Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 307/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 101, ze dne 18. 5. 2004
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

307

VYHLÁŠKA

ze dne 4. května 2004

o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 257/2004 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví na základě práva Evropských společenství1) obsah, formu, způsob a termíny předkládání informací a podkladů ve formě statistických výkazů (dále jen "výkazy") České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí podle práva Evropských společenství2) a nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky (dále jen "vykazující subjekt").

§ 2
Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se fondem peněžního trhu rozumí fond kolektivního investování, který na žádost odkupuje od investorů jejich podíly zpět a

a)   alespoň 85 % hodnoty svého majetku investuje do
1.  nástrojů peněžního trhu, s nimiž se obvykle obchoduje na peněžním trhu a jejichž hodnotu lze kdykoliv stanovit,
2.  dluhopisů nebo obdobných cenných papírů, které jsou investičními cennými papíry3) a mají zůstatkovou splatnost do 1 roku,
3.  cenných papírů vydaných jiným fondem peněžního trhu, nebo do
4.  vkladů, se kterými je možno volně nakládat, nebo do termínovaných vkladů se lhůtou splatnosti nejdéle 2 roky, anebo
b)   jehož způsob investování a investiční cíle sledují dosahování míry výnosnosti shromážděného majetku odpovídající úrokovým sazbám nástrojů peněžního trhu.

(2) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

a)   výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají významné věcné a formální vazby,
b)   datovým souborem seskupení údajů výkazu s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
c)   metodikou metodický popis věcného obsahu a struktur datových souborů přiřazených k jednotlivým výkazům s připojenými kontrolami vykazovaných údajů.

§ 3
Okruh vykazujících subjektů

Výkazy předkládají tyto vykazující subjekty

a)   investiční společnost za každý vytvořený po- dílový fond, jehož majetek obhospodařuje, a to jednotlivě za
1.  fond peněžního trhu,
2.  jiný druh podílového fondu,
b)   investiční společnost za investiční fond, jehož majetek obhospodařuje na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu,4)
c)   investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování,
d)   finanční instituce zařazené do subsektorů S. 12302 - Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní a S. 12303 - Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou, zapsané v obchodním rejstříku s předmětem činnosti, který převážně spadá do ostatního finančního zprostředkování podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ 65.2), a které v rámci svého podnikání jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost poskytují úvěry nebo půjčky nebo uzavírají smlouvy obdobné povahy, například finanční leasing, faktoring, spotřebitelský úvěr, financování splátkového prodeje, a to včetně zahraničních osob s obdobnou náplní činnosti, které podnikají na území České republiky prostřednictvím organizační složky svého podniku (dále jen "zprostředkovatel financování aktiv").

§ 4
Výkazy fondu peněžního trhu

(1) Investiční společnost ke konci každého kalendářního čtvrtletí (dále jen "čtvrtletí") za fond peněžního trhu sestavuje a předkládá České národní bance výkaz

a)   FPT (ČNB) 1-04 "Čtvrtletní sektorová bilance aktiv a pasiv" s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI10, a to vždy do 15 kalendářních dnů měsíce následujícího po skončení čtvrtletí,
b)   FPT (ČNB) 3-04 "Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle zemí" s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI13, a to vždy do 25 kalendářních dnů měsíce následujícího po skončení čtvrtletí,
c)   FPT (ČNB) 4-04 "Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle měn" s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI14, a to vždy do 25 kalendářních dnů měsíce následujícího po skončení čtvrtletí.

(2) Charakteristika struktury a obsahové náplně výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5
Výkaz podílového fondu a investičního fondu

(1) Investiční společnost ke konci každého čtvrtletí za každý jednotlivý podílový fond jiný než fond peněžního trhu a za investiční fond, jehož majetek obhospodařuje na základě smlouvy o obhospodařování, sestavuje a předkládá České národní bance výkaz OFZ (ČNB) 1-04 "Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv podílového/investičního fondu" s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI21, a to vždy do 20 kalendářních dnů druhého měsíce následujícího po skončení čtvrtletí.

