Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


391

VYHLÁŠKA

ze dne 31. října 2003,

kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 149/2003 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví, které bylo měřeno a klasifikováno způsobem stanoveným v § 3 a 4.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   dřívím - pokácené stromy, které jsou odvětveny a zbaveny vrcholku a kořenové části, v kůře nebo odkorněné, zkrácené příčným řezem, včetně dříví rovnaného i štípaného,
b)   dřívím v celých délkách - dříví, jehož objem se obvykle vyjadřuje v m3,
c)   rovnaným dřívím - dříví, jehož objem se obvykle vyjadřuje v prostorových mírách a přepočte se pomocí příslušných převodních čísel, uvedených v příslušných technických normách,2)
d)   klasifikací dříví - třídění dříví.

§ 3
Měření dříví

(1) Objem dříví se stanoví výpočtem z naměřených hodnot nebo vážením.

(2) Pro účely stanovení objemu se dříví v celých délkách měří zpravidla jednotlivě a rovnané dříví se měří hromadně.

(3) Měření, zaokrouhlování rozměrů a stanovení objemu dříví se provádí u dříví označeného podle § 3 způsobem stanoveným v příloze č. 1.

(4) Není-li to v rozporu s ustanoveními této vyhlášky, postupuje se při měření a zaokrouhlování rozměrů dříví podle příslušné české technické normy.3)

(5) K měření dříví lze použít pouze měřidla, která splňují požadavky podle zvláštních právních předpisů.4)

§ 4
Klasifikace dříví

(1) Dříví se klasifikuje podle:

a)   jednotlivých druhů dřevin nebo jejich skupin,
b)   rozměrů a
c)   jakosti.

(2) Při zařazování jednotlivých druhů dřevin do skupin dřevin, pro účely klasifikace dříví podle odstavce 1 písm. a), se postupuje podle příslušné české technické normy.3)

(3) Při klasifikaci dříví podle rozměrů se dříví zařazuje do jednotlivých rozměrových tříd postupem stanoveným v příloze č. 2.

(4) Při klasifikaci dříví podle jakosti se dříví zařazuje do jednotlivých jakostních tříd postupem stanoveným v příloze č. 3.

§ 5
Označování dříví

(1) Dříví s označením "klasifikováno podle EHS" nebo s označením některou ze značek podle odstavců 3 až 5 se označuje rozměrovou třídou.

(2) Dříví v celých délkách se označuje i jakostní třídou podle odstavců 3 až 5 a v průvodní dokumentaci druhem dřeviny nebo skupinou dřevin.

(3) Dříví v celých délkách zařazené do jakostní třídy A/EHS se opatří nesmazatelnou značkou tvořenou písmeny "A/EHS".

(4) Dříví v celých délkách zařazené do jakostní třídy B/EHS se může opatřit značkou tvořenou písmeny "B/EHS".

(5) Dříví v celých délkách zařazené do jakostní třídy C/EHS se opatří nesmazatelnou značkou tvořenou písmeny "C/EHS".

(6) Dříví se označuje "klasifikováno podle EHS" nebo některou ze značek podle odstavců 3 až 5.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 391/2003 Sb.

Pravidla pro měření, zaokrouhlování rozměrů a stanovení objemu dříví

1. Tloušťka se měří buď uprostřed délky výřezu (středová tloušťka) nebo na čepu (čepová tloušťka) nebo ve vzdálenosti 1 m od dolního čela.

2. Při měření tloušťky dříví v celých délkách se naměřené hodnoty zaokrouhlují na celé centimetry směrem dolů.

3. Jestliže se tloušťka dříví v celých délkách měří v kůře, provádí se přiměřená srážka na kůru. Provedení srážky na kůru se zaznamená do průvodní dokumentace.

4. U výřezů do 19 cm včetně bez kůry se středová tloušťka měří průměrkou jedenkrát v horizontálním směru.

5. U výřezů 20 cm a více bez kůry se středová tloušťka měří dvakrát ve dvou na sebe kolmých směrech tak, aby byla naměřena nejmenší a největší tloušťka výřezu. Z obou měření se vypočítá aritmetický průměr a zaokrouhlí se podle bodu 2.

