Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


245

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 21. dubna 2004

o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení upravuje bližší podmínky při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, jejichž úpravu bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství1) (dále jen "předpisy Evropských společenství") členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují provést samostatnou úpravu podle jejich uvážení.

(2) Tímto nařízením nejsou dotčena opatření společné organizace trhu s vínem, stanovená zvláštním právním předpisem.

§ 2
Podpora na výrobu hroznové šťávy

(1) Žádost o podporu na výrobu hroznové šťávy podávají osoby, které splňují podmínky stanovené předpisy Evropských společenství,2) Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond")3) na jím vydaném formuláři.

(2) Závazek uživatelů hroznové šťávy podle předpisů Evropských společenství4) se předkládá Fondu na jím vydaném formuláři.

(3) Podpora na výrobu hroznové šťávy může být za podmínek stanovených předpisy Evropských společenství5) Fondem snížena až o 100 % výše této podpory.

§ 3
Podpora na užití zahuštěného hroznového moštu
nebo rektifikovaného moštového koncentrátu
ke zvýšení obsahu alkoholu v produktu

Žádost o podporu na užití zahuštěného hroznového moštu nebo rektifikovaného moštového koncentrátu ke zvýšení obsahu alkoholu v produktu podle předpisů Evropských společenství6) podává výrobce Fondu na jím vydaném formuláři.

§ 4
Podpora pro soukromé skladování produktu

(1) Nabídku na uzavření smlouvy o poskytnutí podpory pro soukromé skladování produktu podle předpisu Evropských společenství7) podávají osoby podle předpisů Evropských společenství8) Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Prohlášení o ukončení smlouvy o skladování podle předpisů Evropských společenství9) se podává Fondu na jím vydaném formuláři.

(3) Každá změna týkající se smlouvy o skladování podle předpisu Evropských společenství10) se oznamuje Fondu alespoň 7 kalendářních dnů před jejím provedením.

§ 5
Podpora destilace vína

(1) Žádost o schválení palírny11) jako zpracovatele produktů nebo provozovny na výrobu alkoholizováného vína12) podává výrobce12) Fondu na jím vydaných formulářích. Tím není dotčeno schvalování podle zvláštního právního předpisu.12) Výrobce k žádosti přiloží doklad, že je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu.13)

(2) Nabídka na uzavření smlouvy o poskytnutí podpory skladování vinného destilátu podle předpisů Evropských společenství14) se podává Fondu na jím vydaném formuláři, ve lhůtě stanovené předpisem Evropských společenství.15)

(3) Žádost o vedlejší podporu podle předpisů Evropských společenství14) se podává Fondu na jím vydaném formuláři.

(4) Dodavatelská smlouva podle předpisů Evropských společenství16) se předkládá Fondu na jím vydaném formuláři.

(5) Žádost o hlavní podporu podle předpisů Evropských společenství17) se podává Fondu na jím vydaném formuláři.

(6) Lhůta pro předání údajů podle předpisů Evropských společenství,18) které se vztahují k předchozímu vinařskému roku, se stanovuje na 15. listopad kalendářního roku.

(7) Stanovení skutečného obsahu alkoholu19) ve víně, které má být zpracováno na alkoholizované víno, provádí akreditovaná laboratoř.20)

§ 6
Odbyt alkoholu z destilace

Nabídka k účasti na veřejné dražbě alkoholu21) nebo nabídka do nabídkového řízení21) se podává Fondu na jím vydaném formuláři.

§ 7
Prémie za konečné vzdání se vinohradnictví

Prémie za konečné vzdání se vinohradnictví podle předpisů Evropských společenství22) se v České republice neposkytuje.

§ 8
Podpora na restrukturalizaci a přeměnu vinic

(1) Žádost o zařazení do Plánu restrukturalizace a přeměny vinic podle předpisů Evropských společenství23) podává pěstitel Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 31. května kalendářního roku. Součástí žádosti je Projekt na restrukturalizaci a přeměnu vinic (dále jen "projekt") zpracovaný pěstitelem podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. K žádosti pěstitel přiloží úředně ověřenou kopii potvrzení o zařazení do evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.24)

(2) Projekt se zpracovává pro tato opatření:

a)   přeměnu vinice, spočívající v těchto podopatřeních:
1.  změně odrůdové skladby,
2.  zvýšení počtu keřů ve vinici,
3.  přesunu vinice do svahu,
4.  klučení,
b)   ochranu vinice před škodami způsobovanými zvěří,
c)   výsadbu vinice bez práva na opětovnou výsadbu na základě závazku vyklučit jinou vinici do 3 let.

(3) Opatření podle odstavce 2 lze vzájemně kombinovat, s výjimkou samostatné kombinace opatření podle odstavce 2 písm. b) a c), opatření uvedené v písmeni a) bodu 1 se nevztahuje na vinice vysazené po 1. lednu 1995 a opatření uvedené v písmeni b) se vztahuje pouze na vinice vysazené po 1. lednu 1995.