(2) Investiční fond, který nemá uzavřenou smlou-vu o obhospodařování, sestavuje a předkládá České národní bance výkaz podle odstavce 1.

(3) Charakteristika struktury a obsahové náplně výkazu podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv

(1) Zprostředkovatel financování aktiv ke konci každého čtvrtletí sestavuje a předkládá České národní bance výkaz OFZ (ČNB) 3-04 "Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv zprostředkovatele financování aktiv" s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI23, a to vždy do 20 kalendářních dnů druhého měsíce následujícího po skončení čtvrtletí.

(2) Charakteristika struktury a obsahové náplně výkazu podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Termíny pro zahájení a ukončení
sestavování a předkládání výkazů

§ 7

(1) Vykazující subjekt, který je k výkonu činnosti oprávněn na základě zvláštního právního předpisu, zahájí v dohodě s Českou národní bankou technickou a organizační přípravu k předkládání výkazů neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise"), kterým udělila povolení

a)   k vytvoření podílového fondu,5)
b)   k činnosti investičního fondu.6)

(2) Za investiční fond, jehož majetek obhospodařuje na základě smlouvy o obhospodařování, zahájí přípravu podle odstavce 1 investiční společnost, a to neprodleně po uzavření této smlouvy.

(3) Zprostředkovatel financování aktiv zahájí přípravu podle odstavce 1 neprodleně po jeho zápisu do obchodního rejstříku.

(4) Neprodleně po dokončení přípravy zahájí vykazující subjekt sestavování a předkládání výkazů.

§ 8

(1) Při splynutí podílových fondů7) investiční společnost, která obhospodařuje majetek v nově vytvořeném podílovém fondu, zahájí sestavování výkazů ode dne splynutí podílových fondů. Je-li nově vytvořený fond fondem peněžního trhu, investiční společnost ode dne splynutí sestavuje výkazy za fond peněžního trhu.

(2) Při sloučení podílových fondů8) investiční společnost, která obhospodařuje majetek v přejímajícím podílovém fondu, ode dne sloučení podílových fondů sestavuje a předkládá výkazy zahrnující údaje i o majetku zrušeného podílového fondu, který se stává součástí majetku přejímajícího podílového fondu. Je-li přejímajícím fondem fond peněžního trhu, investiční společnost ode dne sloučení sestavuje výkazy za fond peněžního trhu.

(3) Při převodu podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti9) investiční společnost, která tento fond obhospodařuje, sestavuje a předkládá výkazy do nabytí právní moci rozhodnutí Komise o povolení převodu obhospodařování podílového fondu. Po nabytí právní moci rozhodnutí Komise výkazy sestavuje a předkládá investiční společnost, na kterou je obhospodařování podílového fondu převedeno.

(4) Při zrušení podílového fondu10) investiční společnost, která jej obhospodařovala, předloží v termínech stanovených touto vyhláškou výkazy, které jsou sestaveny ke konci čtvrtletí předcházejícímu den zrušení podílového fondu.

(5) Dojde-li změnou statutu ke změně podílového fondu na fond peněžního trhu, investiční společnost, která jej obhospodařuje, do nabytí právní moci rozhodnutí Komise, jímž se schvaluje změna statutu, sestavuje a předkládá výkaz za podílový fond podle § 5. Ode dne změny statutu sestavuje a předkládá výkazy za fond peněžního trhu podle § 4. Dojde-li změnou statutu ke změně fondu peněžního trhu na jiný podílový fond, postupuje investiční společnost obdobně.

(6) Při svěření obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné osobě11) předkládá výkazy České národní bance investiční společnost, která majetek ve fondu svěřuje k obhospodařování.

