Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


325

VYHLÁŠKA

ze dne 10. září 2003,

kterou se stanoví pravidla pro používání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, včetně souvisejícího předepisování a výdeje léčivých přípravků a požadavků pro vedení záznamů o těchto činnostech, a náležitosti oznámení o nakládání s látkami nebo přípravky, včetně podmínek pro vedení a uchovávání záznamů o těchto činnostech

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 75 odst. 4 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 129/2003 Sb., (dále jen "zákon") a v souladu s právem Evropských společenství:1)

ČÁST PRVNĺ
Pravidla pro používání léčivých přípravků při poskytování
veterinární péče, včetně souvisejícího předepisování a výdeje
léčivých přípravků a požadavky pro vedení záznamů o těchto
činnostech

§ 1
Používání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
(K § 5b odst. 1 až 5 zákona)

(1) Není-li pro účely poskytování veterinární péče k dispozici veterinární léčivý přípravek registrovaný podle § 23 zákona pro danou indikaci a pro daný druh a kategorii zvířat, včetně medikovaného premixu podávaného ve formě medikovaného krmiva (dále jen "příslušný registrovaný veterinární léčivý přípravek"), předepíše se, vydá nebo použije se výjimečně

a)   veterinární léčivý přípravek registrovaný pro jiný druh nebo kategorii zvířat nebo pro jinou indikaci,
b)   není-li k dispozici veterinární léčivý přípravek podle písmene a), registrovaný humánní léčivý přípravek,
c)   není-li k dispozici ani léčivý přípravek podle písmene b), hromadně nebo individuálně v lékárně připravený léčivý přípravek, nebo
d)   není-li k dispozici ani léčivý přípravek podle písmene c), veterinární autogenní vakcína2) nebo léčivý přípravek, pro který povolila Státní veterinární správa výjimku.3)

(2) Jiný než příslušný registrovaný veterinární léčivý přípravek lze použít zejména z důvodu zabránění utrpení ošetřovaných zvířat, a to jen u jednoho zvířete nebo u malého počtu hospodářských zvířat chovaných v jednom stádě, anebo u zvířat chovaných v zájmovém chovu4) u jednoho chovatele.

(3) U méně četných nebo exotických druhů zvířat, od kterých nejsou získávány živočišné produkty určené k výživě lidí, lze použít jiný než příslušný registrovaný veterinární léčivý přípravek vždy, když je to nezbytné s ohledem na dostupnost léčivých přípravků pro danou indikaci.

(4) Medikovaná krmiva se při poskytování veterinární péče používají pouze v souladu s podmínkami stanovenými v předpisu veterinárního lékaře pro medikované krmivo vystaveném v souladu s požadavky stanovenými zákonem.5)

(5) Léčivý přípravek při poskytování veterinární péče podle odstavce 1 používá veterinární lékař nebo na jeho přímou odpovědnost osoba, kterou tento veterinární lékař určí.

Vedení záznamů o předepisování, vydávání
a používání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
(K § 5b odst. 6 zákona)

§ 2
Vedení záznamů o použití léčivých přípravků chovateli

(1) Záznamy vedené u chovatele, který jako podnikatel6) chová hospodářská zvířata, od kterých jsou získávány živočišné produkty určené k výživě lidí, obsahují

a)   název použitého léčivého přípravku,
b)   datum použití léčivého přípravku,
c)   druh a kategorii zvířat, pro která byl léčivý přípravek použit,
d)   počet a identifikaci zvířat, pro která byl léčivý přípravek použit,
e)   důvod použití léčivého přípravku,
f)   dávku (množství léčivého přípravku), která byla u zvířat použita,
g)   stanovenou ochrannou lhůtu,7)
h)   identifikaci hospodářství,8) kde byl léčivý přípravek použit.

(2) Při pokusech na zvířatech povolených zvláštními právními předpisy,9) pokud jsou prováděny na zvířatech, od kterých jsou získávány produkty určené k výživě člověka, vede záznamy podle odstavce 1 osoba odpovědná za pokus.10)

(3) Záznamy podle odstavce 1 pořizuje chovatel o každém použití léčivého přípravku tak, aby byly zřetelné, jednoznačné a čitelné. Záznamy musí být uchovávány tak, aby byly chráněny před znehodnocením, poškozením nebo ztrátou.

§ 3
Vedení záznamů o použití léčivých přípravků
veterinárními lékaři

(1) Záznamy, které vede veterinární lékař o každém jím použitém léčivém přípravku u zvířat, obsahují

a)   název použitého léčivého přípravku,
b)   datum použití léčivého přípravku,
c)   dávku (množství) použitého léčivého přípravku,
d)   druh zvířete, pro které byl léčivý přípravek použit,
e)   počet zvířat, pro která byl léčivý přípravek použit,
f)   jméno, příjmení a trvalý pobyt chovatele zvířat, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu.

(2) Veterinární lékař, který použije u hospodářských zvířat, od kterých jsou získávány živočišné produkty určené k výživě lidí, příslušný registrovaný veterinární léčivý přípravek, zaznamenává v dokumentaci, kterou vede a uchovává podle § 2 chovatel,11) kromě údajů uvedených v odstavci 1

a)   kategorii zvířat, pro která byl léčivý přípravek použit,
b)   identifikaci zvířat, u kterých byl léčivý přípravek použit,
c)   lékařskou diagnózu či důvod použití léčivého přípravku,
d)   stanovenou ochrannou lhůtu.7)

(3) Veterinární lékař, který použije u hospodářských zvířat, od kterých jsou získávány živočišné produkty určené k výživě lidí, jiný než příslušný registrovaný veterinární léčivý přípravek, zaznamenává ve své dokumentaci a dále v dokumentaci, kterou vede a uchovává podle § 2 chovatel,11) kromě údajů uvedených v odstavci 1

a)   datum vyšetření zvířat,
b)   kategorii zvířat, pro která byl léčivý přípravek použit,
c)   identifikaci zvířat, u kterých byl léčivý přípravek použit,
d)   lékařskou diagnózu či důvod použití léčivého přípravku,
e)   stanovenou ochrannou lhůtu,7)
f)   identifikaci hospodářství,8) kde byl léčivý přípravek použit,
g)   délku trvání léčby.

