Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 261/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 85, ze dne 30. 4. 2004
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

261

VYHLÁŠKA

ze dne 12. března 2004

o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. d) ve spojení s § 13 odst. 4 a § 199 odst. 2 písm. h) ve spojení s § 32 odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje způsob vedení a náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry a vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele.

§ 2
Náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry
(K § 13 zákona)

(1) Pokud jsou předmětem převodu investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona, deník obsahuje alespoň

a)   číslo pokynu,
b)   údaje o osobě,1) která podala pokyn k nákupu, prodeji nebo jinému převodu investičního nástroje,
c)   údaje o osobě, na jejíž účet má být nákup, prodej nebo jiný převod investičního nástroje uskutečněn,
d)   údaje o osobě, se kterou se obchod uzavírá (protistrana); je-li obchod uzavřen na regulovaném trhu a protistrana není známa, uvede se název trhu,
e)   směr pokynu (nákup nebo jiné nabytí investičního nástroje anebo prodej nebo jiné zcizení investičního nástroje),
f)   typ pokynu,
g)   datum a čas přijetí pokynu,
h)   způsob přijetí pokynu,
i)   místo přijetí pokynu,
j)   identifikační označení investičního nástroje, který je předmětem nákupu, prodeje či jiného převodu, podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci investičních nástrojů (ISIN), je-li přiděleno, jinak identifikační označení používané pro daný nástroj v interním systému obchodníka,
k)   název investičního nástroje,
l)   objem investičních nástrojů, které mají být podle pokynu koupeny, prodány nebo jinak převedeny, vyjádřený počtem kusů nebo v penězích,
m)   cenu, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán, nebo jinak převeden,
n)   lhůtu pro obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičního nástroje,
o)   označení trhu, případně jeho segmentu, kde má být pokyn proveden, je-li to v pokynu uvedeno,
p)   datum a čas předání pokynu regulovanému trhu nebo třetí osobě k provedení pokynu,
q)   datum a čas spárování nákupního a prodejního pokynu na regulovaném trhu nebo dohody na podstatných náležitostech obchodu mimo regulovaný trh,
r)   počet kusů investičního nástroje koupených, prodaných nebo jinak převedených na základě pokynu,
s)   cenu, za kterou byl nákup, prodej nebo jiný převod uskutečněn, pokud obchodník zajišťuje měnovou konverzi, též údaj o kurzu, v jakém byla konverze provedena,
t)   označení regulovaného trhu nebo jiného místa, kde byl investiční nástroj koupen, prodán nebo jinak převeden,
u)   datum předpokládaného vypořádání nákupu, prodeje či jiného převodu,
v)   datum skutečného vypořádání nákupu, prodeje nebo jiného převodu,
w)   stav pokynu anebo důvod, proč nedošlo k uskutečnění pokynu,
x)   jméno a příjmení makléře,2) který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje,
y)   výši úplaty za obstarání nákupu, prodeje, či jiného převodu účtované jako odměna obchodníkovi, lze-li ji přímo přiřadit k danému převodu a
z)   výši úplaty související s obstaráním nákupu, prodeje, či jiného převodu účtované jako odměna nebo poplatek třetí osobě v případě, že je přeúčtována k úhradě zákazníkovi.

(2) Pokud jsou předmětem převodu investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) zákona, které jsou obchodovány na regulovaném trhu, deník obsahuje alespoň

a)   číslo pokynu,
b)   údaje o osobě,1) která podala pokyn k nákupu, prodeji nebo jiného převodu derivátu,
c)   údaje o osobě, na jejíž účet má být nákup, prodej nebo jiný převod uskutečněn,
d)   směr pokynu,
e)   datum a čas přijetí pokynu,
f)   způsob přijetí pokynu,
g)   místo přijetí pokynu,
h)   druh, typ a název derivátu,
i)   identifikační označení derivátu shodné s identifikačním označením používaným regulovaným trhem, na kterém má dojít ke koupi, prodeji či jinému převodu,
j)   počet standardizovaných derivátů (kontraktů), které mají být koupeny, prodány či jinak převedeny,
k)   cenu, za kterou má být derivát koupen, prodán nebo jinak převeden anebo způsob jejího určení,
l)   identifikace a název podkladového aktiva derivátu,
m)   množství podkladového aktiva,
n)   cenu, za kterou může být nakoupeno podkladové aktivum v případě, že bude uplatněno právo vyplývající z derivátu (realizační cena), u futures též promptní a termínovou cenu podkladového aktiva,
o)   datum konce lhůty pro uplatnění práva z derivátu (expirace),
p)   speciální dispozice,
q)   lhůtu pro obstarání koupě, prodeje nebo převodu derivátu,
r)   označení regulovaného trhu, na kterém má dojít ke koupi, prodeji či jinému převodu,
s)   datum a čas předání pokynu regulovanému trhu nebo třetí osobě k provedení pokynu,
t)   datum a čas spárování nákupního a prodejního pokynu na regulovaném trhu,
u)   cenu, za kterou byl nákup, prodej nebo jiný převod uskutečněn,
v)   počet derivátů koupených, prodaných nebo jinak převedených na základě pokynu,
w)   stav pokynu anebo důvod, proč nedošlo k uskutečnění pokynu,
x)   jméno a příjmení makléře, který prováděl odborné obchodní činnosti související s nákupem, prodejem nebo jiným převodem,
y)   výši úplaty za obstarání nákupu, prodeje, či jiného převodu účtované jako odměna obchodníkovi a
z)   výši úplaty související s obstaráním nákupu, prodeje, či jiného převodu účtované jako odměna nebo poplatek třetí osobě, v případě, že je přeúčtována k úhradě zákazníkovi.

