Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


242

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. dubna 2004

o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření)

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona:

Část první
ÚVODNĺ USTANOVENĺ

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje bližší poodmínky provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (dále jen "agroenvironmentální opatření"), včetně poskytování dotací1) při zemědělském hospodaření v rámci těchto opatření, jejichž úpravu bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpisy Evropských společenství") členským státům Evropské unie přikazují nebo jim umožňují provést.

§ 2
Agroenvironmentální opatření

(1) Agroenvironmentální opatření zahrnují tato podopatření:

a)   podopatření ekologické zemědělství,
b)   podopatření ošetřování travních porostů,
c)   podopatření péče o krajinu, které se člení na tituly
1. zatravňování orné půdy,
2. tvorba travnatých pásů na svažitých půdách,
3. pěstování meziplodin,
4. trvale podmáčené louky a rašelinné louky,
5. ptačí lokality na travních porostech,
6. pásy orné půdy oseté vybranými plodinami za účelem zvýšení potravní nabídky ptačích společenstev a živočišných druhů vázaných na polní stanoviště (dále jen "biopásy"),
d)   podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní.

(2) Podopatření uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) lze uplatnit na celém území České republiky, s výjimkou podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy, jde-li o ornou půdu podle § 8 odst. 1 písm. a).

(3) Podopatření uvedené v odstavci 1 písm. d) lze uplatnit pouze na půdních blocích, popřípadě jejich dílech,3) jestliže se alespoň 10 % celkové výměry jednotlivého půdního bloku, popřípadě jeho dílu nachází na území chráněné krajinné oblasti Moravský kras.4)

§ 3
Žádost o zařazení
do agroenvironmentálního opatření

(1) Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření (dále jen "žádost o zařazení") může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel"), jestliže

a)   vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zemědělsky obhospodařuje alespoň
1.  5 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,5) nejde-li o hospodaření podle bodů 2 až 5,
2.  2 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,5) jde-li o hospodaření v územích národních parků nebo chráněných krajinných oblastí,6)
3.  1 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,5) jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu,7)
4.  0,5 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,5) jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení (dále jen "zelenina nebo speciální byliny") v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu,7)
5.  0,25 ha vinic, ovocných sadů nebo chmelnic vedených v evidenci půdy,5) jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu,7)
b)   na její majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo vyrovnávací řízení anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku,
c)   splňuje další podmínky pro zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření stanovené tímto nařízením.

(2) Žádost o zařazení se podává na období 5 kalendářních let, které začíná

a)   dnem 1. ledna prvního kalendářního roku pětiletého období, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2, s výjimkou agroenvironmentálních opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3 nebo 6,
b)   dnem 1. dubna prvního kalendářního roku pětiletého období, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3 nebo 6.

(3) Žádost o zaražení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději do 31. října kalendářního roku bezprostředně předcházejícího prvnímu kalendářnímu roku pětiletého období, na které se žádost o zařazení podává.

(4) V žádosti o zařazení žadatel uvede agroenvironmentální opatření, do něhož žádá o zařazení. Součástí žádosti o zařazení musí být doklady stanovené pro příslušné agroenvironmentální opatření v § 6 až 14.

(5) Fond žadatele do příslušného agroenvironmentálního opatření zařadí, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem a tímto nařízením.

§ 4
Poskytnutí dotace
v rámci agroenvironmentálního opatření

(1) Žádost o poskytnutí dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření (dále jen "žádost o poskytnutí dotace") doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři, každoročně, nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta; je-li žadatel v příslušném kalendářním roce zařazen ve více agroenvironmentálních opatřeních, podává pouze jednu souhrnnou žádost o poskytnutí dotace na všechna agroenvironmentální opatření.

(2) Dotace se poskytne v plné výši (§ 15), jestliže

a)   žadatel je zařazen do příslušného agroenvironmentálního opatření,
b)   žádost o poskytnutí dotace byla podána včas, bezvadně a obsahuje náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona,
c)   žadatel se zaváže plnit a plní zásady správné zemědělské praxe uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "zásady") v budovách a zařízeních sloužících k zemědělské výrobě8) a na celé výměře jím užívané zemědělské půdy vedené v evidenci půdy5) a další podmínky stanovené tímto nařízením,
d)   Fond nezjistil u žadatele porušení podmínek agroenvironmentálního opatření vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace.

(3) Jestliže žadatel doručí Fondu žádost o poskytnutí dotace po lhůtě podle odstavce 1, avšak do 25 kalendářních dnů po uplynutí lhůty podle odstavce 1, dotace se poskytne, jsou-li splněny ostatní podmínky uvedené v odstavci 2. V tomto případě se na příslušný kalendářní rok poskytne dotace snížená o 1 % z celkového nároku na dotaci za každý pracovní den, o který byla žádost o poskytnutí dotace doručena Fondu po lhůtě uvedené v odstavci 1; snížení dotace se však neprovede, prokáže-li žadatel Fondu, že k pozdnímu doručení žádosti o poskytnutí dotace došlo v důsledku zásahu vyšší moci.9)

(4) Zjistí-li Fond rozdíl mezi výměrou zemědělské půdy uvedenou v rozhodnutí o zařazení a skutečnou výměrou, na které žadatel uplatňuje příslušné agroenvironmentální opatření, nebo že žadatel uvedl nepravdivé údaje ve vztahu k příslušnému agroenvironmentálnímu opatření, postupuje se podle předpisů Evropských společenství.10)

(5) Rozhodnul-li Fond o neposkytnutí dotace nebo o jejím snížení na základě zjištění porušení podmínek uvedených v odstavci 4 nebo v § 16 až 20 poté, co byla žadateli v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření již dotace poskytnuta, žadatel vrátí dotaci, popřípadě její poměrnou část odpovídající jejímu snížení na příslušný bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla poskytnuta.

(6) Prokáže-li žadatel, že podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření nebyly splněny z důvodu zásahu vyšší moci,9) snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede.

§ 5
Změna výměry, na kterou je poskytována dotace v rámci agroenvironmentálního opatření

(1) Žadatel může v průběhu příslušného pětiletého období na základě žádosti podané Fondu požádat o zvýšení výměry zemědělské půdy zařazené do agroenvironmentálního opatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo d) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3 nebo 6, nejvýše však o 25 % celkové výměry u každého agroenvironmentálního opatření, která byla zařazena do příslušného agroenvironmentálního opatření v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období. Žádost o změnu výměry doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři společně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

(2) Zvýšit výměru již zařazenou do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavce 1 nelze v pátém kalendářním roce příslušného pětiletého období.

(3) Má-li žadatel v průběhu příslušného pětiletého období zájem o zařazení dodatečné výměry do příslušného agroenvironmentálního opatření uvedeného v odstavci 1, a to v rozsahu překračujícím limit podle odstavce 1, nebo má-li zájem o zvýšení výměry již zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření v pátém kalendářním roce příslušného pětiletého období, podá novou žádost o zařazení (§ 3). V nové žádosti o zařazení podané podle tohoto odstavce uvede žadatel výměru původně zařazenou do příslušného agroenvironmentálního opatření a dodatečnou výměru, kterou požaduje společně s původně zařazenou výměrou zařadit do tohoto agroenvironmentálního opatření na nové pětileté období. Při rozhodování o nové žádosti o zařazení se postupuje podle § 3 obdobně; splní-li žadatel podmínky pro zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření, nedokončení původního pětiletého období se v tomto případě za porušení podmínek tohoto nařízení nepovažuje.