(4) Záznamy podle odstavců 1, 2 a 3 pořizuje veterinární lékař tak, aby byly zřetelné, jednoznačné a čitelné. Záznamy musí být uchovávány tak, aby byly chráněny před znehodnocením, poškozením nebo ztrátou.

§ 4
Záznamy o předepisování a o výdeji léčivých
přípravků při poskytování veterinární péče

(1) Záznamy, které vede veterinární lékař o každém výdeji nebo předepsání léčivého přípravku při poskytování veterinární péče, obsahují

a)   název vydaného nebo předepsaného léčivého přípravku,
b)   datum výdeje nebo předepsání léčivého přípravku,
c)   množství vydaného nebo předepsaného léčivého přípravku,
d)   druh a počet zvířat, pro která je léčivý přípravek určen, a jde-li o hospodářská zvířata, od kterých jsou získávány živočišné produkty určené k výživě lidí, druh, počet, kategorii a identifikaci zvířat, pro která je léčivý přípravek určen,
e)   jméno a příjmení a trvalý pobyt chovatele zvířat, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu,
f)   lékařskou diagnózu nebo důvod výdeje nebo předepsání léčivého přípravku, jde-li o zvířata, od kterých jsou získávány produkty určené k výživě člověka.

(2) Chovatel, který jako podnikatel6) chová hospodářská zvířata, od kterých jsou získávány živočišné produkty určené k výživě lidí, vede o léčivém přípravku, který mu byl vydán nebo předepsán, záznamy obsahující zejména

a)   název léčivého přípravku, který mu byl vydán či předepsán,
b)   datum výdeje nebo předepsání léčivého přípravku,
c)   množství (počet dávek) předepsaného nebo vydaného léčivého přípravku,
d)   označení osoby, která léčivý přípravek předepsala nebo vydala,
e)   druh, kategorii, počet a identifikaci zvířat, pro která byl léčivý přípravek vydán nebo předepsán.

(3) Záznamy podle odstavců 1 a 2 pořizuje veterinární lékař a chovatel tak, aby byly zřetelné, jednoznačné a čitelné. Záznamy musí být uchovávány tak, aby byly chráněny před znehodnocením, poškozením nebo ztrátou.

ČÁST DRUHÁ
Náležitosti oznámení o nakládání s látkami, které mají anabolické,
protiinfekční, protiparazitární, protizánětlivé, hormonální nebo
psychotropní působení a záznamy o těchto činnostech
(K § 42c odst. 3 a 4 zákona)

§ 5

(1) Oznámení podle § 42c odst. 3 zákona obsahuje

a)   jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby,
b)   označení a adresu všech míst podnikání, kde dochází k zacházení s látkami podle § 42c odst. 1 zákona,
c)   telefonické nebo faxové spojení,
d)   označení látky nebo látek, se kterou nakládají, s uvedením mezinárodního nechráněného názvu (INN), pokud takový název existuje; pokud tento název není znám, uvede se jiný odborný název nebo popis,
e)   účel, za jakým s látkou nebo s látkami nakládají.

(2) Veškeré změny v údajích uvedených v odstavci 1 se oznamují neprodleně Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

(3) Záznamy o veškerých transakcích, které vedou a uchovávají fyzické nebo právnické osoby podle § 42c odst. 4 zákona, obsahují

a)   způsob nakládání s látkou či látkami,
b)   datum, kdy příslušná transakce proběhla,
c)   množství a označení látky nebo látek, které byly předmětem příslušné transakce,
d)   jméno, příjmení, trvalý pobyt a identifikační číslo fyzické osoby, která je dodavatelem nebo odběratelem; u odběratele nebo dodavatele, který je právnickou osobou, jeho obchodní firmu, nebo název a sídlo a identifikační číslo,
e)   způsob úpravy látky nebo látek.

(4) Záznamy podle odstavce 3, včetně elektronických, fotografických nebo jiných systémů, se pořizují tak, aby byly zřetelné, jednoznačné a čitelné. Záznamy musí být uchovávány tak, aby byly chráněny před znehodnocením, poškozením nebo ztrátou.

ČÁST TŘETĺ
Účinnost

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Palas v. r.


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků.
2)   § 2 odst. 9 a § 41h zákona.
3)   § 31 zákona.
4)   § 3 písm. e) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 41k zákona.
6)   § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
7)   § 2 odst. 21 zákona.
8)   § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č.  131/2003 Sb.
9)   Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994  Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 30/1998  Sb.
10)   § 12 vyhlášky č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat.
11)   § 61 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

E-shop

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - AKV přijalo od října 2015 do dubna 2017. Jedná se o stanoviska jednak k problémům, o nichž ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Lisabonská smlouva, komentář

Lisabonská smlouva, komentář

Syllová, Pítrová, Paldusová a kolektiv - C. H. Beck

Komentář k Lisabonské smlouvě je výjimečným právnickým počinem. Je prvním komentářem k platnému primárnímu unijnímu právu v České republice vůbec a druhým (po polském komentáři Smlouvy z Nice) v členských státech střední a východní Evropy. Cílem publikace je vysvětlení jednotlivých ...

Cena: 2 090 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.