Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


344

VYHLÁŠKA

ze dne 30. září 2003,

kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d,) j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen "zákon"), v souladu s právem Evropských společenství,1) pro tabákové výrobky:

§ 1
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   tabákovým výrobkem - výrobek určený ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání, pokud je vyroben zcela nebo zčásti z tabáku, včetně tabáku geneticky upraveného,
b)   cigaretou - tabákový smotek, který

1. 

lze kouřit jako takový a který není doutníkem podle písmene c) nebo cigarillem podle písmene d),

2. 

se jednoduchou neprůmyslovou manipulací vloží do dutinky z cigaretového papíru, nebo

3. 

se jednoduchou neprůmyslovou manipulací zabalí do cigaretového papíru,

c)   doutníkem - tabákový smotek, který lze kouřit jako takový a který

1. 

obsahuje výlučně přírodní tabák,

2. 

má krycí list z přírodního tabáku,

3. 

obsahuje tabákovou náplň, krycí list v normální barvě doutníku zakrývající celý výrobek včetně případného filtru, ale nezakrývající náustek v případě náustkových doutníků, a vázací list, oba listy z rekonstituovaného tabáku, jejichž jednotková hmotnost činí bez filtru nebo náustku nejméně 1,2 g a krycí list je vinutý ve tvaru spirály v ostrém úhlu nejméně 30° k podélné ose tabákového smotku, nebo

4. 

obsahuje tabákovou náplň, krycí list v normální barvě doutníku z rekonstituovaného tabáku zakrývající celý tabákový výrobek včetně případného filtru, ale nezakrývajícího náustek v případě náustkových doutníků, jehož jednotková hmotnost činí bez filtru nebo náustku nejméně 2,3 g a venkovní obvod nejméně jedné třetiny délky tabákového smotku je nejméně 34 mm,

d)   cigarillem - doutník o hmotnosti nejvíce 3 g,
e)   tabákem ke kouření

1. 

řezaný nebo jinak dělený tabák, kroucený, zvlákněný nebo lisovaný do bloků a vhodný ke kouření bez dalšího průmyslového zpracování,

2. 

tabákový odpad upravený pro spotřebitele,2) který nespadá pod písmena b), c) a d) a který je použitelný ke kouření,

f)   ostatním tabákem - tabákový výrobek, který nespadá pod písmeno e), je upraven pro spotřebitele a určen k jinému účelu než ke kouření,
g)   cigaretou, doutníkem, cigarillem, tabákem ke kouření nebo ostatním tabákem - tabákové výrobky obsahující zcela nebo částečně i jiné složky, než je tabák, pokud splňují ostatní požadavky podle písmen b), c), d), e) nebo f),
h)   jemně řezaným tabákem pro ruční výrobu cigaret - tabák ke kouření obsahující více než 25 % hmotnostních tabákových částic užších než 1 mm z celkové hmotnosti všech tabákových částic,
i)   dýmkovým a lulkovým tabákem - tabák ke kouření obsahující více než 75 % hmotnostních tabákových částic širších než 1 mm,
j)   šňupavým tabákem - práškový nebo granulovaný tabák upravený ke šňupání nebo k nosní aplikaci rostliny druhu Nicotiana rustica,
k)   žvýkacím tabákem - tabák v kotoučích, svitcích, pásech, kostkách nebo plátcích upravený ke žvýkání,
l)   orálním tabákem - tabákový výrobek určený k užívání ústy kromě těch, které jsou určeny ke kouření nebo žvýkání, vyrobený zcela nebo částečně z tabáku, v prášku nebo ve formě jemnozrnných granulí nebo v jakékoli kombinaci těchto forem, zejména nabízený v jednotlivých sáčkových porcích nebo v porézních sáčcích anebo ve formě připomínající potravinářský výrobek,3)
m)   rekonstituovaným tabákem - tabáková fólie vyrobená spojením jemně rozdrobeného tabáku, tabákového odpadu a tabákového prachu,
n)   surovým tabákem - přirozeně nebo uměle sušené tabákové listy rostliny druhu Nicotiana tabacum, jakož i jiné její části, určené pro průmyslové zpracování,
o)   složkou - jakákoliv látka nebo její součást, s výjimkou tabákového listu a jiných přírodních nebo nezpracovaných částí tabákové rostliny, použitá při výrobě nebo přípravě tabákového výrobku a stále přítomná v konečném tabákovém výrobku v pozměněné formě, včetně papíru, filtru, inkoustů nebo lepidel,
p)   umělým obalovým materiálem - rekonstituovaný tabák, který u doutníků a cigarillos nahrazuje krycí tabákový list nebo vázací list,
q)   filtrem - součást cigaret, doutníků nebo cigarillos určená ke snížení obsahu škodlivých látek v kouři, který tímto filtrem prochází,
r)   náustkem - součást pevně spojená s cigaretami, doutníky nebo cigarillos, která se při kouření dostává do bezprostředního kontaktu s ústy,
s)   náustkovým papírem - papír, který se obalí kolem filtru a připojí se tak na konec cigaretové tyčinky,
t)   obalovým papírem - obal, ve kterém je zabalen materiál filtru,
u)   cigaretovým papírem - speciální papír určený pro průmyslovou výrobu a ruční balení cigaret,
v)   dehtem - surový, bezvodý a beznikotinový kondenzát kouře,
w)   nikotinem - alkaloidy nikotinu,
x)   oxidem uhelnatým - bezbarvý plyn bez vůně a zápachu, který vzniká při nedokonalém spalování organických látek a je obsažen v plynné fázi cigaretového kouře.