(4) Má-li žadatel v průběhu příslušného pětiletého období zájem o zařazení dodatečné výměry k výměře, na kterou je již poskytována dotace na agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 4 nebo 5, podá na tuto výměru novou žádost o zařazení pro nové pětileté období. Plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření se posuzuje u dodatečné výměry zařazené do nového pětiletého období samostatně.

(5) Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu příslušného pětiletého období došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření na základě

a)   restituce,11) nebo
b)   provedení pozemkové úpravy v souladu se zvláštním právním předpisem,12) nebo
c)   zásahu vyšší moci,9)

bude výše dotace upravena podle odstavce 6 a tato skutečnost nebude důvodem pro snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle odstavce 7.

(6) Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele ke změně výměry zemědělské půdy, na kterou má být dotace poskytnuta v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavce 1 nebo 5, dotace se poskytne na příslušnou výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, v poměrné výši odpovídající délce období, po kterou byla tato výměra zařazena do příslušného agroenvironmentálního opatření.

(7) Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy, na kterou je dotace poskytována v rámci agroenvironmentálního opatření, nejde-li o snížení podle odstavce 5, dotace se poskytne snížená o poměrnou část odpovídající snížené výměře zemědělské půdy a zároveň Fond rozhodne o vrácení poměrné části dotace poskytnuté od počátku příslušného pětiletého období na výměru, o kterou byla původní výměra snížena.

(8) Jestliže u žadatele dojde k nesplnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace,13) která je žadatelem, snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede, jestliže se právní nástupce této osoby13) nebo nový uživatel zemědělské půdy dříve obhospodařované žadatelem (dále jen "nabyvatel") písemně zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření.

(9) Jestliže u žadatele dojde ke snížení výměry zemědělské půdy, na kterou je dotace poskytována v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, v důsledku převodu nebo prodeje části nebo celého podniku v souladu se zvláštním právním předpisem,14) snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede, jestliže se nabyvatel části nebo celého podniku žadatele písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření v příslušném rozsahu na nabyté části podniku a zároveň se převodce v případě převodu části podniku písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na nepřeváděné části podniku.

(10) Jestliže se nabyvatel, který je již zařazen do příslušného agroenvironmentálního opatření, písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek tohoto agroenvironmentálního opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 8 nebo 9, nepodává novou žádost o zařazení (§ 3), ale doručí Fondu žádost o změnu výměry na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí této zemědělské půdy. Na výměru nabytou podle odstavců 8 a 9 se ustanovení odstavců 1 až 4 nevztahují.

(11) Jestliže se nabyvatel, který není zařazen do příslušného agroenvironmentálního opatření, písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek tohoto agroenvironmentálního opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 8 nebo 9, nepodává novou žádost o zařazení (§ 3), ale požádá Fond do 10 pracovních dnů ode dne nabytí této zemědělské půdy o vydání nového rozhodnutí o zařazení, v němž bude uvedena výměra zařazená do tohoto agroenvironmentálního opatření a zbývající délka příslušného pětiletého období.

(12) Žadatel oznámí Fondu snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5, 7, 8 nebo 9 do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

ČÁST DRUHÁ
BLIŽŠĺ PODMĺNKY PROVÁDĚNĺ AGROENVIRONMENTÁLNĺCH OPATŘENĺ

§ 6
Podopatření ekologické zemědělství

(1) Žádost o zařazení do podopatření ekologické zemědělství může podat žadatel, který je ke dni podání žádosti o zařazení uveden na seznamu ekologických podnikatelů a žadatelů hospodařících v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství vedeném Ministerstvem zemědělství.15)

(2) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření ekologické zemědělství uvede seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů obhospodařovaných v systému ekologického zemědělství a vedených v evidenci půdy,5) které požaduje zařadit do tohoto podopatření, a to v rozlišení na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou

a)   travní porost,
b)   orná půda, na nichž je pěstována zelenina nebo speciální byliny,
c)   orná půda, na nichž jsou pěstovány jiné plodiny než zelenina nebo speciální byliny,
d)   vinice, ovocný sad nebo chmelnice.

(3) Součástí žádosti o zařazení do podopatření ekologické zemědělství musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které žadatel požaduje zařadit do tohoto podopatření, v mapě půdních bloků, a to v rozlišení podle odstavce 2 písm. a), b), c) a d).

(4) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je zařazen do podopatření ekologické zemědělství,

a)   plní na celé výměře zemědělské půdy obhospodařované v rámci ekologického zemědělství podmínky vyplývající ze zvláštního právního předpisu,7)
b)   musí být uveden na seznamu ekologických podnikatelů a žadatelů hospodařících v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství.15)

(5) Žádá-li žadatel o dotaci na travní porosty v rámci podopatření ekologické zemědělství, dodržuje v průběhu příslušného pětiletého období intenzitu ekologického chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen "vyjmenovaná hospodářská zvířata") v přepočtu na průměr za období od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku v intervalu 0,2 až 1,5 velké dobytčí jednotky na každý ha travního porostu obhospodařovaný žadatelem v systému ekologického zemědělství a evidovaný v evidenci půdy.5)

(6) Chová-li žadatel koně a zároveň žádá o dotaci podle odstavce 5, doručí Fondu do 31. srpna každého kalendářního roku příslušného pětiletého období na Fondem vydaném formuláři čestné prohlášení, ve kterém uvede stav chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky k dvacátému dni každého kalendářního měsíce za období od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku.

§ 7
Podopatření ošetřování travních porostů

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů uvede

a)   celkovou výměru travních porostů jím obhospodařovanou, vedenou v evidenci půdy5) ke dni podání žádosti o zařazení, s výjimkou
1.  výměry travních porostů, kterou žadatel požaduje zařadit, popřípadě mu již byla zařazena do agroenvironmentálního opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 4 nebo 5, nebo
2.  výměry, na níž je uplatňována některá dohoda v rámci programu SAPARD16) č. 2.3 - "Metody zemědělské produkce určené k ochraně složek životního prostředí a k uchování krajiny" (dále jen "opatření programu SAPARD"), nejde-li o dohodu Bílé Karpaty č. 4, nebo
3.  výměry travních porostů uvedených v písmenu c),
b)   seznam jednotlivých půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou travní porost tvořících celkovou výměru podle písmene a) a rozlišení jejich využití jako pastviny nebo louky,
c)   celkovou výměru travních porostů jím obhospodařovanou, nacházejících se ve zvláště chráněných územích,6) na které žadatel bude plnit jím zvolené podmínky ošetřování travních porostů podle odstavce 8, s výjimkou
1.  výměry travních porostů, kterou žadatel požaduje zařadit, popřípadě mu již byla zařazena do agroenvironmentálního opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 4 nebo 5, nebo
2.  výměry, na níž je uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD,16) nejde-li o dohodu Bílé Karpaty č. 4,
d)   seznam jednotlivých půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou travní porost tvořících celkovou výměru podle písmene c) a rozlišení jejich využití jako pastviny nebo louky,
e)   celkový počet velkých dobytčích jednotek vyjmenovaných hospodářských zvířat chovaných žadatelem k datu podání žádosti o zařazení.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů uvedených na seznamu podle odstavce 1 písm. b) nebo d) v mapě půdních bloků s rozlišením na louky a pastviny. Půdní bloky, popřípadě jejich díly, na kterých bude žadatel plnit podmínky ošetřování travních porostů podle odstavce 8, označí odlišně a u každého takto označeného půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku uvede, zda bude uplatňovat podmínky podle odstavce 8 písm. a) nebo c) nebo podle odstavce 8 písm. b) bodu 1 nebo 2.

