Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


147

VYHLÁŠKA

ze dne 26. března 2004,

kterou se stanoví podrobnosti o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 3, 8 a 10, § 4 odst. 7 písm. a), § 5 odst. 1 písm. c), g), i) a k) a odst. 5 písm. a), § 6 odst. 9, § 7 odst. 6 písm. a) až d), f) až j) a l) až r), § 10 odst. 2, 5, 6 a 10, § 14 odst. 5, § 16 odst. 1 písm. a) a odst. 8, § 19 odst. 9 a odst. 13 písm. a), b), c) a g), § 23 odst. 3, § 24 odst. 5 a § 25 odst. 7 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), (dále jen "zákon"):

Množitelský porost a rozmnožovací materiál chmele, révy, ovocných
a okrasných druhů

§ 1
Požadavky na množitelský porost a rozmnožovací materiál chmele
[K § 3 odst. 3, § 5 odst. 1 písm. g), § 5 odst. 5 písm. a),
§ 7 odst. 6 písm. a) až d), f), l) až p), § 14 odst. 5
a § 19 odst. 13 písm. a) a g) zákona]

Požadavky na množitelský porost a rozmnožovací materiál chmele, které zahrnují

a)   počet a termíny přehlídek chmele,
b)   požadavky na minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů a požadavky na předplodiny pro chmel,
c)   požadavky na vlastnosti množitelských porostů chmele,
d)   požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu chmele,
e)   požadavky na balení a označování rozmnožovacího materiálu chmele,
f)   požadavky na šlechtitelský rozmnožovací materiál chmele,

jsou uvedeny v příloze č. 1.

§ 2
Požadavky na množitelský porost a rozmnožovací materiál révy
[K § 3 odst. 3, § 5 odst. 1 písm. g), § 5 odst. 5 písm. a),
§ 7 odst. 6 písm. a) až d), f), l) až p), § 14 odst. 5,
§ 19 odst. 13 písm. a) a g) a § 23 odst. 3 zákona]

Požadavky na množitelský porost a rozmnožovací materiál révy, které v souladu s právem Evropských společenství1) zahrnují

a)   počet a termíny přehlídek révy,
b)   požadavky na minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů a požadavky na předplodiny pro révu,
c)   požadavky na vlastnosti množitelských porostů révy,
d)   požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu révy,
e)   požadavky na balení a označování rozmnožovacího materiálu révy,
f)   požadavky na šlechtitelský rozmnožovací materiál révy,

jsou uvedeny v příloze č. 2.

§ 3
Požadavky na množitelský porost a rozmnožovací materiál ovocných druhů
[K § 3 odst. 3, § 5 odst. 1 písm. g), § 5 odst. 5 písm. a),
§ 6 odst. 9, § 7 odst. 6 písm. a) až d), f), l) až p),
§ 14 odst. 5, § 19 odst. 13 písm. a) a g) a § 24 odst. 5 zákona]

Požadavky na množitelský porost a rozmnožovací materiál ovocných druhů, které v souladu s právem Evropských společenství2) zahrnují

a)   počet a termíny přehlídek ovocných druhů,
b)   požadavky na minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů ovocných druhů, s výjimkou jahodníku, a požadavky na minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů jahodníku a požadavky na předplodiny u jahodníku,
c)   požadavky na vlastnosti množitelských porostů ovocných druhů,
d)   požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu ovocných druhů,
e)   požadavky na balení a označování rozmnožovacího materiálu ovocných druhů,
f)   požadavky na šlechtitelský rozmnožovací materiál ovocných druhů,

jsou uvedeny v příloze č. 3.

§ 4
Požadavky na množitelský porost a rozmnožovací materiál okrasných druhů
[K § 3 odst. 3, § 5 odst. 1 písm. g), § 5 odst. 5 písm. a),
§ 7 odst. 6 písm. c), d), l) až o), § 14 odst. 5, § 19
odst. 13 písm. a) a § 25 odst. 7 zákona]

Požadavky na množitelský porost a rozmnožovací materiál okrasných druhů, které v souladu s právem Evropských společenství3) zahrnují

a)   počet a termíny přehlídek okrasných druhů,
b)   požadavky na vlastnosti množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu okrasných druhů,
c)   požadavky na balení a označování rozmnožovacího materiálu okrasných druhů,

jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 5
Požadavky na konformní rozmnožovací materiál ovocných druhů
a množitelský porost sloužící k jeho výrobě
[K § 7 odst. 6 písm. a) až d), l) až p) a § 10 odst. 2, 5, 6 a 10 zákona]