§ 2
Druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny
[K § 18 písm. d) zákona]

Druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny jsou uvedeny v příloze č. 1. Způsob označování tabákových výrobků[K § 18 písm. a) zákona]

§ 3
Označování obalů tabákových výrobků

(1) Kromě údajů stanovených v zákoně a ve zvláštním právním předpise4) jsou další požadavky na označování obalů tabákových výrobků uvedeny v odstavcích 2 až 8 a v § 4 a 5.

(2) Tabákový výrobek se označí názvem druhu.

(3) Tabák a tabák ke kouření se označí názvem skupiny.

(4) U cigaret se na obalu určeném spotřebiteli uvedou údaje o obsahu

a)   dehtu, a to takto: "Dehet: x mg/cig.",
b)   nikotinu, a to takto: "Nikotin: y mg/cig.", a
c)   oxidu uhelnatého, a to takto: "Oxid uhelnatý: z mg/cig.".

(5) Údaj o obsahu dehtu a údaj o obsahu oxidu uhelnatého se uvede na celé číslo, údaj o obsahu nikotinu se uvede na jedno desetinné místo.

(6) U cigaret, doutníků a cigarillos se uvede počet kusů v balení.

(7) U jiných tabákových výrobků, než jsou tabákové výrobky uvedené v odstavci 6, se uvede množství v gramech.

(8) Na obalu tabákových výrobků určených pro spotřebitele nesmějí být uvedeny texty, názvy, ochranné známky a obrazová nebo jiná vyjádření naznačující, že určitý tabákový výrobek je méně škodlivý než jiný tabákový výrobek; tím není dotčeno ustanovení odstavce 4.

§ 4
Varování na obalech tabákových výrobků určených ke kouření

(1) U tabákových výrobků určených ke kouření musí být na obalech pro spotřebitele uvedeno jedno obecné varování (odstavec 2) a jedno dodatečné varování (odstavec 3).

(2) Obecné varování zní:

a)   "Kouření může zabíjet", nebo
b)   "Kouření vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí";

varování uvedená v písmenu a) nebo b) se obměňují tak, aby byl zaručen jejich pravidelný výskyt.

