Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


205

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. dubna 2004,

kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky upravuje bližší podmínky poskytování

a)   dotace z finančních zdrojů Evropských společenství (dále jen "podpora") na spotřebu mléka a mléčných výrobků (§ 2 odst. 1) žáky, kteří plní povinnou školní docházku1) (dále jen "žák") ve školách nacházejících se na území České republiky a zařazených do sítě škol2) (dále jen "škola"),
b)   dotace z finančních zdrojů České republiky (dále jen "národní podpora") k částečné úhradě nákladů spojených s výrobou a distribucí mléka a mléčných výrobků (§ 2 odst. 1), jejichž spotřeba žáky ve školách je podle tohoto nařízení podporována,

jejichž úpravu bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství3) (dále jen "předpis Evropských společenství") členským státům Evropské unie přikazují nebo jim umožňují provést samostatnou právní úpravu podle jejich uvážení.

§ 2
Předmět podpory a národní podpory

(1) Podpora se poskytne na zpracovatelsky upravené mléko a mléčný výrobek uvedený v předpisu Evropských společenství4) přepočtený na ekvivalentní objem mléka5) (dále jen "mléčný výrobek"), nejvýše však na množství stanovené v předpisu Evropských společenství.6)

(2) Národní podpora se poskytne na mléčný výrobek, přičemž na mléčný výrobek uvedený v

a)   bodech 1 až 6 přílohy k tomuto nařízení lze národní podporu poskytnout jednomu žákovi nejvýše čtyřikrát týdně,
b)   bodech 7 až 12 přílohy k tomuto nařízení lze národní podporu poskytnout jednomu žákovi nejvýše třikrát týdně,

nejvýše však na množství stanovené v předpisu Evropských společenství.6)

(3) Mléčný výrobek, na který se poskytuje podpora, musí být

a)   prodán žákům škol v souladu s cenovou regulací uplatněnou podle zvláštního právního předpisu,7)
b)   jednotlivě balen v obalu označeném nápisem "školní program",
c)   balen tak, aby jednotlivé balení mléčného výrobku nepřesáhlo tyto objemové nebo hmotnostní limity:
1.  zpracovatelsky upravené mléko nebo jogurtové mléko 250 ml,
2.  jogurt 150 g,
3.  čerstvé sýry 80 g,
4.  sýry s obsahem tuku v sušině nejméně 45 % 30 g.

(4) Mléčný výrobek, na který se poskytuje národní podpora, musí

a)   splňovat podmínky uvedené v odstavci 3 písm. a) a b),
b)   být balen tak, aby jednotlivé balení mléčného výrobku nepřesáhlo tyto objemové nebo hmotnostní limity:
1.  zpracovatelsky upravené mléko nebo jogurtové mléko 250 ml,
2.  jogurt 150 g,
3.  smetanový krém 80 g.

§ 3
Žádost o schválení
pro dodávání podporovaných mléčných výrobků

(1) Žádost o schválení pro dodávání podporovaných mléčných výrobků žákům škol (dále jen "žádost o schválení"), se podává Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") na jím vydaném formuláři.

(2) Žádost o schválení může kromě subjektů stanovených předpisem Evropských společenství8) podat také

a)   dodavatel, který dodává podporované mléčné výrobky do školy, případně do školní jídelny,9) zajišťující stravování žáků škol,
b)   subjekt, který jménem jedné nebo více škol nebo jejich zřizovatelů dodává podporované mléčné výrobky.

(3) Součástí žádosti o schválení musí být

a)   prohlášení podle předpisu Evropských společenství,10)
b)   jmenný seznam dodávaných podporovaných mléčných výrobků, obsahující u každého dodávaného podporovaného mléčného výrobku jeho název, název výrobce, charakteristiku dodávaného podporovaného mléčného výrobku zahrnující zejména základní použitou surovinu, základní pomocné přísady a pomocné látky, základní znaky technologického postupu, senzorické vlastnosti, fyzikální a chemické vlastnosti, balení dodávaného podporovaného mléčného výrobku včetně charakteristiky použitého obalu, způsob distribuce dodávaného podporovaného mléčného výrobku včetně podmínek skladování; parametry uvedené v technické dokumentaci žadatel o schválení doloží protokolem vydaným schválenou laboratoří.11)

(4) Součástí žádosti o schválení musí být dále,

a)   jde-li o školu, úředně ověřená kopie zřizovací listiny,12)
b)   jde-li o zřizovatele školy, jmenný seznam škol, které spadají do jeho působnosti a pro které bude dodávat podporované mléčné výrobky,
c)   jde-li o dodavatele podle odstavce 2 písm. a),
1.  doklad, že je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu,13)
2.  platná písemná smlouva o dodávání podporovaných mléčných výrobků,
3.  prohlášení podle předpisu Evropských společenství,14)
d)   jde-li o subjekt podle odstavce 2 písm. b),
1.  platná písemná smlouva, která ho opravňuje jménem jedné nebo více škol nebo jejich zřizovatelů dodávat podporované mléčné výrobky,
2.  prohlášení podle předpisu Evropských společenství.15)

(5) Jestliže subjekt, jehož žádosti o schválení bylo vyhověno, hodlá rozšířit sortiment dodávaných podporovaných mléčných výrobků, podá Fondu nejpozději do 30. dubna kalendářního roku žádost o rozšíření sortimentu podporovaných mléčných výrobků, v níž uvede údaje týkající se nového podporovaného mléčného výrobku podle odstavce 3 písm. b).

