Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


472

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"§ 1

Vyhláška stanoví podle zákona pro vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

a)   rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,
b)   uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce,
c)   uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce,
d)   uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce,
e)   uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu,
f)   směrnou účtovou osnovu,
g)   účetní metody,
h)   metody přechodu z jednoduchého účetnictví nebo daňové evidence podle zvláštního zákona1) na účetnictví,
i)   uspořádání, označování a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky,
j)   metody konsolidace účetní závěrky a
k)   postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku.

1)   Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 2 odst. 1 se za slova "písm. d)" vkládají slova "až h)".

3. V § 2 odst. 1 se za slovem "zákona" čárka nahrazuje tečkou a slova "které účtují v soustavě podvojného účetnictví." se zrušují.

4. V § 2 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 1a) a 1b) zní:

"(2) Tato vyhláška se nevztahuje na účetní jednotky podle § 19 odst. 9 zákona, pokud zvláštní právní předpis1a) nestanoví jinak, na účetní jednotky podle § 23a zákona a na účetní jednotky, jejichž účetnictví upravuje zvláštní právní předpis.1b)


1a)   Například zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
1b)   Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb.
Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění vyhlášky č. 475/2003 Sb.
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění vyhlášky č. 477/2003  Sb.
Vyhláška č. 506/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky, ve znění vyhlášky č. 478/2003 Sb.".

5. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1c) zní:

"(3) Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,

a)   tvoří opravné položky a rezervy pouze podle zvláštních právních předpisů,1c) a proto použijí ustanovení § 16, 26, 31, 55 a 57 přiměřeně,
b)   neoceňují majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zákona, s výjimkou přeměny bytových družstev, a nepoužijí ustanovení § 14, 39, § 51 až 55, § 58, 60 a 69, v rozsahu v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou,
c)   sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu.

1c)   Například zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

6. V nadpisu části druhé se slova "§ 18 odst. 4" nahrazují slovy "§ 4 odst. 8".

7. V části druhé nadpis hlavy I zní: "ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNĺ ÚČETNĺ ZÁVĚRKY".

8. V § 3 odst. 7 se věta první nahrazuje větou "Účetní jednotky sestavují účetní závěrku podle § 18 odst. 3 zákona v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu.".

9. V § 3 odst. 7 se věta druhá zrušuje.

10. V § 4 odst. 7 se věta poslední nahrazuje větou "Toto pravidlo se použije i v případě rozdělení a dále může být použito v případě fúze splynutím, jakož i v dalších případech, kdy náklady na získání informace za minulé účetní období jsou neúměrné jejímu významu.".

11. V § 4 se na konci odstavce 9 doplňují slova "a výpočtové položky".

12. V § 4 odstavec 10 zní:

"(10) Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona, a ostatní účetní jednotky, které mohou podle § 18 odst. 3 zákona sestavovat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu, sestavují přílohu nejméně v rozsahu obsahového vymezení podle § 39 odst. 1 až 8.".

13. V § 6 odst. 3 písm. d) větě druhé a třetí se slova "pět let" nahrazují slovy "šedesát měsíců".

14. V § 7 odst. 6 písm. a) se za slovo "koupené" vkládají slova "nebo nabyté vkladem".

15. V § 7 odst. 10 větě druhé a třetí se slova "patnáct let" nahrazují slovy "sto osmdesát měsíců".

16. § 8 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12a) a 12b) zní:

"§ 8
Dlouhodobý finanční majetek

(1) Položka "B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly" obsahuje zejména podíly, které nepředstavují podíl v ovládaných12a) a řízených12a) osobách nebo podíl v účetních jednotkách pod podstatným vlivem,12b) dluhové cenné papíry, u nichž má účetní jednotka záměr a schopnost držet je do splatnosti, a dále ostatní dlouhodobé cenné papíry, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky. Dluhovým cenným papírem se pro účely této vyhlášky rozumí cenný papír úvěrové povahy, například dluhopis s pevnou úrokovou sazbou, dluhopis, kdy je úrokový výnos stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a jeho nižším emisním kursem, a směnka.

