Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


344

VYHLÁŠKA

ze dne 30. září 2003,

kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d,) j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen "zákon"), v souladu s právem Evropských společenství,1) pro tabákové výrobky:

§ 1
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   tabákovým výrobkem - výrobek určený ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání, pokud je vyroben zcela nebo zčásti z tabáku, včetně tabáku geneticky upraveného,
b)   cigaretou - tabákový smotek, který

1. 

lze kouřit jako takový a který není doutníkem podle písmene c) nebo cigarillem podle písmene d),

2. 

se jednoduchou neprůmyslovou manipulací vloží do dutinky z cigaretového papíru, nebo

3. 

se jednoduchou neprůmyslovou manipulací zabalí do cigaretového papíru,

c)   doutníkem - tabákový smotek, který lze kouřit jako takový a který

1. 

obsahuje výlučně přírodní tabák,

2. 

má krycí list z přírodního tabáku,

3. 

obsahuje tabákovou náplň, krycí list v normální barvě doutníku zakrývající celý výrobek včetně případného filtru, ale nezakrývající náustek v případě náustkových doutníků, a vázací list, oba listy z rekonstituovaného tabáku, jejichž jednotková hmotnost činí bez filtru nebo náustku nejméně 1,2 g a krycí list je vinutý ve tvaru spirály v ostrém úhlu nejméně 30° k podélné ose tabákového smotku, nebo

4. 

obsahuje tabákovou náplň, krycí list v normální barvě doutníku z rekonstituovaného tabáku zakrývající celý tabákový výrobek včetně případného filtru, ale nezakrývajícího náustek v případě náustkových doutníků, jehož jednotková hmotnost činí bez filtru nebo náustku nejméně 2,3 g a venkovní obvod nejméně jedné třetiny délky tabákového smotku je nejméně 34 mm,

d)   cigarillem - doutník o hmotnosti nejvíce 3 g,
e)   tabákem ke kouření

1. 

řezaný nebo jinak dělený tabák, kroucený, zvlákněný nebo lisovaný do bloků a vhodný ke kouření bez dalšího průmyslového zpracování,

2. 

tabákový odpad upravený pro spotřebitele,2) který nespadá pod písmena b), c) a d) a který je použitelný ke kouření,

f)   ostatním tabákem - tabákový výrobek, který nespadá pod písmeno e), je upraven pro spotřebitele a určen k jinému účelu než ke kouření,
g)   cigaretou, doutníkem, cigarillem, tabákem ke kouření nebo ostatním tabákem - tabákové výrobky obsahující zcela nebo částečně i jiné složky, než je tabák, pokud splňují ostatní požadavky podle písmen b), c), d), e) nebo f),
h)   jemně řezaným tabákem pro ruční výrobu cigaret - tabák ke kouření obsahující více než 25 % hmotnostních tabákových částic užších než 1 mm z celkové hmotnosti všech tabákových částic,
i)   dýmkovým a lulkovým tabákem - tabák ke kouření obsahující více než 75 % hmotnostních tabákových částic širších než 1 mm,
j)   šňupavým tabákem - práškový nebo granulovaný tabák upravený ke šňupání nebo k nosní aplikaci rostliny druhu Nicotiana rustica,
k)   žvýkacím tabákem - tabák v kotoučích, svitcích, pásech, kostkách nebo plátcích upravený ke žvýkání,
l)   orálním tabákem - tabákový výrobek určený k užívání ústy kromě těch, které jsou určeny ke kouření nebo žvýkání, vyrobený zcela nebo částečně z tabáku, v prášku nebo ve formě jemnozrnných granulí nebo v jakékoli kombinaci těchto forem, zejména nabízený v jednotlivých sáčkových porcích nebo v porézních sáčcích anebo ve formě připomínající potravinářský výrobek,3)
m)   rekonstituovaným tabákem - tabáková fólie vyrobená spojením jemně rozdrobeného tabáku, tabákového odpadu a tabákového prachu,
n)   surovým tabákem - přirozeně nebo uměle sušené tabákové listy rostliny druhu Nicotiana tabacum, jakož i jiné její části, určené pro průmyslové zpracování,
o)   složkou - jakákoliv látka nebo její součást, s výjimkou tabákového listu a jiných přírodních nebo nezpracovaných částí tabákové rostliny, použitá při výrobě nebo přípravě tabákového výrobku a stále přítomná v konečném tabákovém výrobku v pozměněné formě, včetně papíru, filtru, inkoustů nebo lepidel,
p)   umělým obalovým materiálem - rekonstituovaný tabák, který u doutníků a cigarillos nahrazuje krycí tabákový list nebo vázací list,
q)   filtrem - součást cigaret, doutníků nebo cigarillos určená ke snížení obsahu škodlivých látek v kouři, který tímto filtrem prochází,
r)   náustkem - součást pevně spojená s cigaretami, doutníky nebo cigarillos, která se při kouření dostává do bezprostředního kontaktu s ústy,
s)   náustkovým papírem - papír, který se obalí kolem filtru a připojí se tak na konec cigaretové tyčinky,
t)   obalovým papírem - obal, ve kterém je zabalen materiál filtru,
u)   cigaretovým papírem - speciální papír určený pro průmyslovou výrobu a ruční balení cigaret,
v)   dehtem - surový, bezvodý a beznikotinový kondenzát kouře,
w)   nikotinem - alkaloidy nikotinu,
x)   oxidem uhelnatým - bezbarvý plyn bez vůně a zápachu, který vzniká při nedokonalém spalování organických látek a je obsažen v plynné fázi cigaretového kouře.

