Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


329

VYHLÁŠKA

ze dne 30. dubna 2004

o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí podle § 88 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Touto vyhláškou se v souladu s právem Evropských společenství1) provádějí ustanovení zákona vztahující se na přípravky a další prostředky na ochranu rostlin.

Část první
Přípravky na ochranu rostlin

§ 2
Podmínky používání přípravku
(K § 31 odst. 4 a 5 zákona)

(1) Podmínkami používání přípravku na ochranu rostlin (dále jen "přípravek") se rozumí

a)   jeho použití podle pokynů, jimiž je označen (správné použití přípravku),
b)   zabránění kontaminace vody a poškození ostatních složek životního prostředí včetně zdraví zvířat2) v důsledku použití přípravku,
c)   dodržení zásad integrované ochrany rostlin, je-li to objektivně možné.

(2) Účinná látka ve formě přípravku musí být klasifikována, balena a označována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.3)

Náležitosti žádosti o registraci přípravku
(K § 32 odst. 3 a 7 zákona)

§ 3
Dokumentační soubory údajů

(1) Požadovaný dokumentační soubor údajů o přípravku a související požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1.

(2) Požadovaný dokumentační soubor údajů o účinné látce a související požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2.

§ 4
Technické požadavky
na zpracování žádosti a její součásti

(1) Žádost o registraci přípravku (§ 32 odst. 1 zákona), která se zpracovává způsobem odpovídajícím zásadám hodnocení podkladových údajů a kriteriím při posuzování přípravku za účelem jeho registrace (dále jen "zásady hodnocení přípravku") uvedeným v příloze č. 3,4) musí obsahovat:

a)   údaje o
1.  žadateli a osobě, která je oprávněná k jednání jeho jménem, zahrnující zejména obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, jde-li o fyzickou osobu,
2.  výrobci přípravku a jeho účinné látky, zahrnující údaje podle bodu 1 přiměřeně,
3.  případném dalším účastníku řízení, zahrnující údaje podle bodu 1 přiměřeně,
4.  přípravku, který je předmětem žádosti, které se uvádějí odkazem na dokumentační soubor údajů o přípravku (§ 3 odst. 1),
b)   návrh na balení a označování přípravku podle § 42 zákona, včetně vyjádření k případnému použití v zahradách, které nejsou využívány k podnikání (dále jen "domácí zahrady"), k ošetření veřejné zeleně, sportovišť, pokojových a balkónových okrasných rostlin a na jiných místech mimo zemědělské nebo lesní pozemky, jestliže toto použití přichází v úvahu,
c)   přílohy
1.  požadovaný dokumentační soubor údajů o přípravku uvedený v příloze č. 1,5)
2.  požadovaný dokumentační soubor údajů o účinné látce obsažené v přípravku uvedený v příloze č. 2,6) nejde-li o účinnou látku, která je již zařazena do seznamu účinných látek [§ 2 odst. 2 písm. m) zákona],7)
3.  souhlas osoby, jejíž práva k údajům jsou chráněna (§ 40 zákona),8)
4.  bezpečnostní list podle zvláštního právního předpisu,9) jde-li o přípravek, k němuž musí být bezpečnostní list vypracován,
5.  doklad, že byla podána Ministerstvu zdravotnictví žádost o vydání toxikologického posudku (§ 33 odst. 5 zákona),
d)   doplňující doklady, jestliže jsou vzhledem k povaze přípravku nutné jako podklad pro rozhodnutí o registraci přípravku.

(2) Jde-li o přípravek obsahující účinnou látku již zařazenou do seznamu účinných látek,7) žadatel nemusí dodat dokumentační soubor o účinné látce7) s výjimkou identifikace účinné látky, přičemž se zvažuje, za jakých podmínek je tato účinná látka zařazena do seznamu účinných látek,7) zda se významně neliší stupněm čistoty a charakterem nečistot od složení uvedeného v dokumentaci použité pro zařazení účinné látky do seznamu účinných látek.7)

(3) Vzorek přípravku, který žadatel poskytuje na základě požadavku Státní rostlinolékařské správy (dále jen "rostlinolékařská správa") pro účely registrace

a)   se označuje na obalu
1.  výrazně a nesmazatelně tak, aby bylo patrné, že jde o vzorek určený pouze ke zkušebním účelům,
2.  údaji identifikujícími přípravek, jemuž vzorek odpovídá (výrobce, datum výroby a číslo šarže nebo jiný způsob identifikace),
3.  odpovídá-li to povaze přípravku, též standardními větami označujícími specifickou rizikovost (R-věty) a standardními pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty) podle zvláštních právních předpisů,3)
b)   musí být doprovázen dokladem, v němž výrobce uvede jeho složení.

(4) K žádosti o registraci přípravku, který obsahuje geneticky modifikované organismy, se přikládají doklady podle zvláštního právního předpisu.10)

Posuzování žádosti o registraci přípravku
[K § 33 odst. 1 a 6, § 34 odst. 1 a 2, § 36 odst. 1 písm. a), § 36 odst. 4, § 40 odst. 1 písm. c), § 40 odst. 2 písm. c) zákona]

§ 5
Zásady hodnocení podkladových údajů a kritéria při posuzování vlastností přípravku
za účelem rozhodnutí o jeho registraci

(1) Vlastnosti přípravku se posuzují v registračním řízení v souladu se zásadami hodnocení přípravku a kritérii uvedenými v příloze č. 3.

(2) Analytické metody ke stanovení povahy a množství účinných látek, toxikologicky nebo eko-toxikologicky významných nečistot a přísad [§ 33 odst. 3 písm. c) zákona] se určují podle přílohy č. 1, jde-li o přípravek, a podle přílohy č. 2, jde-li o účinnou látku.

§ 6

(1) Žádost o toxikologické posouzení přípravku (dále jen "toxikologický posudek") obsahuje v souladu s přílohou č. 15)

a)   identifikační údaje o žadateli, výrobci přípravku a jeho účinné látky a o přípravku,
b)   informace o aplikaci přípravku a další informace o použití přípravku.

(2) Podklady pro vypracování toxikologického posudku musí obsahovat údaje v souladu s přílohou č. 15) a přílohou č. 2;6) je-li to vzhledem k povaze přípravku nutné, lze požadovat dodání doplňujících podkladů.

