Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


2

VYHLÁŠKA

ze dne 9. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 13 odst. 3 písm. d) a odst. 7, § 18 odst. 1 písm. a) a c) a přílohy I.8 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, se mění takto:

1. V § 2 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 2a), 2b) a 3) zní:

"a)   mimořádnou událostí - událost důležitá z hlediska jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany, která vede nebo může vést k nepřípustnému ozáření zaměstnanců, popřípadě dalších osob nebo k nepřípustnému uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do prostor jaderného zařízení nebo pracoviště nebo do životního prostředí, případně ke vzniku radiační nehody2a) nebo radiační havárie,2b) a tím i ke vzniku radiační mimořádné situace,3)

2a)   § 2 písm. k) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č.  132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
2b)   § 2 písm. l) zákona č. 18/1997 Sb.
3)   § 2 písm. l) zákona č. 18/1997 Sb.".

2. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f) včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b), která znějí:

"e)   nepřípustným ozářením - takové ozáření, v důsledku kterého by zaměstnanci nebo další osoby nebo jednotlivci z obyvatelstva3a) byli nebo mohli být ozářeni dávkami překračujícími limity ozáření stanovené ve zvláštních právních předpisech nebo autorizované limity3b) stanovené v příslušném povolení Úřadu,
f)   nepřípustným uvolněním radioaktivních látek nebo ionizujícího záření - takové uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího záření, v důsledku kterých by zaměstnanci nebo další osoby nebo jednotlivci z obyvatelstva byli nebo mohli být ozářeni dávkami překračujícími stanovené limity ozáření nebo autorizované limity3b) stanovené v příslušném povolení Úřadu.

3a)   § 2 písm. z) zákona č. 18/1997 Sb.
3b)   § 4 odst. 6 zákona č. 18/1997 Sb.".

3. V § 3 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:

"(2) Havarijní připravenost se dokladuje Úřadem schváleným vnitřním havarijním plánem, kromě případů stanovených zvláštním právním předpisem4a) a vypracovanými zásahovými instrukcemi.


4a)   § 36 odst. 3 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.".

4. V § 3 se odstavce 3, 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 7), 8) a 9) zrušují.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 3.

5. V § 5 písm. a) se tečka za první větou nahrazuje čárkou a slovem "která" a první část druhé věty "Událost prvního stupně může být radiační nehodou" včetně poznámky pod čarou č. 11) se zrušuje.

6. V § 5 písm. b) se tečka za první větou a první část druhé věty "Událost druhého stupně je radiační nehodou" zrušuje.

7. V § 5 písm. c) se slovo "okresu12)" včetně poznámky pod čarou č. 12) nahrazuje slovem "kraje12a)" a slovo "okresu" v poslední větě se nahrazuje slovem "kraje".


12a)   § 10 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

8. V § 6 odst. 1 písm. c) a v § 6 odst. 3 písm. c) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

9. V § 6 odst. 1 písm. f) se za slova "vnitřním havarijním plánem" vkládají slova "nebo zásahovými instrukcemi".

10. V § 6 odst. 1 písm. d) a v § 6 odst. 3 písm. d) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

11. V § 8 odst. 3 písm. c) se slova "evakuované osoby" nahrazují slovy "shromážděných a evakuovaných osob".

12. V § 8 odst. 3 se na konci písmena g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)   osoby provádějící evidenci shromážděných a ukrytých osob.".

13. V § 9 odst. 1 se tečka za první větou nahrazuje středníkem a za středník se vkládá dokončení věty a další věta, které zní: "držitel povolení k provozu jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie ověřuje tuto znalost zkouškou. O zkoušce se provede záznam.".

14. V § 9 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Záznamy o seznámení a o provedení přípravy se uchovávají minimálně tři roky.".

