Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


175

VYHLÁŠKA

ze dne 8. dubna 2004,

kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 3, 7 až 10, § 4 odst. 7 písm. a), § 5 odst. 1 písm. g) a i), § 6 odst. 9, § 7 odst. 6, § 8 odst. 3, § 9 odst. 1 a odst. 4 písm. b) bodu 2, § 10 odst. 2, 5, 6 a 10, § 11 odst. 3, § 12 odst. 4, § 14 odst. 5, § 15 odst. 4, § 16 odst. 1 písm. a), odst. 4 a 8, § 17 odst. 7, § 18 odst. 10 a § 19 odst. 7 písm. i), odst. 9 a 13 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), (dále jen "zákon") a v souladu s právem Evropských společenství:1)

§ 1
Uvádění rozmnožovacího materiálu
pěstovaných rostlin do oběhu
[K § 3 odst. 3 a 7 a § 7 odst. 6 písm. d), e) a f) zákona]

(1) Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu pěstovaných rostlin uváděného do oběhu (dále jen "rozmnožovací materiál") podle § 3 odst. 3 zákona jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v příloze č. 1 v částech I až X v oddílech 5.

(2) Základní rozmnožovací materiál nebo rozmnožovací materiál předstupňů druhů pšenice, žita, tritikale, ječmene, kukuřice a lnu smí být uváděn do oběhu jen mořený; jako nemořený smí být uváděn do oběhu, jen nejsou-li v něm překročeny mezní hodnoty výskytu škodlivých organizmů uvedené v příloze č. 2.

(3) Certifikovaný rozmnožovací materiál druhů uvedených v odstavci 2 nemusí být mořen, nepřesahuje-li v něm výskyt škodlivých organizmů hodnoty uvedené v příloze č. 2.

(4) Počty generací, po které může být

a)   rozmnožovací materiál předstupňů vyráběn i z rozmnožovacího materiálu předstupňů,
b)   certifikovaný rozmnožovací materiál vyráběn i z certifikovaného rozmnožovacího materiálu,

jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v příloze č. 3.

Uznávací řízení

§ 2
[K § 4, § 6 odst. 9, § 7 odst. 6 písm. h) zákona]

(1) Žádost o uznání množitelského porostu se podává Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen "Ústav") každoročně

a)   do 31. března pro
1.  ozimé formy zemědělských druhů rodu Brassica (kromě řepky),
2.  obilniny ozimé (ječmen, pšenice, žito, tritikale),
3.  vikev ozimou,
4.  jeteloviny a trávy z první seče,
5.  salát a špenát setý na podzim,
b)   do 30. dubna pro
1.  hrách polní a zahradní,
2.  olejniny jarní (kromě lnu),
3.  pažitku, ředkvičku, ředkev, salát, špenát setý na jaře, semenice dvouletých zelenin, sazečku kapusty ozimé, pekingské zelí,
4.  zeleniny rychlené - semenice,
c)   do 10. května pro

1. 

obilniny jarní, svazenku,

2. 

luskoviny polní (kromě fazolu a hrachu),

3. 

semenice semenných okopanin,

4. 

len,

5. 

anýz, fenykl, kmín, koriandr,

6. 

brokolici, cibuli sazečku, česnek, kopr, květák, okurky pařeništní a skleníkové, kozlíček polníček, řeřichu setou,

d)   do 20. května pro
1.  brambory,
2.  jílek jednoletý,
3.  kukuřici, proso, pohanku,
e)   do 10. června pro
1.  fazol polní i zahradní, lupinu, sóju, slunečnici,
2.  jetel nachový setý na jaře, trávy z druhé seče, jednoleté pícniny,
3.  lilek, majoránku, okurky polní, papriku, patizony, rajčata, štěrbák, tykev, meloun,
f)   do 30. června pro jeteloviny z druhé seče,
g)   do 20. srpna pro cibuli, sazečky ostatních zelenin a semenných okopanin,
h)   do 30. září pro řepku ozimou,
i)   do 30. listopadu pro porosty cukrovky z předpěstované sazečky.

Pokud technologie pěstování nebo klimatické podmínky stanoviště vyžadují provedení přehlídky v jiném termínu, než je obvyklé, je dodavatel povinen podat žádost o uznání množitelského porostu minimálně jeden měsíc před předpokládaným termínem této přehlídky.

