Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


301

VYHLÁŠKA

ze dne 3. září 2003,

kterou se mění vyhláška č. 472/2000 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 34 odst. 6, § 34 odst. 7 písm. d), § 35 odst. 1 a 7, § 36 odst. 1 a 7, § 38 odst. 1 písm. a), § 38 odst. 7 a § 75 odst. 2 písm. b) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 149/2000 Sb. a zákona č. 129/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 472/2000 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova "(§ 33 odst. 1 a 4 zákona)" nahrazují slovy "[§ 33 odst. 3 písm. i) zákona]".

2. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene c) čárka nahrazuje středníkem a doplňují slova "pokud protokol klinického hodnocení stanoví ukončení klinického hodnocení odlišně, považuje se za ukončení klinického hodnocení okamžik stanovený protokolem,".

3. V § 1 odst. 1 se písmena d), e) a h) zrušují.Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena d) a e) a dosavadní písmena i) až n) se označují jako písmena f) až k).

4. V § 2 odst. 2 se část věty prvé za středníkem a věty druhá a třetí zrušují.

5. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.

6. V § 3 odstavce 1 až 3 znějí:

"(1) Ustavením etické komise podle § 35 odst. 1 zákona se rozumí písemné jmenování členů etické komise tak, aby jejich počet činil nejméně pět a aby tato komise měla kvalifikaci a zkušenost posuzovat a hodnotit předkládané klinické hodnocení z hlediska vědeckého, lékařského a etického. Před jmenováním členů etické komise si zdravotnické zařízení, případně Ministerstvo zdravotnictví nebo krajský úřad (dále jen "osoba"), které komisi ustavuje, vyžádá jejich písemný souhlas s členstvím v etické komisi a s dodržováním podmínek uvedených v ustanovení § 35 odst. 1 písm. a) až c) zákona.

(2) Při jmenování nových členů komise poté, kdy komise již byla ustavena, se postupuje podle odstavce 1 obdobně.

(3) Osoba, která etickou komisi ustavila, to neprodleně oznámí Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, včetně dalších údajů podle § 35 odst. 3 zákona.".

7. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Pokud má etická komise vykonávat i činnost etické komise pro multicentrická hodnocení, požádá o toto určení Ministerstvo zdravotnictví a současně poskytne Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv kopii žádosti spolu s dokumentací stanovenou pro činnost etické komise zákonem a touto vyhláškou. Státní ústav pro kontrolu léčiv ve lhůtě 60 dnů ověří, zda splňuje stanovené podmínky, a předá své stanovisko Ministerstvu zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví rozhodne do 30 dnů od obdržení stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv, zda etická komise může být určena jako etická komise pro multicentrická hodnocení. Toto určení Ministerstvo zdravotnictví oznámí etické komisi, osobě, která ji ustavila, a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.".Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

8. V § 4 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta "Pro přijetí stanoviska je potřebné vyjádření nejméně pěti členů etické komise, mezi nimiž je přítomen člen, který nemá zdravotnické vzdělání ani odbornou vědeckou kvalifikaci, a člen, který není v pracovním poměru, obdobném pracovněprávním vztahu nebo v závislém postavení ke zdravotnickému zařízení, ve kterém bude navrhované klinické hodnocení probíhat.".

9. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která včetně poznámky pod čarou č. 2a) znějí:

"g)  vymezení způsobu a lhůt, jak etická komise sděluje údaje požadované zákonem a touto vyhláškou zkoušejícímu či zadavateli, Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a v případě etické komise pro multicentrická hodnocení též etickým komisím, pokud jsou ustaveny v místech hodnocení,
h)   pracovní postupy podle zvláštních právních předpisů,2a) pokud etická komise vydává svá stanoviska i pro jiné oblasti biomedicínského výzkumu než pro klinické hodnocení léčiv,

2a)   Například zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 130/2003 Sb.

10. V § 4 odst. 3 se slova "§ 34 odst. 6" nahrazují slovy "§ 35 odst. 12".

11. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Zánik etické komise oznamuje osoba, která etickou komisi ustavila, neprodleně Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Tato osoba současně oznámí Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, zda činnost zaniklé etické komise přebírá jiná komise, dále sdělí seznam probíhajících klinických hodnocení, nad kterými zaniklá komise vykonávala dohled, a jakým způsobem je zajištěno uchovávání či předání dokumentace zaniklé etické komise.".

