Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 270/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 87, ze dne 30. 4. 2004
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

270

VYHLÁŠKA

ze dne 7. dubna 2004

o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 139 písm. a) ve spojení s § 82 odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a způsob stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování (dále jen "fond").

§ 2
Investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční deriváty přijaté k obchodování na trzích uvedených v § 26 odst. 1 písm. a) zákona

(1) Pro stanovení reálné hodnoty investičních cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a finančních derivátů včetně rovnocenných nástrojů, s nimiž je spojeno právo na vypořádání v penězích (dále jen "finanční nástroje"), přijatých k obchodování na trhu uvedeném v § 26 odst. 1 písm. a) zákona fond použije tržní hodnotu podle zvláštních právních předpisů,1) ledaže jde o finanční nástroje držené do splatnosti, cenné papíry fondu kolektivního investování, který odkupuje vydané cenné papíry (dále jen "cenný papír fondu kolektivního investování") nebo finanční nástroje aktivně na trhu neobchodované, u nichž lze použít postup podle odstavce 2.

(2) Pokud obecně uznávaný informační systém denně uveřejňuje pro daný finanční nástroj dostatečně reprezentativní údaj

a)   o průměrné ceně uskutečněných obchodů,
b)   o průměrné ceně mezi závaznou nabídkou a poptávkou, nebo
c)   o průměrné ceně závazné poptávky tvůrců trhu,

fond použije ke stanovení reálné hodnoty daného finančního nástroje primárně údaj stanovený podle písmena a); není-li k dispozici údaj podle písmena a), fond použije údaj stanovený podle písmena b), a nejsou-li k dispozici údaje podle písmen a) a b), fond použije údaj stanovený podle písmena c) nebo údaj s obdobnou vypovídací schopností, pokud je odsouhlasený depozitářem. Je-li informačních systémů více, používaný informační systém určí fond po dohodě s depozitářem. Pokud nebudou údaje z tohoto informačního systému k dispozici, použijí se, se souhlasem depozitáře, údaje z jiného informačního systému.

(3) V případě, kdy nelze použít postup podle odstavce 2 a s finančním nástrojem nebylo obchodováno na trhu uvedeném v § 26 odst. 1 písm. a) zákona déle než 30 dnů předcházejících dni, ke kterému fond provádí stanovení jeho reálné hodnoty, fond možné ztráty ze znehodnocení finančních nástrojů upraví tak, že poslední známou tržní hodnotu finančního nástroje ke dni stanovení reálné hodnoty snižuje denně o 1 % po dobu 100 kalendářních dnů.

(4) Ustanovení odstavců 1 a 3 fond nepoužije též v případě, kdy byl učiněn veřejný návrh smlouvy o koupi kótovaných akcií podle zvláštního právního předpisu2) (dále jen "veřejný návrh") a cena akcie ve veřejném návrhu uvedená je vyšší než reálná hodnota akcie stanovená podle odstavců 1 a 3. V tomto případě fond po dobu závaznosti veřejného návrhu pro stanovení reálné hodnoty akcie použije cenu v tomto veřejném návrhu uvedenou.

(5) Ustanovení odstavců 1 a 3 fond rovněž nepoužije v případě, kdy došlo k zrušení akciové společnosti s převodem jmění na akcionáře podle zvláštního právního předpisu.3) V tomto případě reálná hodnota odpovídá podílu na vypořádání v penězích připadajícímu na jednu akcii.

(6) Pro stanovení reálné hodnoty finančních nástrojů držených do splatnosti se použije současná hodnota budoucího peněžního plnění z finančního nástroje, na které má právo držitel tohoto finančního nástroje. Způsob stanovení reálné hodnoty fond stanoví se souhlasem depozitáře.

§ 3
Cenné papíry fondu kolektivního investování

(1) Pro stanovení reálné hodnoty cenného papíru fondu kolektivního investování fond použije vyhlášenou hodnotu4) cenného papíru fondu kolektivního investování ke dni stanovení reálné hodnoty.