(2) Ústavu se podává též žádost o uznání rozmnožovacího materiálu.

(3) Způsoby podávání žádostí o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu jsou podání

a)   v písemné formě na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 4, nebo
b)   v elektronické podobě podle pokynů zveřejněných Ústavem ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen "Věstník").

(4) Výčet a rozsah úředních zkoušek rozmnožovacího materiálu a zkoušky potřebné ke zjištění vlastností množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu u jednotlivých druhů jsou uvedeny v příloze č. 5.

§ 3
[K § 5 odst. 1 písm. g) a i) a § 7 odst. 6 písm. a)
až c), i), o) a p) zákona]

(1) Požadavky na sled předplodin na pozemku v předcházejících letech jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v příloze č. 1 v částech I až X v oddílech 2.

(2) K ověření původu rozmnožovacího materiálu při podání žádosti o uznání množitelského porostu dodavatel předloží

a)   doklad o uznání rozmnožovacího materiálu, který byl použit pro založení porostu, nebo
b)   u víceletých druhů

1. 

doklad o uznání množitelského porostu z předchozího vegetačního období, nebo

2. 

doklad o neuznání množitelského porostu z předchozího vegetačního období za předpokladu, že důvodem neuznání množitelského porostu nebyla nevyhovující pravost nebo čistota odrůdy,

c)   mezinárodně platný doklad, popřípadě posudek Ústavu vystavený na základě kontroly provedené Ústavem u rozmnožovacího materiálu, který byl dovezen, nebo
d)   prohlášení šlechtitele nebo udržovatele odrůdy v případě, že je porost zakládán ze šlechtitelského materiálu.

Doklady podle písmen a) a b) nebo posudek podle písmene c) mohou být nahrazeny uvedením čísla těchto dokladů na žádosti.

(3) Hodnocení množitelských porostů se provádí v termínech uvedených v příloze č. 1 v částech I až X v oddílech 2. Vzor formuláře pro záznamy o přehlídce množitelského porostu je uveden v příloze č. 4.

(4) Minimální vzdálenost množitelského porostu od porostů stejného nebo příbuzného druhu, které by mohly cizosprášením, přenosem chorob nebo jiným způsobem ohrozit množitelský porost, a požadavky na vlastnosti množitelského porostu podle § 7 odst. 6 písm. a) zákona jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v příloze č. 1 v částech I až X v oddílech 3 a 4.

(5) Požadavky na přípustné limity zjišťované u množitelského porostu úředními zkouškami jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v příloze č. 1 v částech I až X v oddílech 4.

(6) Požadavky na vlastnosti pozemku a na vlastnosti půdy, na kterém je množitelský porost a rozmnožovací materiál pěstován, jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v příloze č. 1 v částech I až X v oddílech 2.

(7) Množitelský porost, který nevyhovuje požadavkům kategorie a generace rozmnožovacího materiálu, které dodavatel uvede v žádosti o uznání množitelského porostu, může být uznán v kategorii nebo generaci, které odpovídá svými vlastnostmi, jen na základě nové žádosti s uvedením odpovídající kategorie nebo generace.

§ 4
[K § 7 odst. 6 písm. j), l), m) a r) zákona]

(1) Evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu je vedena

a)   v písemné formě na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 4, nebo
b)   v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 4, a budou archivovány pro účely kontroly prováděné Ústavem.

(2) Náležitosti čísla množitelského porostu, čísla partie rozmnožovacího materiálu a používané měrné jednotky hmotnosti a plochy pro jednotlivé druhy rostlin jsou uvedeny v příloze č. 6.

(3) Vzory dokladů vydávané Ústavem nebo pověřenou osobou jsou uvedeny v příloze č. 7.

§ 5
Uvádění rozmnožovacího materiálu
do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti
(K § 8 odst. 3 zákona)

(1) Zkoušky pro uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti nebo zkoušky klíčivosti provedené pověřenou osobou a způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v příloze č. 8.

(2) Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti nebo zkoušky klíčivosti provedené pověřenou osobou jsou uvedeny v příloze č. 8.

§ 6
Standardní rozmnožovací materiál
(K § 9 zákona)

(1) Požadavky na vlastnosti standardního rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 1 v části X v oddílu 5.

