Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


146

VYHLÁŠKA

ze dne 23. března 2004,

kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 6, § 8 odst. 12, § 13 odst. 5, § 17 odst. 8 a § 38 odst. 6 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.  274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), se mění takto:

1. V § 1 písmeno d) zní:

"d)   stavbou pro úpravu vody soubor objektů a zařízení s technologií pro úpravu vody (úpravna vody); za stavbu pro úpravu vody se pro účely vybraných údajů majetkové nebo provozní evidence považuje i stavba k jímání vody, s případným zařízením na zdravotní zabezpečení vody bez technologie úpravy vody,".

2. V § 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

"i)   odpovědným zástupcem provozovatele osoba uvedená v povolení krajského úřadu k provozování vodovodu nebo kanalizace (§ 6 zákona),
j)   referenční metodou měření stanovení principu nebo postupu při stanovení sledovaných ukazatelů surové povrchové vody.".

3. V § 6 odst. 1 se slovo "digitální" nahrazuje slovy "předepsané elektronické".

4. V § 6 odstavec 3 zní:

"(3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace předává vybrané údaje z majetkové evidence tomu vodoprávnímu úřadu podle § 27 zákona, v jehož územní působnosti se vodovod nebo kanalizace nachází; pokud vodovod nebo kanalizace zasahuje do územní působnosti více vodoprávních úřadů, předávají se vybrané údaje z majetkové evidence tomu vodoprávnímu úřadu, v jehož územní působnosti se nachází místo nejvyšší roční spotřeby pitné vody nebo z jehož územní působnosti je odváděno nejvyšší množství odpadních vod.".

5. V § 6 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 1a) znějí:

"(4) Potvrzení správnosti předávaných vybraných údajů z majetkové evidence se provádí elektronicky opatřené zaručeným elektronickým podpisem1a) statutárního orgánu vlastníka vodovodu nebo kanalizace, předáním nosiče dat s vybranými údaji z majetkové evidence potvrzeným statutárním orgánem vlastníka vodovodu nebo kanalizace včetně prohlášení o správnosti předávaných údajů nebo předáním vytištěných jednotlivých formulářů vybraných údajů z majetkové evidence s podpisem člena statutárního orgánu vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

(5) Soubor vybraných údajů majetkové evidence na území kraje předává krajským úřadům Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") do konce června za předcházející kalendářní rok.


1a)   Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 7 odst. 1 se slovo "digitální" nahrazuje slovy "předepsané elektronické".

7. V § 7 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace předává vybrané údaje z provozní evidence tomu vodoprávnímu úřadu podle § 27 zákona, v jehož územní působnosti se vodovod nebo kanalizace nachází; pokud vodovod nebo kanalizace zasahují do územní působnosti více vodoprávních úřadů, předávají se vybrané údaje z provozní evidence tomu vodoprávnímu úřadu, v jehož územní působnosti se nachází místo nejvyšší roční spotřeby pitné vody nebo z jehož územní působnosti je odváděno nejvyšší množství odpadních vod.

(4) V případě, že více vodovodů nebo kanalizací tvoří funkční celek, ve kterém je možno považovat jakost vody za přibližně stejnou, s jedním provozovatelem ve vlastnictví více osob, předávají se vybrané údaje z provozní evidence vodoprávnímu úřadu za tento funkční celek nebo jeho části. Vybrané údaje z provozní evidence předává vlastník funkčního celku s nejvyšší cenou podle bodu 5 v přílohách č. 1 až 4.".

8. V § 7 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

"(7) Potvrzení správnosti předávaných vybraných údajů z provozní evidence se provádí elektronicky opatřené zaručeným elektronickým podpisem1a) odpovědného zástupce provozovatele vodovodu nebo kanalizace, předáním nosiče dat s vybranými údaji z provozní evidence potvrzeným odpovědným zástupcem provozovatele vodovodu nebo kanalizace včetně prohlášení o správnosti předávaných údajů nebo předáním vytištěných jednotlivých formulářů vybraných údajů z provozní evidence s podpisem odpovědného zástupce provozovatele vodovodu nebo kanalizace.

(8) Soubor vybraných údajů provozní evidence na území kraje předává krajským úřadům ministerstvo do konce června za předcházející kalendářní rok.".

9. V § 9 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "například rozhodčí analytická metoda podle zvláštního právního předpisu.7a)


7a)  Příloha č. 2 k vyhlášce č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.".

10. § 13 zní:

"§ 13

(1) Smlouva o dodávce vody obsahuje kromě obecných náležitostí tyto náležitosti:

a)   určení místa stavby nebo pozemku připojených přípojkou na vodovod,
b)   limit množství dodávané vody, včetně množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky,
c)   způsob zjišťování množství odebírané vody, včetně požadavků na odběratele z toho vyplývajících (např. požadavky na umístění vodoměru, osobní účast při odečtu),
d)   jakost dodávané vody,
e)   způsob stanovení ceny a způsob jejího vyhlášení,
f)   způsob fakturace, včetně případných záloh, a způsob plateb,
g)   v případě, že vlastník vodovodu je odlišný od provozovatele, rozsah jejich odpovědnosti ve vztahu k odběrateli v souladu se smlouvou podle § 8 odst. 2 zákona,
h)   dobu plnění.