(4) Fond do 60 dnů ode dne doručení žádosti podle odstavce 1 žádost přezkoumá a rozhodne o zařazení projektu do Plánu restrukturalizace a přeměny vinic.

(5) Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podává pěstitel, jehož projekt byl zařazen do Plánu restrukturalizace a přeměny vinic, Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději 6 měsíců ode dne plánovaného ukončení provádění opatření uvedeného v projektu. Součástí žádosti je oznámení s uvedením data skutečného ukončení provádění opatření podle projektu.

(6) Fond vypočte výši podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic postupem uvedeným v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 9
Přechodné ustanovení

Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle § 8 lze v roce 2004 podat nejpozději do 30. listopadu 2004.

§ 10
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
v z. Mgr. Gross v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 245/2004 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 245/2004 Sb..

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1227/2000, nařízení Komise (ES) č. 1607/2000, nařízení Komise (ES) č. 1622/2000, nařízení Komise (ES) č.  1623/2000, nařízení Rady (ES) č. 2826/2000, nařízení Rady (ES) č. 1037/2001, nařízení Rady (ES) č. 2585/2001, nařízení Rady (ES) č. 527/2003, nařízení Rady (ES) č. 806/2003, nařízení Komise (ES) č. 1687/2003, nařízení Komise (ES) č.  1793/2003 a nařízení Komise (ES) č. 1795/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 ze dne 31. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu, ve znění nařízení Komise (ES) č.  784/2001, nařízení Komise (ES) č. 1253/2001, nařízení Komise (ES) č. 1342/2002, nařízení Komise (ES) č. 315/2003, nařízení Komise (ES) č. 1203/2003 a nařízení Komise (ES) č. 1841/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu, ve znění nařízení Komise (ES) č.  2409/2000, nařízení Komise (ES) č. 2786/2000, nařízení Komise (ES) č. 545/2001, nařízení Komise (ES) č. 1282/2001, nařízení Komise (ES) č. 1660/2001, nařízení Komise (ES) č. 2022/2001, nařízení Komise (ES) č. 2047/2001, nařízení Komise (ES) č. 2429/2001, nařízení Komise (ES) č. 2464/2001, nařízení Komise (ES) č.  1315/2002, nařízení Komise (ES) č. 1795/2002, nařízení Komise (ES) č. 2224/2002, nařízení Komise (ES) č. 625/2003, nařízení Komise (ES) č. 1183/2003, nařízení Komise (ES) č. 1411/2003 a nařízení Komise (ES) č. 1710/2003.
2)   Čl. 6 a 8 nařízení Komise (ES) č. 1623/2000.
3)   Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.
4)   Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 1623/2000.
5)   Čl. 11a nařízení Komise (ES) č. 1623/2000.
6)   Čl. 14 nařízení Komise (ES) č. 1623/2000.
Čl. 34 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
7)   Hlava II nařízení Komise (ES) č. 1623/2000.
Čl. 24 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
8)   Čl. 26 nařízení Komise (ES) č. 1623/2000.
9)   Čl. 32 nařízení Komise (ES) č. 1623/2000.
10)   Čl. 34 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 1623/2000.
11)   Čl. 41 nařízení Komise (ES) č. 1623/2000.
12)   Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 354/2003 Sb.
13)   § 2 obchodního zákoníku.
14)   Čl. 29 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
15)   Čl. 64 nařízení Komise (ES) č. 1623/2000.
16)   Čl. 65 nařízení Komise (ES) č. 1623/2000.
17)   Čl. 29 odst. 3 a 4 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
18)   Čl. 65 odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 1623/2000.
19)   Příloha II nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
20)   § 14 až 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č.  102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003  Sb.
21)   Kapitola IV nařízení Komise (ES) č. 1623/2000.
22)   Hlava II kapitola II nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
23)   Hlava II kapitola III nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Kapitola IV nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.
24)   § 3a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

E-shop

Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., Mgr. Luboš Brim, Mgr. Hana Adamová - Wolters Kluwer, a. s.

Novým titulem ediční řady Právo prakticky je publikace nesoucí název Bezdůvodné obohacení. Pokouší se výstižnou formou představit současnou právní úpravu tohoto soukromoprávního institutu. V zájmu srozumitelnosti autoři svůj teoretický výklad průběžně prokládají ilustrativními ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2017

Účetní případy pro praxi 2017

Ing. Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. Je aktualizována podle předpisů pro rok 2017. Poslouží nejen účetním praktikům, ale i studentům a ostatní ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zákon o účetnictví s komentářem 2017

Zákon o účetnictví s komentářem 2017

Jana Pilátová - GRADA Publishing, a. s.

Zákon o účetnictví prošel loni rozsáhlou novelizací, která plynula z povinnosti implementace evropských předpisů. Ani znění zákona o účetnictví pro rok 2017 nezůstalo beze změn. V této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2017, doplněné úvodním komentářem ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.