Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


247

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 21. dubna 2004

o provádění některých opatření společných organizací trhu s ovocem a zeleninou a s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje provádění některých opatření společných organizací trhu s ovocem a zeleninou a s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny, jejichž úpravu bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství1) (dále jen "předpisy Evropských společenství") přikazují nebo umožňují členským státům Evropské unie provést samostatnou úpravou podle jejich uvážení.

§ 2
Uznání organizace producentů, sdružení organizací producentů,
mezinárodní organizace producentů a mezinárodního sdružení organizací producentů

(1) Žádost o uznání organizace producentů, sdružení organizací producentů, mezinárodní organizace producentů a mezinárodního sdružení organizací producentů podávají osoby, které splňují podmínky stanovené předpisy Evropských společenství,2) Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") na jím vydaných formulářích.

(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 musí být

a)   originál nebo úředně ověřená kopie platných stanov,
b)   originál nebo úředně ověřená kopie dokladu, že žadatel, a v případě sdružení organizací producentů a mezinárodního sdružení organizací producentů jejich jednotliví členové, jsou podnikateli podle zvláštního právního předpisu,3)
c)   doklad o počtu členů a
d)   doklad o objemu roční obchodovatelné produkce.

(3) Sdružení organizací producentů k žádosti podle odstavce 1 kromě náležitostí stanovených předpisy Evropských společenství4) dále připojí originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu, na kterém budou uloženy příspěvky producentů do operačních fondů členských organizací producentů a prostředky z Evropské unie pro sdružení organizací producentů.

(4) Stanovy sdružení organizací producentů podle odstavce 1 obsahují

a)   závazek trvání členství jednotlivých organizací producentů ve sdružení organizací producentů po dobu trvání operačního programu a
b)   závazek členských organizací producentů poskytnout odhad výše příjmů do operačního fondu v nadcházejícím roce, výši výdajů ve stávajícím roce, a je-li to možné i v minulých letech, a je-li to možné, odhadované množství výroby v nadcházejícím roce.

(5) Ke stanovám podle odstavce 4 se dále přikládá

a)   doklad o členských závazcích organizací producentů ke sdružení organizací producentů, zejména pokud jde o nejkratší možnou délku členství a výpovědní lhůty členů, a
b)   doklad o oprávnění členských organizací producentů vyžadovat si u sdružení organizací producentů informace o jeho hospodaření.

(6) Osoba, která byla uznána podle odstavce 1, oznamuje Fondu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které byly poskytnuty Fondu v souvislosti se žádostí o uznání podle odstavce 1, do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

(7) Je-li výkon některé z činností, které podle předpisů Evropských společenství4) vykonávají organizace producentů, sdružení organizací producentů, mezinárodní organizace producentů a mezinárodní sdružení organizací producentů uznané na základě žádosti o uznání podle odstavce 1, svěřen jiné osobě, organizace producentů, sdružení organizací producentů, mezinárodní organizace producentů nebo mezinárodní sdružení organizací producentů zašle Fondu ověřenou kopii smlouvy, na jejímž základě je taková činnost vykonávána, a to nejpozději do 10 dnů po jejím uzavření.

(8) Organizace producentů, sdružení organizací producentů, mezinárodní organizace producentů a mezinárodní sdružení organizací producentů uznané na základě žádosti o uznání podle odstavce 1 vedou záznamy o pohybu zásob mezi sebou a svými členy podle zvláštních právních předpisů.5)

§ 3
Vystoupení z organizace producentů, sdružení organizací producentů,
mezinárodní organizace producentů
a mezinárodního sdružení organizací producentů

Výpovědní doba pro vystoupení6) člena z organizace producentů, sdružení organizací producentů, mezinárodní organizace producentů nebo mezinárodního sdružení organizací producentů2) uznaných podle § 2 činí 6 měsíců a začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení o vystoupení příslušné organizaci producentů, sdružení organizací producentů, mezinárodní organizaci producentů nebo mezinárodnímu sdružení organizací producentů.

§ 4
Předběžné uznání a plán k dosažení uznání

(1) Žádost o předběžné uznání skupiny producentů s plánem k dosažení uznání podle předpisů Evropských společenství7) podávají Fondu na jím vydaných formulářích osoby, které splňují podmínky stanovené předpisy Evropských společenství.7)

(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 musí být

a)   originál nebo úředně ověřená kopie platných stanov,
b)   originál nebo úředně ověřená kopie dokladu, že skupina producentů, popřípadě její jednotliví členové, jsou podnikateli podle zvláštního právního předpisu,3)
c)   podnikatelský záměr pro postupné dosažení hledisek pro uznání organizace producentů, sdružení organizací producentů, mezinárodní organizace producentů nebo mezinárodního sdružení organizací producentů podle § 2,
d)   kopie vnitropodnikových směrnic,
e)   číslo bankovního účtu a
f)   doklad o objemu roční obchodovatelné produkce.

(3) Změna plánu k dosažení uznání podle odstavce 1 může být provedena pouze na základě schválení Fondem. Žádost o změnu podle věty první se po-dává Fondu na jím vydaném formuláři.

