Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


249

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 21. dubna 2004

o stanovení některých podrobností a bližších podmínek k provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy vykostěného hovězího masa

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a k provedení § 2a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., a k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví některé podrobnosti a podmínky k provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy vykostěného hovězího masa, jejichž úpravu bezprostředně závazné právní předpisy Evropských společenství1) (dále jen "předpisy Evropských společenství") členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují provést.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   jatkami zařízení fyzické nebo právnické osoby pro porážku, v němž je v kalendářním roce v týdenním průměru poraženo více než
1.  20 kusů jatečného skotu,
2.  50 kusů prasat,
3.  10 000 kusů jatečných kuřat,
4.  2 000 kusů krocanů,
5.  5 kusů ovcí, nebo
6.  5 kusů koz,
b)   zprostředkovatelem fyzická nebo právnická osoba, která v posledním kalendářním roce týdně zprostředkovala nákup více než
1.  20 kusů jatečných telat nebo jatečného skotu,
2.  50 kusů prasat,
3.  5 kusů selat,
4.  5 kusů ovcí, nebo
5.  5 kusů koz,
c)   producentem fyzická nebo právnická osoba, která produkuje nebo nakupuje jatečnou drůbež nebo selata pro další užití,
d)   drůbežími porcovnami zařízení fyzické nebo právnické osoby pro porážku, v němž je v kalendářním roce v týdenním průměru jatečně zpracováno více než
1.  10 000 kusů jatečných kuřat, nebo
2.  2 000 kusů krocanů,
e)   zvláštní subvencí při vývozu zvláštní vývozní náhrada podle předpisů Evropských společenství,2)
f)   balírnou zařízení fyzické nebo právnické osoby pro produkci nebo prodej průměrně 100 000 kusů balených vajec týdně za uplynulý kalendářní rok.

Některá ustanovení o poskytování podpory
soukromého skladování

§ 3

Návrh na uzavření smlouvy o podpoře soukromého skladování a nabídky v rámci výběrového řízení podle předpisů Evropských společenství3) se podávají Státnímu zemědělskému intervenčnímu Fondu (dále jen "Fond") na jím vydaných formulářích.

§ 4

(1) Osoba, s níž Fond uzavřel smlouvu o podpoře soukromého skladování podle předpisů Evropských společenství,3) poskytne Fondu tyto doklady:

a)   oznámení o porážecích, bouracích a skladovacích operacích,
b)   souhrn porážek a uskladnění celého množství masa,
c)   oznámení o vyskladnění nebo o dílčím vyskladnění masa k exportu,
d)   oznámení o množství vyskladněného masa,
e)   žádost o výplatu zálohy na podporu soukromého skladování,
f)   žádost o výplatu podpory nebo doplatku podpory soukromého skladování a uvolnění záruky.

(2) Formuláře dokladů podle odstavce 1 vydává Fond.

§ 5
Podání nabídky do výběrového řízení
na intervenční nákup

Nabídka do výběrového řízení na intervenční nákup podle předpisů Evropských společenství a zvláštního právního předpisu4) se podává Fondu na formulářích vydaných Fondem.

§ 6
Intervenční skladování

(1) Osoba, s níž Fond uzavřel smlouvu na intervenční skladování masa podle předpisů Evropských společenství4) a zvláštního právního předpisu,4) poskytne Fondu tyto doklady:

a)   bourací protokol,
b)   hlášení intervenčního skladu,
c)   měsíční hlášení intervenčního skladu,
d)   roční hlášení intervenčního skladu.

(2) Formuláře dokladů podle odstavce 1 vydává Fond.

§ 7
Intervenční prodej

Nabídka na nákup intervenčního masa a žádost na nákup intervenčního masa v rámci prodeje Fondem intervenčně nakoupeného masa podle předpisů Evropských společenství a zvláštního právního předpisu5) se podává Fondu na formulářích vydaných Fondem.

