Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


331

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 6. srpna 2003,

kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se mění takto:

1. V § 4 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

"(2) Vzděláním podle odstavce 1 se rozumí vzdělání dosažené podle zvláštních právních předpisů.1) Vzděláním podle odstavce 1 se rozumí také vzdělání získané v jiném státě, pokud bylo v České republice uznáno podle zvláštních právních předpisů.2)


1)   Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č.  171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993  Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 49/1994  Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 306/1999 Sb., zákona č. 19/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č.  147/2001 Sb.
2)   Zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 49/1994 Sb.
§ 7 písm. d) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.
§ 87 písm. m), § 89 a 90 a § 95 odst. 9 zákona č. 111/ /1998 Sb.
Vyhláška č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, ve znění vyhlášky č. 332/1998  Sb.".

2. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

"(3) Vzdělání získané státním příslušníkem členského státu Evropské unie se uznává podle zvláštních právních předpisů.3)


3)   Například směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy (89/48/EHS), směrnice Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992 o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje směrnice 89/48/EHS, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/42/ES ze dne 7. června 1999, kterou se zavádí postup pro uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci pro profesní činnosti upravené směrnicemi o liberalizaci a o přechodných opatřeních a kterou se doplňuje obecný systém uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci.".

3. Části druhá až čtvrtá se včetně nadpisů zrušují.

4. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy v položce Finanční kontrola se ve sloupci Platová třída číslo "11" nahrazuje číslem "10".

5. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy se ve sloupci Část, povolání za položku "Majetková správa" vkládá položka "Odborné zabezpečení činnosti vlády" a ve sloupci Platová třída v této položce čísla "10 - 14".

6. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 v povolání 2.16.2 Pedagog-metodolog se ve sloupci Platová třída číslo "13" nahrazuje číslem "14".

7. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 v povolání 2.19.7 Zdravotnický záchranář se ve sloupci Platová třída číslo "9" nahrazuje číslem "10".

8. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.7 Organizační pracovník v 11. platové třídě se na konci bodu 1 doplňují slova "nebo předsedy vlády".

9. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.9 Bezpečnostní referent v 6. platové třídě v bodě 1 se slova "pro krizové situace" zrušují.

10. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.9 Bezpečnostní referent v 6. platové třídě bod 3 zní: "3. Zpracovávání dílčích opatření pro mimořádné události a krizové stavy v daném územním celku.".

11. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.9 Bezpečnostní referent v 7. platové třídě v bodě 3 větě druhé se slovo "situace" nahrazuje slovem "stavy".

12. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.9 Bezpečnostní referent v 8. platové třídě v bodě 4 se za slovo "mimořádných" vkládá slovo "událostí".

13. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.9 Bezpečnostní referent v 8. platové třídě v bodě 5 se slova "a zajišťování úkolů souvisejících s krizovými stavy a jinými mimořádnými událostmi" zrušují.

14. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.9 Bezpečnostní referent v 8. platové třídě bod 6 zní: "6. Zajišťování úkolů souvisejících s připraveností na mimořádné události a krizové stavy.".

15. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.9 Bezpečnostní referent v 9. platové třídě v bodě 3 se slovo "situace" nahrazuje slovem "stavy".

16. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.9 Bezpečnostní referent v 10. platové třídě v bodě 2 se slova "a opatření pro případ mimořádných událostí, krizových situací a stavu ohrožení" zrušují.

17. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.9 Bezpečnostní referent v 10. platové třídě se na konci doplňuje bod 4, který zní: "4. Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací.".

18. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.9 Bezpečnostní referent v 11. platové třídě v bodě 1 se za slovo "zajišťování" vkládají slova "krizového řízení,".

19. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.2.1 Personalista v 11. platové třídě v bodě 2 se za slovo "zaměstnanců" vkládají slova "ústředního správního úřadu, správního úřadu s celostátní působností, orgánů nebo organizací s celostátní působností,".

20. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.2.1 Personalista se v 11. platové třídě na konci doplňuje bod 5, který zní: "5. Metodické usměrňování, zpracovávání komplexních programů a koordinace organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců resortu členěného na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností.".

21. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.2.1 Personalista ve 12. platové třídě se na konci doplňuje bod 4, který zní: "4. Tvorba koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců v resortu členěném na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností.".

22. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.2.2 Mzdový účetní v 9. platové třídě se na konci doplňuje bod 2, který zní: "2. Výpočet výše, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu, výpočet náhrad zvýšených životních nákladů, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to převážně pro zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí.".

23. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.2.1 Justiční pracovník v 11. platové třídě se na konci doplňuje bod 4, který zní: "4. Komplexní řešení konfliktních a rizikových situací v souvislosti s trestním řízením, analýza vyhodnocování a prevence rizik opakování trestné činnosti v rámci mediačních činností. Diagnostická, poradenská, výchovná a kontrolní činnost u pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probačních činností. Poradenská a psychosociální pomoc obětem trestné činnosti. Tvorba resocializačních programů, obecných postupů a opatření v probaci a mediaci.".

24. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.8.1 Pracovník sociální péče ve 3. platové třídě se na konci doplňuje bod 2, který zní: "2. Poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání klientů, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u klientů.".

25. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.8.1 Pracovník sociální péče ve 4. platové třídě se na konci doplňuje bod 2, který zní: "2. Poskytování zvlášť obtížné a namáhavé komplexní obslužné péče o fyzicky a psychicky postižené klienty, poskytování pomoci při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, posilování životní aktivizace klientů a uspokojování jejich psychosociálních potřeb.".

26. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Společné práce ve státní správě a samosprávě ve 13. platové třídě se na konci doplňují body 2 až 4, které znějí:

"2. Koncipování, formulace nebo posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu a změny rozsahu právní regulace.
3. Tvorba celostátních resortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady do poměrů organizačních složek státu a dalších subjektů, které jsou jimi vázány a s rozsáhlými věcnými a právními vazbami na další společenské systémy.
4. Výkon komplexních právních činností v celém oboru služby ústředního správního úřadu, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech.".

27. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Společné práce ve státní správě a samosprávě se před slova "15. platová třída" vkládají slova

" 14. platová třída
1. Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.".

28. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Společné práce ve státní správě a samosprávě v 15. platové třídě bod 1 zní:

"1. Tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav nebo nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky nebo jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády.".

29. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Společné práce ve státní správě a samosprávě v 16. platové třídě bod 1 zní: "1. Komplexní koordinace stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje oborů hlavní činnosti v zákonem vymezené působnosti ministerstev s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory služby a s širokými vazbami na jiné obory služby s celostátní působností a jiné celospolečenské systémy předurčující konání nejširších skupin dalších osob v zásadních oblastech.".

30. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Bezpečnost státu v 6. platové třídě bod 4 zní: "4. Zpracovávání dílčích opatření pro mimořádné události a krizové stavy v daném územním celku.".

31. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Bezpečnost státu v 7. platové třídě bod 4 zní: "4. Zpracovávání opatření pro mimořádné události a krizové stavy v daném územním celku.".

32. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Bezpečnost státu v 8. platové třídě bod 3 zní: "3. Samostatné zajišťování úkolů v oblasti obrany a civilní ochrany nebo organizačních, odborných a materiálních opatření pro mimořádné události a krizové stavy a činností na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy určených subjektů včetně přípravy návrhů na určení subjektů hospodářské mobilizace a zpracovávání plánů opatření hospodářské mobilizace.".

33. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Bezpečnost státu v 8. platové třídě v bodě 5 se slova ",například havárií, živelných pohrom, nepřátelského napadení obyvatelstva apod" zrušují.

34. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Bezpečnost státu v 9. platové třídě bod 2 zní: "2. Souhrnné zpracovávání opatření pro mimořádné události a krizové stavy na vymezeném území. Zpracovávání krizového plánu a jeho jednotlivých částí včetně zpracovávání opatření pro činnost bezpečnostní rady a krizového štábu daného územního celku.".

35. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Bezpečnost státu v 10. platové třídě v bodě 2 se slova "krizových situací" nahrazují slovy "mimořádných událostí a krizových stavů".

36. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Bezpečnost státu v 10. platové třídě bod 3 zní:

"3. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci okresu (obce s rozšířenou působností) nebo statutárního města.".

37. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Bezpečnost státu v 10. platové třídě bod 13 zní: "13. Koordinace a metodické usměrňování individuální a kolektivní ochrany obyvatelstva.".

38. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Bezpečnost státu v 11. platové třídě se bod 11 zrušuje.

39. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Bezpečnost státu ve 12. platové třídě v bodě 5 se za slova "veřejného pořádku a" vkládá slovo "vnitřní".

40. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Bezpečnost státu ve 12. platové třídě se na konci doplňuje bod 15, který zní:

"15. Komplexní zajišťování úkolů spojených s přípravou a realizací stanovené dokumentace Bezpečnostní rady státu v působnosti resortu.".

41. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Bezpečnost státu ve 13. platové třídě bod 8 zní: "8. Koordinace činnosti pracovního orgánu v systému Bezpečnostní rady státu.".

42. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Bezpečnost státu ve 14. platové třídě se na konci doplňují body 9 a 10, které znějí:

"9. Komplexní koordinace zpracovávání koncepce zajišťování bezpečnosti státu.
10. Komplexní koordinace činnosti Bezpečnostní rady státu.".

43. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Finanční kontrola se před slova "11. platová třída" vkládají slova" 10. platová třída 1. Výkon finanční kontroly.".

44. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Finanční kontrola v 11. platové třídě v bodě 1 se slova "a vnitřního auditu" zrušují.

45. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Finanční kontrola ve 13. platové třídě v bodě 1 se slova "a vnitřního auditu" zrušují.

46. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Finanční kontrola ve 13. platové třídě se na konci doplňuje bod 2, který zní: "2. Tvorba koncepce, koordinace a usměrňování finanční kontroly ministerstva.".

47. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Koordinace zahraniční pomoci ve 13. platové třídě se na konci doplňuje bod 2, který zní: "2. Zpracovávání návrhů celostátních programů, projektů a priorit pro využití prostředků z rozpočtu Evropské unie, tvorba závazných celostátních pravidel v oblasti využívání prostředků z rozpočtu Evropské unie včetně pravidel finančního řízení projektů, vyhodnocování a kontroly jejího využívání.".

48. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Koordinace zahraniční pomoci ve 14. platové třídě se na konci doplňuje bod 2, který zní:

"2. Tvorba rozvojových programů pro využívání prostředků rozpočtu Evropské unie.".

49. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy se před slova Pozemková správa vkládají slova " Od borné zabezpečení činnosti vlády

10. platová třída
1. Koordinace a zajišťování úkolů vlády ve vztahu k Poslanecké sněmovně, Senátu a Kanceláři prezidenta republiky.

11. platová třída
1. Posuzování správnosti postupu ústředních správních úřadů ve vztahu k vládě.

12. platová třída
1. Zajišťování souladu závěrů vlády s právním řádem, programovým prohlášením a dalšími souvisejícími dokumenty a jejich promítnutí do návrhu usnesení vlády.

13. platová třída
1. Systémová koordinace a metodické usměrňování zabezpečení činnosti vlády.

14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce regulatorní reformy a systémová koordinace meziresortních projektů v oblasti regulatorní reformy.".

50. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Práce a sociální věci ve 12. platové třídě se na konci doplňuje bod 15, který zní: "15. Celostátní koordinace a metodické usměrňování dílčích oblastí organizace a systemizace, personalistiky nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech ve státní správě jako celku.".

51. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Práce a sociální věci ve 13. platové třídě v bodě 23 se za slovem "koncepce" čárka vypouští a vkládá se za slovo "systemizace".

52. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Rozpočet a financování v 11. platové třídě se na konci doplňuje bod 16, který zní:

"16. Realizace a vyhodnocování dodatků na zprostředkující subjekty a konečné příjemce prostředků z fondů Evropské unie.".

53. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Rozpočet a financování ve 12. platové třídě se na konci doplňují body 10 až 12, které znějí: "10. Posuzování a analýza možností využívání prostředků ze strukturálních fondů a z programů Evropské unie.

11. Metodické řízení a koordinace rozpočtového procesu u zprostředkujících subjektů a konečných příjemců prostředků z fondů Evropské unie.

12. Metodické řízení, organizace a usměrňování hospodaření s prostředky fondů Evropské unie podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí operačních programů a programových dokumentů.".

54. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Rozpočet a financování ve 13. platové třídě se na konci doplňují body 15 až 19, které znějí:

"15. Příprava programů spolupráce České republiky s Evropskou unií z hlediska financování.

16. Koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby finančních částí operačních programů a programových dokumentů, zpracovávání analýzy finančních dopadů na vývoj odvětví a regionů a efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, vývojových tendencí a struktur odvětví a regionů, možností jejich sjednocování a aplikace do jiných odvětví a regionů.

17. Vytváření metodických pokynů pro rozpočtování prostředků fondů Evropské unie a finanční vypořádání vztahů s platebními jednotkami operačních programů a programových dokumentů.

18. Usměrňování finančních vztahů zprostředkujících subjektů a konečných příjemců za finanční části operačních programů a programových dokumentů.

19. Celostátní metodické usměrňování a koordinace využívání prostředků Evropské unie.".

55. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Rozpočet a financování ve 14. platové třídě se na konci textu bodu 3 doplňují slova "nebo státního závěrečného účtu".

56. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Rozpočet a financování ve 14. platové třídě se na konci doplňují body 8 až 10, které znějí:

"8. Koordinace finančních a rozpočtových vztahů České republiky k Evropské unii.

9. Stanovování zásad a principů tvorby finančních částí celostátních operačních programů a programových dokumentů včetně vyhodnocování realizace přijatých principů finančních částí operačních programů a programových dokumentů a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

10. Zpracovávání návrhů, přístupů a východisek pro sestavení finanční části celostátních operačních programů a programových dokumentů. Tvorba rozpočtových výhledů.".

57. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Rozvoj územních samosprávných celků ve 12. platové třídě se na konci doplňuje bod 5, který zní: "5. Tvorba koncepce rozvoje městské části hlavního města Prahy s matričním a stavebním úřadem.".

58. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Správa průmyslu a obchodu ve 12. platové třídě se na konci doplňuje bod 9, který zní: "9. Hodnocení subvencí poskytnutých na dovážené výrobky včetně inspekce nad dovozci a výrobci a poradenské a konzultační činnosti v orgánech Evropské unie pro ochranu před subvencovanými dovozy.".

59. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Správa průmyslu a obchodu se ve 13. platové třídě na konci doplňují body 8 a 9, které znějí: "8. Hodnocení účinků subvencovaných dovozů na ekonomiku České republiky a Evropské unie a navrhování opatření k ochraně hospodářského prostoru Evropské unie před subvencovanými dovozy.

9. Koordinace realizace opatření přijatých na úrovni Evropské unie k ochraně před subvencovanými dovozy v součinnosti s celními orgány.".

60. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Správa průmyslu a obchodu se ve 14. platové třídě na konci doplňuje bod 8, který zní: "8. Tvorba koncepce hospodářských vztahů České republiky v rámci Evropské unie.".

61. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Správa ve věcech průmyslového vlastnictví ve 13. platové třídě se na konci doplňuje bod 4, který zní: "4. Komplexní vyhodnocování nejnáročnějších expertizních činností ve věcech ochrany průmyslových práv na nejvyšší úrovni současného poznání vědy a techniky, například vyhodnocování celosvětové novosti řešení přihlášených k ochraně patentem, a to v nejnáročnějších oborech (lékařství, biotechnologie, chemie).".

62. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 12. platové třídě v bodě 9 se za slova "se zahraničím" vkládají slova "a v rámci Evropské unie".

63. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 12. platové třídě v bodě 14 se za slova "hlavního města Prahy" vkládají slova "a jeho působení v rámci Evropské unie".

64. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 12. platové třídě v bodě 15 se za slova "přístupů k nim" vkládají slova "včetně smluv v rámci Evropské unie".

65. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 12. platové třídě v bodě 16 se za slova "v mezinárodních organizacích" vkládají slova "a v Evropské unii".

66. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 13. platové třídě v bodě 6 se za slova "mezinárodních smluv" vkládají slova "včetně smluv v rámci Evropské unie".

67. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 13. platové třídě v bodě 8 se za slova "mezinárodním organizacím" vkládají slova "a k Evropské unii" a za slova "se zahraničními partnery" slova "a s Evropskou unií".

68. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 13. platové třídě bod 11 zní: "11. Tvorba koncepce sjednávání mezinárodních smluv (prezidentských, vládních, resortních) včetně smluv v rámci Evropské unie a příprava jejich sjednávání, vnitrostátního projednávání a vypovídání.".

69. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 13. platové třídě v bodě 12 se za slova "vládních organizací" vkládají slova "a orgány Evropské unie".

70. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 13. platové třídě v bodě 13 se za slova "mezinárodních smluv" vkládají slova "a smluv v rámci Evropské unie".

71. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 14. platové třídě v bodě 2 se za slova "mezinárodních smluv" vkládají slova "a smluv v rámci Evropské unie".

72. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 14. platové třídě v bodě 10 se za slova "vládních organizací" vkládají slova "a orgány Evropské unie" a na konci se doplňuje věta "Zastupování státu před Evropským soudním dvorem a podobnými mezinárodními soudními orgány.".

73. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zahraniční služba a zahraniční vztahy se ve 14. platové třídě na konci doplňují body 11 a 12, které znějí:

"11. Tvorba mezinárodních systémů v ucelených oborech, například sociálním, ekonomickém, bezpečnostním nebo právním včetně jejich koncipování a formulace a koordinace jejich uplatnění v národních systémech.

12. Tvorba koncepce rozvoje vnitřního trhu Evropské unie.".

74. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví v 8. platové třídě v bodě 1 se slova "a chemických přípravků" nahrazují slovy ",chemických a biocidních přípravků".

75. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví v 8. platové třídě se na konci doplňuje bod 4, který zní:

"4. Vykonávání odborných činností na úsecích hygieny práce, epidemiologie, hygieny prostředí, hygieny dětí a dorostu, hygieny výživy a předmětů běžného užívání a zdravotní výchovy obyvatelstva, například shromažďování a vyhodnocování podkladů a anamnestických údajů pro epidemiologické studie včetně využití informačních systémů, kontrolní činnost na úseku ochrany veřejného zdraví a příprava rozhodnutí nebo opatření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.".

76. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví v 9. platové třídě se na konci doplňují body 2 až 4, které znějí: "2. Kontrola plnění závazných opatření uložených orgány ochrany veřejného zdraví včetně prevence infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.

3. Provádění odborných činností spojených s posuzováním registrací chemických látek, chemických přípravků a biocidních přípravků.

4. Vypracovávání stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví a plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu.".

77. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví v 10. platové třídě se na konci doplňují body 2 až 4, které znějí: "2. Samostatné provádění státního zdravotního dozoru v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví (hygieny práce, epidemiologie, hygieny prostředí, hygieny dětí a dorostu, hygieny výživy a předmětů běžného užívání) včetně zpracovávání závěrečných protokolů a návrhu závěrů k odstranění nedostatků.

3. Samostatné plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.

4. Vypracovávání odborně náročných stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví se závažným dopadem do oblasti ochrany zdraví populace včetně plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu, například posuzování staveb s náročnou technologií z hlediska dopadu na pracovní a životní podmínky.".

78. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví v 11. platové třídě v bodě 1 se za slovo "povolání" vkládají slova ",dalších hromadně se vyskytujících onemocnění".

79. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví v 11. platové třídě se na konci doplňují body 6 až 9, které znějí: "6. Komplexní výkon státního zdravotního dozoru v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví.

7. Stanovování nezbytných vyšetřování a měření pro výkon státního zdravotního dozoru.

8. Vypracovávání projektů epidemiologického sledování specifických problémů či situací. Usměrňování a kontrola zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče ve věcech hygieny provozu a prevence infekčních onemocnění.

9. Tvorba územních programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně monitorování vztahů životních a pracovních podmínek a zdravotního stavu obyvatelstva a provádění zdravotní výchovy v ochraně a podpoře veřejného zdraví.".

80. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví ve 12. platové třídě bod 7 zní: "7. Komplexní zajišťování kategorizace prací a stanovení souvisejících opatření orgánů ochrany veřejného zdraví včetně rizikových prací. Ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání.".

81. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví ve 12. platové třídě se na konci doplňují body 10 až 12, které znějí:

"10. Hodnocení epidemiologické situace, bezpečnosti výrobků a služeb ke stanovení mimořádných opatření k ochraně zdraví obyvatelstva a jeho skupin.

11. Tvorba koncepce ochrany veřejného zdraví včetně její koordinace a metodického usměrňování ve vymezené územní působnosti.

12. Stanovování metodik výkonu státního zdravotního dozoru.".

82. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví ve 13. platové třídě bod 1 zní: "1. Tvorba celostátních koncepcí jednotlivých oblastí ochrany veřejného zdraví, například hygieny práce, hygieny pracovního a životního prostředí.".

83. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví ve 13. platové třídě bod 6 zní: "6. Celostátní metodické usměrňování výkonu státního zdravotního dozoru. Tvorba celorepublikových programů ochrany a podpory veřejného zdraví. Celostátní koordinace výchovy k podpoře a ochraně veřejného zdraví.".

84. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví ve 13. platové třídě se na konci doplňují body 9 až 11, které znějí: "9. Hodnocení epidemiologické situace a bezpečnosti výrobků a služeb pro stanovování celostátních mimořádných opatření k ochraně zdraví obyvatelstva. Stanovování mimořádných opatření pro ochranu státních hranic před zavlečením infekčních onemocnění.

10. Lékařská činnost, jejímž předmětem je zjištění zdravotního stavu fyzické osoby v oblasti infekčních onemocnění, dalších hromadně se vyskytujících onemocnění včetně ověření podmínek vzniku nemocí z povolání a hodnocení zdravotních rizik pro posuzování závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům. Vypracovávání nápravných opatření.

11. Hodnocení rizika chemických látek, chemických přípravků a biocidních přípravků, odborné hodnocení znaleckých posudků a dalších odborných údajů pro tvorbu celostátního Registru chemických látek a přípravků registrace biocidů.".

85. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví ve 14. platové třídě se na konci bodu 4 doplňují slova "včetně oborů dalšího specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků".

86. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví ve 14. platové třídě se na konci doplňuje bod 7, který zní: "7. Lékařská činnost, jejímž předmětem je zjištění zdravotního stavu fyzické osoby v oblasti infekčních onemocnění, dalších hromadně se vyskytujících onemocnění včetně ověření podmínek vzniku nemocí z povolání a hodnocení zdravotních rizik k posouzení závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům s celostátní a krajskou působností pro účely odvolacích a přezkumných řízení.".

87. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.16.1 Učitel, mistr odborné výchovy v 11. platové třídě v bodě 2 se slova "podle školních vzdělávacích programů" nahrazují slovy "podle učebních dokumentů a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie".

88. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.16.2 Pedagog-metodolog ve 13. platové třídě bod 1 zní:

"1. Stanovování koncepce rozvoje studijního oboru nebo výchovně vzdělávacího programu a tvorba zásadních učebních dokumentů včetně jejich obsahového zaměření nebo specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace v základním oboru.".

89. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.16.2 Pedagog-metodolog ve 13. platové třídě se bod 2 zrušuje.

90. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.16.2 Pedagog-metodolog se na konci doplňují slova

" 14. platová třída
1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.".

91. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.19.7 Zdravotnický záchranář se na konci doplňují slova

" 10. platová třída
1. Vysoce specializovaná přednemocniční ošetřovatelská péče při zvláště závažných případech bez dostupnosti lékaře a její koordinace, zavádění nových metod v oblasti neodkladné péče a medicíny katastrof do praxe, kontrola a vyhodnocování jejich účinnosti, určování priorit v přednemocničním ošetřovatelském procesu při tísňových záchranných akcích, nebo koordinace, organizace a usměrňování týmové dispečerské činnosti na územním operačním středisku včetně stanovování důležitosti a předávání odborné a místně příslušné výjezdové skupině pro poskytnutí vysoce specializované přednemocniční neodkladné péče.".

92. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.1.1 Rotmistr, praporčík, důstojník, generál ve 14. platové třídě se na konci doplňují body 7 a 8, které znějí:

"7. Komplexní koordinace zpracovávání koncepčních materiálů potřebných pro zajišťování bezpečnosti státu.

8. Komplexní koordinace činnosti Bezpečnostní rady státu.".

93. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.1.1 Rotmistr, praporčík, důstojník, generál v 15. platové třídě v bodě 1 se za slovo "tvorba" vkládá slovo "koncepce".

94. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.3 Policejní rada ve 13. platové třídě se na konci doplňuje bod 4, který zní: "4. Koordinace zpracovávání materiálů a podkladů pro jednání Bezpečnostní rady státu.".

95. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.3 Policejní rada v 14. platové třídě se na konci doplňují body 2 a 3, které znějí:

"2. Komplexní koordinace zpracovávání koncepčních materiálů potřebných pro zajišťování bezpečnosti státu.

3. Komplexní koordinace činnosti Bezpečnostní rady státu.".

96. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.3 Policejní rada v 15. platové třídě v bodě 1 se za slovo "tvorba" vkládá slovo "koncepce".

97. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.4.3 Rada požární ochrany, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování v 15. platové třídě v bodě 1 se za slovo "tvorba" vkládá slovo "koncepce".

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.

E-shop

Předběžná opatření v civilním řízení

Předběžná opatření v civilním řízení

Vít Hrnčiřík - C. H. Beck

Publikace nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou monografií zpracovávající toto živě diskutované a vysoce prakticky relevantní téma. Řada problémů spojených s předběžnými opatřeními je kontroverzní na společenské i právní úrovni. Zejména v ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - vlastnictví a věcná práva

Nový občanský zákoník - vlastnictví a věcná práva

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., Mgr. Kristina Kedroňová, JUDr. Ilona Štrosová, LL.M., Mgr. Monika Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci

Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer, a. s.

Prakticky zaměřená publikace z nové ediční řady Právo prakticky, která vyčerpávajícím způsobem přibližuje čtenáři proces uzavírání smlouvy od předsmluvní fáze do okamžiku jejího podpisu. Publikace: •přináší výklad jednotlivých smluvních doložek, •poukazuje na důsledky jejich ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.