(3) U žadatele, u něhož intenzita chovu vyjmenovaných hospodářských zvířat ke dni podání žádosti o zařazení bude činit nejméně 0,2 velké dobytčí jednotky na ha každého travního porostu obhospodařovaného žadatelem, který požaduje zařadit do tohoto podopatření, Fond rozhodne o zařazení celkové výměry travních porostů uvedených v žádosti o zařazení podle odstavce 1 písm. a) a c) do tohoto agroenvironmentálního opatření; v případě nesplnění podmínky dodržení intenzity chovu hospodářských zvířat ke dni podání žádosti se žádost o zařazení do tohoto agroenvironmentálního opatření zamítne.

(4) Zařadit do podopatření ošetřování travních porostů lze půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém není

a)   toto podopatření uplatňováno,
b)   uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 3, 5 nebo 6 nebo podle § 2 odst. 1 písm. d), ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit,
c)   uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD,16) s výjimkou dohody Bílé Karpaty č. 4.

(5) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je zařazen do podopatření ošetřování travních porostů,

a)   dodržuje intenzitu chovu vyjmenovaných hospodářských zvířat v přepočtu na průměr za období od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku ve výši nejméně 0,2 velké dobytčí jednotky na každý ha travního porostu zařazeného do tohoto podopatření,
b)   neaplikuje každoročně v průměru na celkovou výměru jím užívané orné půdy vedené v evidenci půdy5) více než 170 kg dusíku na hektar, a to včetně započtení statkových hnojiv,17) hnojiv18) a upravených kalů19) uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

(6) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je zařazen do podopatření ošetřování travních porostů, na travních porostech zařazených do tohoto podopatření a označených v žádosti o zařazení jako louka

a)   nepoužívá mulčování, s výjimkou poslední seče za podmínky, že výška souvislého travního porostu nepřesahuje 15 cm,
b)   neprovádí obnovu travních porostů nacházejících se ve zvláště chráněných územích6) bez písemného povolení příslušného orgánu ochrany přírody,20)
c)   neaplikuje každoročně v průměru na celkovou výměru těchto luk více než 40 kg dusíku na hektar, a to včetně započtení aplikace statkových hnojiv17) a hnojiv18) podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,
d)   provádí sekání porostů minimálně dvakrát ročně (v odůvodnitelných případech jedenkrát ročně). Posečená hmota bude odklizena z pozemku a využita v rámci podniku žadatele, poskytnuta jiné osobě nebo s ní žadatel naloží v souladu se zvláštním právním předpisem.21) První seč bude provedena nejpozději do 15. července (v odůvodnitelných případech později) v souladu s bodem 2 zásad,
e)   neprovádí pastvu hospodářských zvířat.

(7) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je zařazen do podopatření ošetřování travních porostů, na travních porostech zařazených do tohoto podopatření a označených v žádosti o zařazení jako pastvina

a)   dodržuje v průběhu stodvacetidenního pastevního období, jehož zahájení oznámí písemně Fondu nejméně 7 kalendářních dní předem, aktuální denní intenzitu chovu pasených vyjmenovaných hospodářských zvířat v rozsahu 0,5 až 1,0 velké dobytčí jednotky na ha pastvin; sledované pastevní období lze zahájit nejpozději 15. června kalendářního roku a skončit nejpozději 31. října kalendářního roku; pastevní období lze přerušit na základě písemného oznámení žadatele s uvedením délky přerušení a doručeného Fondu nejméně 2 dny před zahájením přerušení, s výjimkou přerušení způsobeného zásahem vyšší moci,9)
b)   používá herbicidy pouze bodově k likvidaci plevelů; žadatel hospodařící v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu7) neaplikuje herbicidy ani bodově,
c)   provádí sekání nedopasků po skončení každého cyklu pastvy hospodářských zvířat,
d)   zajistí paseným hospodářským zvířatům napájení a technicky, popřípadě organizačně zajistí pastvinu proti únikům hospodářských zvířat,
e)   každodenně vede pastevní deník podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení a po skončení pastevního období jej neprodleně doručí Fondu; jestliže je pastevní deník veden digitálně, žadatel předloží Fondu jím podepsaný počítačově zpracovaný výstup,
f)   neprovádí obnovu travních porostů nacházejících se ve zvláště chráněných územích6) bez písemného povolení příslušného orgánu ochrany přírody,20)
g)   neaplikuje každoročně v průměru na celkovou výměru těchto pastvin více než 40 kg dusíku na hektar, a to včetně započtení aplikace statkových hnojiv17) a hnojiv18) podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,
h)   neaplikuje kejdu.

(8) Žadatel se za podmínky písemného souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody20) může rozhodnout, že v průběhu trvání celého příslušného pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s kulturou travní porost

a)   označených v žádosti o zařazení jako louka a jejichž výměra se alespoň z 50 % nachází na zvláště chráněném území,6) bude plnit podmínky podle odstavce 6, s výjimkou podmínky podle odstavce 6 písm. c), namísto níž bude dodržovat úplný zákaz aplikace hnojiv,18) statkových hnojiv17) a upravených kalů,19)
b)   označených v žádosti o zařazení jako louka a jejichž výměra se alespoň z 50 % nachází na zvláště chráněném území,6) bude vedle podmínky uvedené v písmenu a)
1.  provádět sekání porostů minimálně dvakrát ročně (v odůvodnitelných případech sekat jedenkrát ročně). Posečenou hmotu žadatel odklidí z pozemku a využije ji v rámci jeho podniku, poskytne ji jiné osobě, popřípadě s ní naloží v souladu se zvláštním právním předpisem.21) První seč bude provedena nejdříve po 15. červenci kalendářního roku; v takovém případě se neuplatní podmínka uvedená v odstavci 6 písm. d) a bodu 2 zásad, nebo
2.  vynechávat při první seči, provedené nejpozději do 15. července kalendářního roku (v odůvodnitelných případech později), na travních porostech označených v žádosti o zařazení jako louka neposečené pásy o šířce 6 až 12 m, které budou zaujímat 5 až 10 % rozlohy příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu a budou posečeny v druhé seči. Posečenou hmotu žadatel odklidí z pozemku a využije ji v rámci jeho podniku, poskytne ji jiné osobě, popřípadě s ní naloží v souladu se zvláštním právním předpisem;21) v takovém případě se neuplatní podmínka uvedená v odstavci 6 písm. d) a bodu 2 zásad,
c)   označených v žádosti o zařazení jako pastvina a jejichž výměra se alespoň z 50 % nachází na zvláště chráněném území,6) bude plnit podmínky podle odstavce 7, s výjimkou

1. 

podmínky podle odstavce 7 písm. a), namísto níž bude dodržovat v průběhu stodvacetidenního pastevního období, jehož zahájení oznámí písemně Fondu nejméně 7 kalendářních dní předem, aktuální denní intenzitu chovu pasených vyjmenovaných hospodářských zvířat v rozsahu 0,4 až 0,8 velké dobytčí jednotky na ha těchto pastvin; sledované pastevní období lze zahájit nejpozději 15. června kalendářního roku a skončit 31. října kalendářního roku; pastevní období lze přerušit na základě písemného oznámení žadatele s uvedením délky přerušení a doručeného Fondu nejméně 2 dny před zahájením přerušení, s výjimkou přerušení způsobeného zásahem vyšší moci,9) a zároveň

2. 

podmínky podle odstavce 7 písm. g), namísto níž bude dodržovat úplný zákaz aplikace hnojiv,18) statkových hnojiv17) a upravených kalů.19)

(9) Žadatel na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do tohoto agroenvironmentálního opatření, které se nacházejí na území 1. zóny zvláště chráněného území,6) plní v průběhu trvání celého příslušného pětiletého období podmínky podle odstavce 8, a to v závislosti na jejich zařazení v žádosti.