(3) Pokud jsou předmětem obchodu investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) zákona, které nejsou obchodované na regulovaném trhu, deník obsahuje alespoň

a)   číslo pokynu,
b)   údaje o osobě,1) která podala pokyn k nákupu, prodeji nebo jiného převodu derivátu,
c)   údaje o osobě, na jejíž účet má být nákup, prodej nebo jiný převod uskutečněn,
d)   údaje o osobě, od které je nakupován, které je prodáván, od které je převáděn nebo na kterou je převáděn derivát (protistrana),
e)   směr pokynu,
f)   datum a čas přijetí pokynu,
g)   způsob přijetí pokynu,
h)   místo přijetí pokynu,
i)   druh a typ derivátu,
j)   identifikace a název podkladového aktiva derivátu,
k)   množství podkladového aktiva,
l)   cenu, za kterou může být nakoupeno podkladové aktivum v případě, že bude uplatněno právo vyplývající z derivátu (realizační cena), a dále podle typu kontraktu též promptní a termínová cena, případně sjednaná sazba,
m)   datum konce lhůty pro uplatnění práva z derivátu (expirace),
n)   cena derivátu ke dni uzavření obchodu,
o)   datum a čas sjednání obchodu a
p)   jméno a příjmení makléře, který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem.

§ 3
Náležitosti evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele
(K § 32 zákona)

(1) Evidence pokynů vztahujících se k nákupu, prodeji nebo jinému převodu investičního nástroje podle § 3 odst. 1 zákona obsahuje alespoň

a)   číslo pokynu,
b)   údaje o osobě,1) která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo jiného převodu investičního nástroje,
c)   údaje o osobě, na jejíž účet má být nákup, prodej nebo jiný převod investičního nástroje uskutečněn, nejde-li o osobu podle písmena b),
d)   směr pokynu,
e)   identifikační označení investičního nástroje, kterého se pokyn týká, podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci investičních nástrojů, je-li přiděleno, jinak identifikační označení používané pro daný nástroj v evidenci investičního zprostředkovatele,
f)   název investičního nástroje,
g)   objem investičních nástrojů, které mají být podle pokynu koupeny, prodány nebo jinak převedeny, vyjádřený počtem kusů nebo v penězích,
h)   cenu, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán nebo jinak převeden, anebo alespoň způsob jejího určení,
i)   lhůtu pro obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičního nástroje, je-li pokyn předáván k provedení obchodníkovi s cennými papíry,
j)   datum a čas přijetí pokynu,
k)   místo přijetí pokynu,
l)   způsob přijetí pokynu,
m)   datum a čas předání pokynu,
n)   způsob předání pokynu,
o)   jméno a příjmení osoby, která pokyn přijala a
p)   údaje o osobě, které byl pokyn předán.3)

(2) Evidence pokynů, které jsou smlouvou, na jejichž základě jsou podávány pokyny k nákupu, prodeji nebo jinému převodu investičního instrumentu, a na jejichž uzavření se investiční zprostředkovatel podílel, obsahuje alespoň

a)   identifikaci smlouvy,
b)   údaje o osobě, se kterou byla smluva uzavřena,
c)   identifikační označení investičních nástrojů, které budou na základě smlouvy nakoupeny, prodány nebo jinak převedeny, je-li tento údaj při uzavírání smlouvy znám,
d)   datum uzavření smlouvy,
e)   datum předání smlouvy, je-li smlouva písemná,
f)   způsob předání smlouvy, je-li smlouva písemná,
g)   jméno a příjmení osoby, která zprostředkovala uzavření smlouvy a
h)   údaje o osobě, které byla smlouva předána.

§ 4
Způsob vedení deníku obchodníka s cennými papíry
a evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele

(1) Obchodník s cennými papíry vede deník obchodníka s cennými papíry v elektronické podobě.

(2) Investiční zprostředkovatel vede evidenci přijatých a předaných pokynů v elektronické podobě.

(3) Zadávání údajů do deníku obchodníka s cennými papíry a evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele se provádí bez zbytečného odkladu po přijetí pokynu, ukončení zprostředkovatelské činnosti při uzavírání smlouvy nebo získání příslušného údaje (například od provozovatele vypořádacího systému).

(4) Obchodník s cennými papíry zajistí možnost pořízení výstupu z deníku obchodníka s cennými papíry v elektronické podobě ve struktuře podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou této vyhlášky. Investiční zprostředkovatel zajistí možnost pořízení výstupu z evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele v elektronické podobě ve struktuře podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou této vyhlášky.

§ 5
Přechodné ustanovení

Obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel je povinen vést deník nebo evidenci v souladu s touto vyhláškou ode dne následujícího po uplynutí šesti měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Člen prezidia vykonávající funkci předsedy:
Ing. Šimáček v. r.

Příloha k vyhlášce č. 261/2004 Sb.

Příloha k vyhlášce č. 259/2004 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   § 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
2)   § 14 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
3)   § 29 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.


E-shop

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 2. díl

Základy závazkového práva, 2. díl

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Autoři rozebírají 24 vybraných smluvních typů z občanského zákoníku. Pozornost je zaměřena na ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ÚZ č. 1206 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1206 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích po jeho velké novele k 1. 6. 2017 (např. registrace vozidel, technické požadavky a technická způsobilost, práva a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.