(2) Záznamy podle § 9 odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona se vedou

a)   v písemné formě na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 4, nebo
b)   v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 4, a budou archivovány pro účely kontroly prováděné Ústavem.

§ 7
Obchodní rozmnožovací materiál
(K § 11 zákona)

Jako obchodní rozmnožovací materiál lze uvádět do oběhu rozmnožovací materiál druhů uvedených v druhovém seznamu jako zemědělské druhy s výjimkou obilnin, brambor a jiných okopanin, pokud bylo vydáno povolení podle § 40 odst. 1 zákona.

§ 8
Směs osiv
[K § 12 odst. 4 a § 19 odst. 13 písm. e) zákona]

(1) Směsi osiv odrůd jednoho nebo více druhů (dále jen "směs"), jejíž výrobu nebo uvádění do oběhu dodavatel Ústavu ohlásí, přidělí Ústav registrační číslo způsobem uvedeným v příloze č. 6.

(2) Způsob míchání musí zaručit rovnoměrnost složení směsi v partii i v jednotlivých obalech podle hmotnostního procentického podílu oznámeného dodavatelem při registraci směsi.

(3) Dodavatel, který vyrábí směs pro zemědělskou výrobu nebo směs k využití mimo zemědělskou výrobu, vede o každé vyrobené směsi evidenci na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 4.

(4) Směs smí být uváděna do oběhu pouze v uzavřených a označených obalech nebo v malém balení. Směs nesmí být při prodeji konečnému spotřebiteli2) dále rozvažována.

§ 9
Sazenice zeleniny
[K § 15 a § 19 odst. 7 písm. i) zákona]

(1) Požadované vlastnosti sazenic zeleninových druhů jsou uvedeny v příloze č. 9.

(2) Sazenice zeleniny určené k uvádění do oběhu se ukládají do obalů zabraňujících jejich poškození a záměnu nebo smíchání jednotlivých partií. Dojde-li během balení, skladování, přepravy nebo při dodání ke smíchání partií sazenic zeleniny různého původu, provede dodavatel záznam o složení nové partie a o původu jejích jednotlivých složek.

(3) Obaly se sazenicemi zeleniny určené k uvádění do oběhu se opatřují návěskou, štítkem nebo jiným obdobným dokladem; tyto doklady musí být vyrobeny z vhodného materiálu a nesmí být použity opakovaně.Doklad obsahuje

a)   text "ES kvalita",
b)   název členského státu nebo jeho kód,
c)   označení příslušného úřadu nebo jeho kód,
d)   registrační číslo dodavatele,
e)   název dodavatele,
f)   číslo partie sazenic zeleniny uváděné do oběhu,
g)   datum vystavení dokladu,
h)   číslo partie osiva u sazenic zeleniny pěstovaných z osiva,
i)   název druhu a odrůdy zeleniny,
j)   latinský název rodu a druhu zeleniny, je-li zároveň rostlinolékařským pasem podle zvláštního zákona,3)
k)   množství,
l)   při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu; tento údaj musí být zřetelně vyznačen.

(4) Je-li rozmnožovací materiál sazenic zeleniny opatřen rostlinolékařským pasem podle zvláštního zákona,3) nahrazuje tento pas údaje uvedené v odstavci 3 s výjimkou údajů uvedených pod písmeny a), c), i) a l). Tyto údaje musí být zřetelně odděleny.

(5) Kritické body sledované ve výrobním procesu sazenic zeleniny jsou uvedeny v příloze č. 9.

(6) Kontrola kritických bodů výrobního procesu se provádí u dodavatele nejméně jednou ročně; podléhají jí všechny sazenice zeleniny uváděné do oběhu s výjimkou prodeje konečnému spotřebiteli.2)

(7) Ústav nebo jím pověřená osoba kontroluje dodržování kritických bodů podle postupů uvedených v příloze č. 9.

(8) Evidence pro sazenice zeleniny musí být vedena řádně, jednotlivé údaje na sebe musí navazovat tak, aby byly kontrolovatelné Ústavem nebo pověřenou osobou. Záznamy se uchovávají po dobu nejméně jednoho roku. Evidence může být vedena

a)   v písemné formě na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 4, nebo
b)   v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 4, a budou archivovány pro účely kontroly prováděné Ústavem.