§ 5
Nejnižší objem obchodovatelné produkce

Nejnižší objem roční obchodovatelné produkce8) u kategorie výrobků určených k průmyslovému zpracování a kategorie hub odpovídá objemu stanovenému předpisem Evropských společenství9) a u ostatních výrobků činí 15 000 000 Kč.10)

§ 6
Operační fond a operační program

(1) Žádost o schválení operačního programu, žádost o schválení operačního fondu, včetně příloh podle předpisů Evropských společenství11) a sdělení o vypočteném objemu operačních fondů podle předpisů Evropských společenství11) se podávají Fondu na jím vydaných formulářích.

(2) Dokladem o zřízení operačního fondu12) se rozumí originál nebo úředně ověřená kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu, na kterém budou uloženy prostředky operačního fondu.

(3) Operační program lze v průběhu jednoho roku opakovaně měnit bez předchozího schválení Fondem13) pouze v případě, že celková hodnota změn nepřesáhne 10 % hodnoty podpory schválené Fondem na příslušný rok.

(4) Změna operačního programu přesahující hodnotu podle odstavce 3 může být provedena pouze na základě schválení Fondem. Žádost o tuto změnu se podává Fondu na jím vydaných formulářích. Fond o této žádosti rozhodne podle správního řádu.14)

§ 7
Žádosti o dotace

(1) Žádosti o

a)   platbu finanční podpory na schválený operační program,15)
b)   vyrovnání finanční podpory na schválený operační program,16)
c)   zálohovou platbu na schválený operační program,17)
d)   částečnou platbu na schválený operační program,18)
e)   podporu na ovoce a zeleninu, určené ke zpracování,19)
f)   zálohu na podporu na ovoce a zeleninu, určené ke zpracování20) a
g)   vyrovnávací platbu za stažení výrobků z trhu21)

se podávají postupem stanoveným předpisy Evropských společenství Fondu na jím vydaných formulářích.

(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 písm. c) musí být čestné prohlášení o tom, že dříve poskytnutá zálohová platba na schválený operační program již byla využita, a součástí žádosti podle odstavce 1 písm. e) musí být doklad o uhrazení dodaných surovin.

(3) Žádost podle odstavce 1 písm. g) se podává na období nejméně 3 kalendářních měsíců.

§ 8
Stažení výrobků z trhu

Stažení výrobků z trhu podle předpisů Evropských společenství22) se oznamuje Fondu alespoň 24 hodin předem. V případě, že oznámení podle věty první nemohlo být učiněno v uvedené lhůtě, může se odbyt stažených výrobků z trhu uskutečnit až na základě jeho schválení Fondem.

§ 9
Schvalování charitativních a dobročinných organizací
za účelem bezplatného rozdělování výrobků stažených z trhu

Žádost o schválení charitativní a dobročinné organizace za účelem bezplatného rozdělování výrobků stažených z trhu23) se podává postupem stanoveným předpisy Evropských společenství24) Fondu na jím vydaném formuláři. Fond o této žádosti rozhodne podle správního řádu.14)

§ 10
Schvalování chovatelů hospodářských zvířat
za účelem využití výrobků stažených z trhu

Žádost o schválení chovatele hospodářských zvířat nebo osoby provozující obdobnou činnost za účelem využití výrobků stažených z trhu25) se podává postupem stanoveným předpisy Evropských společenství24) Fondu na jím vydaném formuláři. Fond o této žádosti rozhodne podle správního řádu.14)

§ 11
Schvalování skladovacích agentur

Žádost o schválení skladovací agentury26) se podává postupem stanoveným předpisy Evropských společenství27) Fondu na jím vydaném formuláři. Fond o této žádosti rozhodne podle správního řádu.14)

§ 12
Schvalování zpracovatelů

(1) Žádost o schválení zpracovatele28) se podává postupem stanoveným předpisy Evropských společenství29) Fondu na jím vydaném formuláři. Žádost o schválení zpracovatele na následující hospodářský rok se podává v případě zpracování rajčat nejpozději do 15. října, v případě zpracování broskví nejpozději do 15. března a v případě zpracování hrušek nejpozději do 31. března. K žádosti se přikládá doklad, že žadatel je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu.3) Fond o této žádosti rozhodne podle správního řádu.14)

(2) Zpracovatel, který byl schválen podle odstavce 1, oznamuje Fondu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které byly poskytnuty Fondu v souvislosti se žádostí o schválení, do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

§ 13
Informace o účasti na systému podpor

Za informaci o účasti na systému podpor podle předpisů Evropských společenství30) se považuje každoroční poskytnutí smluv31) Fondu, a to smluv mezi organizacemi producentů, sdružením organizací producentů, mezinárodními organizacemi producentů a mezinárodními sdruženími organizací producentů uznanými podle § 2 nebo předběžně uznanými skupinami producentů podle § 4 a schválenými zpracovateli podle § 12.

§ 14
Lhůta pro platbu za surovinu

Lhůta pro platbu za surovinu podle předpisu Evropských společenství32) činí nejvýše 15 pracovních dnů.