§ 7
(1) Toxikologický posudek zahrnuje výsledky

a)   hodnocení rizik ze správného používání přípravku a dalšího nakládání s ním pro zdraví člověka, který je přímo vystaven působení toxikologicky významných složek obsažených v přípravku nebo nepřímo prostřednictvím reziduí po aplikaci přípravku (dále jen "hodnocení rizik"), provedené v souladu se zásadami hodnocení přípravku uvedenými v příloze č. 3,4)
b)   ověření správnosti přiřazení vět označujících specifickou rizikovost (R-věty) a pokynů pro bezpečné nakládání (S-věty), vzhledem ke klasifikaci podle zvláštních právních předpisů3) včetně přiřazených výstražných symbolů nebezpečnosti a jejich písmenného vyjádření,
c)   ověření správnosti označení přípravku dalšími standardními větami vyjadřujícími
1.  speciální rizika pro člověka podle přílohy č. 5,11)
2.  bezpečnostní pokyny pro ochranu člověka podle přílohy č. 6,11)
d)   ověření vhodnosti osobních ochranných prostředků.

(2) Hodnocení rizik podle odstavce 1 písm. a) se zpracovává v členění podle položek odpovídajících bodům 2.4, 2.4.1, 2.4.1.1 až 2.4.1.6, dále 2.4.2, 2.4.2.1 až 2.4.2.7 části C přílohy č. 3.

(3) Toxikologický posudek přípravku se starou účinnou látkou se zpracovává se zřetelem na zajištění souladu se zvláštními právními předpisy,3) právními akty Evropské komise (dále jen "Komise") a přiřazení vět podle příloh č. 511) a 6.11)

§ 8

(1) Údaje obsažené v žádosti a v dokumentačním souboru údajů se posuzují a ověřují, zda splňují požadavky na

a)   úplnost a způsob zjištění údajů vzhledem k příloze č. 15) a příloze č. 2,6)
b)   podkladovou dostatečnost pro rozhodnutí o registraci přípravku v souladu s přílohou č. 3.4)

(2) Přípravek obsahující starou účinnou látku nezařazenou do seznamu účinných látek nebo přípravek, který je předmětem řízení o změně registrace, se posuzuje, zda splňuje požadavky z hlediska § 33 odst. 3 písm. b) bodů 1 až 5 zákona.

§ 9
Požadavky na údaje o účinné látce a přípravku
pro rozhodnutí o registraci na přechodnou dobu

Pro rozhodnutí o registraci přípravku na přechodnou dobu v souladu s předpisy Evropských společenství12) musí

a)   údaje o účinné látce splňovat požadavky na úplnost a být potvrzené Komisí,
b)   údaje o přípravku obsahujícím účinnou látku podle písmena a) splňovat požadavky na registraci přípravku podle přílohy č. 34) a být potvrzené Komisí.

§ 10
Zvláštní postup pro registraci přípravků
se starými účinnými látkami

(1) Zvláštním postupem pro registraci přípravku se starou účinnou látkou se rozumí řízení o jeho registraci v případech, kdy o zařazení účinné látky v něm obsažené do seznamu účinných látek7) Komise dosud nerozhodla, anebo, jde-li o řízení o změně nebo zrušení registrace přípravku se starou účinnou látkou (dále jen "starý přípravek"), z důvodů uvedených v § 35 odst. 4 zákona.

(2) Podkladové údaje pro registraci starého přípravku dodá rostlinolékařské správě žadatel o registraci nebo držitel rozhodnutí o registraci starého přípravku.

(3) Podkladovými údaji podle odstavce 1 jsou

a)   informace o
1.  účinnosti a nežádoucích účincích starého přípravku na rostliny nebo rostlinné produkty, na zdraví člověka nebo zvířat13) a na životní prostředí,
2.  registraci (povolení) starého přípravku v členských zemích Evropské unie včetně údajů o jeho balení a označování,
3.  rizicích pro včely,
4.  základních toxikologických a ekotoxikologických vlastnostech přípravku a jeho účinné látky, popřípadě účinných látek v něm obsažených; prameny, z nichž byly údaje čerpány, musí být uvedeny,
5.  o výrobci přípravku a jeho účinné látky (účinných látek),
6.  o fyzikálních a chemických vlastnostech přípravku a jeho účinné látky (účinných látek),
b)   návrhy
1.  označení starého přípravku v souladu s § 15 odst. 1 a 2 a se zvláštním právním předpisem,3)
2.  etikety,
3.  balení v souladu s § 15 odst. 1 a se zvláštním právním předpisem,3)
c)   specifikace složení přípravku,
d)   doplňující podklady podle určení rostlinolékařskou správou, jsou-li vzhledem k povaze starého přípravku pro rozhodnutí nezbytné.

(4) Starý přípravek se neregistruje, jestliže

a)   nesplňuje podmínky registrace podle § 33 odst. 3 písm. b) a c) zákona,
b)   obsahuje účinnou látku, která nesmí být uváděna na trh pro použití v ochraně rostlin a jejíž použití v ochraně rostlin je zakázáno, nebo
c)   existují rizika pro zdraví člověka, vyjádřená v toxikologickém posudku podle § 33 odst. 4 až 6 zákona, jimž nelze čelit pokyny pro bezpečné nakládání s přípravkem.

(5) Jestliže účinná látka obsažená ve starém přípravku je zařazena do seznamu účinných látek,7) rostlinolékařská správa přezkoumá, zda registrace starého přípravku odpovídá

a)   podmínkám a specifickým ukazatelům zařazení příslušné účinné látky do seznamu účinných látek,7)
b)   zásadám hodnocení přípravku a kritériím podle přílohy č. 3,4)
c)   požadavkům na registraci podle § 33 odst. 3 písm. b) až f) zákona, balení a označování podle § 42 zákona a zvláštním právním předpisům.3)………,……10)

Podle výsledku tohoto přezkumu rostlinolékařská správa rozhodne o případné změně nebo zrušení registrace starého přípravku, a to se zřetelem k předpisu Komise vztahujícímu se na účinnou látku obsaženou ve starém přípravku, který je předmětem přezkumu.

