Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


2

VYHLÁŠKA

ze dne 9. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 13 odst. 3 písm. d) a odst. 7, § 18 odst. 1 písm. a) a c) a přílohy I.8 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, se mění takto:

1. V § 2 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 2a), 2b) a 3) zní:

"a)   mimořádnou událostí - událost důležitá z hlediska jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany, která vede nebo může vést k nepřípustnému ozáření zaměstnanců, popřípadě dalších osob nebo k nepřípustnému uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do prostor jaderného zařízení nebo pracoviště nebo do životního prostředí, případně ke vzniku radiační nehody2a) nebo radiační havárie,2b) a tím i ke vzniku radiační mimořádné situace,3)

2a)   § 2 písm. k) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č.  132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
2b)   § 2 písm. l) zákona č. 18/1997 Sb.
3)   § 2 písm. l) zákona č. 18/1997 Sb.".

2. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f) včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b), která znějí:

"e)   nepřípustným ozářením - takové ozáření, v důsledku kterého by zaměstnanci nebo další osoby nebo jednotlivci z obyvatelstva3a) byli nebo mohli být ozářeni dávkami překračujícími limity ozáření stanovené ve zvláštních právních předpisech nebo autorizované limity3b) stanovené v příslušném povolení Úřadu,
f)   nepřípustným uvolněním radioaktivních látek nebo ionizujícího záření - takové uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího záření, v důsledku kterých by zaměstnanci nebo další osoby nebo jednotlivci z obyvatelstva byli nebo mohli být ozářeni dávkami překračujícími stanovené limity ozáření nebo autorizované limity3b) stanovené v příslušném povolení Úřadu.

3a)   § 2 písm. z) zákona č. 18/1997 Sb.
3b)   § 4 odst. 6 zákona č. 18/1997 Sb.".

3. V § 3 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:

"(2) Havarijní připravenost se dokladuje Úřadem schváleným vnitřním havarijním plánem, kromě případů stanovených zvláštním právním předpisem4a) a vypracovanými zásahovými instrukcemi.


4a)   § 36 odst. 3 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.".

4. V § 3 se odstavce 3, 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 7), 8) a 9) zrušují.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 3.

5. V § 5 písm. a) se tečka za první větou nahrazuje čárkou a slovem "která" a první část druhé věty "Událost prvního stupně může být radiační nehodou" včetně poznámky pod čarou č. 11) se zrušuje.

6. V § 5 písm. b) se tečka za první větou a první část druhé věty "Událost druhého stupně je radiační nehodou" zrušuje.

7. V § 5 písm. c) se slovo "okresu12)" včetně poznámky pod čarou č. 12) nahrazuje slovem "kraje12a)" a slovo "okresu" v poslední větě se nahrazuje slovem "kraje".


12a)   § 10 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

8. V § 6 odst. 1 písm. c) a v § 6 odst. 3 písm. c) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

9. V § 6 odst. 1 písm. f) se za slova "vnitřním havarijním plánem" vkládají slova "nebo zásahovými instrukcemi".

10. V § 6 odst. 1 písm. d) a v § 6 odst. 3 písm. d) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

11. V § 8 odst. 3 písm. c) se slova "evakuované osoby" nahrazují slovy "shromážděných a evakuovaných osob".

12. V § 8 odst. 3 se na konci písmena g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)   osoby provádějící evidenci shromážděných a ukrytých osob.".

13. V § 9 odst. 1 se tečka za první větou nahrazuje středníkem a za středník se vkládá dokončení věty a další věta, které zní: "držitel povolení k provozu jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie ověřuje tuto znalost zkouškou. O zkoušce se provede záznam.".

14. V § 9 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Záznamy o seznámení a o provedení přípravy se uchovávají minimálně tři roky.".