(2) Položka "B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatným vliv" obsahuje zejména poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem, poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry mezi ovládanými a řízenými osobami a účetními jednotkami pod podstatným vlivem a poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry ovládajícím a řídícím osobám a účetním jednotkám uplatňujícím podstatný vliv.

(3) Položka "B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek" obsahuje zejména poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry, pokud nejsou vykázány v položce "B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv".

(4) Položka "B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého finančního majetku.


12a)   § 66a obchodního zákoníku.
12b)   § 22 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č.  437/2003 Sb.".

17. V § 10 odst. 2 se slova " , poskytnuté zálohy, s výjimkou záloh vykázaných v jiných položkách," zrušují.

18. V § 10 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Položka "C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba" obsahuje pohledávky za ovládanými a řízenými osobami, mezi ovládanými a řízenými osobami a za ovládajícími a řídícími osobami, s výjimkou pohledávek vykazovaných v jiných položkách.

(4) Položka "C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv" obsahuje pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem, mezi účetními jednotkami pod podstatným vlivem a pohledávky účetních jednotek pod podstatným vlivem za účetními jednotkami uplatňujícími podstatný vliv, s výjimkou pohledávek vykazovaných v jiných položkách.".

19. V § 10 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Položka "C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy" obsahuje u všech účetních jednotek poskytnuté dlouhodobé zálohy, s výjimkou záloh vykázaných v položkách "B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek", "B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek", "B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek", "C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby" a "C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy".".Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

20. V § 10 odst. 7 se slova "C.II.5. Dohadné účty aktivní" nahrazují slovy "C.II.6. Dohadné účty aktivní".

21. V § 10 odst. 8 se slova "C.II.6. Jiné pohledávky" nahrazují slovy "C.II.7. Jiné pohledávky".

22. V § 11 odstavce 2, 3 a 4 znějí:

"(2) Obsahové vymezení jednotlivých položek krátkodobých pohledávek v položkách "C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů" až "C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení", "C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy" a "C.III.8. Dohadné účty aktivní" je obdobné obsahovému vymezení dlouhodobých pohledávek v položkách "C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů" až "C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení", "C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy" a "C.II.6. Dohadné účty aktivní" s odchylkami uvedenými v odstavcích 3, 4 a 5.

(3) Položka "C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba" obsahuje kromě titulů uvedených v položce "C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba" zejména poskytnuté půjčky a úvěry.

(4) Položka "C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv" obsahuje kromě titulů uvedených v položce "C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv" zejména poskytnuté půjčky a úvěry.".

23. V § 11 odstavec 6 zní:

"(6) Položka "C.III.9. Jiné pohledávky" obsahuje kromě titulů uvedených v položce "C.II.7. Jiné pohledávky" zejména pohledávky vkladatele z titulu vkladu do doby zápisu do obchodního rejstříku a poskytnuté půjčky a úvěry, s výjimkou půjček a úvěrů vykazovaných v položkách "C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba", "C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv" a "C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení".".

24. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Položka "C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly" obsahuje zejména cenné papíry, které účetní jednotka určila k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, nejvýše dvanáct měsíců, dluhové cenné papíry se splatností jeden rok a kratší, u nichž má účetní jednotka úmysl a schopnost držet je do splatnosti, a ostatní krátkodobé cenné papíry a podíly, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky. Vykazují se zde i nakoupené opční listy.".

25. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Hlediskem pro účtování a vykazování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že jsou současně známy jejich účel (věcné vymezení), částka a období, kterých se týkají.".

26. V § 13 odst. 3 se slovo "výdaje" nahrazuje slovem "položky".

27. V § 14 odst. 1 větě druhé se slova "účtující v soustavě podvojného účetnictví" zrušují.

28. V § 17 odst. 2 se slova " , a přijaté zálohy" zrušují.

29. V § 17 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Položka "B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba" obsahuje závazky k ovládaným a řízeným osobám, mezi ovládanými a řízenými osobami a k ovládajícím a řídícím osobám, které nejsou vykázány v ostatních položkách. Obsahuje zejména závazky z dlouhodobých půjček a úvěrů.

(4) Položka "B.II.3. Závazky - podstatný vliv" obsahuje závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem, mezi účetními jednotkami pod podstatným vlivem a závazky účetních jednotek pod podstatným vlivem k účetním jednotkám uplatňujícím podstatný vliv. Obsahuje zejména závazky z dlouhodobých půjček a úvěrů.".