§ 11
Technické náležitosti návrhu na rozšířené použití přípravku
(K § 37 odst. 1 zákona)

(1) Návrh na povolení rozšířeného použití přípravku musí obsahovat:14)

a)   údaje o navrhovateli rozšířeného použití přípravku, zahrnující zejména obchodní firmu a sídlo právnické osoby, nebo její název a sídlo, nejde-li o právnickou osobu, která se zapisuje do obchodního rejstříku, nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, jde-li o fyzickou osobu,
b)   údaje o přípravku, které se uvádějí odkazem na registrovaný přípravek, o jehož rozšíření použití je žádáno,
c)   údaje o použití a další údaje pro správnou aplikaci,
d)   dokumentaci, jíž se prokazuje splnění požadavků podle § 33 odst. 3 písm. b) bodů 1 až 5 zákona se zřetelem k navrhovanému rozšířenému použití přípravku,
e)   návrh návodu k použití přípravku včetně ochranných nebo jiných bezpečnostních lhůt a návrh omezení používání přípravku, je-li to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví člověka a zvířat13) a ochrany životního prostředí,
f)   odůvodnění návrhu vymezením veřejného zájmu, rozsahu rozšířeného používání přípravku a závažností předvídaných škod, jimž se má předejít.

(2) Návrh na povolení rozšířeného použití přípravku se podává u rostlinolékařské správy ve třech stejnopisech podle vzoru uvedeného v příloze č. 4.

§ 12
Náležitosti žádosti o vzájemné uznání registrace
(K § 38 odst. 5 zákona)

(1) Žádost o vzájemné uznání registrace přípravku (dále jen "uznání registrace") v souladu s předpisy Evropských společenství15) a podle § 38 zákona žadatel podává u rostlinolékařské správy ve třech stejnopisech, a to v jazyce českém nebo anglickém, jestliže s tím rostlinolékařská správa souhlasí.

(2) Součástí této žádosti jsou přílohy, jimiž jsou

a)   kopie rozhodnutí o registraci, o jejíž uznání žadatel žádá, a to v jazyce originálním a v úředním překladu do jazyka anglického, popřípadě jiného, podle odstavce 1,
b)   kopie etikety v jazyce podle písmena a),
c)   doklad o úředně stanoveném balení a označování přípravku, který je předmětem řízení o uznání registrace v souladu se zvláštními právními předpisy,16),3),11) pokud tyto podmínky balení a označování nejsou součástí rozhodnutí o registraci podle písmena a),
d)   doklad o klasifikaci přípravku a přiřazení vět o specifické rizikovosti (R-věty), bezpečnostních pokynů (S-věty), výstražných symbolů nebezpečnosti a jejich vyjádření, v souladu se zvláštním právním předpisem,3)
e)   bezpečnostní list, v souladu se zvláštním právním předpisem,3),17)
f)   doklad, že maximální limit reziduí pro účinnou látku (účinné látky) obsaženou v přípravku byl stanoven v členském státě, v němž je použití registrováno, nebo Komisí v souladu s předpisy Evropských společenství,
g)   doklad o identifikaci přípravku alespoň v rozsahu údajů pod bodem 1 a podle bodů 1.1 až 1.6 přílohy č. 118) část A a pod bodem 1 a bodů 1.1 až 1.6 přílohy č. 118) část B,
h)   prohlášení, že při registraci přípravku bylo postupováno v souladu se zásadami pro hodnocení přípravku podle přílohy č. 3,19) jestliže tomu tak není, nutno uvést odchylné postupy a tyto zdůvodnit,
i)   prohlášení, že technické podklady a formulační úprava přípravku jsou stejné jako ty, na jejichž podkladě bylo v příslušném členském státě vydáno rozhodnutí o registraci přípravku,
j)   další doklady, jsou-li potřebné pro posouzení porovnatelnosti z hledisek uvedených v § 38 zákona, zejména přehled rizik a jejich posouzení ve vztahu k uznání registrace v České republice, se zřetelem k navrženým dávkám a době aplikace přípravku.

(3) Správnost dokladů uvedených v odstavci 2 písm. a) až j) se dokládá potvrzením příslušného úřadu, který je v členském státě Evropské unie odpovědný za registraci přípravku.

(4) Žadatel o uznání registrace poskytne rostlinolékařské správě (§ 32 odst. 3 zákona) vzorek přípravku, účinné látky, popřípadě účinných látek v něm obsažených a dalších složek přípravku, jsou-li určeny a jejich hodnoty vymezeny v rozhodnutí o registraci a v předpisu Komise o zařazení předmětné účinné látky do seznamu účinných látek.7) Hodnocení účinné látky(K § 41 odst. 4 zákona)

§ 13
Údaje, doklady a postup zpracování údajů pro hodnocení účinné látky a požadavky
pro její zařazení do seznamu účinných látek

(1) Účinná látka se zařazuje do seznamu účinných látek7) na základě vyhodnocení dokumentačního souboru údajů o účinné látce a postupů uvedených v příloze č. 22) se zřetelem k současným vědeckým a technickým znalostem, lze-li očekávat, že přípravky obsahující tuto účinnou látku splňují následující požadavky:

a)   jejich použití v souladu se správnou praxí ochrany rostlin nemá škodlivé účinky na zdraví člověka, zvířat,13) ani nepřijatelný vliv na životní prostředí,20)
b)   jejich rezidua po aplikaci v souladu se správnou praxí ochrany rostlin nemají škodlivé účinky na zdraví lidí a zvířat, na podzemní vodu a na životní prostředí, a tato rezidua, jsou-li významná toxikologicky nebo z hlediska ochrany životního prostředí, lze měřit obvyklými metodami.

(2) Pro zařazení účinné látky do seznamu účinných látek7) se zvažuje zejména

a)   přijatelný denní příjem (ADI) pro člověka, pokud je to relevantní,
b)   přijatelná úroveň expozice pracovníka, je-li to nezbytné,
c)   odhad rozpadu a distribuce v životním prostředí a účinky na necílové druhy organismů.

(3) Pro první zařazení účinné látky do seznamu účinných látek,7) jde-li o účinnou látku, která ještě není na trhu a není starou účinnou látkou, se požadavky považují za splněné, bylo-li toto prokázáno alespoň pro jeden přípravek s obsahem této účinné látky.