§ 2
Druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny
[K § 18 písm. d) zákona]

Druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny jsou uvedeny v příloze č. 1. Způsob označování tabákových výrobků[K § 18 písm. a) zákona]

§ 3
Označování obalů tabákových výrobků

(1) Kromě údajů stanovených v zákoně a ve zvláštním právním předpise4) jsou další požadavky na označování obalů tabákových výrobků uvedeny v odstavcích 2 až 8 a v § 4 a 5.

(2) Tabákový výrobek se označí názvem druhu.

(3) Tabák a tabák ke kouření se označí názvem skupiny.

(4) U cigaret se na obalu určeném spotřebiteli uvedou údaje o obsahu

a)   dehtu, a to takto: "Dehet: x mg/cig.",
b)   nikotinu, a to takto: "Nikotin: y mg/cig.", a
c)   oxidu uhelnatého, a to takto: "Oxid uhelnatý: z mg/cig.".

(5) Údaj o obsahu dehtu a údaj o obsahu oxidu uhelnatého se uvede na celé číslo, údaj o obsahu nikotinu se uvede na jedno desetinné místo.

(6) U cigaret, doutníků a cigarillos se uvede počet kusů v balení.

(7) U jiných tabákových výrobků, než jsou tabákové výrobky uvedené v odstavci 6, se uvede množství v gramech.

(8) Na obalu tabákových výrobků určených pro spotřebitele nesmějí být uvedeny texty, názvy, ochranné známky a obrazová nebo jiná vyjádření naznačující, že určitý tabákový výrobek je méně škodlivý než jiný tabákový výrobek; tím není dotčeno ustanovení odstavce 4.

§ 4
Varování na obalech tabákových výrobků určených ke kouření

(1) U tabákových výrobků určených ke kouření musí být na obalech pro spotřebitele uvedeno jedno obecné varování (odstavec 2) a jedno dodatečné varování (odstavec 3).

(2) Obecné varování zní:

a)   "Kouření může zabíjet", nebo
b)   "Kouření vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí";

varování uvedená v písmenu a) nebo b) se obměňují tak, aby byl zaručen jejich pravidelný výskyt.

