášeny do zkoušek odrůd bramboru pro registraci, prováděných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen "Ústav") na základě zvláštního zákona.4) Metodu testování rezistence stanovuje v souladu s § 72 odst. 5 písm. h) zákona rostlinolékařská správa a zveřejňuje ve Věstníku Státní rostlinolékařské správy (dále jen "Věstník").

(5) Údaje o rezistenci odrůd bramboru proti původci rakoviny a háďátku (včetně jejich patotypů), která byla potvrzena testováním podle odstavce 4, publikuje Ústav v Seznamu odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize České republiky, vydávaném podle zvláštního zákona,5) a rostlinolékařská správa je sděluje Evropské Komisi (dále jen "Komise") každoročně do 1. ledna. Rostlinolékařská správa zveřejní údaje o reakci odrůd bramboru proti původci rakoviny a háďátku (včetně jejich patotypů) každoročně do 1. března ve Věstníku, a to na základě testování prováděného podle odstavce 4 a údajů, které rostlinolékařská správa obdrží od členských států Evropské unie (dále jen "členský stát").

§ 4
Zjišťování a evidence výskytu původce rakoviny a háďátka

(1) Výskyt původce rakoviny a háďátka zjišťuje rostlinolékařská správa cíleným průzkumem v souladu s § 10 odst. 1 zákona a soustavnou rostlinolékařskou kontrolou v souladu s § 15 odst. 2 zákona, a to:

a)   prohlídkou porostů hostitelských rostlin a v případě původce rakoviny též sklizených hlíz bramboru,
b)   odběrem a rozborem nebo biologickým testováním vzorků zeminy.

(2) Rozsah a způsob prohlídky porostů hostitelských rostlin, hlíz bramboru a odběru vzorků rostlin a zeminy a metody jejich rozboru nebo testování a rozsah použití těchto metod stanovuje podle § 10 odst. 1 zákona rostlinolékařská správa úředním sdělením ve Věstníku na základě vědeckých a statistických zásad a biologie původce rakoviny a háďátka, s přihlédnutím k systémům produkce brambor a dalších hostitelských rostlin a k aktuální situaci ve výskytu anebo k míře rizika zavlečení původce rakoviny a háďátka.

(3) Rozsah a výsledky průzkumu výskytu původce rakoviny a háďátka oznamuje rostlinolékařská správa písemně jednou ročně ostatním členským státům a Komisi v souladu s § 10 odst. 5 zákona.

(4) Evidenci výskytu původce rakoviny a háďátka vede rostlinolékařská správa v souladu s § 10 odst. 4 zákona podle zvláštního právního předpisu.6)

§ 5
Opatření při zjištění podezření
z výskytu původce rakoviny nebo háďátka

(1) V případě vlastního zjištění nebo ohlášení podezření z výskytu původce rakoviny nebo háďátka rostlinolékařská správa ověří v rámci odborného šetření podle § 76 odst. 2 zákona výskyt metodou založenou na vědeckých a statistických zásadách a na znalosti biologie těchto škodlivých organismů s cílem toto podezření potvrdit nebo vyvrátit.

(2) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, rostlinolékařská správa až do případného vyvrácení podezření z výskytu nebo do nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření na základě výsledku odborného šetření provedeného podle § 6 odst. 1, v souladu s § 76 odst. 2 zákona

a)   zakáže přesun všech partií rostlin a zeminy, pocházejících z pozemků nebo objektů, ze kterých byly odebrány vzorky s důvodným podezřením na výskyt původce rakoviny nebo háďátka, s výjimkou partií rostlin, které nepředstavují zjistitelné riziko rozšíření těchto škodlivých organismů, popřípadě které jsou podrobeny opatření pod dohledem rostlinolékařské správy, které toto riziko vylučuje, a popřípadě
b)   nařídí další vhodná opatření odpovídající stupni odhadovaného rizika dalšího možného šíření původce rakoviny nebo háďátka s cílem tomuto šíření předejít a zajistí dohled nad přesunem všech ostatních partií hostitelských rostlin uváděných na trh.