Požadavky na konformní rozmnožovací materiál4) ovocných druhů a množitelský porost sloužící k jeho výrobě, které zahrnují

a)   počet a termíny přehlídek konformního rozmnožovacího materiálu4) ovocných druhů,
b)   požadavky na minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů ovocných druhů,
c)   požadavky na vlastnosti množitelských porostů ovocných druhů,
d)   požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu ovocných druhů,
e)   požadavky na balení a označování konformního rozmnožovacího materiálu4) ovocných druhů,
f)   požadavky na popis odrůdy konformního rozmnožovacího materiálu4) ovocných druhů,

jsou uvedeny v příloze č. 5.

§ 6
Oznámení o rozsahu výroby konformního
rozmnožovacího materiálu révy a ovocných druhů
(K § 16 odst. 8 zákona)

Oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu4) révy a ovocných druhů se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 6, a to podle skupin jednotlivých porostů a v termínech uvedených v příloze č. 7.

Ustanovení společná pro množitelský porost a rozmnožovací
materiál chmele, révy a ovocných, případně okrasných druhů

§ 7
Kategorie a počty generací a způsoby jejich označování
(K § 3 odst. 8 a 10 zákona)

(1) Předzákladní rozmnožovací materiál chmele, révy a ovocných druhů uváděný do oběhu se označuje zkratkou P.

(2) Předzákladní rozmnožovací materiál chmele, révy a ovocných druhů uváděný do oběhu má jeden stupeň množení, který se označuje zkratkou SE 1.

(3) Základní rozmnožovací materiál chmele, révy a ovocných druhů uváděný do oběhu se označuje zkratkou Z.

(4) Základní rozmnožovací materiál chmele, révy a ovocných druhů uváděný do oběhu má jeden stupeň množení, který se označuje zkratkou E.

(5) Certifikovaný rozmnožovací materiál chmele, révy a ovocných druhů uváděný do oběhu se označuje zkratkou C.

(6) Certifikovaný rozmnožovací materiál chmele, révy a ovocných druhů uváděný do oběhu má dva stupně množení, které se označují zkratkou C 1 a zkratkou C 2.

(7) Předzákladním rozmnožovacím materiálem jsou vybraní jedinci dané odrůdy nebo jejich části, pocházející ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu, po sledování a vyhodnocení tří plnohodnotných sklizní u chmele, révy a u odrůd ovocných druhů broskvoně, hrušně, jabloně, kdouloně, mandloně, meruňky, ořešáku vlašského, slivoně, třešně, višně a po dvouletém sledování a vyhodnocení plnohodnotných sklizní u odrůd ovocných druhů angreštu, rybízu, maliníku, ostružiníku, lísky, jahodníku.

(8) Vybraní jedinci dané odrůdy nebo jejich části, pocházející z šlechtitelského rozmnožovacího materiálu podle odstavce 7, zařazení do testování na stanovené viry a virům podobné škodlivé organismy (§ 11 odst. 8, 9 a 10), nebo zařazení do ozdravování a následně do testování na stanovené viry a virům podobné škodlivé organismy pro daný rostlinný druh, jsou předzákladním rozmnožovacím materiálem ve zdravotní třídě viruprostý nebo testovaný rozmnožovací materiál až po otestování, nebo ozdravení a otestování s negativním výsledkem. Z takto získaných jedinců dané odrůdy se zakládají srovnávací výsadby k posouzení, zda daná odrůda nezměnila své původní vlastnosti.

§ 8
Žádost o uznání množitelských porostů
a rozmnožovacího materiálu a termíny a způsoby jejího podávání
[K § 4 odst. 7 písm. a), § 5 odst. 1 písm. k)
a § 7 odst. 6 písm. h) zákona]

(1) Žádost o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 7.

(2) Žádost o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu se podává samostatně pro každou skupinu porostů. Žádost podává dodavatel podle jednotlivých osob pouze tehdy, pokud má s nimi uzavřenou písemnou smlouvu o výrobě rozmnožovacího materiálu.