12. V § 5 odst. 2 písmeno e) zní:

"e) podrobné informace o kompenzacích výdajů a odměnách pro subjekty hodnocení,".

 13. V § 5 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

"g) pojistná smlouva o pojištění subjektu hodnocení, zkoušejícího a zadavatele podle § 34 odst. 3 písm. f) zákona,".Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

 14. V § 5 odstavce 3 až 6 znějí:

"(3) Při posuzování kompenzací, pojištění a odměn etická komise posuzuje vždy, zda

a)   kompenzace či pojištění subjektu hodnocení pro případ smrti nebo škody vzniklé na zdraví v důsledku klinického hodnocení jsou zajištěny pojistnou smlouvou, kterou předkládá zadavatel společně s žádostí,
b)   pojištění odpovědnosti za škodu pro zkoušejícího a zadavatele je zajištěno pojistnou smlouvou, kterou předložil zadavatel společně s žádostí, popřípadě zda pojištění odpovědnosti zkoušejícího či zadavatele není součástí jejich pracovněprávních vztahů,
c)   kompenzace nepřesahují výdaje prokazatelně vynaložené subjektem hodnocení či zkoušejícím v souvislosti s jeho účastí v klinickém hodnocení a dále zda odměna pro zkoušející je předem známa a pevně stanovena a zda zadavatel předložil společně se žádostí písemnou dohodu se zkoušejícím o výši této odměny,
d)   výše odměny pro subjekty hodnocení odpovídá povaze klinického hodnocení, a to zejména ve vztahu k těm výzkumným úkonům, z nichž nemá subjekt hodnocení přímý prospěch.

(4) V případě klinických hodnocení, kdy není před zařazením subjektu do klinického hodnocení možno získat jeho souhlas, etická komise posoudí, jakým způsobem a v jakých lhůtách je v protokolu zajištěno vyžádání souhlasu zákonného zástupce subjektu hodnocení či subjektu hodnocení samého, a zváží, zda není účelné podmínit zařazení každého jednotlivého subjektu hodnocení svým souhlasem.

(5) Své stanovisko poskytne etická komise zadavateli a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv ve lhůtě stanovené § 35 odst. 8 a 10 zákona.

(6) Jde-li o multicentrické klinické hodnocení, etická komise pro multicentrická hodnocení předá své stanovisko etickým komisím pro jednotlivá místa klinického hodnocení uvedeným v žádosti, zadavateli a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv ve lhůtě stanovené § 36 odst. 2 zákona. Etické komise pro jednotlivá místa klinického hodnocení poskytnou své stanovisko rovněž zadavateli, příslušné etické komisi pro multicentrická hodnocení a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv v souladu s § 36 odst. 3 zákona.".Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

15. V § 5 odst. 7 se na konci písmene a) doplňují slova "datum doručení žádosti a seznam míst provádění klinického hodnocení, ke kterým se etická komise vyjádřila a nad kterými vykonává dohled,".

16. V § 5 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

"e)  v případech klinických hodnocení, kdy není možno před zařazením subjektu do klinického hodnocení získat jeho souhlas, se etická komise výslovně vyjádří, zda souhlasí s postupem zařazování subjektů hodnocení uvedeným v protokolu, a uvede, zda podmiňuje zařazení každého jednotlivého subjektu hodnocení svým souhlasem; v případě, že zařazení každého jednotlivého subjektu hodnocení svým souhlasem podmíní, uvede rovněž způsob, jakým zkoušející tento souhlas vyžádá a jakým způsobem bude etickou komisí příslušné vyjádření neodkladně poskytnuto,
f)   v případě, že stanovisko vydává etická komise pro multicentrická hodnocení, uvede se tato skutečnost a zároveň se uvede seznam míst klinického hodnocení, ke kterým se tato komise vyjádřila a nad kterými vykonává dohled.".

17. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6
Změny podmínek klinického hodnocení

(1) Oznamování dodatků protokolu podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona se provádí písemně s odůvodněním a návrhem přepracované příslušné části dokumentace, ke které se dodatek vztahuje. Jde-li o dodatek protokolu administrativní nebo organizační povahy anebo spočívající ve změně údajů nezbytných pro zajištění součinnosti (např. telefon, fax, adresa elektronické pošty) etických komisí a Státního ústavu pro kontrolu léčiv se zadavatelem, zadavatel neprodleně informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv a etické komise, které k danému klinickému hodnocení vyjádřily své stanovisko. Takový dodatek se nepovažuje za významnou změnu protokolu.

