Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


244

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 21. dubna 2004

o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., a podle § 11d odst. 10 písm. a) až f) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje bližší podmínky pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, jejichž úpravu bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství1) (dále jen "předpisy Evropských společenství") členským státům Evropské unie přikazují nebo jim umožňují provést samostatnou úpravu podle jejich uvážení.

§ 2
Individuální referenční množství mléka pro dodávky

(1) Producent,2) který byl držitelem individuální dodávkové kvóty mléka podle dosavadního právního předpisu,3) je dnem 1. května 2004 držitelem individuálního referenčního množství mléka pro dodávky podle předpisů Evropských společenství,4) a to ve výši, která odpovídá individuální dodávkové kvótě mléka jím držené ke dni 31. března 2004, popřípadě snížené po skončení kvótového roku 2003/2004 podle dosavadního právního předpisu,5) na období stanovené předpisy Evropských společenství.6)

(2) Pokud po skončení kvótového roku 2003/ /2004 nebylo o snížení individuální dodávkové kvóty ke dni 1. května 2004 podle dosavadního právního předpisu3) pravomocně rozhodnuto, individuální referenční množství mléka pro dodávky podle odstavců 1 a 3 se právní mocí tohoto rozhodnutí snižuje o množství mléka uvedené v tomto rozhodnutí s právními účinky ke dni 1. května 2004.

(3) Je-li součet individuálních referenčních množství mléka pro dodávky všech producentů2) podle odstavce 1 vyšší než vnitrostátní referenční množství mléka pro dodávky stanovené pro Českou republiku,7) individuální referenční množství mléka pro dodávky producenta2) ke dni 1. května 2004 se sníží o 8,95 %.

(4) Je-li součet individuálních referenčních množství mléka pro dodávky všech producentů2) podle odstavců 1 a 3 nižší než vnitrostátní referenční množství mléka pro dodávky stanovené pro Českou republiku,7) zvýší se o tento rozdíl počáteční výše rezervy uvedená v § 6 odst. 1 písm. a).

(5) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") sdělí do 30. května 2004 každému producentovi2) výši individuálního referenčního množství mléka pro dodávky podle odstavců 1 a 3.

§ 3
Individuální referenční množství mléka
pro přímý prodej

(1) Producent,2) který byl držitelem individuální kvóty přímého prodeje mléka podle dosavadního právního předpisu,3) je dnem 1. května 2004 držitelem individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej podle předpisů Evropských společenství,4) a to ve výši, která odpovídá individuální kvótě přímého prodeje mléka jím držené ke dni 31. března 2004, na období stanovené předpisy Evropských společenství.6)

(2) Je-li součet individuálních referenčních množství mléka pro přímý prodej všech producentů2) podle odstavce 1 nižší než vnitrostátní referenční množství mléka pro přímý prodej stanovené pro Českou republiku,7) zvýší se o tento rozdíl počáteční výše rezervy uvedená v § 6 odst. 1 písm. b).

(3) Fond sdělí do 30. května 2004 každému producentovi2) výši individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej podle odstavce 1.

§ 4
Referenční obsah tuku mléka

(1) Součástí individuálního referenčního množství mléka je referenční obsah tuku mléka,8) zvlášť určený pro individuální referenční množství mléka pro dodávky a zvlášť určený pro individuální referenční množství mléka pro přímý prodej, a to způsobem uvedeným v odstavcích 2 až 4.

(2) Referenční obsah tuku mléka8) producenta2) u individuálního referenčního množství mléka pro dodávky odpovídá výši průměrného obsahu tuku jím dodaného mléka v průběhu kvótového roku 2002/2003 vynásobené koeficientem vypočteným jako podíl 42,10 gramů na kilogram a váženého průměru obsahu tuku všech producentů2) u jimi dodaného mléka v průběhu kvótového roku 2002/2003.

(3) Je-li producent2) držitelem pouze individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej, odpovídá referenční obsah tuku mléka8) producenta2) u individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej výši průměrného obsahu tuku jím vyráběného mléka v průběhu kvótového roku 2002/2003.

(4) Je-li producent2) držitelem individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej a současně individuálního referenčního množství mléka pro dodávky, odpovídá referenční obsah tuku mléka8) producenta2) u individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej referenčnímu obsahu tuku mléka8) tohoto producenta2) u individuálního referenčního množství mléka pro dodávky podle odstavce 2.

