Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 433/2003 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2003, částka 142, ze dne 15. 12. 2003
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

433

VYHLÁŠKA

ze dne 3. prosince 2003

o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 139 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, (dále jen "zákon") k provedení § 57 odst. 14 zákona:

§ 1
Způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně

Nárok na vrácení spotřební daně (dále jen "daň") zaplacené v cenách výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona a v § 45 odst. 2 písm. c) zákona (dále jen "pohonné hmoty") prokazatelně spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa (dále jen "zemědělská výroba") za zdaňovací období (§ 17 zákona) se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 1.

§ 2
Způsob a podmínky vedení dokladů a evidence o nákupu a spotřebě pohonných hmot

(1) Přehled o výměře obhospodařovaných zemědělských a lesních pozemků1) podle § 57 odst. 6 zákona a změny výměry vede daňový subjekt (§ 57 odst. 3 zákona) způsobem uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3.

(2) Evidence, kterou daňový subjekt prokazuje nárok na vrácení daně, obsahuje údaje o množství nakoupených pohonných hmot a o jejich skutečné spotřebě v zemědělské výrobě za zdaňovací období. Údaje o nákupu se evidují podle jednotlivých dokladů o prodeji, jejichž náležitosti jsou stanoveny v § 57 odst. 9 zákona. K daňovému přiznání se připojí stejnopisy dokladů o prodeji. Stejnopisy dokladů o prodeji musí být podepsány osobou odpovědnou za odebrání pohonných hmot za daňový subjekt.

(3) V případě, kdy daňový subjekt použije v zemědělské výrobě pohonné hmoty, které sám vyrobil, pak evidence, kterou prokazuje nárok na vrácení daně, obsahuje pouze interní doklady, jejichž náležitosti jsou stanoveny v § 57 odst. 10 zákona. K daňovému přiznání se připojí stejnopisy interních dokladů. Stejnopisy interních dokladů musí být podepsány osobou, která podepsala daňové přiznání.

(4) Spotřeba pohonných hmot pro zemědělskou výrobu se prokazuje účetními doklady podle zvláštního právního předpisu.2) Do měsíčního přehledu o nákupu a spotřebě pohonných hmot podle přílohy č. 4 se uvádí spotřeba souhrnnou položkou, zvlášť za každou použitou pohonnou hmotu uvedenou v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. c) zákona.

§ 3
Normativ spotřeby pohonných hmot

(1) Normativem spotřeby pohonných hmot pro zemědělskou výrobu se pro účely této vyhlášky rozumí limit stanovený

a)   v zemědělské prvovýrobě podle odstavce 7 písm. a),
b)   v lesních školkách a při obnově a výchově lesa podle odstavce 7 písm. b).

(2) Roční limit spotřeby pohonných hmot se vypočte vynásobením výměry obhospodařovaných zemědělských pozemků v hektarech, a v lesním hospodářství vynásobením výměry lesních pozemků v hektarech, na nichž byly provedeny práce v lesním hospodářství, zaokrouhlený na čtyři desetinná místa, normativem roční spotřeby pohonných hmot v litrech na hektar příslušného zemědělského a lesního pozemku podle přílohy č. 4. Takto vypočtený normativ se zaokrouhluje matematicky na celé litry.

(3) Jestliže daňový subjekt provozující zemědělskou prvovýrobu započne nebo ukončí obhospodařování zemědělského pozemku v průběhu roku, snižuje se roční limit pohonných hmot o procenta uvedená v odstavci 6 za všechny měsíce, ve kterých daňový subjekt pozemek neobhospodařoval. Součet uplatněných nároků na vrácení daně za jednotlivá zdaňovací období kalendářního roku nesmí na tentýž pozemek přesáhnout nárok vypočtený za kalendářní rok celkem.

(4) Jestliže u daňového subjektu provozujícího zemědělskou prvovýrobu dojde ke změně výměry nebo kultury obhospodařovaných zemědělských pozemků, pak pouze u zemědělských pozemků, jichž se tato změna týká, se sníží nebo zvýší daňovému subjektu roční limit pohonných hmot o procenta za příslušné měsíce, uvedená v odstavci 6.