15. V § 10 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 15a) zní:

"(2) Havarijní připravenost se zajišťuje v rozsahu přiměřeném používaným zdrojům a vykonávaným radiačním činnostem a riziku vzniku nebo závažnosti dopadů mimořádných událostí ověřováním znalostí havarijního plánu a zásahových instrukcí systematickým nácvikem činností podle zásahových instrukcí pro všechny zaměstnance a další osoby podílející se na řízení a provedení zásahu tak, aby bylo dosaženo dostatečných dovedností a zkušeností, a prověřováním funkčnosti technických prostředků, systémů a přístrojů potřebných pro řízení a provádění zásahu. U držitelů povolení k provozu jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie nebo pracoviště uranového průmyslu a u držitelů povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření na přechodných pracovištích,15a) na nichž se má provádět defektoskopie s použitím uzavřených radionuklidových zářičů, jsou povinnou součástí zajištění havarijní připravenosti pravidelná havarijní cvičení.


15a)   § 43 odst. 1 vyhlášky č. 307/2002 Sb.".

16. V § 10 odst. 12 se slova "na jaderném zařízení a pracovišti se" nahrazují slovy "se u držitelů povolení k provozu jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie".

17. V § 10 se za odstavec 12 vkládá nový odstavec 13, který zní:

"(13) Při prověřování funkčnosti technických prostředků, systémů a přístrojů potřebných pro řízení a provádění zásahů se u držitelů povolení k provozu pracoviště uranového průmyslu a u držitelů povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření na přechodných pracovištích, na nichž se má provádět defektoskopie s použitím uzavřených radionuklidových zářičů, a u všech držitelů povolení, kteří jsou provozovateli kontrolovaného pásma, ověřuje

a)   jedenkrát za 12 měsíců funkčnost technických prostředků, systémů a způsobů aktivace zasahujících osob pro řízení a provádění zásahu podle § 6 odst. 1 písm. f),
b)   jedenkrát za 12 měsíců funkčnost technických prostředků, systémů a způsobů pro varování zaměstnanců a dalších osob podle § 6 odst. 2,
c)   jedenkrát za 12 měsíců funkčnost technických prostředků, systémů a způsobů pro oznamování mimořádné události a vyrozumívání o radiační havárii podle § 6 odst. 1 písm. b), c) a d).".

Dosavadní odstavce 13 a 14 se označují jako odstavce 14 a 15.

18. V § 10 odst. 15 se první věta doplňuje (ve výčtu odstavců upravujících ověřování) takto: "Ověřování podle odstavců 12, 13 a 14 je považováno ve smyslu § 18 zákona za skutečnost důležitou z hlediska havarijní připravenosti a jeho provedení musí být dokladováno.".

19. V § 11 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

20. V § 14 odst. 1 se slova "jaderně energetického zařízení" nahrazují slovy "jaderné elektrárny".

21. V § 15 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

22. V § 15 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) U držitelů povolení k provozu jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie nebo pracoviště uranového průmyslu a u držitelů povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření na přechodných pracovištích, na nichž se má provádět defektoskopie s použitím uzavřených radionuklidových zářičů, obsahuje vnitřní havarijní plán také seznam zásahových instrukcí a pro jaderné elektrárny i způsoby předávání údajů Úřadu podle § 14.".Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

23. V § 16 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

"j)   seznam zásahových instrukcí,".

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).

24. V § 18 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 16a) zní:

"d)   záznamy o zkouškách radiačních pracovníků podle zvláštního právního předpisu,16a)

16a)   § 26 odst. 2 vyhlášky č. 307/2002 Sb.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

Čl. II

Vnitřní havarijní plány, havarijní řády a zásahové instrukce, zpracované podle dosavadních právních předpisů musí být uvedeny do souladu s touto vyhláškou v rámci revize provedené podle § 15 odst. 3, nejpozději však do 31. prosince 2006.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2004.

Předsedkyně:
Ing. Drábová v. r.

E-shop

Nový občanský zákoník - náhrada škody

Nový občanský zákoník - náhrada škody

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., JUDr. Pavel Koukal, JUDr. Eva Zahořová, LL.M., Ph.D. - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 199 KčKOUPIT

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o Mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který je od minulého vydání dotčen dvěma novelami. V samostatné kapitole jsou předpisy týkající se státního ...

Cena: 85 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - Smluvní právo, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Smluvní právo, 2. vydání

P. Novotný, M. Novotná, P. Budíková, J. Ivičičová, K. Kedroňová, I. Štrosová, M. Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co přinesla ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.