(3) V žádosti o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu se uvádí jen ten množitelský porost a rozmnožovací materiál, který je určen k uvádění do oběhu.5)

(4) Žádost o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu se podává v termínech uvedených v příloze č. 7.

(5) Množitelský porost a rozmnožovací materiál, který nevyhovuje pro stupeň množení a zdravotní třídu uvedenou v žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu, se může uznat se souhlasem dodavatele v nižším stupni množení a v nižší zdravotní třídě, pro kterou množitelský porost a rozmnožovací materiál vyhovuje.

§ 9
Vzory tiskopisů vydávaných Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavem zemědělským
[K § 7 odst. 6 písm. r) zákona]

Vzor uznávacího listu a vzor rozhodnutí o neuznání je uveden v příloze č. 8.

§ 10
Hodnocení množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu
[K § 7 odst. 6 písm. c) zákona]

(1) Hodnocení množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu se provádí v termínech stanovených v bodech 3 příloh č. 1, 2, 3 a 5.

(2) Hodnotí se

a)   celkový stav porostu,
b)   pravost a čistota druhu a odrůdy,
c)   agrotechnika,
d)   zdravotní stav porostu,
e)   izolace porostu, a to zjištěním, zda
1. je porost chráněn před nežádoucím opylením příbuznými druhy nebo jinými odrůdami, nebo je chráněn proti přenosu škodlivých organismů,
2. není nebezpečí, že při sklizni dojde k mechanickým příměsím jiných druhů nebo odrůd.

(3) Každý množitelský porost a rozmnožovací materiál se hodnotí nejméně jednou; počty přehlídek a jejich termíny jsou pro jednotlivé množitelské porosty stanoveny v přílohách č. 1, 2, 3 a 5. K povinným přehlídkám se přihlašují rovněž všechny množitelské porosty šlechtitelského rozmnožovacího materiálu, zaškolkovaných podnoží a rozpěstovaného školkařského materiálu.

(4) Výsledky hodnocení množitelských porostů se zaznamenávají na přílohy žádosti o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu ve stanovených termínech pro jednotlivé druhy; tyto přílohy jsou nedílnou součástí uznávacího listu nebo rozhodnutí o neuznání.

(5) Na rozmnožovací materiál sazenic révy vydá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "Ústav") uznávací list nebo rozhodnutí o neuznání až po sklizni, vytřídění a označení rozmnožovacího materiálu.

§ 11
Způsob označování zdravotních tříd rozmnožovacího materiálu a
vlastnosti, které takto označený rozmnožovací materiál musí mít
[K § 5 odst. 1 písm. c) a § 7 odst. 6 písm. g) zákona]

(1) Rozmnožovací materiál chmele, révy a ovocných druhů lze uznávat ve zdravotní třídě viruprostý nebo testovaný.

(2) Viruprostý rozmnožovací materiál se označuje zkratkou VF.

(3) Testovaný rozmnožovací materiál se označuje zkratkou VT.

(4) Za viruprostý rozmnožovací materiál lze uznat rozmnožovací materiál, který

a)   byl testován na přítomnost virů mezinárodně uznávanými diagnostickými metodami,
b)   byl shledán prostý virů v souladu s mezinárodně uznávanými diagnostickými metodami, podle nichž nebyl zjištěn žádný příznak jakéhokoliv viru nebo virům podobného škodlivého organismu,
c)   byl uchováván za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce a
d)   je považován za prostý všech závažných virů a virům podobných škodlivých organismů, které se u daných druhů v Evropských společenstvích objevují.

(5) Za viruprostý rozmnožovací materiál lze rovněž uznat rozmnožovací materiál, který

a)   pochází přímým vegetativním množením stanoveným počtem stupňů množení z viruprostého rozmnožovacího materiálu,
b)   byl shledán prostý příznaků jakéhokoliv viru nebo virům podobného škodlivého organismu a
c)   byl vypěstován a uchováván za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce.

(6) Za testovaný rozmnožovací materiál lze uznat rozmnožovací materiál, který

a)   byl testován na přítomnost virů mezinárodně uznávanými diagnostickými metodami,
b)   byl shledán prostý virů v souladu s mezinárodně uznávanými diagnostickými metodami, podle nichž nebyl zjištěn žádný příznak určitého nebo virům podobného škodlivého organismu,
c)   byl uchováván za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce a
d)   je považován za prostý určitých závažných virů a virům podobných škodlivých organismů, které se u daných druhů v Evropských společenstvích objevují a které mohou snížit užitkovou hodnotu tohoto rozmnožovacího materiálu.

