Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


248

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 21. dubna 2004

o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje některé podrobnosti provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno, jejichž úpravu bezprostředně závazné právní předpisy Evropských společenství1) (dále jen "předpisy Evropských společenství") členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují provést.

§ 2
Schválení prvních zpracovatelů

(1) První zpracovatel2) předloží Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") žádost o schválení v souladu s předpisy Evropských společenství3) nejpozději 1 měsíc před začátkem příslušného hospodářského roku, kterým se rozumí období od 1. července příslušného kalendářního roku do 30. června následujícího kalendářního roku.

(2) Žádost o schválení prvního zpracovatele2) se podává na formuláři vydaném Fondem.

(3) První zpracovatel2) předloží Fondu společně se žádostí o schválení doklad stvrzující, že je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu.4)

§ 3
Žádost o podporu pro zpracování

Žádost o dotaci pro zpracování lněných a konopných stonků pěstovaných na vlákno (dále jen "podpora pro zpracování") podle předpisů Evropských společenství5) se podává na formuláři vydaném Fondem, a to ve lhůtě do 31. srpna příslušného hospodářského roku.

§ 4
Podpora pro zpracování pro vlákna
s obsahem nečistot nad 7,5 %

Pro hospodářské roky stanovené předpisy Evropských společenství6) se podpora pro zpracování poskytuje také pro krátká lněná vlákna s obsahem nečistot a pazdeří v rozmezí od 7,5 % do 15 % a pro konopná vlákna s obsahem nečistot a pazdeří v rozmezí od 7,5 % do 25 %.

§ 5
Doklady pro účely kontroly stavu a pohybu zásob

Dokladem pro účely kontroly stavu a pohybu zásob podle předpisů Evropských společenství7) jsou tyto účetní doklady:

a)   doklad o příjmu,
b)   doklad o zpracování,
c)   doklad o výdeji a ztrátách stonků a vlákna,

které jsou vedeny tak, aby umožňovaly jednoznačné určení množství stonků a vlákna podle smluvních pěstitelů.

§ 6
Informace poskytované hospodářskými subjekty

Informace poskytované schváleným prvním zpracovatelem3) nebo osobou považovanou za prvního zpracovatele8) podle předpisů Evropských společenství9) se předkládají Fondu ve lhůtě do 31. srpna příslušného hospodářského roku.

§ 7
Licence pro dovoz konopí

(1) Licenci pro dovoz konopí ze třetích zemí (dále jen "dovoz konopí") podle předpisů Evropských společenství10) vydá Fond ve lhůtě do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o licenci, splňuje-li žadatel podmínky stanovené předpisy Evropských společenství11) a tímto nařízením.

(2) Žádost o licenci pro dovoz konopí se podává na formuláři vydaném Fondem.

(3) K žádosti o licenci pro dovoz konopí připojí žadatel doklad stvrzující, že je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu.4)

(4) Licenci pro dovoz surového konopí12) lze vydat pouze schválenému prvnímu zpracovateli, jehož schválení zahrnuje zpracování konopných stonků. K žádosti o licenci pro dovoz surového konopí je žadatel povinen připojit vedle dokladu podle odstavce 3 také laboratorní rozbor akreditované laboratoře, dokládající nižší než povolený obsah tetrahydrokanabinolu, prohlášení, že přiložený rozbor vyjadřuje vlastnosti celého dováženého množství, a závazek umístit surové konopí do doby zpracování v prostoru, který není volně přístupný.

(5) K žádosti o licenci pro dovoz semen konopí určených k výsevu13) je žadatel povinen připojit vedle dokladu podle odstavce 3 také doklad prokazující, že se jedná o odrůdu konopí, u níž obsah tetrahydrokanabinolu není vyšší než povolené množství.14)

(6) Licenci pro dovoz semen konopí, která nejsou určena k výsevu15) (§ 8), lze v souladu s předpisy Evropských společenství15) vydat pouze schválenému dovozci semen konopí, která nejsou určena k výsevu. Součástí žádosti o licenci pro dovoz semen konopí, která nejsou určena k výsevu, je vedle dokladu podle odstavce 3 také závazek schváleného dovozce doložit Fondu ve lhůtě 12 měsíců od data vystavení licence potvrzení, že s konopným semenem, na něž se licence vztahuje, bylo naloženo způsobem a ve lhůtě, které stanovují předpisy Evropských společenství.16)

(7) Licence pro dovoz konopí platí ode dne vystavení do konce třetího kalendářního měsíce po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém byla vydána.