(2) Pokud došlo k pozastavení odkupu cenného papíru fondu kolektivního investování, fond stanoví reálnou hodnotu cenného papíru fondu kolektivního investování odhadem s vynaložením odborné péče s přihlédnutím k důvodu vzniklého stavu a se souhlasem depozitáře.

§ 4
Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu nepřijaté k obchodování na trhu uvedeném v § 26 odst. 1 písm. a) zákona

(1) Pokud obecně uznávaný informační systém uveřejňuje pro daný investiční cenný papír nebo nástroj peněžního trhu nepřijatý k obchodování na trhu uvedeném v § 26 odst. 1 písm. a) zákona dostatečně reprezentativní údaj o

a)   průměrné ceně uskutečněných obchodů,
b)   průměrné ceně mezi závaznou nabídkou a poptávkou, nebo
c)   průměrné ceně závazné poptávky tvůrců trhu

a není-li dále stanoveno jinak, fond použije ke stanovení reálné hodnoty daného finančního nástroje údaj stanovený podle písmena a); není-li k dispozici údaj podle písmena a), fond použije údaj stanovený podle písmena b), a nejsou-li k dispozici údaje podle pís- men a) a b), fond použije údaj stanovený podle písmena c) nebo údaj obdobně reprezentativní.

(2) Pokud obecně uznávaný informační systém nezveřejňuje pro daný finanční nástroj ani jeden z údajů podle odstavce 1, fond použije ke stanovení reálné hodnoty takového finančního nástroje ocenění kvalifikovaným odhadem se souhlasem depozitáře.

(3) Postup podle odstavců 1 a 2 fond nepoužije, jde-li o finanční nástroje držené do splatnosti, kdy se pro stanovení reálné hodnoty použije ustanovení § 2 odst. 6.

§ 5
Nástroje podle § 27 odst. 2 zákona vztahující se k investičním cenným papírům a nástrojům
peněžního trhu

(1) Reálnou hodnotu nástrojů podle § 27 odst. 2 zákona vztahujících se k investičním cenným papírům a nástrojům peněžního trhu fond stanoví v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

(2) Postup podle odstavce 1 se použije též pro stanovení reálné hodnoty investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které obsahují derivát.

§ 6
Reálná hodnota cenných papírů ve zvláštních
případech

(1) Pro stanovení reálné hodnoty investičních cenných papírů uvedených v § 26 odst. 1 písm. b) zákona fond použije ocenění kvalifikovaným odhadem se souhlasem depozitáře.

(2) Pro stanovení reálné hodnoty finančního nástroje podle § 2 a 4 vydaného emitentem, na jehož majetek byl, podle dostupných informací, prohlášen konkurz nebo byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, nebo vydaného emitentem, u kterého bylo zahájeno vyrovnací řízení, fond použije nulovou hodnotu.

(3) Reálnou hodnotu finančního nástroje podle § 2 a 4 vydaného emitentem, který je v likvidaci, fond stanoví s vynaložením odborné péče. Způsob stanovení této reálné hodnoty fond stanoví se souhlasem depozitáře.

§ 7
Vklady u banky

Vklady podle § 26 odst. 1 písm. e) a § 49 odst. 3 zákona se do majetku fondu kolektivního investování započítávají ve jmenovité hodnotě včetně úrokového výnosu ke dni stanovení reálné hodnoty, ledaže vklad obsahuje finanční nástroje; v takovém případě stanoví fond reálnou hodnotu vkladu jako součet reálné hodnoty vkladu získaný metodou čisté současné hodnoty ke dni výpočtu a reálné hodnoty podkladových finančních nástrojů.

§ 8
Finanční deriváty

(1) Reálnou hodnotu finančního derivátu, podle § 26 odst. 1 písm. g) zákona, fond stanoví podle § 4 odst. 1.

(2) Reálnou hodnotu finančních derivátů jiných než uvedených v odstavci 1 fond stanoví s vynaložením odborné péče v souladu se standardními ekonomicko- -matematickými modely pro stanovení reálné hodnoty příslušného typu finančního derivátu. Způsob stanovení reálné hodnoty podle věty první fond stanoví se souhlasem depozitáře.

