Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


30

VYHLÁŠKA

ze dne 21. ledna 2004,

kterou se mění vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 478/2002 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 45 odst. 2, § 46 odst. 1, 2 a 6 a § 47 odst. 2 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 478/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmeno d) zní: 

"d)  očkování při úrazech, poraněních a nehojících se ranách, jakož i před některými léčebnými výkony, zejména operacemi na konečníku a tlustém střevě, s cílem prevence vzniku ranných infekcí,".

2. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Přeočkování se provede v době od dovršení jedenáctého do dovršení dvanáctého roku věku dítěte po předchozím provedení tuberkulinového testu u dětí tuberkulin negativních.".

3. V § 4 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Přeočkování se provede očkovací látkou proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli v době od dovršení pátého do dovršení šestého roku věku dítěte.

(3) Další přeočkování proti tetanu se provede očkovací látkou proti tetanu v době od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku dítěte a pak u osob, které byly očkovány podle tohoto a předchozích odstavců vždy po každých 10 až 15 letech.".

4. V § 4 odst. 4 se slovo "dospělých" nahrazuje slovem "zletilých".

5. V § 5 odstavec 2 zní:

"(2) Přeočkování se provede v kalendářním roce následujícím po roce, v němž bylo provedeno základní očkování, a to opět ve dvou etapách v březnu a květnu, a dále u dětí od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku ve druhé etapě v květnu.".

6. § 7 včetně nadpisu zní:

"§ 7
Pravidelné očkování proti virové hepatitidě B

(1) První dávka očkovací látky se podá dětem v prvních měsících života podle typu očkovací látky, třetí dávka očkovací látky se podá nejpozději do konce tří let věku dítěte. Jde-li o novorozence HBsAg pozitivních matek, očkování se provede ještě před podáním očkovací látky proti tuberkulóze (§ 3 odst. 1), a to nejpozději do 24 hodin po narození.

(2) V případě dětí, které nebyly proti virové hepatitidě B očkovány podle odstavce 1, se provede očkování v době od dovršení dvanáctého do dovršení třináctého roku věku dítěte.

(3) Očkování se provede i u fyzických osob

a)   které mají být zařazeny do pravidelných dialyzačních programů,
b)   nově přijatých do ústavů sociální péče s výjimkou domovů důchodců a domovů-penziónů pro důchodce,
c)   v případech sexuálních kontaktů s fyzickými osobami s onemocněním virovou hepatitidou B nebo nosičstvím HBsAg,
d)   žijících ve společné domácnosti s fyzickými osobami s onemocněním virovou hepatitidou B nebo nosičstvím HBsAg, je-li provedení tohoto očkování uloženo orgánem ochrany veřejného zdraví.".

7. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2) zní:

"§ 8
Pravidelné očkování proti chřipce a nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae

(1) Očkování proti chřipce se provede každý rok u fyzických osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domovech důchodců a domovech-pensionech pro důchodce. Očkování se provede též u fyzických osob umístěných v ústavech sociální péče, pokud tyto osoby trpí chronickými nespecifickými onemocněními dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév a ledvin nebo diabetem.

(2) U fyzických osob uvedených v odstavci 1 se provede též očkování proti nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae jen jedenkrát a dále se postupuje podle schváleného souhrnu údajů o přípravku.2)


2)  § 2 odst. 20 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění zákona č. 149/2000 Sb. a zákona č. 129/2003 Sb.".

8. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9
Pravidelné očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B při poranění injekční jehlou

Očkování proti virové hepatitidě A aplikací 1 dávky a virové hepatitidě B aplikací 3 dávek se provede po poranění injekční jehlou po ověření stavu imunity u těch poraněných fyzických osob, u kterých vyšetření imunity neprokáže protilátky proti virové hepatitidě A nebo hladina antiHBs protilátek bude nižší než 10 IU/litr. Očkování proti virové hepatitidě B se neprovede, pokud byla fyzická osoba očkována v rozsahu podle § 7, 11 a 11a.".

9. § 10 se zrušuje.

10. V § 11 odst. 1 větě první se za slova "ošetřování osob, o něž mají pečovat," vkládají slova "při manipulaci se zdravotnickým odpadem a u osob činných v nízkoprahových programech pro uživatele drog".

11. V § 11 se odstavec 3 zrušuje.

12. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3) zní:

"§ 11a
Zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B

Zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B se provede u zaměstnanců základních složek integrovaného záchranného systému3) přijatých do pracovního nebo služebního poměru ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


3)  § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.".

13. § 13 včetně nadpisu zní:

"§ 13
Zvláštní očkování proti chřipce a nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae

Zvláštní očkování proti chřipce a nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae se provede u fyzických osob pracujících na pracovištích uvedených v § 20 odst. 3, a to v případě očkování proti chřipce každý rok, v případě očkování proti nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae se postupuje podle schváleného souhrnu údajů o přípravku.2)".

14. V § 14 odst. 1 se na konci věty první tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "a v indikovaných případech v předoperační přípravě.".

15. V § 15 se odstavce 1 až 3 zrušují.Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 1 a 2.

16. V § 16 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Dokladem o trvalé kontraindikaci, který musí být součástí zdravotnické dokumentace, je písemné vyjádření odborného lékaře nebo záznam očkujícího lékaře o zjištění stanoviska odborného lékaře s uvedením jeho jména, příjmení a data sdělení stanoviska. Za odborného lékaře se považuje odborník v oboru neurologie, nebo v oborech imunologie, alergologie, neonatologie a infekce.".

17. V § 16 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Kontraindikacemi podání očkovací látky proti dávivému kašli se rozumí:

a)   závažné alergické reakce a hyperreakce po předchozí aplikaci vakcíny,
b)   encefalopatie, epilepsie nebo epileptický záchvat vyprovokovaný předchozí aplikací očkovací látky proti dávivému kašli,
c)   závažná onemocnění centrálního nebo periferního nervového systému s nejistou prognózou,
d)   progredující neurologické onemocnění.".

18. V § 19 se odstavec 4 zrušuje.

19. V § 20 se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

20. V § 20 odst. 1 se za slova "transfúzních stanic," vkládají slova "pracoviště stomatologická, patologicko-anatomická, soudního lékařství, psychiatrická a pracoviště zdravotnické záchranné služby".

21. V § 20 odst. 3 se za slova "dlouhodobě nemocných" vkládají slova "domy s pečovatelskou službou,".

22. V § 22 se na konci doplňuje text: "a dále údaje o provedeném očkování, hrazeném fyzickou osobou, která požádala o provedení pravidelného, zvláštního nebo mimořádného očkování jinou očkovací látkou, než zajistil příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2004.

Ministryně:
MUDr. Součková v. r.

E-shop

Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva

Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva

Markéta Selucká, Lukáš Hadamčík - Wolters Kluwer, a. s.

Snahou této prakticky zaměřené monografie je přinášet odpovědi na otázky, které s účinností nového kodexu soukromého práva vyvstaly stran aplikace a interpretace ustanovení vážících se k nájmu bytu a domu. Musí se po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku uzavírat nová nájemní ...

Cena: 475 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 54

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 54

Ústavní soud ČR - C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 940 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - vlastnictví a věcná práva

Nový občanský zákoník - vlastnictví a věcná práva

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., Mgr. Kristina Kedroňová, JUDr. Ilona Štrosová, LL.M., Mgr. Monika Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.