§ 6
Opatření po potvrzení výskytu
původce rakoviny nebo háďátka

(1) Pokud rostlinolékařská správa na základě ověření podezření z výskytu původce rakoviny nebo háďátka podle § 5 odst. 1 potvrdí přítomnost původce rakoviny nebo háďátka, provede podle § 76 odst. 2 zákona a podle zvláštního právního předpisu7) odborné šetření se zaměřením na posouzení skutečností stanovených v příloze č. 1 včetně ověření patotypu původce rakoviny nebo háďátka metodou stanovenou na základě vědeckých a statistických zásad a biologie původce rakoviny a háďátka a uveřejněnou ve Věstníku, popřípadě provedení vymezovacího průzkumu výskytu původce rakoviny nebo háďátka na dalších pozemcích nebo objektech podezřelých z jejich výskytu.

(2) Po ukončení odborného šetření podle odstavce 1 a v souladu s jeho výsledkem a popřípadě na základě výsledku vymezovacího průzkumu podle odstavce 1 písm. c) rostlinolékařská správa označí příslušnou partii bramboru nebo jiné hostitelské rostliny, pozemek nebo objekt za zamořený původcem rakoviny anebo háďátkem.

(3) Zjistí-li se ověřením podle odstavce 1 výskyt agresivního patotypu původce rakoviny nebo háďátka, provede rostlinolékařská správa testování jeho virulence a identifikaci, a to metodou, kterou stanoví v souladu s vědeckými a statistickými zásadami a s biologií původce rakoviny a háďátka a kterou zveřejní ve Věstníku. Je-li k tomu třeba v případě původce rakoviny provést zkoušky na zamořeném pozemku nebo v zamořeném objektu, nařídí rostlinolékařská správa jejich provedení v rámci mimořádných rostlinolékařských opatření podle § 7 odst. 2 písm. d) bodu 1 druhé odrážky.

(4) Potvrdí-li se výskyt původce rakoviny nebo háďátka, vymezí rostlinolékařská správa území, do kterého zahrne zamořený pozemek nebo objekt, a hrozí-li jejich rozšíření mimo tento pozemek nebo objekt, další pozemky anebo objekty (dále jen "karanténní území") v dostatečném rozsahu k zabránění jejich rozšíření mimo toto území. V karanténním území nařídí rostlinolékařská správa mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 7.

(5) Pokud na základě výsledku odborného šetření podle odstavce 1 rostlinolékařská správa shledá, že:

a)   hostitelské rostliny původce rakoviny a háďátka ani rostliny určené k přesadbě na jiné pozemky, vypěstované na zamořeném pozemku nebo v zamořeném objektu, nebudou uváděny na trh,
b)   zamořený pozemek anebo objekt není ani nebude využíván k pěstování hostitelských rostlin původce rakoviny nebo háďátka ani rostlin určených k přesadbě na jiné pozemky, popřípadě využíván k jejich skladování v zamořené zemině, se záměrem tyto rostliny uvádět na trh, a
c)   ze zamořeného pozemku anebo objektu nemůže dojít k dalšímu šíření původce rakoviny nebo háďátka,

karanténní území se nevymezí a od nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření se upustí v souladu s § 76 odst. 6 písm. b) zákona.

(6) Po negativním výsledku přezkoušení výskytu původce rakoviny nebo háďátka na všech zamořených pozemcích a ve všech zamořených objektech v karanténním území podle § 8 odst. 2 a 3 rostlinolékařská správa v souladu s § 76 odst. 4 písm. b) zákona zruší mimořádná rostlinolékařská opatření s uvedením skutečností, které byly podkladem k tomuto rozhodnutí.

§ 7
Mimořádná rostlinolékařská opatření
proti šíření původce rakoviny a háďátka

(1) Po potvrzení výskytu původce rakoviny nebo háďátka rostlinolékařská správa v souladu s § 11 odst. 1 zákona nařídí v karanténním území odpovídající mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 76 odst. 2 písm. a) zákona uvedená v odstavcích 2 až 11.

