Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 239/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 79, ze dne 30. 4. 2004
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

239

VYHLÁŠKA

ze dne 21. dubna 2004,

kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 110 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen "zákon") k provedení § 50 odst. 4 zákona:

§ 1
Obsah zadávací dokumentace stavby

(1) Zadávací dokumentací stavby se rozumí soubor dokumentů, údajů a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

(2) Zadávací dokumentace stavby obsahuje

a)   požadavky a podmínky pro zpracování nabídky,
b)   obchodní podmínky,
c)   projektovou dokumentaci stavby,
d)   technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby,
e)   výkaz výměr.

§ 2
Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

(1) Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky musí obsahovat

a)   požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny,
b)   podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu, pokud zadavatel tuto možnost připustí,
c)   minimální požadavky, které musí splňovat varianty nabídek, pokud je zadavatel předem nevyloučil.

(2) Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky mohou dále obsahovat

a)   požadavky zadavatele k obsahovému členění a formě zpracování nabídky a jejího předložení,
b)   podrobný výčet součástí zadávací dokumentace stavby,
c)   požadavek zadavatele, aby uchazeč ve své nabídce uvedl, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám,
d)   uvedení správního orgánu, u kterého mohou uchazeči získat informace podle § 48 odst. 5 zákona,
e)   další požadavky podle charakteru stavby v souvislosti s její realizací, užíváním a provozem.

§ 3
Obchodní podmínky

Zadavatel je povinen uvést v zadávací dokumentaci stavby obchodní podmínky, které se mají stát obsahem smluvního ujednání s uchazečem, včetně platebních podmínek. Při stanovení obchodních podmínek může zadavatel odkázat na všeobecné obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi nebo na jiné obchodní podmínky, které jsou uchazečům známy nebo které jsou přiložené k zadávací dokumentaci stavby.1)

§ 4
Projektová dokumentace stavby

Projektovou dokumentací stavby se pro účely této vyhlášky rozumí dokumentace, která určuje stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, a umožňuje vyhotovit výkaz výměr.

§ 5
Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby

(1) Technickými specifikacemi se pro účely této vyhlášky rozumí souhrny technických charakteristik obsažených v zadávací dokumentaci stavby včetně technických a uživatelských standardů stavby. Zadavatel v rámci technických specifikací stanoví jednoznačně a přesně dokumenty podle § 49 odst. 3 zákona, podle nichž se bude postupovat při realizaci veřejné zakázky.

(2) Součástí technických specifikací je podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů.

(3) Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů. Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky uživatele na konečnou podobu stavby.

(4) V rámci pozemních staveb jsou specifikovány technické a uživatelské standardy jednotlivých prací a částí stavby (například zemních prací, vodorovných a svislých nosných konstrukcí, schodišť, střešních konstrukcí, fasádních plášťů včetně výplní otvorů, střešních plášťů, klempířských konstrukcí, dělících konstrukcí, podhledových konstrukcí, obkladů, skladeb podlah, izolací, zámečnických a truhlářských konstrukcí, konstrukcí technického zařízení budov - vodovodu, kanalizace, plynovodu, zásobování teplem, vzduchotechniky a klimatizace, zásobování chladem, silnoproudých a slaboproudých rozvodů, měření a regulace, hromosvodu, konstrukcí vnitřního a vnějšího vybavení budov).

(5) V rámci inženýrských staveb jsou specifikovány technické a uživatelské standardy pro jednotlivé druhy inženýrských staveb, jejich objektů nebo částí (například příprava území, pozemní komunikace, dráhy, mosty, doprava v klidu, povrchové terénní úpravy, odvodnění území, zásobování vodou, kanalizace, zásobování energiemi, sdružené trasy inženýrských sítí, telekomunikace a ostatní sdělovací zařízení).

(6) V rámci technologických provozních souborů jsou specifikovány technické a uživatelské standardy speciálně pro danou technologii a její součásti (například technologická zařízení pro výrobní a nevýrobní procesy, systémy řešení technologických procesů, napájení a provozní rozvod silnoproudu, provozní potrubí, provozní vzduchotechnika, zařízení pro údržbu a aktivní ochrana proti korozi).

(7) Technické a uživatelské standardy mohou mít formu technických kvalitativních podmínek, které se člení na

a)   všeobecné technické kvalitativní podmínky, obecně platné pro jednotlivé druhy stavebních prací, kterými mohou být zejména rezortní, oborové nebo jiné technické kvalitativní podmínky vydané pro příslušný druh stavebních prací, a
b)   zvláštní technické kvalitativní podmínky, vypracované v případě, že vzhledem ke specifickým vlastnostem příslušné veřejné zakázky je nutné požadavky podle všeobecných technických kvalitativních podmínek upřesnit, pokud to všeobecné technické kvalitativní podmínky nevylučují.

Ustanovení zvláštních technických kvalitativních podmínek mají přednost před ustanoveními všeobecných technických kvalitativních podmínek.

§ 6
Výkaz výměr

(1) Výkaz výměr vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby a je podkladem pro zpracování nabídkové ceny.

(2) Závazným podkladem pro vypracování výkazu výměr jsou

a)   projektová dokumentace stavby,
b)   technické specifikace včetně technických a uživatelských standardů stavby.

(3) Výkaz výměr obsahuje položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci stavby. Položka podrobné části výkazu výměr musí obsahovat

a)   pořadové číslo položky,
b)   číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit,
c)   popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací,
d)   měrnou jednotku,
e)   počet měrných jednotek.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2004.

Ministr:
JUDr. Němec v. r.


E-shop

Sporné otázky daňového řízení

Sporné otázky daňového řízení

Ondřej Lichnovský - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace „Sporné otázky daňového řízení“ je věnována dosud neustáleným a co do výkladu stále se měnícím ustanovením zákona o správě daní a poplatků. Nejedná se tak o klasický komentář zákona, když o mnohých bezproblémových ustanoveních zákona není pojednáno vůbec. Předmětem zájmu ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Účetnictví komerčních pojišťoven - specifika v ČR

Účetnictví komerčních pojišťoven - specifika v ČR

Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním záměrem publikace je charakterizovat činnost pojišťovnictví z hlediska jeho specifik, organizace a účetnictví, vysvětlit základní prvky rozvahy komerčních pojišťoven, poukázat na vykazování základních kategorií zobrazovaných v jejich účetnictví včetně ekonomických důsledků, ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Tématem tohoto svazku je vznik závazků a jejich obsah. Jsou v něm shrnuta rozhodnutí, která lze využít při interpretaci pravidel týkajících se vzniku závazků, smlouvy (včetně kontraktačního procesu, obsahu, formy a účinků smlouvy), obsahu závazků, a konečně též závazků společných. ...

Cena: 670 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.