Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


94

ZÁKON

ze dne 29. ledna 2004,

kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o obalech

Čl. I

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno a) zní:

"a) obalem výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, jestliže má zároveň
1. v místě nákupu tvořit prodejní jednotku pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele (dále jen "spotřebitelský obal"),
2. v místě nákupu tvořit skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať již je tato skupina prodávána spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, anebo slouží pouze jako pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje a může být z výrobku odstraněn, aniž se tím ovlivní jeho vlastnosti (dále jen "skupinový obal"), nebo
3. usnadnit manipulaci s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů a usnadnit jejich přepravu tak, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození (dále jen "přepravní obal");".

2. V § 2 se na konci písmene d) doplňují slova " , s výjimkou propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo do režimu dočasného použití7) v případě, že po ukončení tohoto režimu budou obaly nebo balené výrobky z České republiky vyvezeny v plném rozsahu do zahraničí".

3. V § 2 písmeno f) zní:

"f) dovozem obalu nebo baleného výrobku propuštění do režimu volného oběhu, do režimu aktivního zušlechťovacího styku, do režimu dočasného použití nebo do režimu přepracování pod celním dohledem;7)".

 4. V § 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j), k) a l), která znějí:

"j)   jiným konečným uživatelem podnikající fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje obaly nebo balené výrobky pro svoji podnikatelskou činnost a neuvádí je dále do oběhu,
k)   průmyslovým obalem obal určený výhradně k balení výrobku určeného výhradně pro jiného konečného uživatele,
l)   obalový prostředek je výrobek, z něhož je obal spotřebitelský, obal skupinový nebo obal přepravní přímo výroben nebo který je součástí obalu sestávajícího se z více částí.".

5. V § 4 odst. 1 se v úvodní části textu slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova "balený výrobek" se vkládají slova "nebo obalový prostředek".

6. V § 4 odst. 1 písm. a), b) a c) se slovo "obal" nahrazuje slovy "obal nebo obalový prostředek", slovo "obalu" se nahrazuje slovy "obalu nebo obalového prostředku" a slovo "obalů" se nahrazuje slovy "obalů nebo obalových prostředků".

7. V § 4 odstavec 3 zní:

"(3) Osoba, která uvádí na trh obal nebo obalový prostředek, je povinna oznámit překročení hodnot uvedených v odstavci 1 písm. b). Způsob hodnocení koncentrace látek uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) v obalu a rozsah oznamovací povinnosti při překročení hodnoty podle odstavce 1 písm. b) stanoví prováděcí právní předpis.".

8. § 5 zní:

"§ 5

(1) Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna

a)   na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v § 3 a 4, s tím, že informace podle odstavce 2 písm. b) pro účely kontroly nahrazuje dokumentaci k prokázání splnění povinností stanovených v § 4,
b)   průkazně informovat své odběratele o tom, že obal splňuje požadavky stanovené v § 3 a 4.

(2) Osoba, která uvádí na trh obalový prostředek, je povinna

a)   na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v § 4,
b)   průkazně informovat své odběratele o tom, že obalový prostředek splňuje požadavky stanovené v § 4.".

9. § 11 se včetně nadpisu zrušuje.

10. V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Na osobu, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly naplněné nebezpečnými věcmi,13) nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými přípravky,1) se povinnost podle odstavce 1 vztahuje nejméně v rozsahu stanoveném v sloupci B přílohy č. 3 k tomuto zákonu.".

11. V § 14 odst. 2 se slovo "čtyřech" nahrazuje slovem "dvou".

12. V § 14 odst. 3 písm. a) se slova "trvalý pobyt" nahrazují slovy "adresa bydliště", za slova "identifikační číslo" se vkládají slova " , bylo-li přiděleno," a slova "úředně ověřená kopie živnostenského listu" se nahrazují slovy "úředně ověřená kopie podnikatelského oprávnění, například živnostenský list".

13. V § 14 odst. 3 písm. b) se za slova "identifikační číslo" vkládají slova " , bylo-li přiděleno," a na konci písmene b) se doplňují slova "a je-li v tomto rejstříku zapsána".

14. V § 14 odst. 3 písm. e) se slova "zpětně odebraných" zrušují.

15. V § 14 se na konci odstavce 3 doplňuje písmeno g), které zní:

"g)  z jakého materiálu je vyroben obal, který uvádí na trh, a zda je určen k prodeji spotřebiteli.".

16. V § 14 odst. 10 písm. a) se za slovo "plnění" vkládají slova "na všechny obaly, které uvádí na trh nebo do oběhu".

17. V § 14 odst. 10 písm. b) se slovo "výhradně" zrušuje.

18. V § 15 odst. 3 se za slova "z této evidence" vkládají slova " , jakož i zjednodušené vedení evidence a ohlašování údajů z této evidence pro osoby podle § 30 odst. 3".