(4) Jsou-li pro to důvody, zařazení účinné látky do seznamu účinných látek7) může být podrobeno posouzení úrovně splnění požadavků na

a)   minimální stupeň čistoty účinné látky,
b)   povahu a maximální obsah některých nečistot,
c)   omezení plynoucí z hodnocení informací,19) přičemž se zvažují podmínky zemědělství, zdraví rostlin a životní prostředí (včetně klimatu),
d)   typ upravených látek,
e)   způsob použití.

(5) Při hodnocení účinné látky, zda splňuje požadavky pro zařazení do seznamu účinných látek,7) nebo pro obnovení tohoto zařazení, se postupuje v souladu s předpisy Evropských společenství.1)

(6) Rostlinolékařská správa, po obdržení žádosti o zařazení účinné látky do seznamu účinných látek,7) bezodkladně zajistí, aby dokumentační soubor údajů, jestliže splňuje požadavky přílohy č. 2,3) byl žadatelem zaslán ostatním členským státům Evropské unie a Komisi, společně s dokumentačním souborem údajů podle přílohy č. 15) pro alespoň jeden přípravek s obsahem této účinné látky.

(7) Soulad dokumentačních souborů údajů s požadavky podle přílohy č. 22) a přílohy č. 15) se posuzuje postupem podle předpisů Evropských společenství.21)

(8) Jestliže se při hodnocení dokumentačních souborů údajů uvedených v odstavci 1 zjistí, že jsou potřebné další informace, postupuje se v souladu s předpisem Evropských společenství.22) Takto se rovněž postupuje, jestliže po zařazení účinné látky do seznamu účinných látek7) se zjistí skutečnosti zpochybňující soulad s požadavky uvedenými v odstavcích 1 a 2 nebo jestliže se zvažuje obnovení zařazení podle odstavce 5.23)

(9) Postup pro předložení a vyhodnocení žádosti o zařazení účinné látky do seznamu účinných látek7) a stanovení nebo změnu podmínek pro toto zařazení se řídí předpisem Evropských společenství.24)

(10) Zařazení účinné látky do seznamu účinných látek7) a jakékoliv změny podmínek tohoto zařazení oznamuje rostlinolékařská správa obecně dostupnou formou, například zveřejněním ve Věstníku Státní rostlinolékařské správy, nebo ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

§ 14
Náležitosti toxikologického hodnocení účinných látek, včetně jednotlivých položek,
které jsou předmětem hodnocení

Toxikologické hodnocení účinných látek

a)   je součástí procesu hodnocení účinných látek (§ 41 zákona) za účelem jejich zařazení do seznamu účinných látek,7) který v České republice koordinuje rostlinolékařská správa, přičemž se postupuje v souladu s předpisy Evropských společenství,25)
b)   zahrnuje
1.  zhodnocení předloženého dokumentačního souboru údajů o účinné látce ve spojení s dokumentačním souborem údajů o přípravku z hlediska úplnosti a dalších požadavků uvedených v přílohách č. 15) a č. 2,6)
2.  zpracování souhrnného hodnocení včetně podmínek pro zařazení účinné látky do seznamu účinných látek7) nebo uvedení důvodů, proč toto zařazení nelze doporučit; s důvody svědčícími pro nezařazení účinné látky do tohoto seznamu musí být rostlinolékařská správa bez zbytečného odkladu seznámena a žadateli o hodnocení účinné látky a registraci přípravku, který ji obsahuje, musí být bez zbytečného prodlení dána možnost se vyjádřit,
c)   se zpracovává v členění podle položek uvedených

1. 

v příloze č. 26) části A bodu 5 "Toxikologické studie a studie metabolismu" a bodu 6 "Rezidua v ošetřených produktech, potravinách a krmivech nebo na nich" a v části B bodu 5 "Účinky na zdraví člověka" a bodu 6 "Rezidua v nebo na ošetřených produktech, potravinách a krmivech",

2. 

v příloze č. 15) části A bodu 7 "Toxikologické studie" a bodu 8 "Rezidua v nebo na ošetřených produktech, potravinách a krmivech nebo na nich" a části B bodu 7 "Účinky na zdraví člověka" a bodu 8 "Rezidua v nebo na ošetřených produktech, potravinách a krmivech",

přičemž se zohlední ustanovení obsažená v "Úvodu" části A a v "Úvodu" části B přílohy č. 2.6)

§ 15
Technické požadavky na balení přípravků a jejich označování
[K § 42 odst. 1 písm. g) a § 42 odst. 7 zákona]

(1) Přípravky splňují technické požadavky na balení, jestliže

a)   za stanovených podmínek nakládání s nimi nemůže dojít k úniku přípravku z obalu, a tím k ohrožení zdraví člověka nebo zvířat13) nebo životního prostředí,
b)   materiál použitý na zhotovení obalů a uzávěrů není obsahem porušován a ani nenarušuje obsah obalu,
c)   obal s přípravkem při běžném způsobu manipulace s ním je odolný proti poškození a nedochází samovolně k uvolnění uzávěru,
d)   uzávěry obalů určené k opakovanému použití jsou konstruovány tak, že po otevření lze uzávěr opět uzavřít tak, aby obsah neunikal,
e)   uzávěry jsou provedeny tak, aby bylo zřejmé, zda již byl obal předtím otevřen, či nikoliv,
f)   obaly přípravků se liší od obalů běžně používaných k balení poživatin, pitné vody, léčiv a nemají tvar hraček,
g)   obaly včetně jejich uzávěrů u přípravků, které jsou určeny pro přímé malospotřebitelské použití, jsou konstruovány tak, aby bylo minimalizováno riziko potřísnění kůže při manipulaci s přípravkem a snížena možnost otevření obalu dětmi,
h)   balení splňuje další požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.3)

(2) Na etiketě obalu s přípravkem se mimo údaje podle § 42 zákona dále uvádějí v souladu s podmínkami stanovenými rozhodnutím o jeho registraci

a)   obchodní firma nebo název výrobce přípravku a jeho sídlo, jde-li o právnickou osobu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě její obchodní firma nebo název,
b)   datum výroby a podmínky pro uvádění na trh a použití přípravku po uplynutí doby použitelnosti,
c)   omezení při uvádění na trh a další omezení z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod,
d)   slova "Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí", jde-li o chemický přípravek,3) a
e)   informace o
1.  podmínkách správného skladování,
2.  první pomoci při zasažení člověka přípravkem,
3.  postupech
3.1.  zničení přípravku,
3.2.  k zabránění nepříznivých účinků přípravku, dojde-li k jeho náhodnému rozptýlení,
3.3.  dekontaminace prostředí zasaženého přípravkem a zničení obalu po přípravku.