Tržní a cenová hlášení


§ 8
Tržní a cenová hlášení u hovězího masa

(1) Jatky a zprostředkovatelé na základě předpisů Evropských společenství a zvláštního právního předpisu6) poskytují Fondu informace o:

a)   zdrojích, zásobách a užití masa; informace se podává Fondu za každý kalendářní měsíc vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce,
b)   zdrojích, zásobách a rozdělení výrobků z masa; informace se podává Fondu za každý kalendářní měsíc vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce,
c)   vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků a jejich množství; informace se podává Fondu za každý kalendářní měsíc vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce,
d)   cenách placených zemědělcům za dodaná jatečná zvířata, maso a výrobky a jejich množství; informace se podává Fondu za třináctý a dvacátý sedmý kalendářní den v kalendářním měsíci, a to vždy do dne následujícího,
e)   týdenních cenách placených zemědělcům za dodaná jatečná zvířata podle Klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat (SEUROP normy)7) a tříd protučnělosti a jejich množství; informace se podává Fondu za každý kalendářní týden vždy do následujícího pondělí,
f)   cenách placených zemědělcům za dodaná jatečná zvířata a jejich množství; informace se podává Fondu za každý kalendářní měsíc, a to vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce.

(2) Informace podle odstavce 1 písm. c) až f) o cenách se podávají Fondu jako vážený průměr v cenách bez DPH.

(3) Informace podle odstavce 1 se podávají Fondu způsobem umožňujícím dálkový přenos dat (dále jen "elektronicky nebo telefaxem"), popřípadě v listinné podobě.

(4) Informace podle odstavce 1 se podávají na formulářích vydaných Fondem.

§ 9
Tržní a cenová hlášení u vepřového masa

(1) Jatky a zprostředkovatelé na základě předpisů Evropských společenství a zvláštního právního předpisu8) poskytují Fondu informace o:

a)   zdrojích, zásobách a užití masa; informace se podává Fondu za každý kalendářní měsíc vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce,
b)   zdrojích, zásobách a rozdělení výrobků z masa; informace se podává Fondu za každý kalendářní měsíc vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce,
c)   vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků a jejich množství; informace se podává Fondu za každý kalendářní měsíc vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce,
d)   cenách placených zemědělcům za dodaná jatečná zvířata, maso a výrobky a jejich množství; informace se podává Fondu za třináctý a dvacátý sedmý kalendářní den v kalendářním měsíci, a to vždy do dne následujícího,
e)   týdenních cenách placených zemědělcům za dodaná jatečná zvířata podle Klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat (SEUROP normy)9) a tříd zmasilosti a jejich množství; informace se podává Fondu za každý kalendářní týden vždy do následujícího pondělí,
f)   cenách placených zemědělcům za dodaná jatečná zvířata a jejich množství; informace se podává Fondu za každý kalendářní měsíc, a to vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce.

(2) Producent a zprostředkovatel na základě předpisů Evropských společenství a zvláštního právního předpisu6) poskytuje Fondu informaci o cenách selat a jejich množství, a to za každý kalendářní týden vždy do pondělí následujícího kalendářního týdne.

(3) Informace podle odstavce 1 písm. c) až f) a podle odstavce 2 o cenách se podávají Fondu jako vážený průměr v cenách bez DPH.

(4) Informace podle odstavců 1 a 2 se podávají Fondu elektronicky nebo telefaxem, popřípadě v listinné podobě.

(5) Informace podle odstavců 1 a 2 se podávají na formulářích vydaných Fondem.

§ 10
Tržní a cenová hlášení u drůbeže
a drůbežího masa a vajec

(1) Jatky a drůbeží porcovny na základě předpisů Evropských společenství a zvláštního právního předpisu10) poskytují Fondu informace o:

a)   prodaném množství celých kuřat jakostní třídy A v kilogramech a
b)   prodejní ceně v Kč za 1 kg celých kuřat jakostní třídy A.

(2) Informace podle odstavce 1 se podávají Fondu za každý kalendářní týden, a to vždy do pondělí následujícího kalendářního týdne do 12.00 hodin.

(3) Producenti poskytují Fondu informace o:

a)   prodejních cenách jatečné drůbeže třídy A za 1 kg živé hmotnosti v Kč v cenách bez DPH,
b)   prodaném množství jatečné drůbeže třídy A v kusech,
c)   prodaném množství jatečné drůbeže třídy A v kilogramech.

(4) Informace podle odstavce 3 se podávají Fondu za každý kalendářní měsíc, a to vždy do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce.

(5) Balírny na základě předpisů Evropských společenství a zvláštního právního předpisu11) poskytují Fondu informace o:

a)   prodaném množství balených vajec v členění podle hmotnostních skupin M a L,
b)   prodejních cenách balených vajec v Kč za 100 kusů v cenách bez DPH v členění podle hmotnostních skupin M a L.

(6) Informace podle odstavce 5 se podávají Fondu za každý kalendářní týden, a to vždy do pondělí následujícího kalendářního týdne do 12.00 hodin.