(10) Chová-li žadatel koně, doručí Fondu do 31. srpna každého kalendářního roku příslušného pětiletého období na Fondem vydaném formuláři čestné prohlášení, ve kterém uvede stav chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky k dvacátému dni každého kalendářního měsíce za období od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku.

§ 8
Titul zatravňování orné půdy

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy uvede seznam a výměru půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou orná půda vedenou v evidenci půdy,5) které požaduje zařadit do tohoto titulu, v rozlišení na

a)   půdní bloky, popřípadě jejich díly nacházející se z alespoň 50 % na území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty22) a na nichž bude vyseta směs osiv podle odstavce 4 písm. a) bodu 1,
b)   ostatní půdní bloky, popřípadě jejich díly nesplňující podmínku podle písmene a).

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu, v mapě půdních bloků.

(3) Zařadit do podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy lze půdní blok, popřípadě jeho díl s kulturou orná půda,

a)   který neměl v evidenci půdy5) evidovanou kulturu travní porost v průběhu části, nebo celého období trvajícího od 20. dubna 2004 do dne podání žádosti o zařazení,
b)   který měl v evidenci půdy5) evidovanou kulturu orná půda ke dni podání žádosti o zařazení,
c)   na kterém není uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD,16)
d)   který splňuje alespoň jedno z následujících kritérií
1.  střední svažitost půdního bloku, popřípadě jeho dílu je vyšší než 12 stupňů,
2.  orná půda na alespoň 50 % plochy bloku, popřípadě jeho dílu je mělká nebo písčitá nebo podmáčená nebo extrémně těžká,
3.  celá plocha půdního bloku, popřípadě jeho dílu se nachází v méně příznivé oblasti nebo v oblasti s ekologickými omezeními podle zvláštního právního předpisu,23)
e)   na kterém toto podopatření není uplatňováno,
f)   na kterém není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo d) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 2, 3, 4, 5 nebo 6, ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit.

(4) Žadatel v průběhu prvního roku příslušného pětiletého období

a)   založí nejpozději do 31. května travní porost pomocí samostatného výsevu
1.  Správou Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty schválené regionální travní směsi osiv, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. a), nebo
2.  travní směsi osiv, odpovídající požadavkům zvláštního právního předpisu24) (dále jen "úředně uznaná travní směs"), jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 písm. b),
b)   oznámí Ministerstvu zemědělství v souladu s § 3g odst. 1 zákona změnu kultury u příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu z kultury orná půda na kulturu travní porost.

(5) Žadatel ošetřuje travní porost založený podle tohoto titulu tak, aby

a)   v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období nebyl spásán hospodářskými zvířaty a byl nejméně dvakrát ročně sečen (v odůvodnitelných případech jedenkrát ročně), přičemž posečenou hmotu žadatel z pozemku odklidí a využije ji v rámci jeho podniku, popřípadě poskytne jiné osobě nebo s ní naloží v souladu se zvláštním právním předpisem;21) první seč bude provedena nejpozději do 15. července kalendářního roku (v odůvodnitelných případech později); bod 2 zásad se v tomto případě uplatní, s výjimkou prvního roku příslušného pětiletého období,
b)   aplikace herbicidů byla využívána pouze v prvních 2 letech příslušného pětiletého období, a to pouze bodově k likvidaci plevelů; žadatel hospodařící v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu7) nesmí aplikovat herbicidy ani bodově,
c)   nebyla aplikována žádná hnojiva18) obsahující dusík, statková hnojiva17) ani upravené kaly.19)

§ 9
Titul tvorba travnatých pásů na svažitých půdách

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu tvorba travnatých pásů na svažitých půdách uvede

a)   seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou orná půda vedenou v evidenci půdy,5) na nichž předpokládá vytvoření travnatých pásů v rámci tohoto titulu,
b)   délku, šířku a výměru jednotlivých travnatých pásů, které žadatel založí v rámci tohoto titulu, s přiřazením k jednotlivým půdním blokům, popřípadě jejich dílům podle písmene a).

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu tvorba travnatých pásů na svažitých půdách musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu, včetně navrženého umístění travnatých pásů v mapě půdních bloků.

(3) Vytvořit travnaté pásy podle tohoto titulu lze na půdním bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou orná půda vedenou v evidenci půdy,5)

a)   jehož střední svažitost činí 3 až 12 stupňů,
b)   na kterém toto podopatření není uplatňováno,
c)   na kterém není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b), nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 3, 4 nebo 5, ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit,
d)   který se nenachází na území 1. zóny zvláště chráněného území,6)
e)   na němž není uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD,16) s výjimkou dohody Blaník č. 4 a Moravský kras č. 2 a č. 3.

(4) Žadatel umístí travnaté pásy o šíři 45 až 55 metrů po vrstevnicích tak, aby vzdálenost mezi jednotlivými pásy činila 50 až 200 metrů a délka pásu odpovídala délce vrstevnice příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu, pokud nedojde k přerušení pásu krajinným prvkem plnícím půdoochrannou, vodoochrannou nebo krajinotvornou funkci.

(5) Žadatel nejpozději do 31. května prvního kalendářního roku příslušného pětiletého období

a)   založí travnaté pásy pomocí samostatného výsevu úředně uznané travní směsi,
b)   oznámí Ministerstvu zemědělství v souladu s § 3g odst. 1 zákona změnu kultury u příslušného dílu půdního bloku, na kterém byl vytvořen travnatý pás.

(6) Žadatel ošetřuje travnaté pásy založené podle tohoto titulu tak, aby

a)   nebyly spásány hospodářskými zvířaty a byly nejméně dvakrát ročně sekány (v odůvodnitelných případech jedenkrát ročně), přičemž posečenou hmotu žadatel z pozemku odklidí a využije ji v rámci jeho podniku, popřípadě poskytne jiné osobě nebo s ní naloží v souladu se zvláštním právním předpisem;21) první seč bude provedena nejpozději do 15. července kalendářního roku (v odůvodnitelných případech později); bod 2 zásad se neuplatní,
b)   aplikace herbicidů byla využívána pouze v prvních 2 letech příslušného pětiletého období, a to bodově k likvidaci plevelů; žadatel hospodařící v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu7) nesmí aplikovat herbicidy ani bodově,
c)   nebylo aplikováno v průměru na celkovou plochu zatravněných pásů zařazených do tohoto titulu více než 40 kg dusíku na hektar zatravněného pásu, a to včetně statkových hnojiv17) a hnojiv18) podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení.

(7) Žadatel na půdních blocích, popřípadě dílech půdního bloku s kulturou orná půda, které se nacházejí mezi travnatými pásy vytvořenými podle tohoto titulu, pěstuje v průběhu příslušného pětiletého období v každém kalendářním roce alespoň 2 různé plodiny, nikoliv však širokořádkové plodiny (kukuřice, řepa, brambory, bob setý, sója, slunečnice).

§ 10
Titul pěstování meziplodin

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin uvede

a)   celkovou výměru orné půdy jím obhospodařovanou vedenou v evidenci půdy,5)
b)   seznam a výměru půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou orná půda vedenou v evidenci půdy,5) na nichž předpokládá pěstování meziplodin v rámci tohoto titulu v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období,
c)   specifikaci meziplodin podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení na jednotlivých půdních blocích nebo dílech, jejichž pěstování předpokládá v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období.