(9) Ustanovení odstavců 5, 7 a 8 se nevztahují na sazenice zeleniny určené pro konečného spotřebitele.2)

(10) Sadba česneku, cibule a šalotky musí splňovat kromě ustanovení odstavců 2, 3, 4, 8 a 9 rovněž následující požadavky:

a)   rozmnožovací materiál musí pocházet z množitelského porostu, který byl kontrolován,
b)   množitelský porost byl prost škodlivých organizmů uvedených v příloze č. 9 nebo byl proti těmto organizmům vhodným způsobem ošetřen,
c)   vlastnosti rozmnožovacího materiálu odpovídají požadavkům stanoveným v příloze č. 9.

§ 10
Odborná způsobilost žadatele o registraci
[K § 16 odst. 1 písm. a) zákona]

(1) Žadatel o registraci podle § 16 odst. 1 zákona prokazuje odbornou způsobilost u Ústavu

a)   předložením originálu nebo úředně ověřené kopie
1.  výučního listu v případě středního odborného vzdělání v oboru zahradník nebo v příbuzném zemědělském oboru,
2.  maturitního vysvědčení v případě středního odborného vzdělání v oboru zahradník nebo v příbuzném zemědělském oboru,
3.  vysokoškolského diplomu o absolvování studijního programu v oblasti zemědělství, nebo
b)   předložením písemného prohlášení o zastupující osobě, která prokáže svoji odbornou způsobilost způsobem uvedeným v písmenu a).

(2) Pokud žadatel o registraci nesplňuje požadavky na vzdělání podle odstavce 1 písm. a), je možné udělit registraci za předpokladu předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o dosažení minimálně středoškolského vzdělání i jiného zaměření a absolvování teoretického a praktického proškolení u Ústavu. Postup proškolování zveřejní Ústav ve Věstníku.

(3) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního zákona.4)

§ 11
Oznámení o zahájení činnosti
(K § 16 odst. 4 zákona)

Vzor formuláře k oznámení o zahájení činnosti dodavatele, který nepodléhá registraci podle § 16 odst. 1 zákona, je uveden v příloze č. 4.

§ 12
Kvalifikační a technické předpoklady
způsobilosti pověřených osob a způsob jejich prokazování
(K § 17 odst. 7 zákona)

(1) Kvalifikační předpoklady způsobilosti fyzických osob podle § 17 odst. 2 zákona jsou

a)   vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství nebo se zaměřením na biologii, s minimální dvouletou praxí v oboru, nebo
b)   úplné střední odborné, popřípadě vyšší odborné vzdělání v oborech zemědělství s minimálně dvouletou praxí v oboru, nebo
c)   minimálně středoškolské vzdělání i jiného zaměření, pokud žadatel prokáže alespoň tříletou praxi v oboru. Pro účely prokázání znalostí podle odstavce 2 organizuje Ústav školení teoretické v délce minimálně tří měsíců a praktické podle povahy činnosti, kterou bude vykonávat. Postup školení zveřejní Ústav ve Věstníku. Absolvování školení však není podmínkou pro připuštění ke zkoušce podle odstavce 2.

(2) Osoby uvedené v § 17 odst. 1 a 2 zákona prokáží rozsah potřebných znalostí formou zkušebního testu nebo ústní zkoušky a složením též praktické zkoušky před komisí jmenovanou Ústavem. Okruhy otázek zveřejňuje Ústav ve Věstníku. Pro účely průběžného vzdělávání osob organizuje Ústav odborné semináře a školení.

(3) Osoby uvedené v § 17 odst. 1 a 2 zákona prokazují technické předpoklady

a)   předáním seznamu laboratorního vybavení používaného k provádění dílčích úkonů při uznávacím řízení na základě smlouvy podle § 17 odst. 1 zákona. U metrologického vybavení, uvedeného na předaném seznamu, se předkládají ověřovací protokoly Českého metrologického institutu nebo Akreditovanou kalibrační laboratoří,
b)   prostřednictvím internetového připojení. Počítačové vybavení s připojením k internetu je základním technickým předpokladem osob uvedených v § 17 odst. 2 zákona.