§ 4
Žádost o poskytnutí podpory
a národní podpory a jejich platba

(1) Žádost o poskytnutí podpory, případně národní podpory lze podat za období

a)   od 1. ledna do 31. března kalendářního roku,
b)   od 1. dubna do 30. června kalendářního roku,
c)   od 1. září do 31. prosince kalendářního roku.

(2) Žádost o poskytnutí podpory, případně národní podpory podává subjekt, jehož žádosti o schválení podle § 3 bylo vyhověno, Fondu na jím vydaném formuláři po skončení období uvedeného v odstavci 1 (dále jen "příslušné období"), a to ve lhůtě stanovené předpisem Evropských společenství.16)

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory, případně národní podpory musí být

a)   celkový soupis jednotlivých druhů dodaných podporovaných mléčných výrobků za příslušné období a jejich množství, včetně ceny každého dodaného podporovaného mléčného výrobku, adres jednotlivých škol, případně školních jídelen a počtu jejich žáků, pro které je žádáno o poskytnutí podpory, případně národní podpory v příslušném období,
b)   prohlášení podle předpisu Evropských společenství.17)

(4) Platba podpory, případně národní podpory se poskytne na základě splnění podmínek stanovených předpisem Evropských společenství a tímto nařízením rozhodnutím podle zvláštních právních předpisů.18)

§ 5
Přechodná ustanovení

(1) V kalendářním roce 2004 jsou obdobími, na které lze žádat o poskytnutí podpory, případně národní podpory, tato:

a)   od 1. května do 30. června 2004,
b)   od 1. září do 31. prosince 2004.

(2) Sazby národní podpory pro období od 1. května 2004 do 30. června 2005 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

(3) Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a práva a povinnosti z nich vyplývající se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

§ 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení vlády č. 91/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování podpory programu zvýšení spotřeby zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku, (o podpoře zvýšení spotřeby vybraných mléčných výrobků žáky).

§ 7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou ustanovení § 3, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení, a ustanovení § 2 odst. 3 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1. září 2004.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.


1)   Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), vě znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č.  171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993  Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 49/1994  Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 306/1999 Sb., zákona č. 19/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 284/2002 Sb., zákona č. 182/2003  Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb.
2)   Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 139/1995 Sb., zákona č.  132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 284/2002 Sb., zákona č. 181/2003 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb.
3)   Čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení Rady (ES) č.  1787/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 2707/2000 ze dne 11. prosince 2000 o stanovení prováděcích pravidel k nařízení Rady (ES) č. 1255/ /1999, pokud jde o podporu ze Společenství na dodávky mléka a některých mléčných výrobků žákům vzdělávacích institucí.
4)   Čl. 3 a příloha k nařízení Komise (ES) č. 2707/2000.
5)   Čl. 5 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2707/2000.
6)   Čl. 14 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999.
Čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2707/2000.
7)   § 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
8)   Čl. 6 odst. 2 písm. a) a b) nařízení Komise (ES) č. 2707/2000.
9)   § 39 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č.  390/1991 Sb.
10)   Čl. 2 a 8 nařízení Komise (ES) č. 2707/2000.
11)   § 51a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
Vyhláška č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích.
12)   Například vyhláška č. 112/2003 Sb., o náležitostech zřizovací listiny a podmínkách pro rozhodování o zřízení, změnách a zrušení škol a školských zařízení jako státních příspěvkových organizací, § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
13)   § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
14)   Čl. 9 bod 1 písm. a) a b) nařízení Komise (ES) č. 2707/2000.
15)   Čl. 9 bod 2 písm. a) a b) nařízení Komise (ES) č. 2707/2000.
16)   Čl. 11 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 2707/2000.
17)   Čl. 2 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 2707/2000.
18)   Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.

E-shop

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Prof. JUDr. Jan Dědič, Doc. JUDr. Ivana Štenglová, JUDr. Radim Kříž, JUDr. Petr Čech, LL.M. - C. H. Beck

Od šestého vydání publikace Akciové společnosti byl obchodní zákoník významně novelizován. Sedmé vydání této úspěšné publikace reaguje na změny právní úpravy, k nimž v mezidobí došlo. Značně byly upraveny zejména pasáže týkající se oceňování nepeněžitých vkladů, finanční asistence, ...

Cena: 1 310 KčKOUPIT

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Jiří Kindl, Tomáš Pavelka, Pavlína Hubková - C. H. Beck

První vydání komentáře k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže přináší ucelený výklad k tomuto předpisu, který do českého právního prostředí od 1. 9. 2017 implementuje směrnici 2014/104. Publikace se nemůže obejít bez výkladu souvisejících unijních norem, jakož i bez ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo

Stavební smluvní právo

JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA - Wolters Kluwer, a. s.

Rozsáhlá monografie Stavební smluvní právo dává čtenáři možnost seznámit se se všemi rozličnými aspekty této disciplíny. V 18 kapitolách autor vysvětluje specifika výstavbových projektů, vliv rozhodného práva v různých zemích, vliv práva veřejných zakázek, věnuje se obvyklým ...

Cena: 920 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.