Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


59

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 14. ledna 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., k provedení § 3 odst. 1 písm. a) a c) tohoto zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slovo "úvěrů" vkládají slova "a dotací".

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova "(dále jen "peněžní fond")" nahrazují slovy "(dále jen "úvěrový fond")".

3. V § 2 odst. 1 písm. c) a d), § 2 odst. 2 písm. b) a c), nadpisu § 3, § 3 úvodní části ustanovení odstavce 1, § 3 úvodní části ustanovení odstavce 2, § 3 odst. 2 písm. b) a c) a v § 3 odst. 3 a 4 se slovo "peněžního" nahrazuje slovem "úvěrového".

4. Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4d, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1a) až 1g) znějí:

"§ 4a
Podmínky poskytnutí a použití dotace

(1) Dotaci z Fondu lze poskytnout obci, jestliže obec

a)   podala podle podmínek "Programu poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002" (dále jen "program") písemnou žádost o dotaci, která podle zjištění Ministerstva pro místní rozvoj splňuje podmínky tohoto programu, avšak dotace nebyla vyplacena,
b)   se nachází v území, pro něž byl vyhlášen krizový stav,1a) a na jejím území byly poškozeny domy v důsledku povodní v roce 2002,
c)   má zřízen peněžní fond,1) jehož prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu v bance a jsou určeny pouze na úhradu části nákladů spojených s opravami staveb pro bydlení1b) (dále jen "stavba"), nebo bytů ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu1c) (dále jen "byt ve vlastnictví") nebo společných částí domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu1c) (dále jen "společné části domu"), poškozených povodněmi v roce 2002, a to formou příspěvků jejich vlastníkům (dále jen "povodňový fond"),
d)   stanoví pravidla pro poskytování příspěvků vlastníkům staveb, bytů ve vlastnictví a společných částí domů poškozených povodněmi v roce 2002 (dále jen "příspěvek") obsahující alespoň podmínky uvedené v § 4b a postup, kterým bude provedeno poměrné snížení prostředků poskytnutých jednotlivým vlastníkům v případě, že obec dostane menší než požadovaný objem dotace,
e)   nemá žádné splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotní pojišťovně nebo k České správě sociálního zabezpečení.

(2) Obec může dotaci použít, zajistí-li dodržení pravidel pro poskytnutí příspěvků, která byla stanovena podle odstavce 1 písm. d).

§ 4b
Pravidla pro použití prostředků povodňového fondu

(1) Prostředky povodňového fondu lze použít pouze na příspěvky vlastníkům staveb, bytů ve vlastnictví nebo společných částí domů, které sloužily a po opravě budou sloužit k trvalému bydlení, na opravy vad či poruch stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu vzniklých v důsledku povodní v roce 2002, rozhodne-li tak zastupitelstvo obce. Poškození povodněmi zahrnuje i sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek v roce 2002.

(2) Opravou staveb, bytů ve vlastnictví nebo společných částí domu poškozených povodněmi v roce 2002 se v tomto nařízení rozumí uvedení stavby, bytu ve vlastnictví nebo společné části domu do předchozího nebo provozuschopného stavu. Opravou nejsou práce, které mají investiční charakter nebo vedou k technickému zhodnocení stavby.1d)

(3) Příspěvky z povodňového fondu lze použít pouze na opravy základů, svislých a vodorovných nosných konstrukcí, schodišť, obvodového pláště a střech, a to včetně vnějších a vnitřních omítek, oken, dveří a konstrukcí podlah včetně nášlapných ploch tvořících nedílné součásti svislých a vodorovných nosných konstrukcí, dále na opravy technického zařízení budov, jako je elektroinstalace, vodovod, kanalizace, plyn a systém vytápění. Příspěvky nelze použít na drobné opravy prováděné nájemcem bytu.1e)

(4) Příspěvek lze vlastníkovi poskytnout do 70 % celkových nákladů na opravu stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu, nejvýše však

a)   200 000 Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, jsou-li v něm nejvýše 3 byty,
b)   500 000 Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, je-li v něm nejvýše 8 bytů,
c)   700 000 Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, je-li v něm více než 8 bytů.