(3) Dodatečné varování zní:

a)   "Kuřáci umírají předčasně",
b)   "Kouření ucpává tepny a způsobuje infarkt a mrtvici",
c)   "Kouření způsobuje smrtelnou rakovinu plic",
d)   "Kouření v těhotenství škodí zdraví Vašeho dítěte",
e)   "Chraňte děti: nenuťte je vdechovat Váš kouř",
f)   "Váš lékař nebo lékárník Vám může pomoci přestat s kouřením",
g)   "Kouření je vysoce návykové, nezačínejte s ním",
h)   "Přestat kouřit znamená snížit riziko vzniku smrtelných onemocnění srdce a plic",
i)   "Kouření může způsobit pomalou a bolestivou smrt",
j)   "Požádejte o pomoc při odvykání kouření: poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem",
k)   "Kouření může zpomalovat krevní oběh a způsobuje neplodnost",
l)   "Kouření způsobuje stárnutí kůže",
m)   "Kouření může poškodit sperma a snižuje plodnost", nebo
n)   "Kouř obsahuje benzen, nitrosaminy, formaldehyd a kyanovodík";

varování uvedená v písmenech a) až n) se obměňují tak, aby byl zaručen jejich pravidelný výskyt.

§ 5
Varování na obalech tabákových výrobků, které nejsou určené ke kouření

U tabákových výrobků, které nejsou určené ke kouření, musí být na obalech pro spotřebitele uvedeno varování: "Tento tabákový výrobek může škodit Vašemu zdraví a je návykový".

§ 6

(1) Každé varování uvedené v § 4 a 5 musí být uvozeno textem: "Ministerstvo zdravotnictví varuje:".

(2) Uvozovací text uvedený v odstavci 1 se musí uvést mimo okraj lemující varování uvedená v § 4 a 5.

Technické požadavky vztahující se k označování tabákových výrobků
[K § 18 písm. j) zákona]
§ 7

(1) Obecné varování uvedené v § 4 odst. 2 a varování uvedené v § 5 se vytiskne na nejlépe viditelnou stranu jednotlivého balení a na jakýkoliv vnější obal5) určený pro spotřebitele, s výjimkou dalších průhledných obalů, které přečtení varování na obalu určeném pro spotřebitele umožňují. Dodatečné varování uvedené v § 4 odst. 3 se vytiskne na druhou nejlépe viditelnou stranu jednotlivého balení.

(2) Obecné varování uvedené v § 4 odst. 2 a varování uvedené v § 5 musí pokrývat nejméně 30 % vnější plochy té strany jednotlivého balení tabákového výrobku, na kterém je vytištěno.

(3) Dodatečné varování uvedené v § 4 odst. 3 musí pokrývat nejméně 40 % vnější plochy té strany jednotlivého balení tabákového výrobku, na kterém je vytištěno.

(4) Údaje podle § 3 odst. 4 se uvedou na boku obalu cigaret určeného pro spotřebitele tak, aby tato informace pokrývala nejméně 10 % příslušné plochy.

(5) V případě jednotlivě balené cigarety se údaje podle § 3 odst. 4 uvedou na obalu určeném pro spotřebitele tak, aby tato informace pokrývala nejméně 10 % celkové plochy obalu.

(6) V případě jednotlivých balení určených pro jiné tabákové výrobky, než jsou cigarety, jejichž nejlépe viditelný povrch přesahuje 75 cm2, musí varování uvedená v § 4 pokrývat plochu nejméně 22,5 cm2 na každé straně jednotlivého balení tabákového výrobku, na kterém jsou vytištěna.

(5) U tabákových výrobků se na obalech určených spotřebiteli uvede vhodným způsobem číslo šarže nebo rovnocenný údaj, který umožní určit místo a dobu výroby tak, aby byla umožněna jasná identifikace a sledovatelnost tabákového výrobku.

§ 8

(1) Údaje uvedené v § 3 odst. 4 a varování uvedená v § 4 a 5 musí být:

a)   vytištěny černým tučným písmem typu "Helvetica" na bílém podkladu; bodová velikost písma musí být taková, aby nápis zabíral co největší část plochy vyhrazené pro požadované varování,
b)   uvedeny malými písmeny, s výjimkou prvního písmene a tam, kde to požadují mluvnická pravidla,
c)   umístěny na střed na ploše, na které mají být vytištěny, a rovnoběžně s horním okrajem obalu,
d)   u tabákových výrobků určených ke kouření lemovány černým okrajem širokým 3 až 4 mm, který nebude žádným způsobem narušovat text varování nebo údaje uvedené v § 3 odst. 4.

