Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 310/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 103, ze dne 26. 5. 2004
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

310

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 28. dubna 2004,

kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

Vláda nařizuje podle § 11 odst. 3 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 19/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 3 zákona:

§ 1
Přípustná míra veřejné podpory v jednotlivých regionech

(1) Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci nesmí za celou dobu čerpání veřejné podpory překročit v jednotlivých regionech soudržnosti1) České republiky tyto hodnoty:

a)   v regionu soudržnosti Moravskoslezsko 50 %,
b)   v regionu soudržnosti Střední Čechy 50 %,
c)   v regionu soudržnosti Severozápad 49 %,
d)   v regionu soudržnosti Střední Morava 49 %,
e)   v regionu soudržnosti Severovýchod 48 %,
f)   v regionu soudržnosti Jihovýchod 48 %,
g)   v regionu soudržnosti Jihozápad 46 %,
h)   v regionu soudržnosti Praha 20 %.

(2) Pokud je investiční akce realizována malým nebo středním podnikatelem,2) nesmí za celou dobu čerpání veřejné podpory přípustná míra veřejné podpory překročit v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky tyto hodnoty:

a)   v regionu soudržnosti Moravskoslezsko 65 %,
b)   v regionu soudržnosti Střední Čechy 65 %,
c)   v regionu soudržnosti Severozápad 64 %,
d)   v regionu soudržnosti Střední Morava 64 %,
e)   v regionu soudržnosti Severovýchod 63 %,
f)   v regionu soudržnosti Jihovýchod 63 %,
g)   v regionu soudržnosti Jihozápad 61 %,
h)   v regionu soudržnosti Praha 30 %.

§ 2
Výše přípustné míry veřejné podpory vůči nákladům přesahujícím 50 000 000 EUR

Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci, u které hodnota nákladů, které mohou být podpořeny, přepočtená kurzem České národní banky vyhlášeným ke dni podání záměru získat investiční pobídky podle zákona, přesahuje 50 000 000 EUR, činí pro tu část nákladů, které mohou být podpořeny a jež přesahují 50 000 000 EUR a nepřesahují 100 000 000 EUR, 50 % výše přípustné míry veřejné podpory v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky stanovené podle § 1 odst. 1 nebo 2.

§ 3
Výše přípustné míry veřejné podpory vůči nákladům přesahujícím 100 000 000 EUR

(1) V případě, že má být poskytnuta veřejná podpora vůči té části nákladů, které mohou být podpořeny a které přepočteny kurzem České národní banky vyhlášeným ke dni podání záměru získat investiční pobídky podle zákona přesahují 100 000 000 EUR, může být tato veřejná podpora udělena pouze po předchozím oznámení a schválení této veřejné podpory Komisí.3)

(2) Veřejná podpora v případech uvedených v odstavci 1 nemůže být udělena, pokud

a)   tržby příjemce veřejné podpory z prodeje výrobku, který je předmětem investiční akce, pře-sáhnou v roce předcházejícím nebo v roce následujícím po realizaci investiční akce 25 % v rámci příslušného relevantního trhu,4) nebo
b)   kapacita vytvořená investiční akcí bude za rok následující po roce, ve kterém byla investiční akce ukončena, činit více než 5 % příslušného relevantního trhu4) měřeno podle hodnoty zřejmé spotřeby výrobku, který je předmětem investiční akce. Toto hledisko se neuplatní, pokud průměrný roční růst zřejmé spotřeby výrobku, který je předmětem investiční akce, za posledních pět let pře-sahuje průměrný roční růst hrubého domácího produktu Evropského hospodářského prostoru.

(3) Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci, u které hodnota nákladů, které mohou být podpořeny, přepočtená kurzem České národní banky vyhlášeným ke dni podání záměru získat investiční pobídky podle zákona, přesahuje 100 000 000 EUR, činí pro tu část nákladů, které mohou být podpořeny a jež přesahují 100 000 000 EUR, 34 % výše přípustné míry veřejné podpory v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky stanovené podle § 1 odst. 1 nebo 2.

(4) Přípustná míra veřejné podpory stanovená podle odstavce 3 může být zvýšena o 15 procentních bodů, pokud je projekt spolufinancován ze strukturálních fondů Evropských společenství jako významný projekt,5) a pokud

a)   míra spolufinancování ze strukturálních fondů Evropských společenství činí alespoň 10 % veřejných zdrojů a investiční akce je umístěna v regionech soudržnosti1) České republiky uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) až g), nebo
b)   míra spolufinancování ze strukturálních fondů Evropských společenství činí alespoň 25 % veřejných zdrojů a investiční akce je umístěna v regionu soudržnosti České republiky uvedeném v § 1 odst. 1 písm. h).