§ 9

(1) Při fúzi nebo rozdělení investičního fondu12) investiční společnost, která obhospodařuje majetek v nástupnickém investičním fondu, po zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního rejstříku

a)   zahájí sestavování a předkládání výkazu podle § 7 odst. 4, jde-li o nově vzniklý nástupnický investiční fond, nebo
b)   sestavuje a předkládá výkaz zahrnující údaje i o majetku zaniklého investičního fondu od rozhodného dne fúze13) nebo od rozhodného dne rozdělení,14) jde-li o přejímající nástupnický investiční fond.

(2) Investiční společnost, která obhospodařuje majetek v investičním fondu zanikajícím fúzí nebo rozdělením, předloží v termínu stanoveném touto vyhláškou výkaz, který je sestaven ke konci čtvrtletí předcházejícímu rozhodný den fúze nebo rozhodný den rozdělení.

(3) Při zrušení investičního fondu s likvidací investiční společnost, která obhospodařuje majetek ve zrušovaném investičním fondu, předloží v termínu stanoveném touto vyhláškou výkaz, který je sestaven ke konci čtvrtletí předcházejícímu den zrušení investičního fondu.

(4) Podle odstavců 1 až 3 sestavuje a předkládá výkaz rovněž investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování.

§ 10

(1) Ustanovení § 9 se použijí přiměřeně i na sestavování a předkládání výkazů ostatními vykazujícími subjekty při jejich přeměně, zrušení s likvidací nebo změně předmětu jejich podnikání.

(2) Jde-li při převodu obchodního jmění na akcionáře nebo společníka o převod na vykazující subjekt, ten po zápisu převodu obchodního jmění do obchodního rejstříku postupuje podle § 9 odst. 1 písm. b).

(3) Při převodu obchodního jmění na akcionáře nebo společníka se rozhodným dnem podle § 9 odst. 1 písm. b) a odstavce 2 rozumí rozhodný den převodu obchodního jmění.15)

§ 11

Sestavování a předkládání výkazů se po dohodě s Českou národní bankou ukončí, případně přeruší u vykazujícího subjektu,

a)   na jehož majetek byl prohlášen konkurz, zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, nebo
b)   kterému soud nebo správní úřad zakázal činnost.

Způsob sestavování výkazů

§ 12

(1) Datové soubory přiřazené k jednotlivým výkazům podle § 4 odst. 1, § 5 odst. 1 a § 6 odst. 1 využívá vykazující subjekt pro zjištění metodiky [§ 2 odst. 2 písm. c)] k sestavování výkazů a pro jejich předkládání. Vykazující subjekt podle zjištěné metodiky vytváří z údajů svého informačního systému datový soubor s hodnotami údajů, který předává jako součást datové zprávy16) České národní bance.

(2) Formuláře předkládaných výkazů a metodiku pro jejich sestavování vydává Česká národní banka a jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 13

(1) Investiční společnost čerpá údaje potřebné pro sestavení předkládaných výkazů ze svého informačního systému, zejména z účetnictví vedeného pro obhospodařovaný podílový17) nebo investiční fond, podle definic ukazatelů a jim přirazených účtových tříd nebo účtových skupin18) uvedených v metodice.

(2) Investiční společnost postupuje při sestavování výkazů podle pravidel pro sestavování účetní závěrky obhospodařovaného podílového nebo investičního fondu19) a dalších podkladů platných ke dni sestavení výkazu. Dnem sestavení výkazu je poslední kalendářní den sledovaného období.

(3) Ostatní vykazující subjekty postupují podle odstavců 1 a 2 na základě údajů z vlastního účetnictví a podle pravidel pro sestavování účetní závěrky.20)

(4) Pro oceňování vykazovaných údajů se používají způsoby stanovené zvláštním právním předpisem21) nebo uvedené v metodice.

(5) Pro přepočet údajů v cizích měnách na údaje vykazované v české měně použije vykazující subjekt kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro den sestavení výkazu. Pro přepočet údajů v cizích měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurz devizového trhu, postupují vykazující subjekty podle zvláštního právního předpisu,22) a to i v případech, které se týkají subjektů účtujících jako banky.