(2) Údaje uvedené v § 3 odst. 4 a varování uvedená v § 4 a 5:

a)   musí být vytištěny neodstranitelně a nesmazatelně,
b)   nesmějí být vytištěny na tabákové nálepce,6)
c)   nesmějí být žádným způsobem skryty, znejasněny nebo narušeny jiným psaným nebo obrazovým sdělením anebo otevřením obalu.

(3) U tabákových výrobků jiných, než jsou cigarety, mohou být varování připojena na balení pomocí nálepek, a to za předpokladu, že tyto nálepky budou neodstranitelné.

Požadavky na jakost tabákových výrobků a jejich uvádění do oběhu
[K § 18 písm. k), l) a m) zákona]
§ 9

(1) Obsah dehtu v cigaretách uváděných do oběhu nesmí být vyšší než 10 mg na cigaretu.

(2) Obsah nikotinu v cigaretách uváděných do oběhu nesmí být vyšší než 1 mg na cigaretu.

(3) Obsah oxidu uhelnatého v cigaretách uváděných do oběhu nesmí být vyšší než 10 mg na cigaretu.

(4) Obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách se stanoví a přesnost údajů o obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého uváděných na obalech cigaret se posuzuje podle zvláštního právního předpisu.7)

§ 10

Seznam složek, které je povoleno používat při výrobě tabákových výrobků, je uveden v příloze č. 2.

§ 11

Seznam složek, které je zakázáno používat při výrobě tabákových výrobků, je uveden v příloze č. 3.

§ 12

Tabákové výrobky se musí při uvádění do oběhu skladovat a přepravovat v suchých, čistých a dobře větratelných prostorách, prostých škůdců a odděleně od látek s výraznými pachy a vůněmi.

Ustanovení přechodná, zrušovací a závěrečná

§ 13
Přechodná ustanovení

(1) Cigarety, které nesplňují požadavky uvedené v této vyhlášce, mohou být nabízeny k prodeji a prodávány nejdéle do 1. května 2005, pokud obsah dehtu není vyšší než 12 mg na cigaretu.

(2) Cigarety určené pro vývoz, které nesplňují požadavky uvedené v § 9 odst. 1 až 3, mohou být vyráběny nejdéle do 1. ledna 2007.

(3) Tabákové výrobky, kromě cigaret, označené podle dosavadních právních předpisů mohou být uváděny do oběhu nejdéle do 1. května 2006.

§ 14
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 325/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky.

§ 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2004.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 344/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 344/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 344/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   Směrnice Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, úpravy a prodeje tabákových výrobků.
Směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou se mění Směrnice Rady 92/79/EHS, Směrnice 92/80/EHS a Směrnice Rady 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně tabákových výrobků.
2)   Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 12 odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobků označeného symbolem "e", ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 6 odst. 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 306/2000 Sb.
6)   Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Vyhláška č. 339/2001 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy vzorků za účelem zjišťovaní jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků.

E-shop

Kompendium judikatury - Exekuční proces

Kompendium judikatury - Exekuční proces

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Pátý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na vybrané otázky exekučního procesu, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Tomáš Kajnar - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Podíl ve společnosti s ručením omezeným představuje významný institut právní úpravy této nejčastější formy obchodní korporace. Publikace rozebírá problematiku podílu na podkladě platné právní úpravy zasažené rekodifikací soukromého práva, upozorňuje na sporné otázky, které jsou s ...

Cena: 407 KčKOUPIT

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 3. vydání

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 3. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Neznalost zákona neomlouvá – tato stará zásada platí beze zbytku i dnes a měla by být dostatečnou motivací ke studiu alespoň základních souvislostí, které vyplývají z našeho právního řádu při řízení školy a školského zařízení. Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci  ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.