(4) Ústav vede evidenci o pověřených osobách, kvalifikačních zkouškách, školeních a systému průběžného vzdělávání pověřených osob.

(5) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního zákona.4)

§ 13
Dovoz rozmnožovacího materiálu
(K § 18 zákona)

Množství rozmnožovacího materiálu dováženého podle § 18 odst. 5 písm. b) zákona nesmí přesáhnout množství potřebné na založení množitelského porostu o výměře do 5 hektarů (předstihové množení), v případě sadby brambor do 10 hektarů.

§ 14
Označování a balení rozmnožovacího materiálu
(K § 19 zákona)

(1) Každý obal rozmnožovacího materiálu musí být viditelně, zřetelně a nezaměnitelně označen způsobem, který vylučuje záměnu nebo pochybnost o obsahu.

(2) K označování rozmnožovacího materiálu jsou používány v závislosti na kategorii a generaci nebo stupni rozmnožovacího materiálu

a)   úřední návěsky minimálního rozměru a barvy podle odstavce 3, nebo
b)   návěsky využívané pro mezinárodní obchod podle pravidel Mezinárodní asociace pro zkoušení semen a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, nebo
c)   návěsky dodavatele minimálního rozměru a barvy podle odstavce 3
1.  pro rozmnožovací materiál povolený Ministerstvem zemědělství podle § 40 zákona, nebo
2.  pro kategorii standardní rozmnožovací materiál, nebo
d)   návěsky dodavatele vylučující záměnu s podmínkami uvedenými v písmenech a) až c) v ostatních případech.

(3) Minimální rozměr návěsek pro zemědělské druhy a zeleniny je 110 mm x 67 mm; barvy návěsek pro kategorie a generace nebo stupně rozmnožovacího materiálu, způsob použití a vzory úředních návěsek jsou uvedeny v příloze č. 10.

(4) Za úřední návěsku se považuje

a)   návěska, nebo
b)   nalepovací etiketa, nebo
c)   potisk obalů minimálně stejných rozměrů a barvy stanovených v odstavci 3, nebo
d)   všitý pruh neroztržitelné fólie minimálně stejných rozměrů a barvy, jaké jsou stanoveny v odstavci 3.

(5) Úřední návěska musí být zhotovena z neroztržitelného nebo špatně odstranitelného materiálu a nesmí být použita opakovaně. Potisk obalů může být proveden jen formou tisku předepsaných údajů nesmazatelnou barvou a pod úředním dohledem.

(6) Každý obal opatřený úřední návěskou nebo návěskou pro mezinárodní obchod podle odstavce 2 písm. b) musí být zajištěn úřední pojistkou tak, aby nebylo možné obal otevřít bez toho, že by bylo zřetelně patrné jeho otevření; návěsky, které jsou na obal přivazovány, musí být upevněny pod úřední pojistkou.

(7) Za úřední pojistku se považuje

a)   plomba z nebarveného plechu,
b)   nálepka nebo samolepící páska neodstranitelná bez porušení,
c)   prošitá návěska u strojově zašívaných obalů,
d)   ventilový uzávěr obalu uzavíraný tlakem osiva,
e)   samolepící nebo svařovací uzávěr papírových nebo plastikových obalů, které nemají jiný otvor a nemohou být otevřeny bez porušení,
f)   strojově prošitý obal zamezující záměně,
g)   plechový obal, který nelze otevřít bez poškození,
h)   vázací materiál, který nemůže být otevřen bez porušení.

(8) U neuzavřených obalů se opatření podle odstavců 7 a 8 nahrazuje viditelně umístěnou a na obal připevněnou návěskou a doprovodným dokladem příslušné partie nebo její části. Je-li přepravována sadba brambor volně ložená, je návěska součástí doprovodných dokladů.