30. V § 17 odst. 8 větě druhé se slova "v položkách "B.II.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám", "B.II.3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem" " nahrazují slovy "v položkách "B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba", "B.II.3. Závazky - podstatný vliv" ".

31. V § 18 odst. 2 se slova "Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem" nahrazují slovy "Závazky - podstatný vliv".

32. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Hlediskem pro účtování a vykazování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že jsou současně známy jejich účel (věcné vymezení), částka a období, kterých se týkají.".

33. V § 24 se slova "účtující v soustavě podvojného účetnictví" zrušují.

34. V § 33 se za slovo "mank" vkládají slova "a schodků".

35. V § 34 se za slovo "manka" vkládá slovo " , schodky".

36. Na konci § 38 se doplňuje věta "Obsahové vymezení položek "IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku", "F. Náklady z finančního majetku", "H. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti", "VII. Výnosové úroky", "I. Nákladové úroky", "VIII. Ostatní finanční výnosy", "J. Ostatní finanční náklady", "X. Mimořádné výnosy", "M. Mimořádné náklady" a "O. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům" je obdobné obsahovému vymezení položek "VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku", "K. Náklady z finančního majetku", "M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti", "X. Výnosové úroky", "N. Nákladové úroky", "XI. Ostatní finanční výnosy", "O. Ostatní finanční náklady", "XIII. Mimořádné výnosy", "R. Mimořádné náklady" a "T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům".".

37. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který včetně nadpisu zní:

"§ 38a
Výsledky hospodaření

(1) Položka "* Provozní výsledek hospodaření"

a)   ve výkazu zisku a ztráty - druhové členění zohledňuje položky "I. Tržby za prodej zboží" až "I. Převod provozních nákladů",
b)   ve výkazu zisku a ztráty - účelové členění zohledňuje položky "I. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb" až "D. Jiné provozní náklady".

(2) Položka "* Finanční výsledek hospodaření"

a)   ve výkazu zisku a ztráty - druhové členění zohledňuje položky "VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů" až "P. Převod finančních nákladů",
b)   ve výkazu zisku a ztráty - účelové členění zohledňuje položky "III. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů" až "K. Převod finančních nákladů".

(3) Položka "** Výsledek hospodaření za běžnou činnost"

a)   ve výkazu zisku a ztráty - druhové členění je součtem položek "* Provozní výsledek hospodaření" a "* Finanční výsledek hospodaření" sníženým o položku "Q. Daň z příjmů za běžnou činnost",
b)   ve výkazu zisku a ztráty - účelové členění je součtem položek "* Provozní výsledek hospodaření" a "* Finanční výsledek hospodaření" sníženým o položku "L. Daň z příjmů za běžnou činnost".

(4) Položka "* Mimořádný výsledek hospodaření"

a)   ve výkazu zisku a ztráty - druhové členění je rozdílem položky "XIII. Mimořádné výnosy" a součtu položek "R. Mimořádné náklady" a "S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti",
b)   ve výkazu zisku a ztráty - účelové členění je rozdílem položky "X. Mimořádné výnosy" a součtu položek "M. Mimořádné náklady" a "N. Daň z příjmů z mimořádné činnosti".

(5) Položka "*** Výsledek hospodaření za účetní období"

a)   ve výkazu zisku a ztráty - druhové členění je součtem položek "** Výsledek hospodaření za běžnou činnost" a "* Mimořádný výsledek hospodaření" sníženým o položku "T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům",
b)   ve výkazu zisku a ztráty - účelové členění je součtem položek "** Výsledek hospodaření za běžnou činnost" a "* Mimořádný výsledek hospodaření" sníženým o položku "O. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům".

(6) Položka "**** Výsledek hospodaření před zdaněním"

a)   ve výkazu zisku a ztráty - druhové členění je součtem položek "* Provozní výsledek hospodaření", "* Finanční výsledek hospodaření" a položky "XIII. Mimořádné výnosy" sníženým o položku "R. Mimořádné náklady",
b)   ve výkazu zisku a ztráty - účelové členění je součtem položek "* Provozní výsledek hospodaření", "* Finanční výsledek hospodaření" a položky "X. Mimořádné výnosy" sníženým o položku "M. Mimořádné náklady".".