(5) Vypočtený nárok na vrácení daně do výše ročního limitu, popřípadě limitu vypočteného podle odstavců 3 a 4, je možné uplatňovat celoročně bez ohledu na procentní rozdělení podle jednotlivých měsíců uvedených v odstavci 6.

(6) Procentní rozdělení ročního limitu spotřeby pohonných hmot na jednotlivé měsíce činí:

leden 2 % červenec 10 %
únor 4 % srpen 16 %
březen 6 % září 20 %
duben 6 % říjen 10 %
květen 8 % listopad 6 %
červen 9 % prosinec 3 %.

(7) Normativ roční spotřeby pohonných hmot činí:

a)   v zemědělské prvovýrobě pro:
   1.  ornou půdu a zahrady3) podle průměrné ceny4)
   - do 5,00 Kč/m2 v.č.  105 litrů na hektar
   -  5,01 až 6,00 Kč/m2 115 litrů na hektar
   - 6,01 až 7,00 Kč/m2 125 litrů na hektar
   - 7,01 a více 130 litrů na hektar
2.  chmelnice 220 litrů na hektar
3. vinice 150 litrů na hektar
4. ovocné sady 150 litrů na hektar
5.  trvalé travní porosty5) a víceleté pícniny
na orné půdě6)
45 litrů na hektar,
b) v lesních školkách a při obnově a výchově lesa pro:
1. lesní školky - kryté plochy 780 litrů na hektar
2.  lesní školky - nekryté plochy 200 litrů na hektar
3. obnovu lesa - sázecí stroj 100 litrů na hektar
4.  obnovu lesa - ostatní 50 litrů na hektar
5. výchovu porostu - těžbu předmýtní úmyslnou 70 litrů na hektar.

(8) Pokud se na zemědělském pozemku evidovaném v katastru nemovitostí jako chmelnice, vinice a ovocný sad pěstuje jiná plodina, než pro kterou je tento zemědělský pozemek určen, použije se normativ podle skutečně pěstované plodiny.

§ 4
Přechodné ustanovení

Nárok na vrácení daně, který vznikl přede dnem účinnosti této vyhlášky, se uplatňuje podle dosavadních právních předpisů.

§ 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se: 

1.  Vyhláška č. 76/2000 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ze středních a těžkých plynových olejů a ze směsi paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, podrobnosti o vedení dokladů a evidence a normativy spotřeby těchto výrobků. 
2.  Vyhláška č. 446/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 76/2000 Sb.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Ministr:
Ing. Palas v. r.


1)   § 9 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č.  121/2000 Sb.
2)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č.  575/2002 Sb.
3)   Bod 1 kód 2 písm. a) a kód 5 písm. a) a bod 2 kódy 1 a 2 přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993  Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.
4)   Vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
5)   Bod 1 kód 7 přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb., ve znění vyhlášky č.  179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.
6)   Bod 1 kód 2 písm. b) přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 433/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 433/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 433/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3a k vyhlášce č. 433/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 433/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Mediální právo v informační společnosti

Mediální právo v informační společnosti

Ondřej Moravec - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je věnována právní úpravě činnosti hromadných sdělovacích prostředků v době informační společnosti. Masové rozšíření přístupu k rychlému internetu, zvýšený podíl jeho uživatelů na tvorbě obsahu a pronikání informačních sítí do každodenního reálného života představují ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Zákon o státní službě

Zákon o státní službě

JUDr. Antonín Kottnauer, JUDr. Helena Úlehlová, JUDr. Jan Přib, CSc., Mgr. Ludmila Tomandlová - Sagit, a. s.

V knize najdete základní výklad zákona zpracovaný formou číslovaných poznámek včetně odkazů na související právní předpisy a některé příklady. Zákon upravuje organizaci státní služby, služební poměr státních zaměstnanců, jejich práva a povinnosti včetně kárné odpovědnosti, ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Insolvenční správce

Insolvenční správce

Mgr. Zuzana Šnoblová, Mgr. Bc. Vítězslav Němčák - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace nabízí praktickou pomůcku pro přípravu ke zkouškám a zvláštním zkouškám insolvenčního správce. Popisuje organizační průběh těchto zkoušek – včetně upozornění na všechny úkony, které jsou uchazeči o tuto zkoušku povinni vykonat, zmiňuje také materiály sloužící k přípravě a ...

Cena: 536 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.