(3) Žadateli, u něhož podíl výměry orné půdy, kterou požaduje zařadit do podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin, nebude k datu podání žádosti o zařazení činit alespoň 3 % z celkové výměry orné půdy obhospodařované žadatelem vedené v evidenci půdy,5) se žádost o zařazení do tohoto titulu zamítne.

(4) Zařadit do podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin lze půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém není

a)   toto opatření uplatňováno,
b)   uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 4 nebo 5, ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit,
c)   uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD,16) s výjimkou dohody Blaník č. 3 a č. 4 a Moravský kras č. 2 a č. 3.

(5) Žadatel v rámci podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin

a)   vyseje v období od 20. června do 10. října kalendářního roku osivo meziplodiny, které odpovídá požadavkům zvláštního právního předpisu24) a které je uvedeno na seznamu v příloze č. 5 k tomuto nařízení, v obvyklém objemu výsevu na hektar, uvedeném v této příloze,
b)   provede po 15. únoru kalendářního roku zapravení porostu meziplodiny do půdy a následný vysev hlavní plodiny, nepoužije-li žadatel bezorebnou technologii pro výsev hlavní plodiny,
c)   od druhého kalendářního roku příslušného pětiletého období předloží každoročně Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku,
1.  na Fondem vydaném formuláři seznam a výměru půdních bloků, popřípadě jejich dílů, na nichž předpokládá pěstování meziplodin v rámci tohoto titulu v příslušném kalendářním roce pětiletého období,
2.  specifikaci příslušné meziplodiny podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení pěstované na jednotlivých půdních blocích, popřípadě jejich dílech podle bodu 1,
3.  zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, na kterých bude v příslušném kalendářním roce vyseta meziplodina podle bodu 1,
4.  celkovou výměru orné půdy obhospodařované žadatelem vedené v evidenci půdy5) k datu podání žádosti o poskytnutí dotace pro příslušný kalendářní rok.

§ 11
Titul trvale podmáčené louky a rašelinné louky

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu trvale podmáčené louky a rašelinné louky uvede seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů vedených v evidenci půdy5) s vymezenými plochami identifikovanými Ministerstvem zemědělství jako podmáčené nebo rašelinné louky, které požaduje zařadit do tohoto titulu, včetně celkové výměry těchto identifikovaných ploch na daném půdním bloku, popřípadě jeho dílu.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu trvale podmáčené louky a rašelinné louky musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, v mapě půdních bloků s vyznačením ploch identifikovaných jako podmáčené nebo rašelinné louky, které požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu.

(3) Zařadit do podopatření péče o krajinu titulu trvale podmáčené louky a rašelinné louky lze pouze vymezené plochy identifikované jako podmáčené nebo rašelinné louky,

a)   na kterých není toto podopatření uplatňováno,
b)   na kterých není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo d) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 3, 5 nebo 6, ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit,
c)   na kterých není uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD,16)
d)   které byly jako podmáčená nebo rašelinná louka vymezeny Ministerstvem zemědělství.

(4) Žadatel v průběhu celého příslušného pětiletého období ošetřuje podmáčené a rašelinné louky zařazené do tohoto titulu tak, aby

a)   nebyla prováděna aplikace hnojiv,18) statkových hnojiv17) nebo upravených kalů,19)
b)   kosení bylo prováděno pomocí lehké mechanizace nejméně jednou ročně, a to v jednom z následujících termínů
1.  15. května až 15. června,
2.  15. června až 25. července,
3.  26. července až 31. srpna,
přičemž příslušný termín kosení určí podle místních podmínek pro příslušnou podmáčenou nebo rašelinnou louku Ministerstvo zemědělství; bod 2 zásad se neuplatní,
c)   posekaná travní hmota podle písmene b) byla z pozemku odklizena a využita v rámci podniku žadatele, popřípadě poskytnuta jiné osobě nebo s ní bylo naloženo v souladu se zvláštním právním předpisem,21)
d)   válení, popřípadě smykování bylo prováděno jen s písemným souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody,20)
e)   nebyla prováděna jejich obnova nebo odvodnění,
f)   byla udržována jejich zřetelná hranice v terénu.

§ 12
Titul ptačí lokality na travních porostech

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu ptačí lokality na travních porostech uvede seznam a výměru půdních bloků, popřípadě jejich dílů vedených v evidenci půdy,5) které požaduje zařadit do tohoto titulu, v rozlišení na hnízdní lokality

a)   chřástala polního,
b)   bahňáků.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu ptačí lokality na travních porostech musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu, v mapě půdních bloků v rozlišení podle odstavce 1.

(3) Zařadit do podopatření péče o krajinu titulu ptačí lokality na travních porostech lze pouze půdní blok, popřípadě jeho díl,

a)   jestliže na tomto bloku není toto podopatření uplatňováno,
b)   jestliže na tomto bloku není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo d) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 3 nebo 6, ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit; je-li na tomto bloku uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 4, nelze do požadovaného podopatření zahrnout jeho výměru,
c)   na kterém není uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD,16)
d)   který byl jako hnízdní lokalita chřástala polního, popřípadě bahňáků vymezen Ministerstvem zemědělství.

(4) Žadatel v průběhu celého příslušného pětiletého období ošetřuje travní porosty zařazené do tohoto titulu tak, aby

a)   nebyla aplikována žádná hnojiva,18) statková hnojiva17) ani upravené kaly,19)
b)   nebylo prováděno válení, popřípadě smykování v období od 15. března do 30. června kalendářního roku,
c)   jde-li o hnízdní lokalitu chřástala polního, seč travního porostu byla prováděna od středu půdního bloku, popřípadě jeho dílu ke kraji,
d)   posekaná travní hmota byla z pozemku odklizena a využita v rámci podniku žadatele, popřípadě poskytnuta jiné osobě nebo s ní bylo naloženo v souladu se zvláštním právním předpisem,21)
e)   seč porostu nebyla prováděna nasazením více než 2 žacích strojů najednou,
f)   seč porostu byla prováděna minimálně dvakrát ročně (v odůvodnitelných případech jedenkrát ročně); první seč nebo pastva porostu byla prováděna nejdříve 15. srpna kalendářního roku; bod 2 zásad se v tomto případě neuplatní,
g)   poslední seč porostu v případě hnízdních lokalit bahňáků byla provedena v termínu od 30. září do 15. listopadu kalendářního roku.

§ 13
Titul biopásy

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu titulu biopásy uvede

a)   seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou orná půda vedených v evidenci půdy,5) na nichž předpokládá založení biopásů v rámci tohoto titulu,
b)   délku, šířku a výměru biopásů, které požaduje zařadit do tohoto titulu.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu biopásy musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu, včetně zákresu navržených biopásů v mapě půdních bloků.

(3) Zařadit do podopatření péče o krajinu titulu biopásy lze půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém není,

a)   toto podopatření uplatňováno,
b)   uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 4 nebo 5, ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit,
c)   uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD,16) s výjimkou dohody Moravský kras č. 2, dohody Litovelské Pomoraví č. 7 a dohod Blaník č. 3 a č. 4.

(4) Biopásy o šíři 6 až 12 metrů lze umístit pouze při okrajích půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou orná půda5) nebo uvnitř půdních bloků ve směru orby.