(5) Jestliže po skončení příslušného kvótového roku Fond zjistí, že vážený průměr referenčního obsahu tuku mléka8) všech individuálních referenčních množství mléka v České republice je za tento kvótový rok vyšší než 42,20 gramů na kilogram, poměrně se sníží všem producentům2) jejich referenční obsah tuku mléka8) tak, aby vážený průměr referenčního obsahu tuku všech individuálních referenčních množství mléka v České republice nepřekročil 42,20 gramů na kilogram.9)

(6) Fond sdělí do 30. května 2004 každému producentovi2) výši referenčního obsahu tuku mléka8) u individuálního referenčního množství mléka pro dodávky podle odstavce 2 a u individuálního referenčního množství pro přímý prodej podle odstavce 3 nebo 4.

§ 5
Žádost o schválení odběratele

(1) Žádost o schválení odběratele10) se podává Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o schválení odběratele je doklad, že žadatel je podnikatelem podle obchodního zákoníku.

§ 6
Rezerva

(1) Počáteční výše rezervy ke dni 1. května 2004 určené pro přidělování

a)   individuálních referenčních množství mléka pro dodávky se stanoví ve výši rozdílu mezi 2 613 239 tunami a celkovou výší individuálních referenčních množství mléka pro dodávky přidělených producentům2) podle § 2 odst. 1 a 3,
b)   individuálních referenčních množství mléka pro přímý prodej se stanoví ve výši rozdílu mezi 68 904 tunami a celkovou výší individuálních referenčních množství mléka pro přímý prodej přidělených producentům2) podle § 3 odst. 1 a 2.

(2) Rezerva se zvyšuje o části individuálních referenčních množství mléka, které byly sníženy podle § 8 odst. 1 a 4, popřípadě odejmuty podle § 8 odst. 2 a 5.

(3) Rozdělovat rezervu lze dvakrát ročně, a to v termínu ke dni 1. dubna kalendářního roku a ke dni 1. října kalendářního roku.

(4) Fond nejpozději do 60 dnů před datem uvedeným v odstavci 3 vyčlení část rezervy, která bude určena ke zvyšování stávajících, popřípadě přidělování nových individuálních referenčních množství mléka pro dodávky a individuálních referenčních množství mléka pro přímý prodej; informaci o vyčleněné části rezervy uveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronicky).

§ 7
Zvýšení individuálního referenčního množství mléka
a přidělení nového
individuálního referenčního množství mléka

(1) Žádost producenta2) o zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka, popřípadě přidělení nového individuálního referenčního množství mléka z části rezervy stanovené pro příslušný kvótový rok podle § 6 odst. 4 se podává Fondu nejpozději 30 dnů před datem uvedeným v § 6 odst. 3, a to na formuláři vydaném Fondem. Součástí žádosti je doklad, že žadatel je podnikatelem podle obchodního zákoníku.

(2) Žádost o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka z části rezervy stanovené pro příslušný kvótový rok podle § 6 odst. 4 podává producent,2) kterému doposud nebylo individuální referenční množství mléka přiděleno, Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději 30 dnů před datem uvedeným v § 6 odst. 3. Součástí žádosti je doklad

a)   prokazující zajištění odbytu mléka v rozsahu požadovaného přidělení individuálního referenčního množství mléka v příslušném kvótovém roce,
b)   prokazující, že producent2) je podnikatelem podle obchodního zákoníku,
c)   o schválení a registraci zařízení, v němž se zachází se živočišnými produkty, podle zvláštního právního předpisu upravujícího veterinární péči.11)

(3) Překročí-li po kladném vyřízení žádostí producentů,2) kteří připravují opětovně zahájení produkce podle předpisů Evropských společenství,12) součet požadavků všech ostatních producentů,2), kteří ve stanovené lhůtě podali žádosti podle odstavce 1, požadavky těchto ostatních producentů2) se poměrně sníží.

(4) Fond stanoví referenční obsah tuku mléka8) producentovi,2) který žádá

a)   o zvýšení individuálního referenčního množství mléka, ve výši odpovídající referenčnímu obsahu tuku mléka,8) kterým k datu podání žádosti disponoval,
b)   o přidělení nového referenčního množství mléka, nejde-li o producenta2) podle předpisů Evropských společenství,12) ve výši 42,10 gramů na kilogram,
c)   o přidělení nového referenčního množství mléka, jedná-li se o producenta2) podle předpisů Evropských společenství,12) ve výši odpovídající referenčnímu obsahu tuku mléka,8) které bylo producentovi2) odebráno, nejvýše však ve výši 42,10 gramů na kilogram.

§ 8
Snížení a odnětí
individuálního referenčního množství mléka

(1) Nevyčerpá-li producent2) podle předpisů Evropských společenství13) v příslušném kvótovém roce individuální referenční množství mléka alespoň ze 70 %, sníží se producentovi2) individuální referenční množství mléka o nevyčerpanou část počínaje kvótovým rokem následujícím po kvótovém roce, kdy k nevyčerpání došlo.