(2) Smlouva o odvádění vypouštěných odpadních vod obsahuje kromě obecných náležitostí tyto náležitosti:

a)   určení místa stavby nebo pozemku připojené přípojkou na kanalizaci,
b)   přípustné míry množství a znečištění vypouštěné odpadní vody,
c)   výpočet množství srážkové vody,
d)   způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod,
e)   možnost uplatnění snížení množství odváděných odpadních vod, včetně dodavatelem uplatňovaného způsobu výpočtu snížení (§ 19 odst. 7 zákona),
f)   míru a bilanci znečištění vypouštěných odpadních vod,
g)   způsob stanovení ceny a způsob jejího zveřejnění,
h)   způsob fakturace, včetně případných záloh, a způsob plateb,
i)   v případě, že vlastník kanalizace je odlišný od provozovatele, specifikaci jejich odpovědnosti ve vztahu k odběrateli v souladu se smlouvou podle § 8 odst. 2 zákona,
j)   dobu plnění.".

11. V § 16 písm. j) se čárka na konci nahrazuje středníkem a doplňují se slova "kalem je také zbytkový kal z čistíren odpadních vod, a to jak zpracovaný, tak nezpracovaný,".

12. V § 21 odst. 4 se slovo "digitální" nahrazuje slovy "předepsané elektronické", slova "Ministerstvem zemědělství (dále jen "ministerstvo")" se nahrazují slovem "ministerstvem" a slova "prostřednictvím správce příslušného povodí22)" včetně poznámky pod čarou č. 22) se zrušují.

13. V § 22 odst. 2 se slova "její dopravou do úpravny." nahrazují slovy "stavbou pro úpravu vody.".

14. V § 22 odst. 5 se slovo "nové" zrušuje.

15. V § 28 odstavec 2 zní:

"(2) Není-li vodoměr funkční, určí se množství odebírané vody podle výše předchozího odběru ve srovnatelném období. Jedná-li se o nový odběr, určí se množství odebírané vody podle následného odběru ve srovnatelném období. Došlo-li ke změnám podmínek u odběratele, stanoví se množství odebírané vody podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12.".

16. V § 36 odst. 1 větě první se slova "Technický audit vodovodu a kanalizace obsahuje tyto části:" nahrazují slovy "Technický audit vodovodu nebo kanalizace uvede z následujícího výčtu pouze části věcně příslušné podle zadání:".

17. V § 36 odst. 2 se slovo "zařazení" nahrazuje slovem "zápis".

18. V § 36 odstavce 3 až 5 znějí:

"(3) Žádosti o zápis do seznamu technických auditorů se podávají ministerstvu. Součástí žádosti je i souhlas se zveřejněním osobních údajů, údajů o dosaženém vzdělání, soupisu vlastních publikačních prací v oboru, vydaných odborných statí a publikací a popisu dosavadní odborné činnosti spolu s dalšími údaji, které jsou jako doklady součástí žádosti o zařazení do seznamu technických auditorů.

(4) Ministerstvo zapíše do seznamu technických auditorů žadatele, pokud splňuje požadavky stanovené zákonem a je vybrán komisí (§ 38 odst. 5 zákona), každoročně k 30. červnu, následujícímu po vybrání komisí.

(5) Při výběru žadatelů o zápis do seznamu technických auditorů přihlédne komise k soupisu vlastních publikačních prací v oboru, vydaným odborným statím a publikacím a k popisu dosavadní odborné činnosti.".

19. V § 36 se odstavce 6 až 9 zrušují.

20. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

21. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

22. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

23. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

24. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

25. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

26. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

27. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

28. V příloze č. 9 části 2 tabulky č. 2 a 3 znějí:

(Příloha není zpracována v textové podobě)

29. V příloze č. 9 části 3 se v bodě 1 druhá věta zrušuje.

30. V příloze č. 9 text pod tabulkou č. 6 zní:

(Příloha není zpracována v textové podobě)

31. V příloze č. 12 část VII. Hospodářská zvířata a drůbež zní:

(Příloha není zpracována v textové podobě)

32. Příloha č. 13 zní:

"Příloha č. 13 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

33. Příloha č. 17 zní:

"Příloha č. 17 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

(Příloha není zpracována v textové podobě)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou bodu 10, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

E-shop

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce 2018

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce 2018

Mgr. Barbora Suchá, Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Čermák - Anag, spol. s r. o.

S ohledem na společnou historii České a Slovenské republiky se může zdát, že zákoníky práce jsou si podobné, a že tedy „kdo zná český, zná i slovenský“. To však dnes již častokrát neplatí. Jedinečné srovnání institutů českého a slovenského pracovního práva Předkládaná publikace ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání úspěšného titulu docentky Dany Ondrejové Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci zohledňuje dosavadní právní vývoj, který nastal od účinnosti stávajícího občanského zákoníku. Samotný název Průvodce uzavíráním smluv napovídá, že již uběhla dostatečně dlouhá doba, aby ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o ochraně osobních údajů podává podrobný výklad k oblasti, která v současné informační společnosti nabývá stále větší důležitosti, přičemž nové formy zpřístupňování údajů nabízí také četná ...

Cena: 1 320 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.