§ 8
Schválení dovozce semen konopí,
která nejsou určena k výsevu

(1) Schválení dovozce semen konopí, která nejsou určena k výsevu (§ 7 odst. 6), se uděluje v souladu s předpisy Evropských společenství15) na základě žádosti dovozce, k níž jsou připojeny doklady prokazující, že se žadatel zabývá činností vyžadující dovoz konopného semene a že podmínky dopravy a podmínky skladování a zpracování nedovolují užití tohoto semene jako omamné nebo psychotropní látky. Součástí žádosti o schválení dovozce semen konopí, která nejsou určena k výsevu, je rovněž doklad stvrzující, že dovozce je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu.4)

(2) Žádost o schválení dovozce semen konopí, která nejsou určena k výsevu (§ 7 odst. 6), se podává na formuláři vydaném Fondem.

(3) Fond schválí žádost podle odstavců 1 a 2 do 2 měsíců od jejího přijetí; schválená žádost platí nejvýše 1 rok. Na požádání lze schválenou žádost podle odstavců 1 a 2 prodloužit o 1 rok, a to i opakovaně.

(4) Prokáže-li se, že závazky uvedené v žádosti o schválení podle odstavce 1 nejsou dodržovány, Fond dovozci schválení neprodleně odebere a nové schválení neudělí po dobu nejméně 2 let.

§ 9
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
v z. Mgr. Gross v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.


1)   Nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 ze dne 27. července 2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno, ve znění nařízení Komise (ES) č.  651/2002 a nařízení Rady (ES) č. 393/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 245/2001 ze dne 5. února 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/ /2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno, ve znění nařízení Komise (ES) č.  1093/2001, nařízení Komise (ES) č. 2105/2001, nařízení Komise (ES) č. 52/2002, nařízení Komise (ES) č. 651/2002 a nařízení Komise (ES) č. 1401/2003.
Nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 ze dne 17. května 1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě, ve znění nařízení Rady (ES) č.  2704/1999, nařízení Rady (ES) č. 1672/2000 a nařízení Rady (ES) č. 1038/2001.
2)   Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 245/2001, ve znění nařízení Komise (ES) č.  52/2002.
3)   Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1673/2000.
Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 245/2001, ve znění nařízení Komise (ES) č.  52/2002.
4)   § 2 obchodního zákoníku.
5)   Čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 245/2001.
Čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 1673/2000.
6)   Čl. 2 odst. 3 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1673/2000, ve znění nařízení Rady (ES) č. 393/2004.
7)   Čl. 3 odst. 2, čl. 3 odst. 4 písm. c) bod iii), čl. 3 odst. 5, čl. 4 písm. c) a čl. 6 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 245/2001, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1093/2001 a ve znění nařízení Komise (ES) č.  52/2002.
8)   Čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 245/2001.
9)   Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1673/2000.
Čl. 6 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 245/2001.
10)   Čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1673/2001.
Čl. 17a nařízení Komise (ES) č. 245/2001, ve znění nařízení Komise (ES) č.  1093/2001 a nařízení Komise (ES) č. 52/2002.
Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2299/2001 a nařízení Komise (ES) č. 325/2003.
11)   Čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1673/2000.
12)   Čl. 5 odst. 2 odrážka první nařízení Rady (ES) č. 1673/2000.
13)   Čl. 5 odst. 2 odrážka druhá nařízení Rady (ES) č. 1673/2000.
14)   Čl. 5a nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, ve znění nařízení Rady (ES) č.  1672/2000.
15)   Čl. 5 odst. 2 odrážka třetí nařízení Rady (ES) č. 1673/2000.
16)   Čl. 17a odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 245/2001, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1093/2001 a nařízení Komise (ES) č. 52/ /2002.

E-shop

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důvodovou zprávou a základní judikaturou

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důvodovou zprávou a základní judikaturou

Marta Ondrušová, Radek Ondruš, Petr Vytopil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Pro nový přestupkový řád (zákon č. 250/2016 Sb.) je charakteristický odklon od tradičního pojetí správního trestání jako ryze správního řízení, kdy zákonodárce nově přebírá do správního trestání tradiční ...

Cena: 980 KčKOUPIT

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Robert Krč, Petr Dovolil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka je přehledným průvodcem po nejdůležitějších změnách, které přinesl nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je napsána z pohledu dodavatelů, kterým má pomoci správně ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Ústava České republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti ČR, komentář

Ústava České republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti ČR, komentář

Rychetský, Langášek, Herc, Mlsna a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář představuje další titul z ediční řady Kodex. Je sepsán odborníky, na čele s dlouholetým předsedou Ústavního soudu P. Rychetským, kteří se ústavním právem dlouhodobě zabývají a mají s ním praktické ...

Cena: 2 150 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.