(3) Obal s přípravkem musí být označen

a)   standardními větami vyjadřujícími charakter zvláštních rizik pro zdraví lidí, zvířata13) nebo životní prostředí
1.  v souladu se zvláštními právními předpisy,3) jde-li o chemické přípravky (R-věty), a
2.  dalšími větami vhodně vybranými z vět uvedených v příloze č. 5,11)
b)   standardními větami vyjadřujícími bezpečnostní pokyny pro ochranu zdraví lidí, zvířat13) nebo životního prostředí
1.  v souladu se zvláštními právními předpisy,3) jde-li o chemické přípravky (S-věty), a
2.  dalšími větami vhodně vybranými z vět uvedených v příloze č. 6,11) a
c)   dalšími údaji a informacemi stanovenými v rozhodnutí o registraci přípravku nebo povolení podle § 37 odst. 2 nebo § 44, popřípadě podle § 53 zákona.

(4) Povinnost označení obalů s přípravky v českém jazyce (§ 42 odst. 2 zákona) nevylučuje možnost souběžného označení i v jiném jazyce, pokud obsah tohoto označení není v rozporu s označením v českém jazyce.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují na jednotlivá balení s přípravkem určená uživatelům.

§ 16
Náležitosti žádosti o povolení pokusu nebo zkoušky přípravku pro účely vývoje a výzkumu,
lhůty pro předložení této žádosti a technické požadavky na jejich provádění
(K § 44 odst. 5 zákona)

(1) Žádost o povolení pokusu s přípravkem nebo jeho zkoušky se podává rostlinolékařské správě ve lhůtách uvedených v příloze č. 7 a v případě, že jsou pokusy prováděny na zvířatech,13) příslušnému státnímu orgánu podle zvláštního právního předpisu.13)

(2) Žádost o povolení pokusů nebo zkoušek podle odstavce 1 musí obsahovat tyto údaje:

a)   identifikace žadatele, zahrnující zejména obchodní firmu a sídlo právnické osoby, nebo její název a sídlo, nejde-li o právnickou osobu, která se zapisuje do obchodního rejstříku, nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, jde-li o fyzickou osobu,
b)   identifikace přípravku, zahrnující údaje v souladu s přílohou č. 1, jde-li o přípravek, který dosud není v České republice registrován, anebo odkaz na přípravek, který je v České republice registrován,
c)   popis účinné látky v přípravku, zahrnující údaje v souladu s přílohou č.  2, jde-li o účinnou látku, která není zařazena do seznamu účinných látek,7)
d)   typy zkoušených formulací,
e)   údaje o dosavadním používání přípravku a jeho účinné látky v členských státech Evropské unie a jiných státech,
f)   účel pokusů,
g)   typ pokusů,
h)   údaje o navrhovaném použití přípravku,
i)   předpokládaná místa aplikace přípravku, lokality, návrh rozsahu pokusů,
j)   termín zahájení a ukončení pokusů,
k)   aktuální a následná rizika z aplikace přípravku,
l)   návrh způsobu nakládání s ošetřenými rostlinami, popřípadě rostlinnými produkty po aplikaci přípravku.

Jde-li o provádění pokusů na zvířatech,13) musí žádost obsahovat také údaje požadované zvláštním právním předpisem.2)

(3) Pokusy nebo zkoušky podle odstavce 1 lze uskutečnit, jestliže jsou splněny následující požadavky:

a)   aplikace je prováděna odborně způsobilou fyzickou osobou nebo pod přímým dohledem odborně způsobilé fyzické osoby a v případě provádění pokusů na zvířatech,13) odborně způsobilou osobou podle zvláštního právního předpisu,13)
b)   možnost zanesení aplikovaného přípravku na necílové plochy nebo necílové rostliny je zamezena,
c)   s rostlinami nebo rostlinnými produkty, na nichž byla provedena aplikace přípravku, je nakládáno pouze způsobem určeným rostlinolékařskou správou na základě vyhodnocení údajů o účincích tohoto přípravku na zdraví člověka a zvířat13) předložených žadatelem,
d)   jejich realizace neohrožuje ochranná pásma vodních zdrojů26) přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod,27) povrchové vody,28) podzemní vody29) a vodní útvary,30)
e)   je zabezpečena ochrana včel, zvěře a ryb, aby nedošlo k jejich úhynu v důsledku použití přípravku,
f)   je zabezpečeno dodržení dalších opatření k ochraně životního prostředí, která stanovila rostlinolékařská správa na základě vyhodnocení údajů o účincích přípravku,
g)   obaly dosud neregistrovaných přípravků, s nimiž jsou prováděny pokusy, jsou označeny trvanlivě, čitelně a v českém jazyce těmito údaji:
1.  výrazné označení "Pouze pro pokusné účely",
2.  označení "Přípravek na ochranu rostlin",
3.  název nebo kódové označení přípravku,
4.  označení a obsah jednotlivých účinných látek přípravku,
5.  jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa, místa trvalého pobytu a telefonní číslo zástupce držitele povolení k pokusům,
6.  standardní R-věty pro specifickou rizikovost,3)
7.  pokyny pro bezpečné nakládání ve formě S-vět,3)
8.  číslo šarže, datum výroby, doba použitelnosti,
9.  další označení podle určení rostlinolékařské správy,
h)   nejpozději sedm dní před provedením první aplikace přípravku
1.  se rostlinolékařské správě oznámí konkrétní místo založení pokusu nebo zkoušky,
2.  se v případě pokusu nebo zkoušky za účelem získání podkladů pro registraci přípravku rostlinolékařské správě dodá vzorek přípravku, odpovídající výrobní šarži, která je předmětem pokusu nebo zkoušky, spolu s bezpečnostním listem3) a dokladem osvědčujícím složení příslušného přípravku,
i)   aplikace přípravku se provede teprve po obdržení povolení podle § 44 odst. 1 zákona.

