Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


325

VYHLÁŠKA

ze dne 4. května 2004,

k provedení zákona o ochraně chmele

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 9 a § 5 odst. 4 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb. a zákona č. 322/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Chmelařské oblasti a chmelařské polohy[
K § 9 písm. b) zákona]

Chmelařské oblasti a chmelařské polohy jsou vymezeny katastrálními územími uvedenými v příloze č. 1.

§ 2
Evidence chmelnic
[K § 9 písm. c) a d) zákona]

(1) Chmelnice se evidují podle chmelařských oblastí, katastrálních území a producentů.

(2) Evidence chmelnic obsahuje

a)   údaj o chmelařské oblasti a chmelařské poloze,
b)   evidenční číslo chmelnice,
c)   čísla parcel podle katastru nemovitostí,
d)   údaje o odrůdě, kategorii a generaci rozmnožovacího materiálu,
e)   údaje o sponu; sponem se rozumí vzdálenost rost-lin v řadě a vzdálenost řad rostlin mezi sebou,
f)   rok založení chmelnice a název chmelnice,
g)   plochu chmelnice; způsob stanovení plochy chmelnice je uveden v předpisech Evropských společenství,1)
h)   plochu produkční, jejíž hranici tvoří spojnice každých dvou sousedních kotev v obvodu konstrukce,
i)   jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu, je-li producentem osoba fyzická, nebo obchodní firmu (název), sídlo a identifikační číslo (IČ a DIČ), je-li producentem osoba právnická.

(3) Chmelnice neosázené chmelovými rostlinami, chmelnice na přechodnou dobu bez konstrukce a chmelnice neobhospodařované vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "Ústav") v evidenci jako "dočasně bez produkce".

(4) Pro každé katastrální území vede Ústav samostatný soubor evidenčních čísel chmelnic.

(5) Vzor žádosti o zařazení chmelnice do evidence a o převodu chmelnice na jiného producenta je uveden v příloze č. 2.

(6) Zrušení chmelnice nebo změny dalších údajů stanovených v příloze č. 3 ohlásí producent oznámením, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

(7) Přiděleným evidenčním číslem označí producent na všech čtyřech rohových sloupech konstrukce chmelnici tak, aby toto číslo nebylo poškozeno zejména projíždějícími mechanizačními prostředky.

§ 3
Označování
(K § 5 odst. 4 zákona)

(1) Producent označí jednotlivé obaly s chmelem označovacími štítky, které mu na základě žádosti uvedené v příloze č. 4 vydá Ústav, a vyhotoví prohlášení o počtu a váze označených obalů podle katastrálních území a odrůd chmele, jehož vzor je uveden v příloze č. 5.

(2) Doklad o počtu a váze označených obalů podle katastrálních území a odrůd chmele doprovází jednotlivé partie chmele po celou dobu jeho zpracování až do vydání ověřovací listiny.

§ 4
Označovací materiál
[K § 9 písm. e) zákona]

(1) Označovací materiál, kterým se označuje obal se chmelem, má tyto vlastnosti:

a)   označovací štítek velikosti 9,5 cm x 7 cm obsahuje: označení Česká republika, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odrůdu chmele, oblast, popř. polohu, katastrální území obce, ve které byl chmel vypěstován, ročník sklizně, pořadové číslo obalů s chmelem a je připevněný na obalu s chmelem tak, že je uložen v plastovém pouzdře, aby nedošlo k jeho poškození,
b)   plomba je acetátová červená o velikosti 15 mm a
c)   šňůrka (šňůrovina) je silonová - propylenová, modrá nebo červená 1,8 mm silná, minimálně 30 cm dlouhá.

(2) Uspořádání označovacího štítku a plomb na obalu se chmelem je následující

a)   na žoku:
   1. označovací štítek bude plombami připevněn ve výšce cca 150 cm v místech švu tak, že jeho tisk bude ve vodorovné poloze, a zároveň bude šev zajišťovat a
   2.  plomba na hlavě žoku bude připevněna tak, aby při otevření žoku musela být porušena,
b)   na hranolu:
   1.  označovací štítek bude plombami na hlavě připevněn přes složené okraje obalového materiálu a
   2.  plomba na hlavě hranolu bude připevněna tak, aby při otevření hranolu musela být porušena.

§ 5
Ověřování

(1) Pro účely ověření chmele a chmelových produktů Ústav zajistí

a)   kontrolu úplnosti údajů na žádosti o ověření chmele a chmelových produktů,
b)   kontrolu původu chmele podle štítků a kontrolu chmelových produktů podle ověřovací značky a vážní listiny,
c)   odstranění štítků, značek a plomb z obalů,
d)   dohled na úpravy chmele a na zpracování chmelových produktů,
e)   zapečetění nebo zaplombování obalů s chmelem a chmelových produktů,
f)   označení obalů s chmelem údajem o tom, zda jde o chmel upravený nebo neupravený,
g)   zjištění hmotnosti, vydání vážní listiny a ověřovací listiny.

(2) Ústav zabezpečuje ověření chmele nebo chmelových produktů v jím určeném ověřovacím středisku (§ 2 odst. 2 zákona). Na základě provedeného ověření vydá Ústav ověřovací listinu.

(3) Písemné doklady o ověřování chmele nebo chmelových produktů, jakož i text na ověřovací značce, pečeti i ověřovací listině se vyhotovují v českém jazyce, popřípadě uvádějí na žádost dvojjazyčně, a to v jazyce českém a německém nebo českém a anglickém.

(4) Vzor žádosti o ověření chmele a chmelových produktů je uveden v příloze č. 6.

(5) Vzor žádosti o ověření chmele a chmelových produktů dovezených ze země, která není členským státem Evropské unie (třetí země), je uveden v příloze č. 7.

§ 6
Podmínky pro uznání ověřovacích středisek
[K § 9 písm. a) zákona]

(1) Ústav provádí ověření chmele v součinnosti s jím určeným ověřovacím střediskem, které zabezpečuje jeho výkon. Písemné doklady o ověření (ověřovací listinu) vydává Ústav.

(2) Ověřovací středisko (známkovna chmele) musí splňovat tyto podmínky:

a)   dostatečné osvětlení,
b)   vybavenost ověřeným stanoveným měřidlem podle zvláštního právního předpisu2) a
c)   prostorově odpovídat množství ověřovaného chmele nebo chmelových produktů.

§ 7
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 318/2000 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně chmele.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

E-shop

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR

Martin Škurek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace komplexně rozebírá vztah evropského správního práva trestního a postihování přestupků podle české právní úpravy ve všech základních rovinách. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože postihování přestupků je velmi významnou činností ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy bankovnictví. Teorie a praxe

Základy bankovnictví. Teorie a praxe

Liběna Kantnerová - C. H. Beck

Učebnice přináší ucelený pohled na problematiku bankovnictví, a to v kontextu Evropy a České republiky. Shrnuje základní teoretické poznatky a vysvětluje základní pojmy spojené s bankovnictvím. Text je členěn do 18 základních kapitol. První kapitoly jsou pohledem do historie. Kniha ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o ochraně veřejného zdraví, komentář

Zákon o ochraně veřejného zdraví, komentář

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., JUDr. Zdena Krýsová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění poslední novely – zákona č. 267/2015 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví je specifický šíří rozsahu společenských vztahů, které veřejnoprávně reguluje. Zahrnuje řadu oblasti, mezi které patří zejména ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.