38. V části druhé nadpis hlavy IV zní: "USPOŘÁDÁNĺ A OBSAHOVÉ VYMEZENĺ VYSVĚTLUJĺCĺCH A DOPLŇUJĺCĺCH INFORMACĺ V PŘĺLOZE V ÚČETNĺ ZÁVĚRCE".

39. V § 39 odst. 1 se slova "se podílejí dvaceti a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky" nahrazují slovy "mají podstatný vliv12b) nebo rozhodující vliv12a) na této účetní jednotce".

40. V § 39 odst. 2 se slova "větší než dvacetiprocentní podíl na jejich základním kapitálu," nahrazují slovy "podstatný vliv12b) nebo rozhodující vliv12a)".

41. V § 39 odst. 5 písmeno c) zní:"

c)    podle principu významnosti způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek a oprávek, způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu a způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků podle zákona, popis použitého oceňovacího modelu při ocenění reálnou hodnotou, změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování, pro každý druh derivátů údaje o rozsahu a podstatě, včetně hlavních podmínek a okolností, které mohou ovlivnit výši, časový průběh a určitost budoucích peněžních toků a tabulku s uvedením změn reálné hodnoty během účetního období na příslušném účtu v účtové skupině 41; pokud nebyly majetek a závazky oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, uvede účetní jednotka důvody a případnou výši opravné položky.".

42. V § 39 odst. 6 větě poslední se za slova "zajištění úvěrů," vkládají slova "výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů, výši pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou,".

43. V § 39 odst. 10 se věta poslední zrušuje.

44. V § 39 odst. 11 se slova "ustanoveních § 4, 40, 41, 43 a 56 této vyhlášky" nahrazují slovy "ustanoveních § 4 a 56 a v ustanoveních § 40, 41 a 43, pokud účetní jednotka sestavuje přehled o peněžních tocích".

45. V části druhé nadpis hlavy V zní: "USPOŘÁDÁNĺ A OBSAHOVÉ VYMEZENĺ PŘEHLEDU O PENĚŽNĺCH TOCĺCH".

46. V části druhé nadpis hlavy VI zní: "USPOŘÁDÁNĺ A OBSAHOVÉ VYMEZENĺ PŘEHLEDU O ZMĚNÁCH VLASTNĺHO KAPITÁLU".

47. V nadpisu části třetí se slova "§ 14 odst. 1" nahrazují slovy "§ 4 odst. 8".

48. V § 46 odstavec 1 zní:

"(1) Při vedení účetnictví v plném rozsahu účetní jednotka stanoví v účtovém rozvrhu uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy; při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu účetní jednotka sestaví účtový rozvrh, v němž může uvést pouze účtové skupiny, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis členění podrobnější. V účtovém rozvrhu je účetní jednotka povinna vycházet z označení a uspořádání účtových skupin směrné účtové osnovy. Účetní jednotka, která sestavuje výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, není povinna dodržet členění v účtových skupinách 50 až 55 a 60 až 64; členění přizpůsobí výkazu s přihlédnutím k povinnosti uvedené v § 39 odst. 8.".

49. V nadpisu části čtvrté se slova "A JEJICH POUŽITĺ" zrušují a slova "odst. 2" se nahrazují slovy "odst. 8".

50. V nadpisu § 47 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 25 odst. 4" se zrušují.

51. V § 47 odst. 1 písmeno h) zní:

"h)   úhradu podílu na
1.  oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu,
2.  účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky plynu,
3.  účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním dodávky tepelné energie,".

52. V § 47 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

"i)   úhradu nákladů vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku rozvodného zařízení,".

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena j) a k).

53. V § 47 odst. 3 větě první se slova "technické zhodnocení" nahrazují slovy "technické zhodnocení3)".

54. V § 47 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

55. V nadpisech § 48, 49 a 50 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 25 odst. 4" se zrušují.

56. V nadpisu § 51 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 27 odst. 4" se zrušují.

57. V § 51 odstavec 1 zní:

"(1) Změny reálných hodnot u cenných papírů určených účetní jednotkou k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu se účtují jako finanční náklad nebo finanční výnos.".