(7) Za testovaný rozmnožovací materiál lze rovněž uznat rozmnožovací materiál, který

a)   pochází přímým vegetativním množením stanoveným počtem stupňů množení z testovaného rozmnožovacího materiálu,
b)   byl shledán prostý příznaků určitého viru nebo virům podobného škodlivého organismu a
c)   byl vypěstován a uchováván za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce.

(8) Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které je testován rozmnožovací materiál chmele, je uveden v příloze č. 9.

(9) Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které je testován rozmnožovací materiál révy, je uveden v příloze č. 10.

(10) Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které je testován rozmnožovací materiál ovocných druhů, a seznam specifických škodlivých organismů ovocných druhů snižujících jakost je uveden v příloze č. 11.

(11) Seznam virů a jiných organismů okrasných druhů a seznam specifických škodlivých organismů okrasných druhů snižujících jakost je uveden v příloze č. 12.

(12) Testování na touto vyhláškou stanovená virová onemocnění rostlinných druhů se provádí podle doporučených certifikačních schémat Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (EPPO); tato schémata zveřejňuje Ústav ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen "Věstník").

§ 12
Doklady k ověření původu rozmnožovacího materiálu
K § 5 odst. 1 písm. i) a § 7 odst. 6 písm. i) zákona]

K ověření původu rozmnožovacího materiálu slouží faktury, dodací listy, mezinárodní certifikáty nebo certifikáty vystavené úřední autoritou příslušného státu obsahující:

a)   jméno, případně jména, a příjmení nebo obchodní firmu anebo název dodavatele,
b)   registrační číslo dodavatele ,
c)   jméno, případně jména, a příjmení nebo obchodní firmu anebo název odběratele,
d)   datum vydání,
e)   druh rozmnožovacího materiálu,
f)   název odrůdy,
g)   kategorii,
h)   stupeň množení; tento údaj nemusí být uveden v dokladech sloužících k ověření původu konformního rozmnožovacího materiálu,4)
i)   deklarovanou zdravotní třídu; tento údaj nemusí být uveden v dokladech sloužících k ověření původu konformního rozmnožovacího materiálu,4)
j)   počet kusů nebo hmotnost,
k)   číslo uznávacího listu; tento údaj nemusí být uveden v dokladech sloužících k ověření původu konformního rozmnožovacího materiálu,4)
l)   jakost určenou předpisy Evropských společenství,
m)   označení země původu nebo její kód,
n)   název úředního kontrolního orgánu nebo jeho zkratku.

§ 13
Způsob vedení evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu
[K § 7 odst. 6 písm. j) zákona]

(1) Základní evidencí při výrobě rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů jsou školkařské knihy.

(2) Trvalé množitelské porosty semenných stromů a vegetativně rozmnožovaných matečných porostů se evidují na evidenčním listu matečného porostu.

(3) Vzory školkařských knih a vzor evidenčního listu matečného porostu jsou zveřejněny ve Věstníku Ústavu.

§ 14
Požadavky na odbornou způsobilost žadatele o registraci činnosti
[K § 16 odst. 1 písm. a) zákona]

(1) Žadatel o registraci činnosti podle § 16 zákona prokazuje svou odbornou způsobilost

a)   úspěšným vykonáním zkoušky odborné způsobilosti před komisí jmenovanou ředitelem Ústavu a předložením originálu nebo úředně ověřené kopie
1.   výučního listu v případě středního odborného vzdělání v oboru zahradník nebo v příbuzném zemědělském oboru,
2. maturitního vysvědčení v případě úplného středního odborného vzdělání v oboru zahradnictví nebo v příbuzném zemědělském oboru,
3. vysokoškolského diplomu o absolvování studijního programu v oblasti zemědělství, nebo
b) předložením úředně ověřeného písemného prohlášení o zastupující osobě, která musí svou odbornou způsobilost prokázat způsobem uvedeným v písmenu a).