(9) Další požadavky, které musí úřední návěska splňovat, kromě požadavků uvedených v § 19 odst. 7 zákona, jsou

a)   údaje o úpravě osiva obrušováním, inkrustací, obalováním, umístěním do výsevových pásů a další způsoby, pokud byly použity,
b)   údaje o kalibraci,
c)   údaje o třídění,
d)   u obalovaného osiva počet semen na jednotku hmotnosti,
e)   údaje o počtu semen při použití údaje "výsevní jednotka" a počet výsevních jednotek v obalu,
f)   údaje o způsobu chemického ošetření,
g)   u směsi osiv označení účelu použití "směs osiva pro..." a název směsi,
h)   u krmných plodin uvedení účelu použití s určením pro další množení nebo pro výrobu pícnin nebo pro technické účely,
i)   u hybridních odrůd a linií označení "hybrid" nebo "komponent" podle účelu použití,
j)   u sdružených odrůd název odrůdy s doplňkem "sdružená odrůda",
k)   u rozmnožovacího materiálu pro ekologické zemědělství označení "určeno pro ekologické zemědělství",
l)   u rozmnožovacího materiálu pocházejícího z geneticky modifikovaného organizmu musí být při uvádění do oběhu na návěsce a na viditelném místě obalu uvedeno označení "geneticky modifikovaný organizmus".

(10) U odrůd zeleniny obecně známých před 1. červnem 1970 může být na návěsce uveden odkaz na určité udržovací šlechtění, pokud to udržovatel odrůdy předem oznámí Ústavu nebo příslušnému úřadu jiného členského státu. Tento odkaz se uvede za názvem odrůdy, od něhož musí být zřetelně oddělen pomlčkou, a nesmí být uveden výrazněji než samotný název odrůdy. V souvislosti s uvedeným udržovacím šlechtěním nesmí být poukazováno na žádné zvláštní vlastnosti odrůdy.

(11) Návěsky pro mezinárodní obchod podle odstavce 2 písm. b) musí obsahovat údaje předepsané pravidly schémat Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj uvedené v příloze č. 10.

(12) Rozmnožovací materiál vegetativně množených druhů musí být balen tak, aby při skladování a přepravě nemohlo dojít ke znehodnocení v důsledku biologického poškození a k smíchání nebo záměně nebo k mechanickému poškození. Jako obaly se používají pytle umožňující prodyšnost, ohradové palety, kontejnery, sadbovače nebo palety pro sazenice nebo jiné obaly zajišťující uchování deklarovaných vlastností rozmnožovacího materiálu.

(13) Rozmnožovací materiál, u kterého nebylo ukončeno uznávací řízení (osivo s neukončenou certifikací), se značí návěskami šedé barvy; hmotnost partie není přitom omezena.

(14) Dojde-li z důvodů poškození nebo nutnosti použití jiných obalů k potřebě nového balení rozmnožovacího materiálu, musí být pod úředním dohledem provedeno

a)   odstranění původních plomb a návěsek,
b)   přebalení původního rozmnožovacího materiálu do nových obalů,
c)   opětovné uzavření s novou návěskou a plombou.

(15) Nová návěska na rozmnožovacím materiálu znovu přebaleném podle odstavce 14 musí obsahovat všechny původní informace a údaje včetně textu "znovu baleno a označeno".

(16) Jestliže došlo k novému balení podle odstavců 14 a 15 u rozmnožovacího materiálu zahraničního původu, Ústav si vyžádá předchozí souhlas příslušného úřadu ze země původu. U členských států se souhlas nevyžaduje, uvede-li dodavatel na žádosti stanovisko osoby, která rozmnožovací materiál dodala.

§ 15
Malé balení
[K § 19 odst. 13 písm. f) zákona]

(1) Nejvyšší hmotnost nebo počet kusů, které se považují za malé balení, a způsob jejich označování jsou uvedeny pro jednotlivé druhy v příloze č. 11.

(2) Za malé balení je považováno i balení vzniklé rozvažováním z větších obalů.

§ 16
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 191/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.

§ 17
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení s výjimkou ustanovení § 7, které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

E-shop

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 41

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 41

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 910 KčKOUPIT

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Robert Krč, Petr Dovolil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka je přehledným průvodcem po nejdůležitějších změnách, které přinesl nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je napsána z pohledu dodavatelů, kterým má pomoci správně ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Nabývání vlastnictví originárním způsobem

Nabývání vlastnictví originárním způsobem

Bohuslav Petr - C. H. Beck

Publikací Nabývání vlastnictví originárním způsobem autor navazuje na svou monografii Vydržení v českém právu, která se dočkala dvou vydání. Podstatně ji přepracoval a především rozšířil o výklad dalších právních institutů. Kniha uceleně a systematicky popisuje problematiku nabývání ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.