58. V § 51 se v odstavci 2 za slova "cenných papírů" vkládají slova "oceňovaných reálnou hodnotou".

59. V nadpisu § 52 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 27 odst. 4" se zrušují.

60. V § 52 odst. 3 písm. b) se zrušuje slovo "vysoce".

61. V § 52 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

"(6) Účetní jednotka stanoví, zda bude o všech derivátech účtovat jako o derivátech k obchodování nebo využije možnost účtovat o nich jako o zajišťovacích derivátech v souladu s její strategií řízení finančních rizik.

(7) Není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, použijí účetní jednotky přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.".

62. V nadpisu § 53 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 27 odst. 4" se zrušují.

63. V § 53 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, použijí účetní jednotky přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.".

64. Za § 53 se vkládá nový § 53a, který včetně nadpisu zní:

"§ 53a
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty
u pohledávek, které účetní jednotka
nabyla a určila k obchodování

(K § 4 odst. 8 zákona)

Změny reálné hodnoty pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování, se účtují jako finanční náklad nebo finanční výnos.".

65. V nadpisu § 54 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 27 odst. 4" se zrušují.

66. V § 54 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

67. V nadpisech § 55 a 56 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

68. V § 56 odst. 2 písmeno b) zní:

"b)   technické zhodnocení u účetní jednotky, která dlouhodobý odpisovaný majetek úplatně nebo bezúplatně užívá a provedla na tomto majetku technické zhodnocení na svůj účet,".

69. V § 56 odst. 2 písm. d) se za slovo "koupeném" vkládají slova "nebo nabytém vkladem".

70. V § 56 odst. 3 na konci věty první se doplňují slova "nebo v době nabytí pozemku vkladem".

71. V nadpisu § 57 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

72. V nadpisu § 58 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 7 odst. 6" se zrušují.

73. V nadpisu § 59 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

74. V § 59 odstavec 1 zní:

"(1) O odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (§ 18 odst. 3 zákona). Ostatní účetní jednotky stanoví, zda budou účtovat o odložené dani a vykazovat ji.".

75. V nadpisu § 60 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

76. V § 60 odst. 1 se číslo "6" nahrazuje číslem "12".

77. V nadpisu § 61 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "odst. 3" se nahrazují slovy "odst. 4 a 5".

78. V § 61 odst. 1 se v úvodní části textu za slova "Souborem majetku" vkládají slova "(§ 24 odst. 4 zákona)" a číslo "3" se nahrazuje číslem "5".

79. V § 61 se na konci odstavce 2 doplňují slova "a dále soubor pohledávek vytvářený podle zákona o daních z příjmů".

80. Za § 61 se vkládají nové § 61a a 61b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 16a) znějí:

"§ 61a
Metoda ocenění při nabytí více než jedné složky
majetku převodem či přechodem
podle § 24 odst. 3 písm. b) zákona(K § 24 odst. 4 a 5 zákona)

(1) V případě nabytí majetku podle § 24 odst. 3 písm. b) zákona se základem pro poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny rozumí goodwill zjištěný za přiměřeného použití ustanovení § 6 odst. 3 písm. d). Není-li zjištěný základ pro poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny nulový, rozdělí se a přičte v poměru k cenám jednotlivého nabytého dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, zásob a finančního majetku, s výjimkou finančního majetku oceňovaného jmenovitou hodnotou, popřípadě k dalším složkám majetku, u kterých nedojde jejich úpravou ke zkreslení věrného obrazu předmětu účetnictví.

(2) Nejsou-li součástí nabytého majetku též závazky a jsou-li zároveň náklady na ocenění majetku nabytého podle odstavce 1 znalcem neúměrné významu tohoto ocenění, lze pro účely zjištění základu pro poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny podle odstavce 1 použít ocenění kvalifikovaným odhadem, jenž zajistí přiměřené přiblížení se k tržní hodnotě majetku.