(7) Informace podle odstavců 1, 3 a 5 se podávají Fondu elektronicky nebo telefaxem, popřípadě v listinné podobě.

(8) Informace podle odstavců 1, 3 a 5 se podávají na formulářích vydaných Fondem.

§ 11
Tržní a cenová hlášení u skopového a kozího masa

(1) Jatky a zprostředkovatelé na základě zvláštního právního předpisu11) poskytují informace o vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků a jejich množství; informace se podává Fondu za každý kalendářní měsíc vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce.

(2) Informace podle odstavce 1 o cenách se podávají Fondu jako vážený průměr prodejních cen bez DPH.

(3) Informace podle odstavce 1 se podávají Fondu elektronicky nebo telefaxem, popřípadě v listinné podobě.

(4) Informace podle odstavce 1 se podávají na formulářích vydaných Fondem.

§ 12
Poskytování zvláštních subvencí při vývozu

(1) Žádost o osvědčení k zvláštní subvenci při vývozu podle předpisů Evropských společenství12) se podává Fondu na formuláři vydaném Fondem.

(2) Prohlášení podle předpisů Evropských společenství13) se podává Fondu na formuláři vydaném Fondem.

§ 13
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
v z. Mgr. Gross v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r."


1)   Nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem.
Nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem.
Nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem.
Nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem.
Nařízení Komise (ES) č. 907/2000 ze dne 2. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o podporu soukromého skladování v odvětví hovězího a telecího masa.
Nařízení Komise (EHS) č. 3444/90 ze dne 27. listopadu 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa.
Nařízení Komise (EHS) č. 3446/90 ze dne 27. listopadu 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa.
Nařízení Komise (ES) č. 562/2000 ze dne 15. března 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa.
Nařízení Komise (EHS) č. 391/68 ze dne 1. května 1968, kterým se stanoví prováděcí pravidla k intervenčním nákupům v odvětví vepřového masa.
Nařízení Rady (EHS) č. 32/82 ze dne 7. ledna 1982, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso.
Nařízení Rady (EHS) č. 1964/82 ze dne 20. července 1982, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa.
Nařízení Komise (ES) č. 546/2003 ze dne 27. března 2003 o některých sděleních údajů týkajících se používání nařízení Rady (EHS) č. 2771/75, (EHS) č.  2777/75 a (EHS) č. 2783/75 v odvětví vajec a drůbežího masa.
Nařízení Komise (EHS) č. 2806/79 ze dne 13. prosince 1979 o výměně některých údajů týkajících se vepřového masa mezi členskými státy a Komisí a o zrušení nařízení (EHS) č. 2330/74.
Nařízení Rady (ES) č. 295/96 ze dne 16. února 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Komise (EHS) č. 1892/87 o záznamu tržních cen dospělého skotu na základě klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla. Nařízení Komise (EHS) č. 2173/79 ze dne 4. října 1979, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro odbyt hovězího masa nakoupeného intervenčními agenturami a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 216/69.
Nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci.
2)   Nařízení Rady (EHS) č. 32/82.
Nařízení Rady (EHS) č. 1964/82.
3)   Čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 907/2000.
Čl. 3 nařízení Komise (EHS) č. 3444/90.
Čl. 3 nařízení Komise (EHS) č. 3446/90.
4)   Čl. 11 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 562/2000.
Čl. 4 nařízení Komise (EHS) č. 391/68.
§ 11c zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
5)   Nařízení Komise (EHS) č. 2173/79.
§ 11c zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
6)   Nařízení Rady (ES) č. 295/96.
§ 12 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
7)   Vyhláška č. 354/2001 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečného skotu a jatečných ovcí a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti.
8)   Nařízení Komise (EHS) č. 2806/79.
§ 12 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
9)   Vyhláška č. 112/2001 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti.
10)   Nařízení Komise (ES) č. 546/03.
§ 12 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
11)   § 12 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
12)   Čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 32/82.
13)   Čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1964/82.

E-shop

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem

Petr Hůrka, dana Roučková, Zdeněk Schmied, Karel Eliáš, Petr Bezouška - Anag, spol. s r. o.

Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v čtvrtém, aktualizovaném, vydání na novelizace zákoníku práce provedené v roce 2017. Právní stav komentáře je ...

Cena: 999 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2018

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2018

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 190 názornými přehledy činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Podává také 15 užitečných příloh pro účetní praxi. Uveden je praktický návod na účetní inventuru, který ocení především začínající účetní. Základní závěrkové operace, ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.