(5) Žadatel každoročně v průběhu příslušného pětiletého období v rámci podopatření péče o krajinu titulu biopásy

a)   oseje příslušné biopásy podle odstavce 1 směsí osiva, které odpovídá požadavkům zvláštního právního předpisu,24) splňující podmínku podle odstavce 6 v dávce 60 až 70 kg na ha nejpozději do 31. května kalendářního roku,
b)   ponechá vytvořené biopásy podle písmene a) bez zásahu zemědělskou mechanizací a bez ošetření chemickými přípravky na ochranu rostlin do 31. března následujícího kalendářního roku a poté porost biopásů zapraví do půdy,
c)   v případě změny polohy biopásu na příslušném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, předloží Fondu společně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 30. dubna příslušného kalendářního roku, nový zákres biopásů pro příslušný kalendářní rok,
d)   zajistí, aby vytvořené biopásy nebyly využívány k přejezdům zemědělské techniky, ani jako souvratě.

(6) Směs osiv podle odstavce 5 určená pro výsev 1 ha biopásu se skládá z nejméně 24 kg pohanky, nejméně 6 kg prosa, nejméně 0,4 kg kapusty a nejméně 30 kg jiné plodiny, jako je například obilnina nebo lupina bílá.

§ 14
Podopatření osevní postup
v ochranných zónách jeskyní

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní uvede

a)   seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které požaduje zařadit do tohoto podopatření,
b)   strukturu plodin na těchto blocích v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní musí být zákres struktury plodin na jednotlivých půdních blocích, popřípadě jejich dílech, které požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu, v mapě půdních bloků.

(3) Zařadit do podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní lze pouze půdní blok, popřípadě jeho díl, s evidovanou kulturou orná půda,5)

a)   který se alespoň z 10 % celkové výměry nachází na území chráněné krajinné oblasti Moravský kras a Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras schválila písemně jeho zařazení do tohoto titulu,
b)   jestliže na tomto bloku není toto podopatření uplatňováno,
c)   jestliže na tomto bloku není uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 4 nebo 5, ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit,
d)   jestliže na tomto bloku není uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD,16) s výjimkou dohody Moravský kras č. 3.

(4) Žadatel v průběhu celého příslušného pětiletého období ošetřuje půdní bloky, popřípadě jejich díly zařazené do tohoto titulu tak, aby

a)   na těchto blocích, popřípadě jejich dílech nebyla pěstována kukuřice,
b)   obiloviny byly pěstovány na nejvýše 50 % celkové plochy těchto půdních bloků, popřípadě jejich dílů.

(5) Žadatel v průběhu celého příslušného pětiletého období každoročně současně se žádostí o poskytnutí dotace předloží Fondu strukturu plodin na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do tohoto podopatření, včetně zákresu v mapě půdních bloků podle odstavce 2. Žadatel nemusí v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období předkládat strukturu plodin a zákres v mapě půdních bloků, jestliže se tyto shodují s navrženou strukturou plodin a navrženým zákresem v mapě půdních bloků obsažených v žádosti o zařazení do tohoto podopatření.

§ 15
Sazby dotace
v rámci agroenvironmentálního opatření

(1) Sazba dotace v rámci podopatření ekologické zemědělství činí

a)   3 520 Kč/ha, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství7) na orné půdě, s výjimkou pěstování zeleniny nebo speciálních bylin,
b)   1 100 Kč/ha, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství7) na travních porostech,
c)   12 235 Kč/ha, jde-li o pěstování vinic, ovocných sadů nebo chmelnic v systému ekologického zemědělství,7)
d)   11 050 Kč/ha, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin na orné půdě v systému ekologického zemědělství.7)

(2) Dotace v rámci podopatření ekologické zemědělství se neposkytne na plochy orné půdy, na kterých má být v příslušném kalendářním roce poskytnuta dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu biopásy.

(3) Sazba dotace v rámci podopatření ošetřování travních porostů činí

a)   1 920 Kč/ha travního porostu označeného v žádosti o zařazení jako louka, na kterém bude žadatel plnit podmínky uvedené v § 7 odst. 6,
b)   2 800 Kč/ha travního porostu označeného v žádosti o zařazení jako louka, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 7 odst. 8 písm. a),
c)   5 130 Kč/ha travního porostu označeného v žádosti o zařazení jako louka, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 7 odst. 8 písm. b) bodu 1,
d)   3 130 Kč/ha travního porostu označeného v žádosti o zařazení jako louka, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 7 odst. 8 písm. b) bodu 2,
e)   2 890 Kč/ha travního porostu označeného v žádosti o zařazení jako pastvina, na kterém bude žadatel plnit podmínky uvedené v § 7 odst. 7,
f)   4 330 Kč/ha travního porostu označeného v žádosti o zařazení jako pastvina, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 7 odst. 8 písm. c).

(4) Sazba dotace podle odstavce 3 písm. c), d) nebo f) se sníží o 2 800 Kč/ha, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území;6) v případě odstavce 3 písm. b) se dotace v rámci podopatření ošetřování travních porostů na půdní blok, popřípadě jeho díl nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území6) neposkytne; nachází-li se půdní blok, popřípadě jeho díl na území 1. zóny zvláště chráněného území6) jen zčásti, dotace se sníží nebo neposkytne jen na tuto část půdního bloku, popřípadě jeho dílu.

(5) Sazba dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy činí

a)   9 210 Kč/ha travního porostu založeného v souladu s podmínkami uvedenými v § 8 odst. 4 písm. a) bodu 1,
b)   7 265 Kč/ha travního porostu založeného v souladu s podmínkami uvedenými v § 8 odst. 4 písm. a) bodu 2.

(6) Sazba dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu tvorba travnatých pásů na svažitých půdách činí 9 440 Kč/ha travnatého pásu vytvořeného v souladu s podmínkami uvedenými v § 9.

(7) Sazba dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin činí 4 580 Kč/ha orné půdy oseté meziplodinou v souladu s podmínkami uvedenými v § 10.

(8) Dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin se neposkytne na plochy orné půdy, na kterých má být v příslušném kalendářním roce poskytnuta dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu biopásy.

(9) Sazba dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu trvale podmáčené louky a rašelinné louky činí 12 100 Kč/ha travního porostu ošetřovaného v souladu s podmínkami uvedenými v § 11.

(10) Sazba dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu ptačí lokality na travních porostech činí

a)   5 180 Kč/ha travního porostu vymezeného jako hnízdní lokalita chřástala polního podle § 12 odst. 1 písm. a) a ošetřovaného v souladu s podmínkami uvedenými v § 12,
b)   5 550 Kč/ha travního porostu vymezeného jako hnízdní lokalita bahňáků podle § 12 odst. 1 písm. b) a ošetřovaného v souladu s podmínkami uvedenými v § 12.

(11) Sazba dotace podle odstavců 5 a 10 se sníží o 2 800 Kč/ha, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území;6) nachází-li se půdní blok, popřípadě jeho díl na území 1. zóny zvláště chráněného území6) jen zčásti, dotace se sníží jen na tuto část půdního bloku, popřípadě jeho dílu.

(12) Sazba dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu biopásy činí 10 630 Kč/ha biopásu založeného a ošetřovaného podle podmínek § 13.

(13) Sazba dotace v rámci podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní činí 540 Kč/ha orné půdy zařazené do tohoto titulu podle § 14.

(14) Dotace v rámci podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní se neposkytne na plochy orné půdy, na kterých má být v příslušném kalendářním roce poskytnuta dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu biopásy.

(15) Výši dotace při uplatňování jednotlivých agroenvironmentálních opatření Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, a sazby stanovené podle odstavců 1 až 14 pro příslušné agroenvironmentální opatření.