§ 61b
Metoda přechodu z daňové evidence na účetnictví

(1) Fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci podle zvláštního právního předpisu16a) (dále jen "daňová evidence"), které se staly účetní jednotkou podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) zákona, zjistí v záznamech daňové evidence stavy jednotlivých složek majetku a závazků, případně rezerv, oceňovacích rozdílů k úplatně nabytému majetku a u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku neuplatněnou část výdajů ke dni předcházejícímu první den účetního období, v němž jim vznikla povinnost podle § 4 odst. 2 až 7 zákona.

(2) Jednotlivé složky majetku a závazků se ocení podle § 24 a 25 zákona. U odpisovaného majetku se vyjádří dosavadní odpisy v účtových skupinách 07, 08 nebo 09; hodnota těchto účtů je dána součtem uplatněných odpisů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Stavy jednotlivých složek majetku a závazků, rezerv, oceňovacích rozdílů k úplatně nabytému majetku podle odstavce 1 se převedou k prvnímu dni účetního období jako počáteční zůstatky příslušných rozvahových účtů; neuplatněná část výdajů u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku se uvede jako počáteční zůstatek účtu určeného k zachycení nákladů příštích období v účtové skupině 38.

(4) Rozdíl mezi součtem počátečních zůstatků nově otevřených účtů aktiv a mezi součtem počátečních zůstatků nově otevřených účtů pasiv se uvede na účet v účtové skupině 49, a to v závislosti na povaze zjištěného rozdílu (+/-) jako zůstatek aktivní nebo pasivní.


16a)   § 7b zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 438/2003 Sb.".

81. V nadpisu části páté se slova "§ 22 odst. 3, § 23 odst. 2 a 6" nahrazují slovy "§ 4 odst. 8".

82. V § 62 odst. 4 větě první se za slova "účetní jednotky" vkládají slova "nebo jiné konsolidující zahraniční osoby".

83. V § 62 odst. 4 větě první se slova "nebo jiné mezinárodně uznávané účetní zásady" zrušují.

84. V § 62 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

85. V § 63 odst. 3 větě první se slova "Zvolená metoda" nahrazují slovy "Zvolený způsob".

86. V části páté nadpis hlavy III zní: "USPOŘÁDÁNĺ, OZNAČOVÁNĺ A OBSAHOVÉ VYMEZENĺ POLOŽEK KONSOLIDOVANÉ ÚČETNĺ ZÁVĚRKY".

87. V § 64 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Konsolidovaná rozvaha zahrnuje nejméně položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi doplněné o položky podle § 65. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty zahrnuje nejméně položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi doplněné o položky podle § 66 a výpočtové položky.".

88. V části páté se hlava IV včetně nadpisu zrušuje.

89. V příloze č. 1 se v položce "B.III. Dlouhodobý finanční majetek" bodě 4 slova "Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem" nahrazují slovy "Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv".

90. V příloze č. 1 se v položce "C.II. Dlouhodobé pohledávky" bodě 2 slova "Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami" nahrazují slovy "Pohledávky - ovládající a řídící osoba".

91. V příloze č. 1 se v položce "C.II. Dlouhodobé pohledávky" bodě 3 slova "Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem" nahrazují slovy "Pohledávky - podstatný vliv".

92. V příloze č. 1 se v položce "C.II. Dlouhodobé pohledávky" za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:

"5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy".

Dosavadní body 5 až 7 se označují jako body 6 až 8.

93. V příloze č. 1 se v položce "C.III.Krátkodobé pohledávky" bodě 2 slova "Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami" nahrazují slovy "Pohledávky - ovládající a řídící osoba".

94. V příloze č. 1 se v položce "C.III. Krátkodobé pohledávky" bodě 3 slova "Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem" nahrazují slovy "Pohledávky - podstatný vliv".

95. V příloze č. 1 se v položce "C.III. Krátkodobé pohledávky" bodě 7 slovo "Ostatní" nahrazuje slovem "Krátkodobé".

96. V příloze č. 1 se v položce "B.II. Dlouhodobé závazky" bodě 2 slova "Závazky k ovládaným a řízeným osobám" nahrazují slovy "Závazky - ovládající a řídící osoba".

97. V příloze č. 1 se v položce "B.II. Dlouhodobé závazky" bodě 3 slova "Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem" nahrazují slovy "Závazky - podstatný vliv".