§ 9
Nemovitosti

(1) Reálná hodnota nemovitosti v majetku fondu kolektivního investování se stanoví jako cena obvyklá stanovená odhadcem. Reálná hodnota nemovitosti se nemůže podstatně odchýlit od průměrné ceny nemovitostí, které byly za období od posledního odhadu do dne stanovení reálné hodnoty v dané lokalitě prodány a jejichž významné charakteristiky jsou srovnatelné s nemovitostí oceňovanou. Způsob stanovení charakteristik významných pro ocenění dané nemovitosti a vymezení lokality se provede se souhlasem depozitáře.

(2) Pokud v období podle odstavce 1 nedošlo v dané lokalitě k prodeji nemovitosti, jejíž významné charakteristiky by byly srovnatelné s nemovitostí oceňovanou, odhadce reálnou hodnotu oproti poslednímu odhadu přiměřeně sníží, ledaže jsou dány podmínky pro uplatnění § 16 odst. 1.

§ 10
Komodity a komoditní deriváty

(1) Reálnou hodnotou komodity obchodované na komoditní burze je kurz uveřejněný touto burzou ke dni výpočtu reálné hodnoty. Reálnou hodnotou komoditního derivátu obchodovaného na burze s komoditními deriváty je kurz uveřejněný touto burzou ke dni stanovení reálné hodnoty.

(2) Reálnou hodnotu ostatních komodit a komoditních derivátů fond stanoví kvalifikovaným odhadem se souhlasem depozitáře.

§ 11
Jiné movité věci, majetková práva a jiné
majetkové hodnoty

(1) Reálnou hodnotu věcí movitých v majetku fondu kolektivního investování s výjimkou cenných papírů fond stanoví kvalifikovaným odhadem se souhlasem depozitáře.

(2) Reálnou hodnotu majetkových práv a jiných majetkových hodnot v majetku fondu stanoví fond jako kvalifikovaný odhad současné hodnoty budoucích plnění z majetkového práva nebo jiných majetkových hodnot. Způsob stanovení současné hodnoty budoucích plnění fond stanoví se souhlasem depozitáře.

§ 12
Závazky

Reálnou hodnotu závazku, který představuje povinnost dodat finanční nástroj, fond stanoví jako reálnou hodnotu tohoto finančního nástroje. Ostatní závazky fond ocení způsobem stanoveným mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

§ 13
Pohledávky

(1) Základem pro stanovení reálné hodnoty pohledávek nabytých za úplatu je jejich pořizovací cena. Základem pro stanovení reálné hodnoty ostatních pohledávek je jejich jmenovitá hodnota. U pohledávek před lhůtou splatnosti se reálná hodnota stanoví jako současná hodnota její jmenovité hodnoty.

(2) Předvídatelná rizika a možné ztráty ze znehodnocení pohledávek se zohledňují tak, že základ pro stanovení reálné hodnoty podle odstavce 1 se u pohledávek po splatnosti ne déle než 90 dní sníží o 10 %, po splatnosti ne déle než 180 dní sníží o 33 %, po splatnosti ne déle než 360 dní sníží o 66 %, pohledávek po splatnosti déle než 360 dní, pohledávek za dlužníkem ve vyrovnávacím řízení a pohledávek za dlužníkem, na jehož majetek byl prohlášen konkurz nebo byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, se sníží o 100 %.

(3) Lze-li při vynaložení odborné péče posoudit, že reálná hodnota pohledávky, kterou se rozumí současná hodnota očekávaných plnění včetně plnění plynoucích ze zajištění, je zejména s ohledem na způsob jejího zajištění a finanční a ekonomickou situaci dlužníka vyšší nebo nižší než hodnota stanovená podle odstavců 1 a 2, fond stanoví reálnou hodnotu pohledávky se souhlasem depozitáře jiným způsobem.