(16) Jestliže žadateli má být v příslušném kalendářním roce poskytnuta dotace na jednotlivý půdní blok, popřípadě jeho díl nebo jeho vymezenou část v rámci agroenvironmentálních opatření podle

a)   § 2 odst. 1 písm. a), jde-li o ornou půdu, podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 3 nebo 6 nebo podle § 2 odst. 1 písm. d) v přepočtu na 1 ha vyšší než 600 EUR,
b)   § 2 odst. 1 písm. a), jde-li o travní porosty, podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 4 nebo 5 v přepočtu na 1 ha vyšší než 450 EUR, nebo
c)   § 2 odst. 1 písm. a), jde-li o vinice, ovocné sady nebo chmelnice v přepočtu na 1 ha vyšší než 900 EUR,

Fond dotaci poskytnutou na tento blok, popřípadě jeho díl nebo jeho vymezenou část poměrně sníží u všech agroenvironmentálních opatření, v jejichž rámci má být žadateli na tento blok, popřípadě jeho díl nebo jeho vymezenou část dotace poskytnuta; výše dotace poskytnutá podle tohoto nařízení za účelem zajištění nepřekročení její maximální výše podle tohoto odstavce se přepočte podle platného kursu Evropské centrální banky ke dni poskytnutí dotace.

§ 16
Porušení podmínek agroenvironmentálního opatření vedoucích ke snížení dotace

(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, vypočtená podle § 15, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a)   podopatření ekologické zemědělství v příslušném kalendářním roce porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zvláštním právním předpisem,7) které mělo za následek pravomocné uložení sankce podle tohoto právního předpisu, nejde-li o porušení některé z podmínek uvedených v § 17 odst. 1 písm. a),
b)   podopatření ošetřování travních porostů
1.  porušení některé z podmínek uvedených v § 7 odst. 5 písm. a) nebo b) nebo v § 7 odst. 7 písm. b), c), d) nebo e), nebo
2.  v průběhu příslušného pětiletého období opakované porušení některé z podmínek uvedených v § 7 odst. 6 písm. a) nebo e),
c)   podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy porušení některé z podmínek uvedených v § 8 odst. 4 písm. b) nebo v § 8 odst. 5 písm. a), v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období, nebo uvedených v § 8 odst. 5 písm. b),
d)   podopatření péče o krajinu titulu tvorba travnatých pásů na svažitých půdách porušení některé z podmínek uvedených v § 9 odst. 4, § 9 odst. 5 písm. b) nebo v § 9 odst. 6 písm. b),
e)   podopatření péče o krajinu titulu trvale podmáčené louky a rašelinné louky
1.  porušení některé z podmínek uvedených v § 11 odst. 4 písm. b) nebo d), nebo
2.  v průběhu příslušného pětiletého období opakované porušení podmínky uvedené v § 11 odst. 4 písm. f),
f)   podopatření péče o krajinu titulu ptačí lokality na travních porostech porušení některé z podmínek uvedených v § 12 odst. 4 písm. c), d) nebo e),
g)   podopatření péče o krajinu titulu biopásy porušení některé z podmínek uvedených v § 13 odst. 4 nebo 6 nebo v § 13 odst. 5 písm. d).

(2) Dotace snížená o 25 % v rámci všech agroenvironmentálních opatření, ve kterých je žadatel zařazen, se poskytne, zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce u žadatele

a)   porušení některé z podmínek uvedených v bodě 1, 3, 6 nebo 7 zásad,
b)   opakované nebo další (§ 22 odst. 3 a 4) porušení podmínky uvedené v bodě 4 zásad v průběhu příslušného pětiletého období,
c)   porušení některé z podmínek uvedených v bodě 2 zásad v rozsahu 3 až 20 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy,5) nebo
d)   opakované nebo další porušení některé z podmínek uvedených v bodě 2 zásad v rozsahu méně než 3 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy5) v průběhu příslušného pětiletého období.

(3) Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce porušení více podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření, snížení podle odstavce 1 se provede samostatně za porušení každé jednotlivé podmínky tohoto agroenvironmentálního opatření. Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce porušení podmínek uvedených ve více bodech zásad, snížení podle odstavce 2 se provede samostatně za porušení každého jednotlivého bodu zásad.

(4) Opakované a další porušení jednotlivé podmínky zásad Fond posuzuje u žadatele samostatně pro každé pětileté období příslušného agroenvironmentálního opatření, do kterého je žadatel zařazen; ustanovení tohoto odstavce se vztahuje obdobně i na porušení jednotlivých podmínek zásad uvedených v § 18 nebo 20.

§ 17
Porušení podmínek agroenvironmentálního opatření vedoucích k neposkytnutí dotace
v příslušném kalendářním roce
v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření

(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření se neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a)   podopatření ekologické zemědělství v příslušném kalendářním roce porušení některé z podmínek uvedených
1.  v zákoně o ekologickém zemědělství7) v § 10 odst. 2, § 10 odst. 3 písm. a) nebo b), § 11 odst. 1 písm. c) nebo e), § 12 odst. 1 nebo 2, § 14 odst. 1 písm. b) nebo e), § 14 odst. 2 písm. a), f), i), j), k) nebo l), § 21 odst. 1 nebo v § 21 odst. 2 písm. b), které mělo za následek pravomocné uložení sankce, nebo
2.  v § 6 odst. 5 nebo 6,
b)   podopatření ošetřování travních porostů porušení některé z podmínek uvedených v § 7 odst. 6 písm. b) nebo c), § 7 odst. 7 písm. a), f), g) nebo h), § 7 odst. 8 písm. a) nebo c), § 7 odst. 8 písm. b) bodu 1 nebo 2 nebo v § 7 odst. 9 nebo 10,
c)   podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy porušení některé z podmínek uvedených v § 8 odst. 5 písm. c),
d)   podopatření péče o krajinu titulu tvorba travnatých pásů na svažitých půdách porušení některé z podmínek uvedených v § 9 odst. 6 písm. a) nebo c) nebo v § 9 odst. 7,
e)   podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin porušení některé z podmínek uvedených v § 10 odst. 5,
f)   podopatření péče o krajinu titulu trvale podmáčené louky a rašelinné louky porušení některé z podmínek uvedených v § 11 odst. 4 písm. a) nebo c),
g)   podopatření péče o krajinu titulu ptačí lokality na travních porostech porušení některé z podmínek uvedených v § 12 odst. 4 písm. a), b) nebo g),
h)   podopatření péče o krajinu titulu biopásy porušení některé z podmínek uvedených v § 13 odst. 5 písm. a), b) nebo c),
i)   podopatření titulu osevní postup v ochranných zónách jeskyní porušení některé z podmínek uvedených v § 14 odst. 4 nebo 5.

(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření se neposkytne, zjistí-li Fond v příslušném pětiletém období u žadatele opakované nebo další (§ 22 odst. 3 a 4) porušení některé z podmínek, která vedla v příslušném pětiletém období ke snížení dotace podle § 16 odst. 1 písm. a), § 16 odst. 1 písm. b) bodu 1, § 16 odst. 1 písm. c), d), f) nebo g) nebo podle § 16 odst. 1 písm. e) bodu 1, anebo další porušení některé z podmínek, které vedlo v příslušném pětiletém období ke snížení dotace podle § 16 odst. 1 písm. b) bodu 2 nebo § 16 odst. 1 písm. e) bodu 2.