(3) Dodatečné varování zní:

a)   "Kuřáci umírají předčasně",
b)   "Kouření ucpává tepny a způsobuje infarkt a mrtvici",
c)   "Kouření způsobuje smrtelnou rakovinu plic",
d)   "Kouření v těhotenství škodí zdraví Vašeho dítěte",
e)   "Chraňte děti: nenuťte je vdechovat Váš kouř",
f)   "Váš lékař nebo lékárník Vám může pomoci přestat s kouřením",
g)   "Kouření je vysoce návykové, nezačínejte s ním",
h)   "Přestat kouřit znamená snížit riziko vzniku smrtelných onemocnění srdce a plic",
i)   "Kouření může způsobit pomalou a bolestivou smrt",
j)   "Požádejte o pomoc při odvykání kouření: poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem",
k)   "Kouření může zpomalovat krevní oběh a způsobuje neplodnost",
l)   "Kouření způsobuje stárnutí kůže",
m)   "Kouření může poškodit sperma a snižuje plodnost", nebo
n)   "Kouř obsahuje benzen, nitrosaminy, formaldehyd a kyanovodík";

varování uvedená v písmenech a) až n) se obměňují tak, aby byl zaručen jejich pravidelný výskyt.

§ 5
Varování na obalech tabákových výrobků, které nejsou určené ke kouření

U tabákových výrobků, které nejsou určené ke kouření, musí být na obalech pro spotřebitele uvedeno varování: "Tento tabákový výrobek může škodit Vašemu zdraví a je návykový".

§ 6

(1) Každé varování uvedené v § 4 a 5 musí být uvozeno textem: "Ministerstvo zdravotnictví varuje:".

(2) Uvozovací text uvedený v odstavci 1 se musí uvést mimo okraj lemující varování uvedená v § 4 a 5.

Technické požadavky vztahující se k označování tabákových výrobků
[K § 18 písm. j) zákona]
§ 7

(1) Obecné varování uvedené v § 4 odst. 2 a varování uvedené v § 5 se vytiskne na nejlépe viditelnou stranu jednotlivého balení a na jakýkoliv vnější obal5) určený pro spotřebitele, s výjimkou dalších průhledných obalů, které přečtení varování na obalu určeném pro spotřebitele umožňují. Dodatečné varování uvedené v § 4 odst. 3 se vytiskne na druhou nejlépe viditelnou stranu jednotlivého balení.

(2) Obecné varování uvedené v § 4 odst. 2 a varování uvedené v § 5 musí pokrývat nejméně 30 % vnější plochy té strany jednotlivého balení tabákového výrobku, na kterém je vytištěno.

(3) Dodatečné varování uvedené v § 4 odst. 3 musí pokrývat nejméně 40 % vnější plochy té strany jednotlivého balení tabákového výrobku, na kterém je vytištěno.

(4) Údaje podle § 3 odst. 4 se uvedou na boku obalu cigaret určeného pro spotřebitele tak, aby tato informace pokrývala nejméně 10 % příslušné plochy.

(5) V případě jednotlivě balené cigarety se údaje podle § 3 odst. 4 uvedou na obalu určeném pro spotřebitele tak, aby tato informace pokrývala nejméně 10 % celkové plochy obalu.

(6) V případě jednotlivých balení určených pro jiné tabákové výrobky, než jsou cigarety, jejichž nejlépe viditelný povrch přesahuje 75 cm2, musí varování uvedená v § 4 pokrývat plochu nejméně 22,5 cm2 na každé straně jednotlivého balení tabákového výrobku, na kterém jsou vytištěna.

(5) U tabákových výrobků se na obalech určených spotřebiteli uvede vhodným způsobem číslo šarže nebo rovnocenný údaj, který umožní určit místo a dobu výroby tak, aby byla umožněna jasná identifikace a sledovatelnost tabákového výrobku.