19. V § 17 odst. 6 písm. a) se za slova "identifikační číslo" vkládají slova " , bylo-li přiděleno,".

20. V § 18 odstavec 1 zní:

"(1) Akcionáři autorizované společnosti mohou být pouze osoby, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu.".

21. V § 30 odst. 1 a odst. 2 se číslo "5 000" nahrazuje číslem "2 000".

22. V § 30 odst. 2 se číslo "2 000" nahrazuje číslem "800" a číslo "500" se nahrazuje číslem "200".

23. V § 30 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Povinnosti podle odstavce 1 a povinnost placení evidenčního poplatku podle odstavce 2 se nevztahují na osoby, které uvedou na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok.".Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

24. V § 32 písmeno m) zní:

"m)  stanoví po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Ministerstvem zemědělství v pochybnostech, zda určitý typ výrobku je nebo není obalem,".

25. V § 32 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

"s)  podává podnět České obchodní inspekci ke kontrole v oblasti nakládání s obaly.".

26. V § 33 a v § 34 se písmeno b) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

27. V § 41 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "V případě pochybností, zda jsou naplněny podmínky tohoto zákona, celní orgány propustí kontrolované zboží do příslušného celního režimu a vyzvou příslušný kontrolní orgán ke kontrole.".

28. V § 41 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

29. V § 42 odst. 1 se na konci úvodní části textu doplňují slova "v rozsahu stanovených pravomocí".

30. V § 42 odst. 1 písm. c) se slova "včetně prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh podle § 5," zrušují.

31. V § 44 odst. 1 písm. b) se slova "týkajících se prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu" zrušují.

32. § 47 se zrušuje.

33. Za § 51 se vkládá nový § 51a, který zní:

"§ 51a

(1) Rozhodnutí vydaná Ministerstvem průmyslu a obchodu podle § 47 pozbývají platnosti ke dni účinnosti tohoto zákona.

(2) Řízení zahájená podle § 47, která nebyla skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ke dni účinnosti tohoto zákona zastavují.".

34. Příloha č. 1 k tomuto zákonu se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Čl. II

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 18), 19) a 20) zní:

"(2) Účelem tohoto zákona je též stanovit povinnost podnikatele18) ohlásit zásoby19) potravin nebo zemědělských výrobků stanovené v příslušném právním předpise Evropského společenství20) (dále jen "zásoby") a upravit státní dozor nad dodržováním této povinnosti.


18)   § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
19)   § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
20)   Nařízení komise č. 1972/2003 o přechodném období přijatém s ohledem na obchod se zemědělskými produkty, související s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

2. Za § 3a se vkládá nový § 3b, který včetně poznámky pod čarou č. 21) zní:

"§ 3b

(1) Podnikatel uvedený v § 1 odst. 2 je povinen ohlásit v místě příslušnému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce zásoby zjištěné podle zvláštních právních předpisů21) k 1. květnu 2004.

(2) Ohlašovací povinnost podle odstavce 1 musí splnit podnikatel nejpozději do 10. května 2004.

(3) Rozsah zásob, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle odstavců 1 a 2 a vzor formuláře stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.


21)   § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.§ 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 16 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 13a) zní:

"c) Státní zemědělská a potravinářská inspekce13a) vykonává státní dozor
1. při výrobě a uvádění potravin do oběhu, pokud tento dozor není prováděn podle písmene b),
2. při výrobě a uvádění do oběhu tabákových výrobků a
3. nad ohlášením zásob.

13a)   Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 17 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Podnikateli, který nesplní povinnost uvedenou v § 1 odst. 2 a § 3b, uloží Státní zemědělská a potravinářská inspekce pokutu až do výše 1 000 000 Kč.".Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Čl. III

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:

"(2) Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje, zda zásoby jí ohlášené podnikatelem podle zvláštního právního předpisu10a) odpovídají skutečnosti.


10a)   § 3b zákona č. 110/1997 Sb.".

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

E-shop

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Jandová, Vojtek - C. H. Beck

- zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni uvedení potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu - komentář je určen především pro odborné ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

JUDr. Antonín Draštík, JUDr. Karel Hasch, JUDr. Pavel Kučera, JUDr. Stanislav Rizman - Wolters Kluwer, a. s.

Druhá část tohoto přehledu judikatury mapuje významnou oblast kriminality, která je zčásti charakterizována též násilným jednáním pachatele. Tento svazek navazuje nejen na předcházející vybranou judikaturu ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.