Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 89/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 28, ze dne 27. 2. 2004

89

VYHLÁŠKA

ze dne 13. února 2004,

kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 8 odst. 3 a § 24b odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 436/2003 Sb.:

§ 1
Vnější označení příslušníka Vězeňské služby
České republiky

(1) Příslušník Vězeňské služby České republiky (dále jen "příslušník") vykonává službu ve služebním stejnokroji Vězeňské služby České republiky (dále jen "služební stejnokroj"), nestanoví-li generální ředitel Vězeňské služby České republiky jinak.

(2) Vnější vzhled služebního stejnokroje je charakterizován těmito specifickými prvky:

a)   složení, střih a jeho barevné provedení,
b)   odznaky na čelní části pokrývky hlavy a hodnostní označení,
c)   textilní znaky, a to
   1.  rukávové znaky určující příslušnost k České republice a k Vězeňské službě České republiky (dále jen "Vězeňská služba"),
   2.  rukávové domovenky rozlišující příslušnost k vězeňské stráži nebo justiční stráži,
   3.  domovenky označené textem Vězeňská služba, vězeňská stráž, justiční stráž, pyrotechnik nebo psovod,
d)   barva stejnokrojových košil,
e)   identifikační číslo v kovovém provedení,
f)   stejnokrojové knoflíky,
g)   rezortní oborový znak kovový.

(3) Odznaky na čelní část pokrývky hlavy, hodnostní označení příslušníků, textilní znaky, identifikační číslo a stejnokrojové knoflíky jsou vyobrazeny v příloze č. 1.

§ 2
Vzory služebních stejnokrojů

(1) Služební stejnokroje tvoří sestavy součástí služební výstroje určené pro jednotné vystrojení příslušníků. Vnější vzhled stejnokrojů je charakterizován zejména barvou a střihem stejnokrojů, vnějším označením, rezortními oborovými znaky a hodnostním označením na náramenících a hodnostních podložkách služebních stejnokrojů.

(2) Vzory služebních stejnokrojů se podle účelu nošení člení takto:

a)   stejnokroj základní,
b)   stejnokroj reprezentační,
c)   stejnokroj polní,
d)   stejnokroj psovoda a pyrotechnika,
e)   stejnokroj pracovní,
f)   stejnokroj speciální pro příslušníky určené pro služební zákrok pod jednotným velením,
g)   stejnokroj pro příslušníky určené k provedení eskorty nebezpečných osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody.

(3) Služební stejnokroje a jejich barevné provedení je vyobrazeno v příloze č. 2.

§ 3
Způsob vnějšího označení služebních stejnokrojů

(1) Stejnokroj základní je na rukávech košil, svetru, bundy a pláště modré barvy opatřen textilními znaky. Na pravém rukávu je stejnokroj opatřen rezortním oborovým znakem Vězeňské služby a domovenkou fialové barvy s orámováním a textem ve žluté barvě "VĚZEŇSKÁ STRÁŽ", jedná-li se o příslušníka vězeňské stráže, nebo "JUSTIČNĺ STRÁŽ", jedná-li se o příslušníka justiční stráže. Na levém rukávu je stejnokroj opatřen textilním velkým státním znakem České republiky.

(2) Označení podle odstavce 1 nosí příslušníci vězeňské stráže na košilích tmavomodré barvy a příslušníci justiční stráže na košilích světlemodré barvy. Ostatní příslušníci nosí stejnokroj základní a košile světlemodré barvy bez domovenky.

(3) Stejnokroj reprezentační je na levém rukávu blůzy modré barvy označen textilním velkým státním znakem České republiky a na pravé horní kapse rezortním oborovým znakem kovovým.

(4) Stejnokroj polní je nad patkou levé horní kapsy pláště a blůzy označen domovenkou v barvě stejnokroje s orámováním v černé barvě a textem ve žluté barvě "VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR".

(5) Stejnokroj psovoda a stejnokroj pyrotechnika je na rukávech bundy modré barvy označen textilními znaky obdobně jako stejnokroj základní. Stejnokroj psovoda a pyrotechnika je na zadním díle bundy označen domovenkou v barvě černé s textem "PSOVOD" nebo "PYROTECHNIK" ve žluté barvě. Pod patkou pravé horní kapsy bundy je stejnokroj psovoda označen textilním znakem se symbolikou hlavy služebního psa v šedobíločerném provedení na tmavomodrém podkladu žlutě orámovaném a s textem "VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY" ve žluté barvě v horní části znaku a s textem "PSOVOD" ve žluté barvě v dolní části znaku. Pod patkou pravé horní kapsy bundy je stejnokroj pyrotechnika označen textilním znakem s pyrotechnickou symbolikou a textem "PYROTECHNIK" v černé barvě na modrém podkladu červeně orámovaném.