(2) Na zamořeném pozemku, popřípadě v zamořeném objektu v karanténním území

a)   se v roce zjištění výskytu původce rakoviny na tomto pozemku, popřípadě v objektu musí likvidovat rostliny nebo jejich části s nádory rakoviny podle části C přílohy č. 2 [§ 76 odst. 1 písm. b) zákona], s výjimkou vzorků určených k testování virulence a k identifikaci patotypu původce rakoviny anebo k přechovávání původce rakoviny k vědeckým, šlechtitelským nebo diagnostickým účelům, povoleným rostlinolékařskou správou podle § 8 odst. 1 zákona,
b)   se musí vyhledávat a likvidovat planě rostoucí hostitelské rostliny [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona],
c)   se nesmí pěstovat hostitelské rostliny [s výjimkou případů uvedených pod písmenem d)] a rostliny určené k přesázení na jiné pozemky (školkařské výpěstky, zeleninová sadba, cibule květin, sazečky apod.), ani tyto rostliny uchovávat způsobem, při němž může dojít k jejich kontaktu se zamořenou zeminou [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona],
d)   je možno pěstovat
1.  nesadbové brambory za účelem
1.1.  hubení původce rakoviny nebo háďátka podle přílohy č. 3 [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona], anebof 
1.2.  testování virulence agresivních patotypů původce rakoviny podle § 6 odst. 3 [§ 76 odst. 1 písm. d) zákona], anebof 
1.3.  přechovávání původce rakoviny nebo háďátka k vědeckým, šlechtitelským nebo diagnostickým účelům, na základě rozhodnutí rostlinolékařské správy podle § 8 odst. 1 zákona;
2.  v případě výskytu háďátka bramborového (Heterodera rostochiensis = Globodera rostochiensis Woll.) patotypu Ro 1 nesadbové brambory rezistentních odrůd proti tomuto patotypu v intervalu stanoveném rostlinolékařskou správou s tím, že pěstitel vždy před výsadbou oznámí pěstování brambor včetně odrůdy územně příslušnému útvaru rostlinolékařské správy [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

(3) Rostlinolékařská správa povolí v rámci nařízených mimořádných rostlinolékařských opatření pěstování brambor na zamořeném pozemku nebo v zamořeném objektu podle odstavce 2 písm. d) jen tehdy, bude-li vyloučeno zjistitelné nebezpečí rozšíření původce rakoviny nebo háďátka, zejména zabezpečením splnění podmínek pro případnou přepravu a zužitkování sklizených brambor, uvedených v příloze č. 4.

(4) Na ostatních pozemcích, popřípadě v ostatních objektech v karanténním území

a)   se v roce následujícím po roce zjištění výskytu původce rakoviny nebo háďátka nesmí vyrábět rozmnožovací materiál3) bramboru; v dalších letech je možno tento materiál vyrábět jen za podmínek uvedených v odstavci 8,
b)   se mohou pěstovat jen odrůdy bramboru rezistentní proti v místě se vyskytujícímu patotypu původce rakoviny nebo háďátka, a to na tomtéž pozemku ne častěji než jednou za 4 roky

[§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

(5) Partie bramboru, označená za zamořenou původcem rakoviny anebo háďátkem podle § 6 odst. 2 a nebo pocházející ze zamořených pozemků či objektů, se může s výjimkou hlíz viditelně napadených rakovinou použít:

a)   po uvaření nebo spaření v pařících zařízeních při teplotě nejméně 80 °C po dobu nejméně 15 minut ke krmení nebo konzumaci v hospodářství nebo domácnosti uživatele pozemku, popřípadě v jiném hospodářství či domácnosti v témže karanténním území [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona],
b)   k průmyslovému zpracování [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona] ve zpracovatelských závodech, které jsou vybaveny sedimentačními jímkami pro usazování pevných částic z plavících a pracích vod, opatřenými zařízením (ponornou stěnou) zabraňujícím úniku pěny a lehkých částic do odtoku z jímky,
c)   ke konzumaci ve velkých stravovacích střediscích, nepocházejí-li z pozemku zamořeného agresivním patotypem [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona],
d)   ke konzumaci balením upravené pro přímé dodání do místa spotřeby a použití bez přebalování jako konzumní brambory, avšak jen jde-li o rané brambory rezistentní odrůdy proti původci rakoviny nebo háďátka, dodané do 15. 8. a nepocházející z pozemku zamořeného agresivním patotypem [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