(2) Vzor žádosti o registraci činnosti podle § 16 zákona, seznam zkušebních otázek pro vykonání zkoušky odborné způsobilosti uvedené v odstavci 1, podrobnosti složení a jmenování komise pro zkoušení a podmínky pro vykonání zkoušky odborné způsobilosti uvedené v odstavci 1 jsou zveřejněny ve Věstníku Ústavu.

§ 15
Opatření, která jsou považována za úřední pojistku
[K § 19 odst. 13 písm. b) zákona]

Za úřední pojistku podle § 19 odst. 4 zákona se pro svazky rostlin nebo obaly rozmnožovacího materiálu považuje

a)   plomba z nebarevného plechu,
b)   vázací páska pro jednorázové použití, nebo
c)   samolepící páska pevná v tahu,

které musí být opatřeny čitelným a nesmazatelným potiskem "ÚKZÚZ".

§ 16
Další požadavky na návěsky a úřední návěsky
[K § 19 odst. 9 a odst. 13 písm. c) zákona]

(1) Kromě požadavků stanovených v § 19 odst. 6 až 9 zákona musí být návěsky a úřední návěsky zhotoveny z materiálu dříve nepoužitého a musí splňovat požadavky uvedené v odstavcích 2 až 4.

(2) Pokud má být rozmnožovací materiál opatřen rostlinolékařským pasem podle zvláštního zákona,6) musí být na úředních návěskách pro tento rozmnožovací materiál rovněž uveden identifikační údaj rostlinolékařského pasu.

(3) Rozměry návěsek a úředních návěsek musí být

a)   pro rozmnožovací materiál révy nejméně 110 mm x 67 mm,
b)   pro rozmnožovací materiál chmele, ovocných a okrasných druhů nejméně 120 mm x 20 mm.

(4) Vzory návěsek a úředních návěsek jsou uvedeny v příloze č. 13.

Závěrečné ustanovení

§ 17
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. dubna 2004.

Ministr:
Ing. Palas v. r.


1)   Směrnice Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 71/140/EHS ze dne 22. března 1971, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 74/648/EHS ze dne 9. prosince 1974, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Komise 77/629/EHS ze dne 28. září 1977, kterou se mění přílohy směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Komise 82/331/EHS ze dne 6. května 1982, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. února 2002, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh a kterou se zrušuje směrnice Rady 74/649/EHS.
2)   Směrnice Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce na trh.
Směrnice Komise 93/48/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál ovocných rostlin a na ovocné rostliny určené k produkci ovoce podle směrnice Rady 92/34/EHS.
Směrnice Komise 93/64/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích předpisech pro sledování a kontrolu dodavatelů a jejich zařízení v souladu se směrnicí Rady 92/34/EHS.
Směrnice Komise 93/79/EHS ze dne 21. září 1993, kterou se stanoví dodatečná prováděcí opatření pro seznamy odrůd ovocného školkařského materiálu a ovocných rostlin, které vedou dodavatelé, podle směrnice Rady 92/34/EHS.
3)   Směrnice Komise 93/49/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví program uvádějící podmínky, jež se mají plnit u množitelského materiálu okrasných rostlin a okrasných rostlin v souladu se směrnicí Rady 91/682/EHS.
Směrnice Rady 98/56/ES ze dne 20. července 1998 o uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin.
Směrnice Komise 1999/66/ES ze dne 28. června 1999 stanovující požadavky na návěsku nebo jiný dokument vystavený dodavatelem podle směrnice Rady 98/56/ES.
Směrnice Komise 1999/68/ES ze dne 28. června 1999 stanovující dodatečná opatření pro seznam odrůd okrasných rostlin vedený dodavateli podle směrnice Rady 98/56/ES.
4)   § 2 písm. s) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
5)   § 2 písm. g) zákona č. 219/2003 Sb.
6)   Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 147/2004 Sb

(Příloha není zpracována v textové podobě)

E-shop

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Velké změny nastaly od 30. 9. 2017 v občanském soudním řádu a v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Změnily se rovněž zákony: o veřejných ...

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1261 - Penzijní spoření a připojištění

ÚZ č. 1261 - Penzijní spoření a připojištění

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů k tzv. III. penzijnímu pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkovém penzijním spoření, zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dále byly změněny ...

Cena: 87 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR

Jiří Jelínek, Jaroslav Ivor a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky navazuje na monografii Trestní právo Evropské unie vydanou v roce 2014. Shrnuje poznatky a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.