(6) Při vykazování údajů o pohledávkách a závazcích vůči měnovým finančním institucím,23) které jsou rezidenty24)

a)   České republiky, používají vykazující subjekty pro jejich identifikaci a klasifikaci "Seznam měnových finančních institucí v České republice" vydaný a aktualizovaný Českou národní bankou, která jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   členských států Evropské unie, s výjimkou České republiky, používají vykazující subjekty pro jejich identifikaci a klasifikaci "Seznam měnových finančních institucí a institucí podléhajících mi- nimálním rezervám" vydaný a aktualizovaný Evropskou centrální bankou, která jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 14

(1) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám vykazovaných údajů ve výkazech sestavených za fond peněžního trhu k 31. prosinci a předložených České národní bance podle § 4 odst. 1, sestaví a předloží investiční společnost tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami do 15 kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v účetnictví fondu peněžního trhu. Opětovné předložení výkazů sestavených k 31. prosinci provede investiční společnost formou zvláštní dodatečné opravy z důvodu auditu.

(2) Investiční společnost sestaví a předloží z důvodu změny po auditu též výkazy fondu peněžního trhu, které jsou sestaveny ke konci čtvrtletí následujících po konci roku, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku podle odstavce 1. Opětovné předložení výkazů sestavených ke konci jednotlivých čtvrtletí provede investiční společnost formou běžné opravy do 1 měsíce po předložení upravených výkazů sestavených k 31. prosinci podle výsledků auditu.

Způsob a forma předkládání výkazů

§ 15

(1) Vykazující subjekt předkládá výkazy informační službě České národní banky, zajišťující automatizovaný sběr dat výkazů, v elektronické formě pomocí internetové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (dále jen "aplikace pro sběr dat"), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Vykazující subjekt předává výkazy podle odstavce 1 ve formě datových zpráv vytvořených aplikací pro sběr dat z dat připravených oprávněnou osobou. Oprávněnou osobou pro přípravu dat se rozumí zaměstnanec vykazujícího subjektu pověřený přípravou dat výkazu, vytvořením a předáním datové zprávy, který má pro tyto činnosti přiřazenou roli v aplikaci pro sběr dat podle § 17.

(3) Datové zprávy podle odstavce 2 vykazující subjekt před odesláním opatří zabezpečovacím kódem oprávněné osoby, vyjadřujícím souhlas této osoby s údaji v předkládaném výkazu. Oprávněnou osobou se zde rozumí pověřený zaměstnanec vykazujícího subjektu odpovědný za schválení a potvrzení datové zprávy, který má v aplikaci pro sběr dat přiřazenou roli umožňující provést zabezpečení předávané datové zprávy podle § 17.

(4) Předávané datové zprávy obsahují jméno a kontaktní údaje oprávněné osoby pro přípravu dat příslušného výkazu.

§ 16

(1) Pokud jsou předložené výkazy správné a úplné, Česká národní banka prostřednictvím aplikace pro sběr dat potvrdí vykazujícímu subjektu jejich přijetí, jinak postupuje podle zvláštního právního předpisu.25) Vykazující subjekt provede opravu nesprávných a neúplných výkazů a opravené výkazy ve stanovené lhůtě předloží České národní bance způsobem stanoveným v § 15, případně poskytne požadované vysvětlení.

(2) Pokud vykazující subjekt dodatečně zjistí, že údaje dříve přijatého výkazu nejsou správné, provede prostřednictvím aplikace pro sběr dat opravu dat tohoto výkazu a v případě potřeby i dat výkazů souvisejících a uvědomí o provedení, rozsahu a obsahu oprav Českou národní banku.

