Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


379

VYHLÁŠKA

ze dne 3. listopadu 2003

o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 31 odst. 3 a § 37 odst. 5 zákona:

§ 1

Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) veterinární a hygienické požadavky, kterými se řídí obchodování a dovoz živočišných produktů, včetně obchodních vzorků odebraných z takových produktů, na které se nevztahují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.2)

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   obchodováním - obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy,2) a které pocházejí ze členských států, jakož i tyto produkty pocházející ze třetích zemí, které jsou ve členských státech Evropské unie (dále jen "členský stát") ve volném oběhu,
b)   dovozem - dovoz živočišných produktů, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy,2) ze zemí, které nejsou členskými státy,
c)   obchodním vzorkem - vzorek vyráběného produktu živočišného původu bez obchodní hodnoty, nebo vzorek produktu živočišného původu bez obchodní hodnoty, jehož výroba se zamýšlí a který pro pozdější vyšetřování musí být označen typem produktu, jeho složením a druhem zvířete, z něhož byl získán,
d)   závažným přenosným onemocněním - onemocnění uvedené v příloze č. 1 zákona,
e)   patogenem - jakýkoli záchyt nebo kultura organismů nebo jakýkoli jejich derivát, vyskytující se buď samostatně nebo v záměrné kombinaci takového záchytu nebo kultury organismů, které mají schopnost vyvolat onemocnění u jakékoli živé bytosti (s výjimkou člověka), a rovněž jakýkoli modifikovaný derivát těchto organismů, který může nést nebo přenést živočišný patogen, a nebo tkáň, buněčná kultura, sekrety nebo exkrety, v nichž nebo prostřednictvím nichž může být nesen nebo přenesen živočišný patogen; patogenem není schválený veterinární imunologický přípravek,
f)   zpracovávanou živočišnou bílkovinou určenou k výživě lidí - škvarky, masová moučka a moučka z vepřových kůží,
g)   veterinární kontrolou - jakákoli fyzická kontrola nebo administrativní úkon, týkající se živočišných produktů, jehož účelem je přímá nebo nepřímá ochrana zdraví lidí nebo zvířat,
h)   příslušným úřadem - ústřední úřad členského státu oprávněný k provádění veterinárních kontrol nebo jiný úřad, jemuž byla tato pravomoc svěřena,
i)   podnikem - jakýkoli podnik či jiné zařízení, ve kterém se zachází se živočišnými produkty,
j)   úředním veterinárním lékařem - veterinární lékař orgánu veterinární správy.

§ 3

(1) Obchodování a dovoz živočišných produktů uvedených v § 1 může být zakázán nebo omezen pouze z veterinárních nebo hygienických důvodů stanovených zákonem, touto vyhláškou nebo jinými právními předpisy.

(2) Živočišné produkty uvedené ve zvláštním právním předpise3) mohou být předmětem obchodování nebo dovozu jen tehdy, pokud splňují požadavky uvedené ve zvláštním právním předpise4) a požadavky uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Živočišný produkt určený k výživě lidí, který není uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, smí být předmětem obchodování nebo dovozu až po jeho schválení Radou Evropské unie.

Obchodování

§ 4

Živočišné produkty uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce a v § 3 odst. 2 a 3 mohou být předmětem obchodování, pouze pokud splňují tyto požadavky:

a)   vyhovují požadavkům uvedeným v § 5, jakož i požadavkům stanoveným v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce,
b)   pocházejí z podniků, které
1.  jsou pod veterinárním dozorem příslušného úřadu,
2.  jsou registrovány a schváleny příslušným úřadem,
3.  dodržují zvláštní výrobní požadavky stanovené touto vyhláškou,
4.  vytvoří a zavedou metody sledování a kontrolu kritických bodů na základě používaných výrobních postupů,
5.  zabezpečí v závislosti na typu produktů odběr vzorků k vyšetření v laboratoři uznané příslušným úřadem k ověření toho, zda jsou dodržována ustanovení této vyhlášky,
6.  uchovávají po dobu nejméně 2 let písemné nebo jiné záznamy o údajích získaných podle předchozích ustanovení a předkládají je příslušnému úřadu,
7.  provádějí označování nebo etiketování,
8.  informují příslušný úřad o případech, kdy je na základě laboratorního vyšetření nebo na základě jiných dostupných informací zjištěno vážné nebezpečí pro zdraví zvířat nebo lidí,
9.  uvádějí do prodeje pouze živočišné produkty doprovázené obchodním dokladem, v němž je uveden typ produktu, název a případně číslo veterinárního schválení výrobního podniku.