(6) Stejnokroj pracovní je nad patkou levé horní kapsy blůzy modré barvy označen domovenkou v barvě stejnokroje s orámováním a textem ve žluté barvě "VĚZEŇSKÁ STRÁŽ" nebo "JUSTIČNĺ STRÁŽ".

(7) Stejnokroj speciální pro příslušníky určené pro zákrok pod jednotným velením a pro příslušníky určené k provedení eskorty nebezpečných osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody je nad patkou levé horní kapsy a zadním díle kombinézy modročerné barvy označen domovenkou v barvě stejnokroje s textem ve žluté barvě "VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR".

(8) Na stejnokroji základním a reprezentačním se nosí rezortní odznaky a medaile, které jsou udělovány k ocenění záslužných činů a příkladného plnění služebních povinností příslušníků. Odznaky se nosí na pravé straně prsou, medaile na levé straně prsou. Státní a rezortní vyznamenání se na těchto stejnokrojích nosí v pořadí, stanoveném zvláštním právním předpisem.1)

(9) Služební stejnokroj, který je příslušník oprávněn nosit na území jiného státu může být doplněn rukávovým znakem - státní vlajkou, případně jiným zvláštním označením příslušnosti k České republice, nebo označením příslušnosti k mezinárodní organizaci, pod jejíž záštitou bude příslušník úkoly plnit.

§ 4
Rezortní oborový znak Vězeňské služby

(1) Rezortní oborový znak Vězeňské služby je vyhotoven v provedení kovovém a textilním. Vzory těchto znaků jsou vyobrazeny v příloze č. 1 a v příloze č. 3.

(2) Rezortní oborový znak kovový je tvořen heraldickým tzv. španělským štítem v barvě zlatisté a z obou svislých stran dovnitř prohnutým. Jeho motiv tvoří meč umístěný uprostřed obrazové plochy ostřím vzhůru, na jehož třech čtvrtinách jsou umístěny váhy jako symbol spravedlnosti. Celý obraz je obklopen lipovými lístky umístěnými v kruhu v horní části otevřeném. Ve spodní čtvrtině obrazové plochy je umístěn štítek s dvouřádkovým nápisem "VĚZEŇSKÁ SLUŽBA/ČESKÉ REPUBLIKY" v barvě černé.

(3) Rezortní oborový znak textilní je tvořen heraldickým tzv. španělským štítem z obou svislých stran dovnitř prohnutým, v barvě fialové tmavé a fialové světlé. Štít je po celém obvodu žlutě lemován. Jeho motiv v barvě žluté tvoří meč umístěný uprostřed obrazové plochy ostřím vzhůru, na jehož třech čtvrtinách jsou umístěny váhy jako symbol spravedlnosti. Celý obraz je obklopen lipovými lístky umístěnými v kruhu v horní části otevřeném. Ve spodní čtvrtině obrazové plochy je umístěn štítek s dvouřádkovým nápisem "VĚZEŇSKÁ SLUŽBA/ČESKÉ REPUBLIKY".

§ 5
Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel Vězeňské služby

(1) Služební vozidlo Vězeňské služby zvláštního barevného provedení a označení (dále jen "vozidlo") je speciální vozidlo určené k přepravě a ozbrojenému doprovodu osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody. Vozidlo je bílé barvy s vodorovným fialovým pruhem po jeho obvodových stranách. Na přední, případně i zadní části vozidla sanitní přepravy je nápis "AMBULANCE". Tento nápis tvoří velká fialová písmena na podkladě bílé barvy.

(2) Vozidlo má v souladu se zvláštním právním předpisem2) výrobcem provedené a Ministerstvem dopravy schválené speciální technické úpravy, které znemožňují převáženým osobám ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody nepovolené opuštění přepravního prostoru. Přepravní prostor je s výjimkou sanitního vozidla členěn na přepravní prostor pro osoby ve výkonu vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a prostor pro příslušníky vězeňské stráže, popřípadě justiční stráže.3)

(3) Pro zvláštní barevné provedení příslušného druhu a kategorie vozidla platí přiměřeně ustanovení odstavce 1 s tím, že rozsah tohoto provedení je omezen konstrukcí vozidla. Stanovená kombinace barvy bílé a fialové musí zůstat zachována.