§ 17

(1) Vykazující subjekt pověří přípravou, potvrzováním a předáváním datových zpráv České národní bance nejméně 2 zaměstnance a sdělí České národní bance

a)   jména pověřených zaměstnanců,
b)   základní kontaktní údaje nezbytné pro automatizovaný provoz aplikace pro sběr dat a jeho zabezpečení (adresa pracoviště, telefonní a faxové číslo a adresa elektronické pošty pověřených zaměstnanců),
c)   určení požadovaných rolí pověřených zaměstnanců v aplikaci pro sběr dat.

(2) Česká národní banka pověřeným zaměstnancům vykazujícího subjektu

a)   přiřadí role v aplikaci pro sběr dat umožňující provádět činnosti odpovídající jejich odpovědnosti za přípravu, předávání a potvrzování datových zpráv podle určení vykazujícího subjektu a
b)   poskytne zabezpečovací kód určený pro zabezpečování předávaných datových zpráv.

(3) Vykazující subjekt upozorní Českou národní banku na změny kontaktních údajů pověřených zaměstnanců nebo tyto údaje v aplikaci pro sběr dat upraví.

§ 18
Přechodná ustanovení

(1) Investiční společnosti předloží České národní bance výkazy za fondy peněžního trhu podle této vyhlášky sestavené poprvé k 30. červnu 2004.

(2) Investiční společnosti, které obhospodařují majetek v jiném podílovém fondu než fondu peněžního trhu nebo majetek investičního fondu na základě smlouvy o obhospodařování, a investiční fondy, které nemají uzavřenou smlouvu o obhospodařování, zahájí v dohodě s Českou národní bankou technickou a organizační přípravu k předkládání výkazů do 1 měsíce po nabytí účinnosti této vyhlášky. Výkazy za podílové a investiční fondy podle této vyhlášky sestaví investiční společnosti a investiční fondy poprvé k 30. září 2004 a předloží je České národní bance do 30. listopadu 2004.

(3) Ostatní vykazující subjekty zahájí v dohodě s Českou národní bankou technickou a organizační přípravu k předkládání výkazů podle této vyhlášky do 15. ledna 2005. Výkazy podle této vyhlášky sestaví poprvé k 31. březnu 2005.

§ 19
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2004.

Guvernér:
v z. doc. Ing. Dědek, CSc. v. r.
viceguvernér


1)   Článek 5 Protokolu o Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou.
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2423/2001 ze dne 22. listopadu 2001 o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2001/13), ve znění pozdějších předpisů.
2)   Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
4)   § 17 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
5)   § 66 zákona č. 189/2004 Sb.
6)   § 64 zákona č. 189/2004 Sb.
7)   § 100 zákona č. 189/2004 Sb.
8)   § 101 zákona č. 189/2004 Sb.
9)   § 67 a 107 zákona č. 189/2004 Sb.
10)   § 98 zákona č. 189/2004 Sb.
11)   § 78 zákona č. 189/2004 Sb.
12)   § 96 zákona č. 189/2004 Sb.
13)   § 220a odst. 3 písm. g) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
14)   § 220r odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.
15)   § 220p odst. 9 obchodního zákoníku.
16)   § 2 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
17)   § 16 zákona č. 189/2004 Sb.
18)   Příloha č. 4 vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb.
19)   Vyhláška č. 501/2002 Sb.
20)   Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb.
Vyhláška č. 501/2002 Sb.
21)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
22)   § 60 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
23)   Příloha č. 1 nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2423/2001.
24)   Příloha A kapitola 1 bod 1.30 a kapitola 2 bod 2.04 až 2.11 nařízení Rady (ES) č. 2223/96.
25)   § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

ÚZ č. 1254 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1254 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášku, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o ...

Cena: 87 KčKOUPIT

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, která se konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na téma „Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?“. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. S přihlédnutím k ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

JUDr. Alena Bányaiová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá právní úpravou závazkových vztahů vznikajících v průběhu procesu výstavby. Publikace se věnuje především nové úpravě smluvního typu, který je v oblasti výstavby nejčastěji využíván, tj. smlouvě o dílo. Ze smluvních typů se dále ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.