Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


328

VYHLÁŠKA

ze dne 30. dubna 2004

o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Touto vyhláškou se upravuje

a)   způsob evidence výskytu škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a způsob evidence jejich hubení,
b)   způsoby zjišťování a omezování výskytu škodlivých organismů při skladování rostlinných produktů v zemědělských veřejných skladech1) a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu.2)

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   škodlivými organismy - škodlivé organismy podle § 2 odst. 1 písm. i) zákona, které způsobují úbytek hmotnosti a snižují technologickou kvalitu skladovaných rostlinných produktů, kontaminují je škodlivými látkami (toxiny) nebo znečišťují svými exkrementy či zbytky uhynulých jedinců anebo vyvolávají alergické reakce lidí nebo zvířat při kontaktu s nimi nebo při konzumaci produktu,
b)   sklady rostlinných produktů - sila, podlahové sýpky, haly nebo jiné prostory sloužící k uskladnění těchto produktů včetně příjezdové komunikace, manipulačních prostor, výtahů, dopravníků a dalšího technologického zařízení,
c)   rostlinnými produkty - produkty rostlinného původu podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona, určené pro potravinářské nebo krmivářské účely nebo pro průmyslové zpracování,
d)   dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací - soubor ochranných opatření k regulaci výskytu škodlivých organismů zamořujících sklady a napadajících skladované rostlinné produkty,
e)   laboratořemi skladů - laboratoře vybavené základními pomůckami pro zjišťování přítomnosti škodlivých organismů ve skladech a skladovaných rostlinných produktech,
f)   biologickou ochranou - použití parazitoidů, pre-dátorů nebo mikroorganismů s cílem udržet populační hustotu škodlivého organismu na nižší úrovni než při absenci jeho přirozených nepřátel.

§ 3
Evidence výskytu a evidence hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů
[K § 4 odst. 1 písm. d) zákona]

(1) Provozovatel skladu rostlinných produktů vede evidenci výskytu škodlivých organismů v prázdném skladu i v uskladněných produktech podle vzoru uvedeného v příloze č. 1. Evidenci o hubení škodlivých organismů přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky3) vede na základě § 49 odst. 3 zákona podle vzoru uvedeného ve zvláštním právním předpisu.4)

(2) Evidenci podle odstavce 1 uchovávají provozovatelé skladů rostlinných produktů po dobu nejméně 5 let a na vyžádání Státní rostlinolékařské sprá-vy (dále jen "rostlinolékařská správa") ji předkládají ke kontrole.

§ 4
Zjišťování a regulace výskytu škodlivých organismů při skladování rostlinných produktů v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu
[K § 4 odst. 2 zákona]

(1) Výskyt škodlivých organismů při skladování rostlinných produktů v zemědělských veřejných skladech1) a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu2) se zjišťuje

a)   vizuální prohlídkou skladu (ptáci, hlodavci),
b)   pomocí pastí a nástrah (hlodavci) v souladu se zvláštním právním předpisem,5)
c)   laboratorním rozborem vzorků rostlinných produktů odebraných před naskladněním a v průběhu skladování (choroby, roztoči, pisivky, hmyz), nebo
d)   pomocí padákových, lepových nebo feromonových lapačů umístěných v prázdných nebo naskladněných skladech (létající a lezoucí hmyz).

Přehled škodlivých organismů nejčastěji se vyskytujících ve skladech rostlinných produktů včetně způsobů jejich škodlivosti je uveden v příloze č. 2.

(2) Provozovatel skladu zajišťuje kontrolu výskytu škodlivých organismů podle odstavce 1 před naskladněním a minimálně jednou měsíčně v průběhu skladování. O zjištěných výsledcích vede evidenci podle § 3 odst. 1. V případě nedostatečně vybavené laboratoře skladu pro zjišťování a určení některých druhů škodlivých organismů požádá o laboratorní vyšetře- ní odebraných vzorků rostlinného produktu, určení škodlivých organismů a doporučení vhodných ochranných opatření rostlinolékařskou správu nebo osobu pověřenou Ministerstvem zemědělství [§ 71 odst. 1 písm. b) zákona] nebo rostlinolékařskou správou [§ 72 odst. 5 písm. i) zákona] nebo osobu oprávněnou k živnostenskému podnikání v oboru diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin (§ 85 odst. 1 zákona).

(3) Preventivní opatření, která zajišťuje provozovatel skladu před naskladněním rostlinných produktů, spočívají zejména v mechanické očistě prostor a technologického vybavení skladu, technických úpravách k zamezení proniknutí škodlivých organismů, zvláště hlodavců a ptáků, do skladu a v kontrole funkčnosti zařízení pro větrání a regulaci teploty a vlhkosti vzduchu.

(4) V případě zjištění výskytu škodlivých organismů před nebo po naskladnění zajistí provozovatel skladu provedení ošetření přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky,3) např. fumigaci toxickými plyny, aplikaci dezinfekčních přípravků, insekticidů nebo nástrah proti hlodavcům. Jinak se tato opatření provádějí preventivně nejméně jednou za rok.

(5) Kde je to vhodné, použijí se k omezení výskytu škodlivých organismů přednostně nechemické metody.

(6) Preventivní nebo přímá opatření chemické nebo biologické ochrany proti škodlivým organismům mohou provádět pouze fyzické nebo právnické osoby oprávněné k provozování koncesované živnosti v oboru speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech nebo osoby oprávněné k provozování vázané živnos- ti v oboru ošetřování rostlin, rostlinných produktů, půdy, objektů, popřípadě jiných předmětů proti škodlivým organismům přípravky, v souladu se zvláštními právními předpisy.6)

(7) Hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů z ekologického zemědělství se řídí zvláštním právním předpisem.7)

§ 5

Ustanovení § 3 a 4 se nedotýkají zvláštních právních předpisů upravujících podmínky skladování rost-linných produktů z hlediska jejich zdravotního stavu, mezní hodnoty jejich jakostních znaků souvisejících s výskytem škodlivých organismů a způsoby zjišťování výskytu některých škodlivých organismů.8)

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 328/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 328/2004 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
2)   Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.
3)   Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.
4)   Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin.
5)   Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č.  162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb.
6)   Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č.  42/ /1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995  Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/ /1997  Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/ /1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998  Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000  Sb., zákona č. 121/ /2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č.  158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000  Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001  Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002  Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 224/2003  Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb. a zákona č.  167/2004 Sb.
7)   Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č.  368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8)   Vyhláška č. 403/2000 Sb., kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladů, ve znění vyhlášky č. 388/2003 Sb.

E-shop

Účetnictví společenství vlastníků jednotek v praxi

Účetnictví společenství vlastníků jednotek v praxi

Ing. Bc. Martin Durec - GRADA Publishing, a. s.

Jste statutárním orgánem SVJ, zabýváte se účetnictvím SVJ nebo se jen zajímáte o problematiku bytového spoluvlastnictví? Pak právě vám bude tato kniha neocenitelnou pomůckou. Na začátku vás seznámí s relevantními právními předpisy a dále v ní najdete praktické účetní a daňové ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2018

Daňové a nedaňové náklady 2018

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Bytové družstevnictví

Bytové družstevnictví

Tomáš Dvořák - C. H. Beck

Publikace se zabývá aktuální problematikou bytového družstevnictví v kontextu celého jeho novodobého vývoje. Meritum práce spočívá v rozboru platné právní úpravy, výklad však pojednává i o vzniku a historii bytového družstevnictví v českých zemích. Práce podrobně analyzuje jednak ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.