6. Při třídění podle minimální tloušťky čepu (příloha č. 2 bod 3) se tloušťka měří pouze jedenkrát.

7. Je-li v místě měření tloušťky výrazná nepravidelnost růstu, měří se tloušťka dvěma měřeními v přibližně stejné vzdálenosti před a za místem, kde začíná normální růst dřeva. Z obou měření se vypočítá aritmetický průměr, který se zaokrouhlí podle bodu 2.

8. Mají-li výřezy dříví měřeného jednotlivě nepravidelný tvar, měří se po sekcích.

9. Při měření délky výřezu se naměřené hodnoty zaokrouhlují na celé desetiny metru směrem dolů. U výřezů se středovou tloušťkou do 20 cm bez kůry lze délky výřezů zaokrouhlit na celé metry směrem dolů. Do délky výřezu se započítává pouze jedna polovina výšky záseku.

10. Objem jednotlivých výřezů se určí z délky výřezu a jeho středové tloušťky měřené buď s kůrou nebo bez kůry. Objem se vypočítá alespoň na dvě desetinná místa.

11. Při měření rovnaného dříví v hráních se provádí přídavek na výšku v rozsahu alespoň 3 %.

12. Při měření se používá jen metrický systém a objem se uvádí v metrech krychlových alespoň na dvě desetinná místa. Pro výpočet objemu dříví se použijí tabulky objemu obsažené v českých technických normách nebo jiné tabulky objemu používané obvykle v obchodním styku.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 391/2003 Sb.

Klasifikace dříví podle rozměrů

1. Dříví se podle rozměrů klasifikuje některým z těchto způsobů:

a)   podle středové tloušťky,
b)   podle minimální tloušťky čepu,
c)   podle tloušťky ve vzdálenosti 1 m od čela,
d)   podle tloušťky čepu.

2. Při klasifikaci dříví podle středové tloušťky se dříví podle naměřené středové tloušťky nezávisle na délce výřezu zařazuje do následujících rozměrových tříd:

Třída Středová tloušťka bez kůry
L 0 do 10 cm
L 1a  10 cm - 14 cm
L 1b 15 cm - 19 cm
L 2a 20 cm - 24 cm
L 2b 25 cm - 29 cm
L 3a 30 cm - 34 cm
L 3b 35 cm - 39 cm
L 4 40 cm - 49 cm
L 5 50 cm - 59 cm
L 6 60 cm a více

3. Při klasifikaci dříví podle minimální tloušťky čepu se dříví v celých délkách podle naměřené minimální tloušťky čepu a minimální délky výřezu zařazuje do následujících rozměrových tříd při splnění obou parametrů:

Třída Min. délka Min. tloušťka čepu bez kůry
H 1 8 m 10 cm
H 2 10 m 12 cm
H 3 14 m 14 cm
H 4 16 m 17 cm
H 5 18 m 22 cm
H 6 18 m 30 cm

4. Klasifikace dříví podle tloušťky ve vzdálenosti 1 m od čela se používá pro některé skupiny sortimentů dříví v celých délkách (např. sloupy a tyče). Při třídění podle tloušťky ve vzdálenosti 1 m od čela se dříví v celých délkách podle naměřené tloušťky měřené ve vzdálenosti 1 m od čela zařazuje do následujících rozměrových tříd:

Třída Tloušťka v kůře
P 1 do 6 cm včetně
P 2 7 cm - 13 cm
P 3 14 cm a více

5. Při klasifikaci dříví podle tloušťky čepu se rovnané dříví podle naměřené tloušťky čepu zařazuje do následujících rozměrových tříd:

Třída

Tloušťka čepu v kůře 

Tloušťka čepu  bez kůry (srážka na kůru 1 cm)

S 1

3 cm - 6 cm

2 cm - 5 cm

S 2

7 cm - 13 cm 

6 cm - 12 cm

S 3

14 cm a více

13 cm a více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 391/2003 Sb.