15. V § 10 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 15a) zní:

"(2) Havarijní připravenost se zajišťuje v rozsahu přiměřeném používaným zdrojům a vykonávaným radiačním činnostem a riziku vzniku nebo závažnosti dopadů mimořádných událostí ověřováním znalostí havarijního plánu a zásahových instrukcí systematickým nácvikem činností podle zásahových instrukcí pro všechny zaměstnance a další osoby podílející se na řízení a provedení zásahu tak, aby bylo dosaženo dostatečných dovedností a zkušeností, a prověřováním funkčnosti technických prostředků, systémů a přístrojů potřebných pro řízení a provádění zásahu. U držitelů povolení k provozu jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie nebo pracoviště uranového průmyslu a u držitelů povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření na přechodných pracovištích,15a) na nichž se má provádět defektoskopie s použitím uzavřených radionuklidových zářičů, jsou povinnou součástí zajištění havarijní připravenosti pravidelná havarijní cvičení.


15a)   § 43 odst. 1 vyhlášky č. 307/2002 Sb.".

16. V § 10 odst. 12 se slova "na jaderném zařízení a pracovišti se" nahrazují slovy "se u držitelů povolení k provozu jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie".

17. V § 10 se za odstavec 12 vkládá nový odstavec 13, který zní:

"(13) Při prověřování funkčnosti technických prostředků, systémů a přístrojů potřebných pro řízení a provádění zásahů se u držitelů povolení k provozu pracoviště uranového průmyslu a u držitelů povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření na přechodných pracovištích, na nichž se má provádět defektoskopie s použitím uzavřených radionuklidových zářičů, a u všech držitelů povolení, kteří jsou provozovateli kontrolovaného pásma, ověřuje

a)   jedenkrát za 12 měsíců funkčnost technických prostředků, systémů a způsobů aktivace zasahujících osob pro řízení a provádění zásahu podle § 6 odst. 1 písm. f),
b)   jedenkrát za 12 měsíců funkčnost technických prostředků, systémů a způsobů pro varování zaměstnanců a dalších osob podle § 6 odst. 2,
c)   jedenkrát za 12 měsíců funkčnost technických prostředků, systémů a způsobů pro oznamování mimořádné události a vyrozumívání o radiační havárii podle § 6 odst. 1 písm. b), c) a d).".

Dosavadní odstavce 13 a 14 se označují jako odstavce 14 a 15.

18. V § 10 odst. 15 se první věta doplňuje (ve výčtu odstavců upravujících ověřování) takto: "Ověřování podle odstavců 12, 13 a 14 je považováno ve smyslu § 18 zákona za skutečnost důležitou z hlediska havarijní připravenosti a jeho provedení musí být dokladováno.".

19. V § 11 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

20. V § 14 odst. 1 se slova "jaderně energetického zařízení" nahrazují slovy "jaderné elektrárny".

21. V § 15 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

22. V § 15 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) U držitelů povolení k provozu jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie nebo pracoviště uranového průmyslu a u držitelů povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření na přechodných pracovištích, na nichž se má provádět defektoskopie s použitím uzavřených radionuklidových zářičů, obsahuje vnitřní havarijní plán také seznam zásahových instrukcí a pro jaderné elektrárny i způsoby předávání údajů Úřadu podle § 14.".Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

23. V § 16 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

"j)   seznam zásahových instrukcí,".

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).

24. V § 18 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 16a) zní:

"d)   záznamy o zkouškách radiačních pracovníků podle zvláštního právního předpisu,16a)

16a)   § 26 odst. 2 vyhlášky č. 307/2002 Sb.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

Čl. II

Vnitřní havarijní plány, havarijní řády a zásahové instrukce, zpracované podle dosavadních právních předpisů musí být uvedeny do souladu s touto vyhláškou v rámci revize provedené podle § 15 odst. 3, nejpozději však do 31. prosince 2006.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2004.

Předsedkyně:
Ing. Drábová v. r.

E-shop

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Olga Pouperová, Lucia Madleňáková, Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Vlastnictví bytů - kondominium

Vlastnictví bytů - kondominium

Pavel Petr - C. H. Beck

Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dokonce základním lidským právem. Bytový fond České republiky čítá ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.