§ 18
Porušení zásad vedoucích k neposkytnutí dotace
v příslušném kalendářním roce
v rámci všech agroenvironmentálních opatření,
do kterých je žadatel
v příslušném kalendářním roce zařazen

Dotace v příslušném kalendářním roce se neposkytne v rámci všech agroenvironmentálních opatření, do kterých je žadatel v příslušném kalendářním roce zařazen, zjistí-li Fond u žadatele

a)   porušení některé z podmínek uvedených v bodě 5 nebo 8 zásad,
b)   porušení podmínky uvedené v bodě 2 zásad v rozsahu větším než 20 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy,5)
c)   opakované nebo další (§ 22 odst. 3 a 4) porušení některé z podmínek uvedených v bodě 1, 3, 6 nebo 7 zásad,
d)   opakované nebo další porušení podmínky uvedené v bodě 2 zásad v rozsahu od 3 do 20 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy.5)

§ 19
Porušení podmínek agroenvironmentálního opatření vedoucích k vyřazení
z příslušného agroenvironmentálního opatření
a vrácení dotace

(1) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a)   podopatření ekologické zemědělství, že byl v průběhu příslušného pětiletého období vyřazen ze seznamu ekologických podnikatelů a žadatelů hospodařících v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství,15)
b)   podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. a),
c)   podopatření péče o krajinu titulu tvorba travnatých pásů na svažitých půdách porušení podmínek uvedených v § 9 odst. 5 písm. a),
d)   podopatření péče o krajinu titulu trvale podmáčené louky a rašelinné louky porušení podmínek uvedených v § 11 odst. 4 písm. e),
e)   podopatření péče o krajinu titulu ptačí lokality na travních porostech porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. f),

dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření se neposkytne a Fond současně rozhodne o jeho vyřazení z příslušného agroenvironmentálního opatření pro příslušné pětileté období a vrácení25) dotace pro příslušné agroenvironmentální opatření od počátku tohoto pětiletého období.

(2) Dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření se neposkytne a současně Fond rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného agroenvironmentálního opatření pro příslušné pětileté období a vrácení dotace pro příslušné agroenvironmentální opatření od počátku tohoto pětiletého období též v případě, zjistí-li v příslušném pětiletém období u žadatele opakované porušení podmínky, které vedlo v příslušném pětiletém období k neposkytnutí dotace podle § 17 odst. 1.

§ 20
Porušení zásad vedoucích k vyřazení
ze všech agroenvironmentálních opatření,
do kterých je žadatel v příslušném kalendářním roce zařazen, a vrácení dotace

Dotace v rámci všech agroenvironmentálních opatření, ve kterých je žadatel v příslušném kalendářním roce zařazen, se neposkytne a Fond současně rozhodne o jeho vyřazení z těchto agroenvironmentálních opatření pro příslušné pětileté období a vrácení dotace pro příslušné agroenvironmentální opatření od počátku tohoto pětiletého období, zjistí-li u žadatele opakované porušení některé z podmínek uvedených

a)   v bodě 5 nebo 8 zásad, nebo
b)   v bodě 2 zásad v rozsahu větším než 20 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy.5)

ČÁST TŘETĺ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

§ 21
Přechodná ustanovení

(1) Žádost o zařazení do agroenvironmentálních opatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo d) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 4 nebo 5 pro období 2004 až 2008 a žádost o zařazení do agroenvironmentálních opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3 nebo 6 pro období 2004 až 2009 se podává současně se žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2004, a to nejpozději do 31. května 2004.

(2) V kalendářním roce 2004 se stanoví intenzita chovu hospodářských zvířat žadatele podle § 6 odst. 5 a 6, § 7 odst. 5 písm. a) a podle § 7 odst. 10 za období od 1. dubna do 31. srpna kalendářního roku.

(3) V kalendářním roce 2004 doručí žadatel čestné prohlášení podle § 6 odst. 6 nebo § 7 odst. 10 s požadovanými údaji pouze za období od 1. dubna do 31. srpna.

§ 22
Zvláštní ustanovení

(1) Obsahem formulářů, vydaných Fondem, mohou být pouze nezbytné údaje, potřebné k posouzení, zda jsou splněny podmínky k provedení příslušného agroenvironmentálního opatření podle zákona a podle tohoto nařízení.

(2) Průměrnou intenzitu chovu hospodářských zvířat žadatele podle § 6 odst. 5 a 6, § 7 odst. 5 písm. a) a podle § 7 odst. 10 Fond stanoví jako aritmetický průměr jednotlivých intenzit chovu hospodářských zvířat zjištěných za příslušné kalendářní měsíce daného období. Intenzitu chovu hospodářských zvířat v příslušném kalendářním měsíci Fond vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných velkých dobytčích jednotek zvířat k dvacátému dni tohoto měsíce zjištěný na základě údajů informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat,26) a to včetně počtu velkých dobytčích jednotek zvířat zjištěných podle § 6 odst. 6 nebo podle § 7 odst. 10, a výměry dotčených travních porostů užívané tímto žadatelem k dvacátému dni tohoto měsíce zjištěné na základě údajů evidence půdy.5)

(3) Pro účely tohoto nařízení se opakovaným porušením podle § 16 až 20 rozumí porušení uvedené podmínky dvakrát.

(4) Pro účely tohoto nařízení se dalším porušením podle § 16 až 20 rozumí porušení uvedené podmínky třikrát a vícekrát.

§ 23
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   § 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č.  307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.
2)   Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení.
Nařízení Komise (ES) č. 445/2002 ze dne 26. února 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF).
Nařízení Komise (ES) č. 2419/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor Společenství zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3508/1992.
3)   § 3a zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
4)   Výnos Ministerstva kultury č. 14200/88 - SÚOP o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná, ve znění vyhlášky č. 17/1997 Sb., vyhlášky č. 85/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2000 Sb. a nařízení vlády č. 508/2002  Sb.
5)   § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
6)   § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
7)   Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č.  368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.
8)   § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 85/2004 Sb.
9)   Čl. 33 nařízení Komise (ES) č. 445/2002.
10)   Čl. 31, 32 a 33 nařízení Komise (ES) č. 2419/2001.
Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 445/2002.
11)   Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.  166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 29/1996 Sb., zákona č.  30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 253/2003 Sb.
12)   Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.  309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.
13)   § 68 obchodního zákoníku.
14)   § 476 až 488a obchodního zákoníku.
15)   § 7 odst. 7 zákona č. 242/2000 Sb.
16)   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb. m. s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.
17)   § 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).
18)   § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb.
19)   § 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
20)   § 75 až 92 zákona č. 114/1992 Sb.
21)   Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb.
22)   Výnos Ministerstva kultury ČSR č.j. 17664/1980 o zřízení chráněné krajinné oblasti "Bílé Karpaty".
23)   Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními.
24)   Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
25)   § 11a zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č.  85/2004 Sb.
26)   Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb.

E-shop

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, komentář

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, komentář

Alexander J. Bělohlávek - C. H. Beck

- Komentář reaguje na nejrozsáhlejší novelu zákona o rozhodčím řízení účinnou od 1. dubna 2012. - Přehledná tabulka uvádí rozdíly mezi původním a novelizovaným zněním zákona. - Titul zpracovává rostoucí ...

Cena: 2 010 KčKOUPIT

Insolvenční správce

Insolvenční správce

Mgr. Zuzana Šnoblová, Mgr. Bc. Vítězslav Němčák - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace nabízí praktickou pomůcku pro přípravu ke zkouškám a zvláštním zkouškám insolvenčního správce. Popisuje organizační průběh těchto zkoušek – včetně upozornění na všechny úkony, které jsou uchazeči o tuto zkoušku povinni vykonat, zmiňuje také materiály sloužící k přípravě a ...

Cena: 536 KčKOUPIT

Náklady řízení

Náklady řízení

Svoboda, Hromada, Levý, Vláčil, Tlášková, Pirk - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při řešení praktických problémů v této oblasti. Kromě vymezení obecných pojmů čtenář v publikaci najde pasáže věnované rozvržení ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.