(5) Celkovými náklady se pro účely tohoto nařízení rozumí skutečně vynaložené náklady na opravy, které jsou předmětem žádosti o příspěvek a splňují podmínky tohoto nařízení.

(6) Podmínkou poskytnutí příspěvku jsou celkové náklady na opravu stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu přesahující 71 500 Kč. 

(7) V případě, že opravy jsou prováděny svépomocí, je možné z povodňového fondu formou příspěvku hradit pouze stavební materiál a dopravu na základě prokázaných výdajů a práce na základě posudku soudního znalce, přičemž součástí posudku znalce je potvrzení termínu ukončení opravy.

(8) Oprava stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu musí být provedena nejpozději do 30. června 2004. Provedením opravy se v tomto nařízení rozumí

a)   den nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,1f) pokud práce prováděné v souvislosti s opravou vyžadovaly stavební povolení,
b)   v ostatních případech den ukončení opravy uvedený v posudku soudního znalce v případě svépomocných prací, nebo zápis o převzetí provedené opravy podepsaný vlastníkem.

(9) Na tutéž opravu, na kterou byly použity příspěvky podle tohoto nařízení, nelze použít jiné prostředky z veřejných rozpočtů. Tato podmínka neplatí pro domy ve vlastnictví obce. Za prostředky z veřejných rozpočtů se pro účely tohoto nařízení nepovažují prostředky státní podpory podle zákona upravujícího stavební spoření.1g)

(10) V případě oprav společných částí domů nebo bytů ve vlastnictví se příspěvek může poskytnout pouze prostřednictvím jedné fyzické nebo právnické osoby.

§ 4c
Postup při poskytování dotací obcím a příspěvků vlastníkům

(1) Fond poskytne obci dotaci, pokud obec doloží, že splňuje podmínky uvedené v § 4a.

(2) Vlastníkovi může být na základě jeho žádosti poskytnuta z povodňového fondu přiměřená záloha.

(3) Obec zajistí vedení účetní analytické evidence podle jednotlivých příjemců příspěvků nebo poskytnutých záloh.

§ 4d

Výbor Fondu může v případech hodných zvláštního zřetele, na základě písemné, odůvodněné a doložené žádosti obce, udělit výjimku týkající se lhůty provedení opravy, stanovené obcí v pravidlech pro poskytování příspěvků v souladu s § 4b odst. 8.


1a)   Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
1b)   § 3 písm. b) a c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
1c)   Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
1d)   § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
1e)   Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník.
1f)   Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1g)   Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/ /1995 Sb.".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 4a až 4d nařízení vlády č. 396/2001 Sb., ve znění tohoto nařízení, lze použít, byla-li písemná žádost obce o dotaci podle podmínek "Programu poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002" podána nejpozději do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Ministerstvo pro místní rozvoj předá do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení Fondu všechny žádosti o dotace podané podle podmínek "Programu poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002", které podle jeho zjištění splnily podmínky tohoto programu a nebyly ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení vyplaceny.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
JUDr. Němec v. r.

E-shop

Společnost s ručením omezeným 2016 - prakticky včetně účetnictví a daní, 12. vydání

Společnost s ručením omezeným 2016 - prakticky včetně účetnictví a daní, 12. vydání

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování půjček společníky. Řeší ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Zákon o České národní bance s komentářem

Zákon o České národní bance s komentářem

Mgr. Tomáš Rýdl, JUDr. Josef Barák, Mgr. Luděk Saňa, JUDr. Petr Výborný - Wolters Kluwer, a. s.

Podrobný komentář zákona o České národní bance. Autory komentáře jsou právníci České národní banky. Autoři vycházejí z ústavního zakotvení České národní banky a z unijních souvislostí výkladu a aplikace zákona o České národní bance. Sledují dynamiku Zákona o ČNB v českých i unijních ...

Cena: 1 124 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2017

Podvojné účetnictví 2017

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.