§ 17
Zásady správné laboratorní praxe a zásady správné pokusnické praxe pro účely registrace přípravku a náležitosti žádosti o uznání osob k provádění úředně uznaných zkoušek a požadavky na tyto zkoušky
(K § 45 odst. 4 zákona)

(1) Je-li pro účely registrace zapotřebí provést laboratorní zkoušky přípravku, musí se uskutečnit v souladu se zásadami správné laboratorní praxe. Těmito zásadami se rozumí soubor pravidel tvořících systém práce testovacích zařízení upravených zvláštním právním předpisem31) nebo uvedených v technické normě.32)

(2) Zkoušky přípravků se provádějí

a)   podle mezinárodně uznaných metodik, používaných členskými státy Evropské unie; jestliže tyto nejsou vypracovány, provádějí se podle metodik schválených rostlinolékařskou správou,
b)   v souladu se zásadami správné pokusnické praxe uvedené v příloze č. 8 a v souladu se zvláštním právním předpisem33) a
c)   s definovanou výrobní šarží přípravku, doloženou
1.  číslem označujícím tuto šarži nebo jejím kódem,
2.  dokladem o složení zkušebního vzorku této šarže,
3.  bezpečnostním listem podle zvláštního právního předpisu,3) jde-li o přípravek, který dosud není registrován.

(3) Žádost o uznání osoby k provádění úředně uznaných zkoušek přípravků (dále jen "zkoušky") obsahuje:

a)   identifikační údaje o
1.  žadateli a osobě oprávněné k jednání za žadatele (jméno, popřípadě jména, a příjmení, funkce, adresa místa bydliště, telefonické nebo elektronické spojení),
2.  místech, na nichž se zkoušky mají provádět,
b)   návrh na vymezení oblasti zkoušek z hlediska skupin rostlin nebo rostlinných produktů nebo jiných objektů určených pro aplikaci přípravku, popřípadě prostředí, v němž mají být zkoušky vykonávány,
c)   prohlášení žadatele, který hodlá provádět úřední zkoušky, že
1.  má nakládání s přípravky zabezpečeno odborně způsobilou fyzickou osobou,
2.  má k dispozici prostory pro uskladnění vzorků přípravků a vytvořené podmínky odpovídající požadavkům uvedeným v § 16 odst. 3,
3.  má vytvořeny podmínky pro bezpečné shromažďování neupotřebitelných zbytků přípravků, obalů po nich, zbytků aplikační kapaliny a vody po očistě aplikační techniky,
4.  má zabezpečen postup pro zbavování se zbytků přípravků, obalů po nich, zbytků aplikační kapaliny a vody po očistě aplikační techniky od přípravků v souladu se zvláštním právním předpisem,33)
5.  má zpracovány bezpečnostní pokyny pro nakládání s přípravky a činnost uvedenou v bodě 4,
6.  je způsobilý dodržovat zásady správné pokusnické praxe uvedené v příloze č.  8,
7.  souhlasí s provedením auditu k posouzení způsobilosti k provádění úředních zkoušek přípravků a že za tímto účelem poskytne podle požadavků rostlinolékařské správy potřebnou součinnost.

(4) Provádění zkoušek přípravků pro účely registrace (§ 45 zákona) musí odpovídat těmto zásadám

a)   způsobilost fyzické osoby nebo právnické osoby (dále jen "žadatel o uznání") k provádění zkoušek byla této osobě potvrzena formou osvědčení o způsobilosti k této činnosti ve vymezených oblastech zkoušek, vydaného rostlinolékařskou správou, jestliže na základě auditu žadatele o uznání zjistila, že tento žadatel splňuje podmínky k provádění zkoušek v souladu se zásadami správné pokusnické praxe podle přílohy č. 8 a má předpoklady pro dodržování požadavků na tyto zkoušky podle § 16 odst. 3 a v případech provádění pokusů na zvířatech13) byla žadateli o uznání udělena akreditace podle zvláštního právního předpisu,2)
b)   zkoušení přípravků probíhá pod dohledem rostlinolékařské správy,
c)   změny podmínek, na jejichž základě bylo vydáno osvědčení podle písmene a), jsou bez zbytečného odkladu oznámeny rostlinolékařské správě; jsou-li tyto změny nebo jiné nedostatky zjištěné v činnosti úředně uznané osoby tak závažné, že zpochybňují dodržování zásad správné pokusnické praxe, jsou důvodem k odejmutí osvědčení vydaného podle písmene a), pokud ve lhůtě určené rostlinolékařskou správou nedojde k nápravě zjištěných nedostatků,
d)   zkoušení přípravků odpovídá předpisům Evropských společenství.1)

§ 18
Podrobnosti použití přípravků k hubení škodlivých obratlovců
(K § 49 odst. 2 zákona)

Přípravek lze použít k hubení škodlivých obratlovců, jestliže

a)   populace škodlivého druhu v určitém biotopu34) dosáhla úrovně přemnožení, kdy již hrozí objektivní nebezpečí vzniku závažných škod na pěstovaných rostlinách, včetně porostů lesa, nebo rostlinných produktech,
b)   populace škodlivého druhu se nalézá ve fázi růstu před jeho vrcholem (progradace),
c)   výskyt přirozených predátorů není způsobilý zabránit přemnožení škodlivého druhu obratlovce a
d)   je zajištěna ochrana zvěře,35) zvláště chráněných živočichů podle zvláštního právního předpisu36) a zvířat.13)

§ 19
Evidence používání přípravků při podnikání
(K § 49 odst. 3 zákona)

(1) Používání přípravků při podnikání se eviduje tak, že se údaje zaznamenávají ve zvláštní knize s průběžně očíslovanými stránkami, případně v elektronické podobě, za současného zabezpečení jejich uchování. Tyto údaje se zaznamenají bezodkladně, nejpozději následující pracovní den po aplikaci přípravku.

(2) Evidence v elektronické podobě musí být vedena tak, aby bylo možné i následné elektronické zpracování údajů.

(3) Vzor záznamu údajů o používání přípravků při podnikání je uveden v příloze č. 9.

§ 20
Účinné látky, které jsou zakázané uvádět na trh pro použití v ochraně rostlin a používat v ochraně rostlin
(K § 52 zákona)

(1) Účinné látky, jejichž uvádění na trh pro použití v ochraně rostlin a jejich používání v ochraně rostlin se zakazuje, jsou uvedeny v příloze č. 10.