(2) Producentovi,2) který nabyl od jiného producenta2) individuální referenční množství mléka nebo jeho část, se odejme14) 15 % převedeného individuálního referenčního množství mléka nebo jeho části.

(3) Odejmutí podle odstavce 2 se neprovede, jde-li o

a)   převod referenčního množství mléka v rámci prodeje podniku nebo jeho části,
b)   převod referenčního množství mléka v rámci nájmu podniku nebo jeho části,
c)   přechod referenčního množství mléka v rámci dědění,
d)   přechod referenčního množství mléka v důsledku zániku právnické osoby bez likvidace.

(4) Individuální referenční množství mléka se může snížit všem producentům2) stejným dílem, nejvýše však o 3 %, vyžaduje-li to situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky; toto snížení se provede nejpozději do 31. prosince kalendářního roku.

(5) Producentovi,2) který v průběhu příslušného kvótového roku přestane splňovat podmínky podle předpisů Evropských společenství,2) se individuální referenční množství mléka odejme.

§ 9
Převod a přechod
individuálního referenčního množství mléka

(1) Převod nebo přechod individuálního referenčního množství mléka, nejde-li o převod stanovený zvláštním právním předpisem,15) je účinný dnem vydání písemného potvrzení o tom, že Fond převod nebo přechod eviduje,16) jestliže nový producent2) současně Fondu prokázal, že se jedná o převod nebo přechod referenčního množství mléka podle § 8 odst. 3. Pokud nabyvatel neprokáže, že se jedná o převod nebo přechod referenčního množství mléka podle věty první, Fond do 15 dnů ode dne doručení oznámení odejme nabyvateli referenční množství mléka podle § 8 odst. 2.

(2) Současně s převodem nebo přechodem individuálního referenčního množství mléka se převádí na nabyvatele referenční obsah tuku mléka.8) Fond nabyvateli bez zbytečného odkladu sdělí nový referenční obsah tuku mléka8) podle předpisů Evropských společenství.17)

§ 10
Změna referenčního množství mléka
pro dodávky nebo jeho části
na referenční množství mléka
pro přímý prodej a naopak

(1) Referenční množství mléka pro dodávky nebo jeho část lze nejpozději 60 dnů před skončením příslušného kvótového roku změnit na referenční množství mléka pro přímý prodej a naopak,18) a to na základě žádosti podané producentem2) Fondu na formuláři vydaném Fondem.

(2) Změnu podle odstavce 1 lze provést nejvýše jedenkrát v průběhu kvótového roku.

(3) Při změně podle odstavce 1 se podle předpisů Evropských společenství19) zohledňuje referenční obsah tuku mléka.8)

(4) Fond provede změnu podle odstavce 1 s účinností ode dne doručení žádosti podle odstavce 1 Fondu.

§ 11

Vyúčtování čerpání referenčního množství mléka

Odběratel podává vyúčtování20) čerpání referenčního množství mléka Fondu na jím vydaném formuláři.

§ 12
Dávka za překročení referenčního množství mléka

(1) Fond na základě vyúčtování čerpání referenčního množství mléka pro dodávky za příslušný kvótový rok obdržených od odběratelů21) sdělí do 31. července kalendářního roku všem producentům,2) kteří překročili své individuální referenční množství mléka pro dodávky, a jejich příslušným odběratelům, výši dávky za překročení referenčního množství mléka, přičemž za tímto účelem vypočte každému producentovi2) podle vzorce uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení množství mléka, ze kterého se stanoví dávka za překročení referenčního množství mléka.

(2) Při stanovení dávek za překročení referenčního množství mléka pro přímý prodej se postupuje podle odstavce 1.

(3) Pokud odběratel nepředloží Fondu vyúčtování čerpání referenčního množství mléka za poslední kvótový rok podle § 11, Fond požádá o předložení vyúčtování jednotlivé producenty,2) kteří tomuto odběrateli dodávali referenční množství mléka.

§ 13
Oznámení o plnění
individuálních referenčních množství mléka

(1) Odběratel oznámí Fondu do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce informace22) o identifikačních údajích svých producentů,2) o plnění individuálních referenčních množství mléka jednotlivých producentů,2) včetně údaje o obsahu tuku v mléce, a to na formuláři vydaném Fondem, písemně, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronicky).