§ 5

(1) Do oběhu nesmí být uváděny živočišné produkty uvedené v příloze č. 1 nebo 2 k této vyhlášce pocházející z hospodářství ležícího v ohnisku nákazy, ochranném pásmu nebo v pásmu dozoru5) nákazy, pro kterou je druh zvířete, z něhož produkty pocházejí, vnímavý, nebo pocházející z podniku nebo z pásma, ze kterého by každé přemístění či obchodování mohly představovat nebezpečí ohrožení nákazové situace České republiky. To neplatí pro živočišné produkty, jež byly tepelně ošetřeny v souladu se zvláštním právním předpise.6)

(2) Státní veterinární správa může podle § 48 odst. 1 písm. f) a o) zákona povolit výjimku z odstavce 1 se souhlasem orgánů Evropských společenství. Tato výjimka může být povolena pouze v případě, že budou v rámci ochranných opatření přijaty zvláštní záruky umožňující přemístění určitých produktů.

(3) Obchodování s patogeny se řídí pravidly stanovenými příslušnými orgány Evropských společenství.

§ 6

Na veterinární kontroly při obchodování s živočišnými produkty, na něž se vztahuje tato vyhláška, se přiměřeně použijí ustanovení o kontrole uvedené ve zvláštním právním předpise7) a pokud jde o patogeny, a to zejména vzhledem k organizaci kontrol, které se mají provádět, a k důsledkům, jež z nich vyplývají, se přiměřeně použijí ustanovení zvláštního právního předpisu.8)

§ 7

(1) Vyskytne-li se na území České republiky v souvislosti s obchodováním s živočišnými produkty nákaza, která nepodléhá povinnému hlášení podle zákona a zvláštního právního předpisu, jakékoli onemocnění přenosné ze zvířat na člověka nebo jiné onemocnění či jiná možná příčina závažného ohrožení zdraví zvířat nebo lidí,

a)   příslušný orgán vyhlásí nebo nařídí v souladu se zákonem a zvláštním právním předpisem vhodná mimořádná veterinární opatření,
b)   Státní veterinární správa oznámí bez prodlení Komisi Evropského společenství (dále jen "Komise") a členským státům, jaká opatření byla přijata a které důvody vedly k jejich přijetí.

(2) Je-li v průběhu veterinární kontroly živočišných produktů při příchodu na místo určení nebo během přepravy na území České republiky zjištěna přítomnost nákazy nebo jiného onemocnění anebo jiné závažné ohrožení zdraví zvířat nebo lidí,

a)   příslušný orgán může v souladu se zákonem a zvláštním právním předpisem, považuje-li to za nutné, vyhlásit nebo nařídit vhodná mimořádná veterinární opatření, včetně umístění zvířat v karanténě,
b)   Státní veterinární správa oznámí bez prodlení Komisi a členským státům, jaká opatření byla přijata a které důvody vedly k jejich přijetí.

(3) V případě uvedeném v odstavci 1 může Státní veterinární správa požádat Komisi o vyslání jednoho nebo více zástupců, aby se přesvědčili na místě, jaká opatření byla přijata, a aby k nim vydali své stanovisko.

(4) Zjistí-li krajská veterinární správa při provádění veterinární kontroly živočišných produktů při příchodu na místo určení, popřípadě během jejich přepravy, přítomnost původců nákazy uvedené v příloze č. 1 k zákonu, nemoc přenosnou ze zvířat na člověka nebo jiné onemocnění či jinou možnou příčinu závažného ohrožení zdraví zvířat nebo lidí, anebo že produkty pocházejí z oblasti zamořené nákazou, postupuje v souladu s § 30 odst. 2, § 49 odst. 1 písm. d) a § 54 odst. 1 zákona. Státní veterinární správa uvědomí bez prodlení Komisi a členské státy o výsledcích šetření, přijatých opatřeních a jejich důvodech.

(5) Zjistí-li krajská veterinární správa při provádění veterinární kontroly živočišných produktů při příchodu na místo určení, popřípadě během jejich přepravy, že produkty nesplňují veterinární podmínky obchodování s nimi uplatňované v souladu s předpisy Evropských společenství, anebo zvláštní veterinární záruky, získané Českou republikou v souladu s předpisy Evropských společenství, postupuje podle § 30 odst. 2, popřípadě i § 49 odst. 1 písm. d) a § 54 odst. 1 zákona.

§ 8

(1) Osoby, které se podílejí na obchodování s živočišnými produkty, na něž se vztahuje tato vyhláška, musí

a)   být registrovány před započetím činnosti krajskou veterinární správou podle § 28 odst. 4 zákona,
b)   vést záznamy o dodávkách; registrovaný obchodník, který dělí zásilky, nebo jakýkoliv podnik, který není pod státním veterinárním dozorem, vede záznamy o následném místě určení produktů,
c)   uchovávat záznamy uvedené pod písmenem b) po dobu, kterou stanoví krajská veterinární správa a předložit jí na vyžádání tyto záznamy.

(2) Zjistí-li orgány vykonávající státní veterinární dozor, že nejsou plněny veterinární podmínky obchodování stanovené touto vyhláškou, učiní odpovídající opatření k nápravě nedostatků stanovená zákonem.

Dovoz
§ 9

Na dovoz živočišných produktů, na něž se vztahuje tato vyhláška, se použije ustanovení § 4 a 5 obdobně, včetně podmínek uvedených v § 3 odst. 2 a 3.