(2) Jde-li o účinnou látku, která na základě rozhodnutí Komise nebyla zařazena do seznamu účinných látek,7) popřípadě byla z tohoto seznamu vyřazena, je po uplynutí doby uvedené v tomto rozhodnutí zakázáno

a)   uvádět tuto účinnou látku na trh pro použití v ochraně rostlin a
b)   používat přípravky, které tuto účinnou látku obsahují.

§ 21
Náležitosti žádosti o povolení dovozu souběžného přípravku, kritéria pro posuzování odchylek ve složení souběžného přípravku od referenčního přípravku a způsob označení souběžného přípravku, určeného pro obchodní použití
(K § 53 odst. 5 zákona)

(1) Žádost o povolení dovozu souběžného přípravku pro jeho obchodní použití musí obsahovat

a)   údaje o žadateli, čímž se rozumí obchodní firma nebo název, u právnických osob sídlo, u fyzických osob jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště; tyto údaje lze nahradit výpisem z obchodního rejstříku, který není starší než 3 kalendářní měsíce, jde-li o podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku, nebo výpisem z evidence podle zvláštního právního předpisu,37)
b)   údaje o souběžném přípravku, čímž se rozumí jeho označení podle § 42 zákona, které lze nahradit odkazem na stejnopis etikety podle písmena g),
c)   označení výrobce souběžného přípravku a jeho účinné látky (účinných látek), čímž se rozumí alespoň obchodní firma nebo název a sídlo výrobce,
d)   označení státu, odkud má být souběžný přípravek dovezen, název a sídlo, popřípadě bydliště prodejce souběžného přípravku,
e)   informace, zda souběžný přípravek je ve státě, odkud má být dovezen, povolen k uvádění na trh, a označení úředního orgánu, který toto povolení vydal,
f)   doklad, že souběžný přípravek je identický s referenčním přípravkem registrovaným v České republice (dále jen "registrovaný přípravek"), jehož název a registrační číslo v tomto dokladu musí být uvedeny,
g)   stejnopis etikety, jíž je souběžný přípravek označován při uvádění na trh ve státě, odkud má být dovezen do České republiky, a její úřední překlad do jazyka anglického, nejde-li o znění v jazyce podle dohody s rostlinolékařskou správou,
h)   návrh etikety souběžného přípravku pro jeho uvádění na trh v České republice.

(2) Žádost o povolení dovozu souběžného přípravku pro vlastní potřebu žadatele musí obsahovat

a)   údaje o
1.  žadateli, čímž se rozumí údaje uvedené v odstavci 1 písm. a),
2.  výrobci souběžného přípravku, čímž se rozumí údaje uvedené v odstavci 1 písm. c),
b)   označení souběžného přípravku, čímž se rozumí stejnopis etikety, jíž je souběžný přípravek opatřen, obsahující alespoň název přípravku, jeho účinnou látku a číslo úředního povolení k uvádění na trh a označení úředního orgánu, který toto povolení vydal,
c)   označení státu, odkud má být souběžný přípravek dovezen, název, sídlo, popřípadě bydliště prodejce souběžného přípravku v tomto státě,
d)   značení příslušného přípravku registrovaného v České republice, čímž se rozumí alespoň jeho název a registrační číslo,
e)   prohlášení žadatele, že souběžný přípravek je určen pouze pro vlastní potřebu žadatele a nebude uváděn na trh.

(3) Odchylky ve složení souběžného přípravku od registrovaného přípravku se připouští, jestliže

a)   se týkají formulačních přísad nebo jiných přídatných látek (dále jen "ko-formulanty"), pokud neodporují ustanovení odstavce 2,
b)   rozdíly ve skutečném množství ko-formulantů, i když jsou vyjádřeny různě, např. v % nebo v gramech/litr, nejsou významné,
c)   se ko-formulanty nazývají odlišně, avšak chemicky se shodují a nezpochybňují název typu formulace,
d)   obsah změněného barviva, pigmentu, nebo barvícího materiálu, nepřesahuje 5 % formulace, a jeho použití v Evropské unii není zakázáno, nebo
e)   rozdíly v množství ko-formulantů nepřesahují 10 %, pokud při posuzování významu těchto rozdílů rostlinolékařská správa neurčí za nezbytné zvláštní podklady pro rozhodnutí.

(4) Odchylky mezi souběžným přípravkem a registrovaným přípravkem se považují za nepřípustné, jestliže jde o

a)   rozdíly, jejichž příčinou je technologie výroby nebo spočívají v povaze či obsahu účinné látky v přípravku,
b)   významné rozdíly v povaze některých ko-formulantů, např. u rozpouštědel, dispergačních složek, látek proti pěnění nebo látek přispívajících ke zlepšení stability přípravku,
c)   rozdíly v obsahu ko-formulantů v přípravku, které z objektivních důvodů vyžadují přezkoušení a schválení, nebo
d)   rozdíly, které vyžadují novou klasifikaci a přiřazení R-vět a S-vět.3)

(5) Na obalu se souběžným přípravkem určeným pro obchodní použití musí být zřetelné a nesmazatelně v českém jazyce uvedeny údaje v souladu s § 15 odst. 2 a 3 a další údaje stanovené rozhodnutím o povolení dovozu souběžného přípravku.

ČÁST DRUHÁ
Pomocné prostředky a bioagens na ochranu rostlin

§ 22
Požadavky na zápis dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru a další náležitosti žádosti o tento zápis
(K § 54 odst. 3 a 4 zákona)

(1) Žádost o zápis dalšího prostředku do úředního registru, která se podává písemně ve třech vyhotoveních, musí obsahovat

a)   údaje o
1.  žadateli a jeho oprávněném zástupci, zahrnující zejména obchodní firmu a sídlo právnické osoby, nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, jde-li o fyzickou osobu,
2.  pomocném prostředku a související doklady stanovené v příloze č. 11 nebo údaje o bioagens a související doklady stanovené v příloze č. 12,
b)   předmět žádosti včetně vyjádření k případnému použití v zahradách, které nejsou využívány k podnikání (domácí zahrady), k ošetřování veřejné zeleně, sportovišť, pokojových a balkónových okrasných rostlin a na jiných plochách mimo zemědělské nebo lesní pozemky,
c)   přílohy, jimiž jsou
1.  prohlášení o splnění zvláštních požadavků stanovených v § 58 odst. 1 zákona, jde-li o pomocný prostředek, nebo § 59 zákona, jde-li o bioagens; vzor tohoto prohlášení je uveden v příloze č. 13,
2.  doklady uvedené v příloze č. 11 nebo 12,
3.  doklad o souhlasu prvního žadatele o zápis dalšího prostředku do úředního registru, který je držitelem rozhodnutí o tomto zápisu, s využitím jím poskytnutých údajů ve prospěch druhého žadatele o zápis do úředního registru, není-li sám tímto prvním žadatelem,
d)   návrh
1.  znaků a parametrů specifikujících hodnoty vlastností standardního stavu výrobku a metody kontroly tohoto stavu,
2.  označování výrobku, etikety, návodu k použití,
3.  obalu,
e)   informace o používání předmětného dalšího prostředku v jiných členských státech Evropské unie a dalších státech.