(2) Producent2) oznámí Fondu do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce informace22) o plnění individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej, a to na formuláři vydaném Fondem, písemně, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronicky). Pro účely informace o plnění individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej producent2) přepočte mléčné výrobky prodané přímo spotřebiteli na ekvivalent mléka pomocí koeficientů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 14
Podrobnosti ke kontrolám dodávek
a přímého prodeje

Při kontrolách souladu mezi dodávkami producenta2) a jeho výrobní kapacitou a při kontrolách souladu mezi přímým prodejem producenta2) a jeho výrobní kapacitou podle předpisů Evropských společenství23) se vychází z informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat.24)

§ 15
Přechodná ustanovení

(1) Převod individuální dodávkové kvóty mléka a individuální kvóty přímého prodeje mléka podle dosavadního právního předpisu,3) k němuž došlo v období po skončení kvótového roku 2003/2004 do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se považuje za účinný dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, pokud právní účinky převodu nenastávají později. O tento převod se sníží nebo zvýší individuální referenční množství mléka sdělené Fondem podle § 2 odst. 5 a § 3 odst. 3 tohoto nařízení. Na tento převod se nevztahuje ustanovení § 8 odst. 2 tohoto nařízení.

(2) Individuální dodávková kvóta mléka a individuální kvóta přímého prodeje mléka převedená podle odstavce 1 osobou, která ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení již není producentem,2) se sníží podle § 2 odst. 3 tohoto nařízení.

(3) Na fyzickou nebo právnickou osobu, která ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení není producentem2) a zároveň je držitelem individuální produkční kvóty mléka podle dosavadního právního předpisu,3) se ustanovení § 2 až 4 nevztahují. Právní účinky spojené s takto drženou individuální produkční kvótou mléka podle dosavadního právního předpisu3) dnem nabytí účinnosti tohoto právního předpisu zanikají.

(4) Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a práva a povinnosti z nich vyplývající se posuzují podle dosavadních právních předpisů, pokud toto nařízení nestanoví jinak.

§ 16

Zrušuje se: 

1.  Nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005. 
2.  Nařízení vlády č. 44/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 445/2000  Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 410/2001 Sb. 
3.  Nařízení vlády č. 107/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 445/2000  Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nařízení vlády č. 44/2002 Sb. 
4.  Nařízení vlády č. 108/2004 Sb., o stanovení výše poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót mléka rozdělit v kvótovém roce 2004/2005.

§ 17
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
v z. Mgr. Gross v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 244/2004 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 244/2004 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se zavádí dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků.
Nařízení Komise (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se zavádí dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků.
2)   Čl. 5 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
3)   Nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 410/2001 Sb., nařízení vlády č. 44/2002 Sb. a nařízení vlády č. 107/2004 Sb.
4)   Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
5)   § 6 nařízení vlády č. 445/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 44/2002  Sb.
6)   Čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 a rozhodnutí Rady (ES) č.  2004/281.
7)   Smlouva o přistoupení k Evropské unii, příloha II Aktu o přistoupení.
8)   Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
9)   Čl. 9 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
10)   Čl. 23 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
11)   § 22 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č.  131/2003 Sb.
12)   Čl. 15 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
13)   Čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
14)   Čl. 19 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
15)   § 11d odst. 6 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
16)   § 11d odst. 5 a 8 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
17)   Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
18)   Čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
19)   Čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
20)   Čl. 8 a 10 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
21)   Čl. 8 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
22)   § 12 odst. 1 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
23)   Čl. 21 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
24)   Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb.

E-shop

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.) - komentář

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.) - komentář

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D., Mgr. et Mgr. Michal Bouška, Mgr. Robin Mlynář - Wolters Kluwer, a. s.

Malá rozpočtová pravidla jsou právním předpisem, který se dosud nedočkal komentářového zpracování, ačkoliv je důležitým a denně používaným právním předpisem pro územní samosprávu. Komentář je tak určen nejen ...

Cena: 540 KčKOUPIT

Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích

Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích

Boris Popesko, Petr Novák, Zuzana Tučková, Šárka Fialová, Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zaměřuje na základní aspekty řízení nákladů. Jsou zde prezentovány jednotlivé kategorie nákladů a způsoby jejich klasifikace z pohledu zdravotnických organizací. Navazuje přehled základních kalkulačních metod, včetně popisu podmínek jejich využití ve zdravotnických ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Zákon o mezinárodním právu soukromém, komentář

Zákon o mezinárodním právu soukromém, komentář

Pauknerová, Rozehnalová, Zavadilová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář renomovaného autorského týmu je věnován novému zákonu o mezinárodním právu soukromém, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Představuje úvod do českého mezinárodního práva soukromého a procesního v širším pohledu. Kromě podrobně komentovaných ustanovení nového zákona, ...

Cena: 1 793 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.