§ 8

(1) Údaje uvedené v § 3 odst. 4 a varování uvedená v § 4 a 5 musí být:

a)   vytištěny černým tučným písmem typu "Helvetica" na bílém podkladu; bodová velikost písma musí být taková, aby nápis zabíral co největší část plochy vyhrazené pro požadované varování,
b)   uvedeny malými písmeny, s výjimkou prvního písmene a tam, kde to požadují mluvnická pravidla,
c)   umístěny na střed na ploše, na které mají být vytištěny, a rovnoběžně s horním okrajem obalu,
d)   u tabákových výrobků určených ke kouření lemovány černým okrajem širokým 3 až 4 mm, který nebude žádným způsobem narušovat text varování nebo údaje uvedené v § 3 odst. 4.

(2) Údaje uvedené v § 3 odst. 4 a varování uvedená v § 4 a 5:

a)   musí být vytištěny neodstranitelně a nesmazatelně,
b)   nesmějí být vytištěny na tabákové nálepce,6)
c)   nesmějí být žádným způsobem skryty, znejasněny nebo narušeny jiným psaným nebo obrazovým sdělením anebo otevřením obalu.

(3) U tabákových výrobků jiných, než jsou cigarety, mohou být varování připojena na balení pomocí nálepek, a to za předpokladu, že tyto nálepky budou neodstranitelné.

Požadavky na jakost tabákových výrobků a jejich uvádění do oběhu
[K § 18 písm. k), l) a m) zákona]
§ 9

(1) Obsah dehtu v cigaretách uváděných do oběhu nesmí být vyšší než 10 mg na cigaretu.

(2) Obsah nikotinu v cigaretách uváděných do oběhu nesmí být vyšší než 1 mg na cigaretu.

(3) Obsah oxidu uhelnatého v cigaretách uváděných do oběhu nesmí být vyšší než 10 mg na cigaretu.

(4) Obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách se stanoví a přesnost údajů o obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého uváděných na obalech cigaret se posuzuje podle zvláštního právního předpisu.7)

§ 10

Seznam složek, které je povoleno používat při výrobě tabákových výrobků, je uveden v příloze č. 2.

§ 11

Seznam složek, které je zakázáno používat při výrobě tabákových výrobků, je uveden v příloze č. 3.

§ 12

Tabákové výrobky se musí při uvádění do oběhu skladovat a přepravovat v suchých, čistých a dobře větratelných prostorách, prostých škůdců a odděleně od látek s výraznými pachy a vůněmi.

Ustanovení přechodná, zrušovací a závěrečná

§ 13
Přechodná ustanovení

(1) Cigarety, které nesplňují požadavky uvedené v této vyhlášce, mohou být nabízeny k prodeji a prodávány nejdéle do 1. května 2005, pokud obsah dehtu není vyšší než 12 mg na cigaretu.

(2) Cigarety určené pro vývoz, které nesplňují požadavky uvedené v § 9 odst. 1 až 3, mohou být vyráběny nejdéle do 1. ledna 2007.

(3) Tabákové výrobky, kromě cigaret, označené podle dosavadních právních předpisů mohou být uváděny do oběhu nejdéle do 1. května 2006.

§ 14
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 325/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky.

§ 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2004.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 344/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 344/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 344/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   Směrnice Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, úpravy a prodeje tabákových výrobků.
Směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou se mění Směrnice Rady 92/79/EHS, Směrnice 92/80/EHS a Směrnice Rady 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně tabákových výrobků.
2)   Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 12 odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobků označeného symbolem "e", ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 6 odst. 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 306/2000 Sb.
6)   Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Vyhláška č. 339/2001 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy vzorků za účelem zjišťovaní jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků.

E-shop

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Pražák, Pulkrábek, Šustrová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky přináší 302 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů, opatřených vysvětlivkami k nové právní úpravě. Obsahově pokrývá celé rekodifikované soukromé právo. Nově byly zařazeny hlavně vzory týkající se nemovitostí a dispozice s nimi, jako jediná z ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, 1. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, 1. vydání

Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Geryk - Anag, spol. s r. o.

První vydání komentáře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, který transponuje evropské zadávací směrnice přijaté na počátku roku 2014. Skvělý pomocník pro praxi Publikace podává komplexní výklad ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 42  vč. CD

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 42 vč. CD

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.