(2) Součástí žádosti je vzorek dalšího prostředku, který odpovídá jeho standardní výrobě, spolu s dokladem o jeho složení.

§ 23
Označování dalších prostředků
(K § 55 zákona)

Na obalu s dalším prostředkem se uvádí

a)   obchodní firma nebo název držitele rozhodnutí o zápisu do úředního registru a sídlo, u právnických osob, u fyzických osob jméno, popřípadě jména, adresa bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,
b)   složení dalšího prostředku podle podmínek stanovených v rozhodnutí o jeho zápisu do úředního registru,
c)   číslo rozhodnutí o zápisu do úředního registru,
d)   další údaje stanovené v rozhodnutí o zápisu do úředního registru.

ČÁST TŘETĺ
SPOLEČNÁ USTANOVENĺ

§ 24
Přechodné ustanovení

Označení přípravků, které obsahují účinnou látku zařazenou do seznamu účinných látek7) a byly registrovány před nabytím účinnosti zákona, se uvede do souladu s touto vyhláškou ve lhůtách vymezených zvláštními předpisy Evropských společenství.11)

§ 25
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 91/2002 Sb., o prostředcích na ochranu rostlin.

§ 26
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 329/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 329/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 329/2004 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 329/2004 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 329/2004 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 329/2004 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 329/2004 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 329/2004 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 329/2004 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 329/2004 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 329/2004 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 329/2004 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 329/2004 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Směrnice Rady 91/414/EHS z 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.
Směrnice Rady 97/57/ES z 22. září 1997 o stanovení přílohy VI ke Směrnici Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.
Směrnice Rady 79/117/ES z 21. prosince 1979 o zákazu uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin s obsahem některých účinných látek.
Směrnice Komise 2003/82/ES z 11. září 2003, kterou se mění Směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o standardní věty pro zvláštní rizika a standardní věty pro zvláštní bezpečnostní opatření pro přípravky na ochranu rostlin.
2)   Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č.  162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb.
3)   Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.
Směrnice Rady 67/548/EHS.
Směrnice Rady 1999/45/ES.
4)   Příloha VI ke Směrnici Rady 91/414/EHS.
5)   Příloha III ke Směrnici Rady 91/414/EHS.
6)   Příloha II ke Směrnici Rady 91/414/EHS.
7)   Příloha I ke Směrnici Rady 91/414/EHS.
8)   Články 13 a 14 Směrnice Rady 91/414/EHS.
9)   § 23 zákona č. 356/2003 Sb.
Článek 14 Směrnice Rady 1999/45/ES.
10)   Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
11)   Směrnice Komise 2003/82/ES.
12)   Článek 8 odst. 1 Směrnice Rady 91/414/EHS.
13)   § 2 odst. 2 písm. p) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 246/1992 Sb.
14)   Čl. 9 odst. 1 Směrnice Rady 91/414/EHS.
15)   Čl. 10 Směrnice Rady 91/414/EHS.
16)   Článek 16 odst. 2 písm. a) až g) Směrnice Rady 91/414/EHS.
17)   Článek 14 Směrnice Rady 1999/45/ES.
18)   Bod 1 a body 1.1 až 1.6 části A přílohy III a bod 1 a body 1.1 a 1.6 části B přílohy III ke Směrnici Rady 91/414/EHS.
19)   Článek 6 Směrnice Rady 91/414/EHS.
20)   Článek 4 odst. 1 písm. b) body 4 a 5 Směrnice Rady 91/414/EHS.
21)   Článek 19 a 20 Směrnice Rady 91/414/EHS.
22)   Článek 5 odst. 1 a 2 Směrnice Rady 91/414/EHS.
23)   Článek 5 odst. 5 Směrnice Rady 91/414/EHS.
24)   Článek 21 Směrnice Rady 91/414/EHS.
25)   Článek 5 a 6 Směrnice Rady 91/414/EHS.
Evropská komise: Dokument 1663/VI/94 Rev 8 22. April 1998 Guidelines and criteria for the Preparation and Presentation of Complete Dossiers and of Summary Dossiers for the Inclusion of the Active Substances in Annex I of Directive 91/414/ /EEC (Article 5.3 and 8.2).
26)   § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.  274/2003 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb.
27)   Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
28)   § 2 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
29)   § 2 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.
30)   § 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.
31)   Například vyhláška č. 283/2001 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe).
32)   ČSN EN 45 001 Všeobecná kritéria pro činnost zkušebních laboratoří.
33)   Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat.
34)   § 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č.  238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
35)   Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb.
36)   § 5 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
37)   § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

E-shop

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Jiří Kindl, Tomáš Pavelka, Pavlína Hubková - C. H. Beck

První vydání komentáře k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže přináší ucelený výklad k tomuto předpisu, který do českého právního prostředí od 1. 9. 2017 implementuje směrnici 2014/104. Publikace se nemůže obejít bez výkladu souvisejících unijních norem, jakož i bez ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2019

Zcela legální daňové triky 2019

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

WTO a právo mezinárodního obchodu

WTO a právo mezinárodního obchodu

Martin Janků - C. H. Beck

Účelem knihy je podat výklad základů práva WTO (Světová obchodní organizace) zasazený do kontextu obchodních a politických vztahů mezi státy. Publikace vhodným způsobem doplňuje částečně mezeru, která v dané oblasti existuje v právnické odborné literatuře. Právo WTO reguluje práva a ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.