(6) Rostliny určené k přesázení na jiné pozemky (školkařské výpěstky, zeleninová sadba, cibule květin, sazečky apod.), pocházející ze zamořených pozemků či objektů, nesmějí být uváděny na trh s výjimkou jejich přímé dodávky a výsadby na pozemku, odkud nehrozí další šíření původce rakoviny nebo háďátka. Pozemek určený k založení porostu těchto rostlin musí být předem schválen rostlinolékařskou správou. Tyto rostliny nelze opatřit rostlinolékařskými pasy podle § 14 odst. 1 zákona [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

(7) Brambory pocházející z ostatních pozemků či objektů v karanténním území s výskytem agresivního patotypu se mohou použít:

a)   v témže karanténním území nebo v jiném karanténním území s výskytem téhož patotypu původce rakoviny nebo háďátka k jakémukoliv účelu, s výjimkou použití jako sadby [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona],
b)   k průmyslovému zpracování [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona],
c)   ke konzumaci ve velkých stravovacích střediscích [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona], nebo
d)   ke konzumaci balením upravené pro přímé dodání do místa spotřeby a použití bez přebalování jako konzumní brambory [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

(8) Zjistí-li se nový výskyt původce rakoviny nebo háďátka v blízkosti pozemku, na němž se vyrábí rozmnožovací materiál3) bramboru a který bude jako podezřelý ze zamoření zahrnut do karanténního území, je možno rozmnožovací materiál3) bramboru z tohoto pozemku uvádět na trh až po prověrce jeho nezamořenosti rostlinolékařskou správou, a to odběrem a rozborem vzorků zeminy z příslušného pozemku a v případě původce rakoviny též prohlídkou sklizených hlíz na výskyt příznaků výskytu původce rakoviny [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

(9) Z karanténního území se mohou v rámci uvádění na trh přemísťovat brambory, rostliny určené k přesázení na jiné pozemky, na zamořených pozemcích vypěstované rostliny či rostlinné produkty s ulpívající zeminou (cibuloviny, bulevniny, kořenová zelenina aj.), zemina, statková hnojiva a komposty jen na základě povolení rostlinolékařské správy, vydaného na žádost příslušné právnické nebo fyzické osoby, a v něm stanovených podmínek. Rostlinolékařská správa schválí jen taková místa a způsoby zužitkování přemisťovaného materiálu a stanoví takové podmínky podle přílohy č. 4, aby bylo vyloučeno zjistitelné nebezpečí rozšíření původce rakoviny nebo háďátka [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

(10) Stroje, dopravní prostředky, nářadí a obuv, popřípadě jiné předměty, použité

a)   na zamořeném pozemku nebo v zamořeném objektu se musí před přemístěním z tohoto pozemku, popřípadě objektu očistit od ulpělé zeminy a před použitím na jiném pozemku či v jiném objektu omýt v karanténním území vodou, a to v místě, odkud nemůže dojít k rozšíření původce rakoviny či háďátka; jde-li o pozemek s výskytem agresivního patotypu, musí se dezinfikovat způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou v souladu s přílohou č. 2 [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona],
b)   na ostatních pozemcích a v ostatních objektech v karanténním území musí se před přemístěním mimo toto území očistit od ulpělé zeminy [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

Opatření uvedená pod písmeny a) a b) zajišťuje uživatel příslušného pozemku nebo objektu.

(11) Pro brambory, ostatní hostitelské rostliny původce rakoviny nebo háďátka a pro rostliny určené k přesázení na jiné pozemky, nepocházející z karanténního území, které byly v karanténním území uchovávány nebo s nimi bylo jinak manipulováno způsobem, při němž mohlo dojít k jejich kontaktu se zeminou ze zamořeného pozemku nebo objektu, platí opatření uvedená v odstavcích 5 až 10 přiměřeně.