(4) Vyobrazení vozidel je uvedeno v příloze č. 4.

§ 6
Prokazování příslušnosti k Vězeňské službě a k plnění úkolů ve Vězeňské službě

(1) Příslušník při prokazování příslušnosti4) předkládá k nahlédnutí přední stranu služebního průkazu s fotografií, aniž jej vydá z ruky. Příslušník při výkonu služby v občanském oděvu může prokazovat svoji příslušnost identifikačním štítkem, který umístí na kapse nebo klopě na levé polovině hrudi.

(2) Identifikační číslo v kovovém provedení připevněné na kožené podložce černé barvy se příslušníkovi přiděluje shodně s číslem služebního průkazu a nosí se zavěšené na knoflíku pod patkou levé horní kapsy stejnokrojů, s výjimkou stejnokroje reprezentačního.

(3) Identifikační štítek je opatřen barevnou fotografií rozměrů 35 x 35 mm, podpisem ministra spravedlnosti nebo generálního ředitele Vězeňské služby, otiskem malého kulatého razítka se státním znakem a identifikačního čísla.

(4) Služební průkaz je na čelní straně opatřen textem "Vězeňská služba České republiky" v bílém provedení na modrém pozadí. V pravé polovině služebního průkazu je umístěna barevná fotografie rozměrů 35 x 45 mm, datum vyhotovení, podpis ministra spravedlnosti nebo generálního ředitele Vězeňské služby s otiskem malého kulatého razítka se státním znakem. Na levé straně služebního průkazu je v jeho horní části uvedeno číslo průkazu a v dolní části vyobrazen státní znak České republiky v modrobílém provedení.

(5) Na zadní straně služebního průkazu je uvedeno jméno a příjmení držitele služebního průkazu, text oprávnění držitele a poučení pro nálezce. Případný titul se v souladu se zvláštním právním předpisem5) zapisuje před nebo za jménem držitele. Hodnost držitele služebního průkazu se zapisuje do vložky služebního průkazu, na které je v její horní části uvedeno číslo služebního průkazu. Vložka je nedílnou součástí služebního průkazu. Služební průkaz je umístěn v koženém pouzdře tmavomodré barvy na jehož čelní straně je vytlačen státní znak České republiky. Součástí pouzdra je rezortní oborový znak kovový.

(6) Služební průkazy se na čelní a zadní straně typově odlišují pruhem v barvě:

a)   červené, vydávané generálnímu řediteli Vězeňské služby a jeho náměstkům,
b)   žluté, vydávané ředitelům odborů Generálního ředitelství Vězeňské služby (dále jen "generální ředitelství"),
c)   zelené, vydávané příslušníkům odboru kontroly generálního ředitelství a
d)   modré, vydávané příslušníkům justiční stráže Vězeňské služby.

(7) Služební průkazy ostatních příslušníků jsou bez barevného označení. Vzor služebního průkazu a identifikačního štítku je vyobrazen v příloze č. 5 a 6.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2004.

Ministr:
JUDr. Čermák v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 89/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 89/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 89/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 89/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 89/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 89/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Institut řádných opravných prostředků tvoří tradičně nezbytnou součást úpravy správního řízení i jiných postupů správních orgánů. Publikace přináší první komplexní zpracování této problematiky v odborné ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Elektronická evidence tržeb – Praktická příručka

Elektronická evidence tržeb – Praktická příručka

Bc. Zdeněk Vondrák, Bc. Lucie Vondráková, Bc. Michala Vondráková - Anag, spol. s r. o.

Praktická příručka Elektronická evidence tržeb je určena pro podnikatele, ale i pro neziskové subjekty, kteří jsou povinni se do evidence tržeb zapojit, a také pro jejich účetní. Zaměření knihy Cílem této návodné publikace je seznámit čtenáře se základy zákona č. 112/2016 Sb., o ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Daňová politika v Evropské unii

Daňová politika v Evropské unii

Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha zpracovává aktuální téma, zajímavé pro všechny, kteří se zabývají evropskou integrací — ať již odborníky z akademické sféry, či z daňové praxe. Navazuje na již zavedenou publikaci Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, kterou autorka významně přepracovala. Důvodem je ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.