§ 10

Živočišné produkty uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce a v § 3 odst. 2 a 3 mohou být dovezeny, pouze pokud vyhovují těmto požadavkům:

a)   musí pocházet ze třetí země nebo z části třetí země uvedené na seznamu zemí schváleném orgány Evropských společenství, není-li v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce uvedeno jinak,
b)   musí pocházet z podniku uvedeného na seznamu schváleném orgány Evropských společenství, není-li v příloze č. 2 k této vyhlášce uvedeno jinak,
c)   musí být provázeny veterinárním osvědčením nebo osvědčením o zdravotní nezávadnosti, která odpovídají schválenému vzoru vydanému Státní veterinární správou, které je podepsané úředním veterinárním lékařem, popřípadě jiným příslušným úřadem.

§ 11

Pro druh a obsah dokladů provázejících živočišné produkty uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, které jsou určené laboratořím, platí zvláštní veterinární požadavky stanovené orgány Evropských společenství.

§ 12

(1) Na veterinární kontrolu při dovozu živočišných produktů, na niž se vztahuje tato vyhláška, se přiměřeně použijí ustanovení o kontrole uvedené ve zvláštním právním předpise,8) Povolení výjimky se zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

§ 13

(1) Státní veterinární správa může stanovit veterinární podmínky dovozu obchodních vzorků živočišných produktů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

(2) Veterinární podmínky dovozu stanovené podle odstavce 1 musí provázet zásilku a obsahovat podrobnosti o zvláštních podmínkách, za kterých může dojít k dovozu této zásilky.

(3) Pokud zásilka vstupuje na území členského státu za účelem tranzitu do jiného členského státu, zajistí první členský stát, aby zásilku provázely stanovené veterinární podmínky dovozu. Odpovědnost za to, že zásilka splňuje stanovené veterinární podmínky dovozu, nese členský stát, který tyto podmínky veterinárního dovozu vydává. Tento stát současně povoluje vstup zásilky na své území.

§ 14

(1) Státní veterinární správa může nařídit, že živočišné produkty, na něž se vztahuje tato vyhláška a které byly vyrobeny na území členského státu, avšak byly prováženy územím třetí země, mohou být na území České republiky propuštěny pouze po předložení veterinárního osvědčení nebo osvědčení o zdravotní nezávadnosti, která potvrzují splnění požadavků této vyhlášky.

(2) Jestliže Státní veterinární správa použije postup podle odstavce 1, uvědomí o tom Komisi a ostatní členské státy.

§ 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 379/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 379/2003 Sb

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici textové podobě)


1)   Směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 96/425/EHS.
Směrnice Rady 96/90/ES ze dne 17. prosince 1996, kterou se mění směrnice 92/118/EHS o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS.
Směrnice Rady 97/79/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se mění směrnice 71/118/EHS, 72/462/EHS, 85/73/EHS, 91/67/EHS, 91/492/EHS, 91/493/EHS, 92/45/EHS a 91/118/EHS, pokud jde o veterinární kontrolu produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES ze dne 21. října 2002, kterou se mění směrnice Rady 90/425/EHS a 92/118/EHS, pokud jde o hygienické požadavky na vedlejší produkty živočišného původu.
2)   Vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky.
Vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře.
Vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky.
Vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky.
Vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.
Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty.
3)   § 2 písm. g) vyhlášky č. 202/2003 Sb.
4)   § 34 vyhlášky č. 202/2003 Sb.
5)   § 54 odst. 1 písm. b) zákona.
6)   § 38 vyhlášky č. 202/2003 Sb.
7)   Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty.
8)   Vyhláška č. 372/2003 Sb.
9)   Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí.
10)   § 4 odst. 4 vyhlášky č. 376/2003 Sb.

E-shop

Média a trestní řízení

Média a trestní řízení

Doc. JUDr. Jiří Herczeg, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se zabývá kolizí mezi právem veřejnosti na informace o probíhajícím trestním řízení a právem obviněného na spravedlivý proces. Tato aktuální problematika je rozebrána z hlediska české právní úpravy (včetně tzv. náhubkového zákona) i některých zahraničních úprav (německé, ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc -  Komentář, 4. vydání

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc - Komentář, 4. vydání

Vojtek, Bičák - C. H. Beck

Již čtvrté vydání úspěšného komentáře k odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci znovu shrnuje vývoj, k němuž v aplikaci tohoto zákona v praxi došlo. Publikace vykládá základní otázky, rozebírá ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Praktikum práva Evropské unie

Praktikum práva Evropské unie

Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum pokrývá klíčové otázky a nejnovější trendy v právu Evropské unie. Jeho koncepce odpovídá náplni výuky předmětů zaměřených na ústavní a institucionální právo Evropské unie, vnitřní trh a základy unijní úpravy ochrany hospodářské soutěže. V úvodu každé kapitoly je připravena ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.