(12) Rostlinolékařská správa může nařídit podle § 11 odst. 1 zákona další opatření k zabránění šíření původce rakoviny nebo háďátka, než jsou opatření uvedená v odstavcích 2 až 11.

§ 8
Přezkušování zamořených pozemků a objektů

(1) Přezkušování zamořenosti pozemku nebo objektu, označeného za zamořený původcem rakoviny nebo háďátkem, provádí rostlinolékařská správa v souladu s § 76 odst. 4 písm. b) zákona

a)   nejdříve za 10 let od posledního zjištění výskytu původce rakoviny nebo háďátka na tomto pozemku nebo v tomto objektu, nebo
b)   na žádost vlastníka nebo uživatele zamořeného pozemku nebo objektu nejdříve za 5 let od posledního zjištění výskytu na tomto pozemku nebo v tomto objektu, jde-li o výskyt v podmínkách nepříznivých pro vývoj původce rakoviny nebo háďátka nebo byly-li na zamořeném pozemku uplatněny pod dohledem rostlinolékařské správy metody jejich hubení uvedené v příloze č. 3, popřípadě byla-li v zamořeném objektu pod dohledem rostlinolékařské správy provedena jeho asanace nebo v tomto objektu používané zemině uplatněny metody hubení původce rakoviny nebo háďátka uvedené v příloze č. 3.

(2) Nezjistí-li se při přezkušování pozemku podle odstavce 1 výskyt původce rakoviny nebo háďátka, považuje se přezkušovaný pozemek nadále za podezřelý ze zamoření a vztahují se na něj mimořádná rostlinolékařská opatření, nařízená pro ostatní pozemky v karanténním území podle § 7 odst. 7. Úplné zrušení mimořádných rostlinolékařských opatření podle § 6 odst. 6 pro původně zamořený pozemek je možné až po negativním výsledku opětovného přezkoušení provedeného podle odstavce 1.

(3) Nezjistí-li se při přezkušování objektu výskyt původce rakoviny nebo háďátka, považuje se přezkušovaný objekt za nezamořený a rostlinolékařská správa zruší mimořádná rostlinolékařská opatření nařízená podle § 6 odst. 6.

(4) Pokud byl zamořený pozemek trvale zatravněn nebo zalesněn, není nutné jej za účelem zrušení mimořádných rostlinolékařských opatření přezkušovat.

(5) Přezkušování podle odstavce 1 se provádí metodou, kterou rostlinolékařská správa stanoví v souladu s vědeckými a statistickými zásadami a s biologií původce rakoviny a háďátka a uveřejní ve Věstníku. Výsledky přezkušování jsou součástí evidence výskytu původce rakoviny a háďátka, vedené podle § 4 odst. 4.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Palas v. r.


1)   Směrnice Rady 69/464/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti rakovině bramboru.
Směrnice Rady 69/465/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti háďátku bramborovému.
2)   § 2 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů.
3)   § 5 odst. 1 zákona č. 219/2003 Sb.
4)   § 30 zákona č. 219/2003 Sb.
5)   § 33 zákona č. 219/2003 Sb.
6)   § 8 vyhlášky č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.
7)   § 28 odst. 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb.

E-shop

Znalectví

Znalectví

JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Znalectví pojednává o znalecké činnosti obecně. Věnuje se zásadám, na kterých moderní znalecká činnost stojí. Na judikátech ukazuje, jak jsou tyto zásady v současné době vykládány. Dílo je zpracováno podle aktuálního stavu poznání, jsou hojně zastoupeny i čerstvé novinky, ...

Cena: 477 KčKOUPIT

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Mgr. Robin Brzobohatý, PhDr. Lenka Poláková, JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

V ediční řadě Právo prakticky vychází dlouho očekávaná publikace Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Tato kniha je odrazem zkušeností autorů nasbíraných za posledních deset ...

Cena: 255 KčKOUPIT

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Michaela Hájková - C. H. Beck

Publikace pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přestože se jedná o problematiku významnou, nemá v České republice dlouhou tradici a není ani častým předmětem řešení ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.