§ 15
Informace o ovocných směsích
a o hotových omáčkách

Změny týkající se výroby ovocných směsí a ovocných omáček podle předpisů Evropských společenství33) se oznamují Fondu nejpozději 15 pracovních dnů před zahájením jejich výroby.

§ 16
Referenční období

Referenční období podle předpisů Evropských společenství34) začíná dnem 1. ledna a končí dnem 31. prosince téhož roku.

§ 17

Poskytnutím údajů a informací,35) pokud není v tomto nařízení nebo v předpisech Evropských společenství stanoveno jinak, se rozumí jejich doručení Fondu písemně, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 18
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
v z. Mgr. Gross v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.


1)   Nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2520/97 ze dne 15. prosince 1997, nařízení Rady (ES) č. 857/1999 ze dne 22. dubna 1999, nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999, nařízení Rady (ES) č. 2699/2000 ze dne 4. prosince 2000, nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 ze dne 19. prosince 2000, nařízení Komise (ES) č. 718/2001 ze dne 10. dubna 2001, nařízení Komise (ES) č. 911/2001 ze dne 10. května 2001, nařízení Rady (ES) č. 545/2002 ze dne 18. března 2002, nařízení Rady (ES) č. 1881/2002 ze dne 14. října 2002 a nařízení Komise (ES) č.  47/2003 ze dne 10. ledna 2003.
Nařízení Komise (ES) č. 1432/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96 týkající se podmínek pro uznávání organizací producentů a předběžného uznávání skupin producentů.
Nařízení Komise (ES) č. 1433/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96 týkající se operačních fondů, operačních programů a finanční podpory, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1582/2003 ze dne 10. září 2003.
Nařízení Komise (ES) č. 103/2004 ze dne 21. ledna 2004, kterým se stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o intervenční režim v odvětví ovoce a zeleniny.
Nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny, ve znění nařízení Rady (ES) č. 2199/97 ze dne 30. října 1997, nařízení Rady (ES) č. 2701/1999 ze dne 14. prosince 1999, nařízení Rady (ES) č. 2699/2000 ze dne 4. prosince 2000, nařízení Rady (ES) č.  1239/2001 ze dne 19. června 2001 a nařízení Komise (ES) č. 453/2002 ze dne 13. března 2002.
Nařízení Komise (ES) č. 1535/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 týkající se finanční podpory pro výrobky z ovoce a zeleniny.
2)   Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 2200/96.
Nařízení Komise (ES) č. 1432/2003.
3)   Čl. 43 Smlouvy o založení Evropského společenství.
4)   Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 2200/96.
5)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002  Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.
6)   Čl. 5 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1432/2003.
7)   Čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 2200/96.
Čl. 15 a 16 nařízení Komise (ES) č. 1432/2003.
8)   Čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 1432/2003.
9)   Čl. 4 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1432/2003.
10)   Čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (ES) 1432/2003.
11)   Čl. 15 a 16 nařízení Rady (ES) č. 2200/96.
Čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1433/2003.
12)   Čl. 9 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 1433/2003.
13)   Čl. 15 nařízení Komise (ES) č. 1433/2003.
14)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 309/2002  Sb.
15)   Čl. 18 a 19 nařízení Komise (ES) č. 1433/2003.
16)   Čl. 18 nařízení Komise (ES) č. 1433/2003.
17)   Čl. 20 nařízení Komise (ES) č. 1433/2003.
18)   Čl. 21 nařízení Komise (ES) č. 1433/2003.
19)   Čl. 23 a 24 nařízení Komise (ES) č. 1535/2003.
20)   Čl. 25 nařízení Komise (ES) č. 1535/2003.
21)   Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 103/2004.
22)   Čl. 6 odst. 2 a čl. 7 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 103/2004.
Příloha II k nařízení Rady (ES) č. 2200/96.
23)   Čl. 10 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 103/2004.
24)   Nařízení Komise (ES) č. 103/2004.
25)   Čl. 20 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 103/2004.
26)   Čl. 9 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 2201/96.
27)   Nařízení Komise (ES) č. 2201/96.
28)   Čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 1535/2003.
29)   Nařízení Komise (ES) č. 1535/2003.
30)   Čl. 14 nařízení Komise (ES) č. 1535/2003.
31)   Čl. 11 a 12 nařízení Komise (ES) č. 1535/2003.
32)   Čl. 22 nařízení Komise (ES) č. 1535/2003.
33)   Čl. 2 odst. 2 body 3 a 15 a čl. 16 nařízení Komise (ES) č. 1535/2003.
34)   Čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 1433/2003.
35)   Například čl. 12, 15, 16, 17 a 21 nařízení Komise (ES) č. 1535/2003.

E-shop

ÚZ č. 1286 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1286 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na způsoby realizace exekuce, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva.

Cena: 350 KčKOUPIT

DPH 2017 - výklad s příklady

DPH 2017 - výklad s příklady

JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. Oto Paikert - GRADA Publishing, a. s.

Ve 13. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně té poslední od 1. 7. 2017. Publikaci využijete vy všichni, kteří se v praxi setkáváte s DPH. Nechybí v ní ani 134 změn, které přinesl dlouho očekávaný ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.