(5) V případě zvýšení veřejné podpory podle odstavce 4 nesmí být poskytnuta veřejná podpora v míře větší než 75 % výše přípustné míry veřejné podpory stanovené podle § 1 odst. 1 nebo 2.

§ 4
Výše přípustné míry veřejné podpory pro investiční akce realizované v průmyslu výroby motorových vozidel

(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   průmyslem výroby motorových vozidel vývoj, výroba a montáž motorových vozidel, motorů pro motorová vozidla a modulů nebo subsystémů těchto vozidel nebo motorů, a to prováděné buď přímo výrobcem nebo subdodavatelem první úrovně, přičemž, pokud jde o tyto subdodavatele, je toto prováděno v rámci souhrnného projektu,
b)   motorovým vozidlem osobní automobily, dodávkové automobily, nákladní automobily, silniční traktory, autobusy městské i dálkové a jiná užitková vozidla; za motorové vozidlo se nepovažují závodní automobily, automobily určené k použití v terénu (například vozidla sestrojená k jízdě na sněhu nebo k přepravě osob na golfových hřištích), motocykly, přívěsy, zemědělské a lesní traktory, obytné automobily a přívěsy, vozidla zvláštního určení (například požární vozidla, pojízdné dílny), výklopné vozy a vozíky, vozidla pro vnitrozávodní dopravu (například vysokozdvižné vozíky, nákladní automobily se sedlovou ložní plochou, valníky) a vojenská vozidla určená pro armádu,
c)   motorem pro motorová vozidla vznětové a zážehové motory a též elektromotory a turbinové, plynové, hybridní a jiné motory pro motorová vozidla,
d)   modulem nebo subsystémem sestava primárních součástí určených pro vozidlo nebo motor, který je vyráběn, sestavován nebo montován subdodavatelem první úrovně a který je dodáván prostřednictvím počítačového objednávkového systému nebo na bázi "dodání právě ve správnou dobu"; za moduly a subsystémy se též považují logistické, dodavatelské a skladovací systémy a subkontrahované kompletní operace tvořící součást výrobního řetězce (například lakování montážních celků),
e)   subdodavatelem první úrovně dodavatel, který má svůj díl odpovědnosti za konstrukci a vývoj, a který vyrábí, montuje nebo dodává moduly nebo subsystémy pro výrobce vozidel během výroby nebo ve stadiu montáže; subdodavatelem první úrovně je také dodavatel služeb, a to zejména logistických služeb,
f)   souhrnným projektem takový projekt, který
1.  integruje jeden nebo více projektů subdodavatelů první úrovně v místě investice nebo v průmyslovém parku či v několika průmyslových parcích vzájemně nepříliš vzdálených, účastnících se na dodávkách modulů nebo subsystémů pro vyráběná motorová vozidla nebo pro vyráběné motory pro motorová vozidla, přičemž investice subdodavatele první úrovně je integrována, pokud se alespoň polovina výroby vznikající díky této investici dodává výrobci do jeho závodu, a
2.  trvá po dobu investičního projektu výrobce vozidel.

(2) Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci realizovanou v oblasti automobilového průmyslu, u které hodnota veřejné podpory, přepočtená kurzem České národní banky vyhlášeným ke dni podání záměru získat investiční pobídky podle zákona, jež bude moci být poskytnuta ve vztahu k nákladům, které mohou být podpořeny, přesáhne 5 000 000 EUR, činí 30 % výše přípustné míry veřejné podpory stanovené podle § 1 odst. 1.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Urban v. r.


1)   § 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.
2)   § 2 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Čl. 211 a následující Smlouvy o založení Evropského společenství.
4)   § 2 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).
5)   Čl. 25 a 26 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se stanoví obecná pravidla o strukturálních fondech ES.

E-shop

GDPR - praktický průvodce implementací

GDPR - praktický průvodce implementací

Luděk Nezmar - GRADA Publishing, a. s.

Kniha provede procesem zavedení povinného nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod názvem General Data Protection Regulation - GDPR. Povinnost dopadne na všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU - tedy na valnou většinu firem, organizací, obcí, škol nebo ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 400 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Exekuční řád, komentář

Občanský soudní řád. Exekuční řád, komentář

Petr Lavický a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

II. svazek řady civilních procesních předpisů: Občanský soudní řád (§ 251 až 376) a Exekuční řád (§ 28 až 151). Svazek obsahuje předpisy k výkonu rozhodnutí a exekuci pod souhrnným názvem EXEKUČNÍ PRÁVO.

Cena: 940 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.