§ 14
Majetkové účasti

Reálnou hodnotu majetkové účasti na právnické osobě podle § 53 odst. 1 písm. d) zákona, pokud nelze použít ustanovení § 2 až 6, fond stanoví kvalifikovaným odhadem se souhlasem depozitáře.

§ 15
Způsob stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování

(1) Základnou pro stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování je vlastní kapitál fondu kolektivního investování ke dni stanovení aktuální hodnoty, ve kterém se zohlední časové rozlišení standardních nákladů ovlivňujících vlastní kapitál fondu kolektivního investování.

(2) Pro účely stanovení aktuální hodnoty podle odstavce 1 se standardními náklady ovlivňujícími vlastní kapitál fondu kolektivního investování rozumí zejména poplatky uvedené v jeho statutu, například poplatek za správu fondu a úplata depozitáři, cena auditu a očekávaná daňová povinnost ke dni výpočtu reálné hodnoty.

(3) Hodnota vlastního kapitálu ke dni stanovení aktuální hodnoty dělená součtem všech jmenovitých hodnot vydaných akcií v oběhu nebo součtem všech jmenovitých hodnot vydaných podílových listů fondu kolektivního investování v oběhu vynásobená příslušnou jmenovitou hodnotou příslušné akcie nebo podílového listu, se zaokrouhlením na počet desetinných míst uvedený ve statutu, vyjadřuje aktuální hodnotu akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování.

§ 16
Společná ustanovení

(1) Pokud lze důvodně předpokládat, že hodnota finančních nástrojů, vkladů, nemovitostí, závazků, pohledávek nebo jiných majetkových hodnot stanovená podle § 2 až 14 neodpovídá ceně, za kterou lze předmětné aktivum s vynaložením odborné péče zpeněžit, stanoví fond hodnotu takového aktiva způsobem, který ve smyslu mezinárodních standardů účetního výkaznictví podává věrný a poctivý obraz o jeho reálné hodnotě.

(2) Důvody stanovení reálné hodnoty podle odstavce 1 fond písemně zaznamená.

(3) Ke způsobu stanovení reálné hodnoty podle odstavce 1 se vyžaduje souhlas depozitáře.

(4) V případě, že se pro způsob stanovení reálné hodnoty vyžaduje souhlas depozitáře, lze odsouhlasený způsob změnit jen se souhlasem depozitáře a za předpokladu, že nastaly nové skutečnosti, které by věrohodnost odsouhlaseného výpočtu změnily.

(5) Nesouhlasí-li depozitář se stanovením reálné hodnoty majetku nebo závazků nebo se způsobem jejího stanovení podle odstavce 1, § 2 odst. 2 nebo 6, § 3, § 4 odst. 2, § 6 odst. 1 nebo 3, § 8 odst. 2, § 9 odst. 1, § 10 odst. 2, § 11, § 13 odst. 3 nebo § 14, oznámí tuto skutečnost písemně neprodleně investiční společnosti nebo investičnímu fondu a Komisi pro cenné papíry. Fond v takovémto případě použije pro danou hodnotu majetku nebo závazku nulovou hodnotu.

§ 17
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.

Člen prezidia vykonávající funkci předsedy:
Ing. Šimáček v. r.


1)   § 27 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 183a odst. 1 a § 186a obchodního zákoníku.
3)   § 220p obchodního zákoníku.
4)   § 12 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.

E-shop

Rozpočtová skladba v roce 2018

Rozpočtová skladba v roce 2018

Ing. Jiří Paroubek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 24. ledna 2018. Novinky pro rok 2018 v oblasti rozpočtové skladby Novela jako ...

Cena: 417 KčKOUPIT

Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se tentokrát zaměřuje na smlouvu o úschově a o skladování (smlouvy schovací) a na smlouvu o důchodu a o výměnku (smlouvy zaopatřovací). Smlouvy zaopatřovací nejsou na rozdíl od smluv schovacích v právní praxi tolik frekventované a i ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2017, 2. vydání

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2017, 2. vydání

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D., Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D., JUDr. Hana Skalická, Ph.D., BA - Wolters Kluwer, a. s.

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.