Klasifikace dříví podle jakosti

1. Kvalitativní vlastnosti dříví se posuzují vnější prohlídkou, popřípadě měřením.

2. Při klasifikaci dříví podle jakosti se posuzuje:

a)   křivost výřezu,
b)   točitost vláken,
c)   sbíhavost,
d)   přítomnost suků, přitom se rozlišují suky zdravé a nahnilé až shnilé a suky zarostlé,
e)   boulovitost výřezu,
f)   excentrická dřeň,
g)   reakční dřevo, přitom se rozlišuje tahové dřevo u listnatých dřevin, tlakové dřevo (křemenitost) u jehličnanů,
h)   vady tvaru kmene; přitom se posuzuje zejména přítomnost odlupčivých trhlin, dřeňových (čelních) trhlin, výsušných (bočních) trhlin a mrazových trhlin,
i)   zapaření,
j)   zbarvení dřeva po napadení dřeva houbami,
k)   ostatní vady způsobené škodlivými organismy.3)

3. V případě, že jsou při uvádění dříví do oběhu jeho kvalitativní vlastnosti vyjadřovány číselnou hodnotou, použijí se při měření vad pravidla uvedená v bodech 4 až 7.

4. Křivost výřezu se vypočítá jako poměr, v jehož čitateli je výška oblouku v místě největšího zakřivení výřezu (zaokrouhlená na nejbližší cm) a ve jmenovateli vzdálenost mezi oběma krajními body zakřivené části (zaokrouhlená na desetiny metru). Křivost se vyjadřuje v centimetrech na metr.

5. Točitost vláken je určena velikostí odchylky mezi směrem vláken výřezu a přímkou rovnoběžnou s osou výřezu. Velikost odchylky se zaokrouhluje na celé centimetry. Točitost se vyjadřuje v centimetrech na metr.

6. Sbíhavost se vypočítá jako poměr, v jehož čitateli je rozdíl mezi tloušťkou výřezu měřenou ve vzdálenosti jeden metr od čela a jeden metr od čepu výřezu zaokrouhlený na celé centimetry směrem dolů a ve jmenovateli vzdálenost mezi oběma místy měření vyjádřená v metrech a zaokrouhlená na desetiny metru. Sbíhavost se vyjadřuje v centimetrech na metr a zaokrouhluje se na jedno desetinné místo.

7. Průměr suků se měří v milimetrech v místě jejich nejmenšího průměru.

8. Při klasifikaci dříví podle jakosti se dříví zařazuje do tří jakostních tříd:

a)   A/EHS,
b)   B/EHS,
c)   C/EHS.

9. Do třídy A/EHS lze zařadit pouze zdravé dříví, vynikající jakosti, bez vad nebo jen s nepatrnými vadami neomezujícími nijak jeho využití.

10. Do třídy B/EHS se zařazuje dříví standardní jakosti, včetně souší, mající jednu nebo více následujících vad:

a)   mírná křivost,
b)   mírně točitý růst,
c)   mírná sbíhavost,
d)   nepřítomnost velkých suků, malý počet malých nebo středně velkých suků,
e)   malý počet nahnilých suků omezené velikosti,
f)   mírně excentrická dřeň,
g)   nepravidelnost tvaru,
h)   další ojedinělé vady při celkové dobré jakosti dříví.

11. Do třídy C/EHS se zařazuje dříví, které pro své jakostní vady nemůže být zařazeno do třídy A/EHS ani do třídy B/EHS, ovšem může být přesto průmyslově zpracováno.


1)   Směrnice Rady 68/89/EHS o sjednocení norem členských států týkajících se klasifikace surového dříví, ze dne 23. ledna 1968.
2)   ČSN 480055 Jehličnaté sortimenty surového dříví. Technické požadavky.
ČSN 480056 Listnaté sortimenty surového dreva. Technické požiadavky.
3)   ČSN 480050 Surové dříví. Základní a společná ustanovení.
4)   Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

E-shop

Civilní právo procesní - část druhá: řízení vykonávací, řízení insolvenční

Civilní právo procesní - část druhá: řízení vykonávací, řízení insolvenční

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, a následně konkrétně jako ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 2. díl

Základy závazkového práva, 2. díl

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Autoři rozebírají 24 vybraných smluvních typů z občanského zákoníku. Pozornost je zaměřena na ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.