98. V příloze č. 1 se v položce "B.III. Krátkodobé závazky" bodě 2 slova "Závazky k ovládaným a řízeným osobám" nahrazují slovy "Závazky - ovládající a řídící osoba".

99. V příloze č. 1 se v položce "B.III. Krátkodobé závazky" bodě 3 slova "Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem" nahrazují slovy "Závazky - podstatný vliv".

100. V příloze č. 2 se pod řádek s textem "*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)" vkládá nový řádek s textem "**** Výsledek hospodaření před zdaněním".

101. V příloze č. 3 se pod řádek s textem "D. Jiné provozní náklady" vkládá nový řádek s textem "* Provozní výsledek hospodaření".

102. V příloze č. 3 se pod řádek s textem "K. Převod finančních nákladů" vkládá nový řádek s textem "* Finanční výsledek hospodaření".

103. V příloze č. 3 se slova "** Mimořádný výsledek hospodaření" nahrazují slovy "* Mimořádný výsledek hospodaření".

104. V příloze č. 3 se slova "O. Ostatní daně nevykázané ve výše uvedených položkách" nahrazují slovy "O. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům".

105. V příloze č. 3 se pod řádek s textem "*** Výsledek hospodaření za účetní období" vkládá nový řádek s textem "**** Výsledek hospodaření před zdaněním".

106. V příloze č. 4 se pod řádek s textem "13 - Zboží" vkládá nový řádek s textem "15 - Poskytnuté zálohy na zásoby".

107. V příloze č. 4 se v názvu Účtové třídy 2 slova "Finanční účty" nahrazují slovy "Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry".

108. V příloze č. 4 se slova "23 - Běžné bankovní úvěry" nahrazují slovy "23 - Krátkodobé bankovní úvěry".

109. V příloze č. 4 se slova "24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci" nahrazují slovy "24 - Krátkodobé finanční výpomoci".

110. V příloze č. 4 se slova "25 - Krátkodobý finanční majetek" nahrazují slovy "25 - Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek".

111. V příloze č. 4 se slova "42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření" nahrazují slovy "42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření".

112. V příloze č. 4 se slova "59 - Daně z příjmů a převodové účty" nahrazují slovy "59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů".

Čl. II
Ustanovení přechodná

1. Účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období započatá před účinností této vyhlášky se sestaví podle dosavadních právních předpisů, pokud není v bodě 4 stanoveno jinak.

2. V prvním dni účetního období započatého 1. ledna 2004 a později se opravné položky u pohledávek, které účetní jednotka nabyla v účetních obdobích započatých před 1. lednem 2004 a určila k obchodování, zruší ve prospěch nákladů; ke stejnému okamžiku se zaúčtuje snížení hodnoty pohledávek prostřednictvím účtu v účtové skupině 58.

3. Při přechodu ze soustavy jednoduchého účetnictví na účetnictví se po uzavření účetních knih v soustavě jednoduchého účetnictví postupuje způsobem uvedeným v § 61b odst. 2 až 4. Je-li při uzavření účetních knih v jednoduchém účetnictví zjištěn v peněžním deníku konečný zůstatek průběžných položek,19) uvede se jako počáteční zůstatek účtu v účtové skupině 26, a to v závislosti na povaze zjištěného rozdílu (+/-) jako zůstatek aktivní nebo pasivní.

4. Ustanovení bodu 11 této vyhlášky s výjimkou bodů 100 a 105 této vyhlášky a ustanovení bodů 82 a 112 této vyhlášky se použijí pro účetní závěrky sestavované po 1. lednu 2004, včetně.

5. Ustanovení bodů 4, 43, 83, 84 a 88 této vyhlášky se použijí poprvé v účetním období nejblíže následujícím po účetním období, v němž vstoupila smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost; do této doby se použijí ustanovení § 2 odst. 2, § 39 odst. 10, § 62 odst. 4 a § 68 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném před nabytím účinnosti této vyhlášky.


19)   § 3 odst. 2 vyhlášky č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, zrušena zákonem č. 437/2003 Sb.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 315 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, - GRADA Publishing, a. s.

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 6 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 6 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 2 226 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 1 měsíc

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 1 měsíc

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 496 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.