(2) Při posouzení dodatku protokolu a vydání stanoviska k tomuto dodatku etická komise postupuje podle § 5 obdobně.

(3) Odvolání souhlasného stanoviska etické komise (§ 36 odst. 7 zákona) oznamuje etická komise neprodleně písemně zkoušejícímu, zadavateli a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Kromě případů, kdy je ohrožena bezpečnost subjektů hodnocení, si etická komise předtím, než rozhodne, vyžádá stanovisko zadavatele, popřípadě zkoušejícího. Etická komise pro multicentrická hodnocení si předtím, než rozhodne, rovněž vyžádá stanoviska etických komisí v jednotlivých místech hodnocení.

(4) Odvolání souhlasu etické komise obsahuje

a)   identifikační údaje o klinickém hodnocení, zejména název klinického hodnocení, uvedení zadavatele a míst hodnocení, pro která je souhlas odvoláván, případně identifikační číslo protokolu,
b)   odůvodnění odvolání souhlasu,
c)   opatření k ukončení klinického hodnocení, zejména k převodu pacienta na jinou léčbu, byl-li souhlas odvolán z důvodu ohrožení bezpečnosti subjektů hodnocení a nejsou-li uvedena již v protokolu,
d)   datum odvolání souhlasu a podpis nejméně jednoho člena komise, který je k tomu na základě písemného postupu etické komise oprávněn.".

18. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Zkoušející získá před zařazením každého subjektu hodnocení do studie písemný informovaný souhlas subjektu hodnocení nebo jeho zákonného zástupce; v případech klinických hodnocení, kdy před zařazením subjektu do klinického hodnocení není možno získat takový souhlas, se postupuje podle § 34 odst. 8 zákona a podle § 5 odst. 4 této vyhlášky.".Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

19. V § 8 odst. 3 se věty druhá a třetí zrušují.

20. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) V případě klinického hodnocení na nezletilých osobách

a)   zkoušející získá informovaný souhlas podle § 34 odst. 6 zákona,
b)   zkoušející nebo osoba jím pověřená, která má zkušenosti s prací s dětmi, poskytne nezletilé osobě v rozsahu jejích přepokládaných schopností porozumění pravdivé informace o klinickém hodnocení, zejména o jeho rizicích a přínosech, o možném nepohodlí a případných obtížích, jakož i o oprávnění kdykoli od klinického hodnocení odstoupit,
c)   umožňují-li to schopnosti nezletilé osoby, poskytne jí zkoušející nebo osoba jím pověřená písemné informace o klinickém hodnocení v rozsahu odpovídajícím jejímu stupni vývoje a respektuje její přání ohledně účasti v klinickém hodnocení,
d)   vykonává etická komise dohled minimálně v půlročních intervalech; pokud daná etická komise nemá zkušenosti v oblasti dětského lékařství, zajistí pro vykonávání dohledu spoluúčast odborníka kvalifikovaného v oblasti dětského lékařství.".

21. V § 9 odstavec 6 zní:

"(6) Zpráva o průběhu klinického hodnocení (§ 38 odst. 10 zákona) obsahuje údaje uvedené v příloze č. 4.".

22. V § 9 odstavec 8 včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b) zní:

"(8) Dokumentaci klinického hodnocení zkoušející uchovává tak, aby byla zajištěna ochrana údajů o osobě subjektu hodnocení podle zvláštního právního předpisu.3a) Po ukončení klinického hodnocení zkoušející zajistí uchování zdrojových dokumentů v souladu s předpisy stanovujícími uchovávání zdravotnické dokumentace3b) a podle zvláštního právního předpisu;3a) identifikační kódy subjektů hodnocení se uchovávají nejméně po dobu 15 let.


3a)   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3b)   § 67b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.".

23. V § 10 odst. 1 větě prvé se slova "příslušné etické komisi a zadavateli podle § 38 odst. 3 písm. c) zákona" nahrazují slovy "zadavateli podle § 38b odst. 1 zákona".

24. V § 10 se odstavec 3 zrušuje.

25. V § 11 odst. 2 písm. a) se slova "příslušné zdravotnické zařízení, zadavatele a příslušnou etickou komisi" nahrazují slovy "Státní ústav pro kontrolu léčiv, zadavatele a etickou komisi, popřípadě etické komise, které se k danému klinickému hodnocení vyjadřovaly" a za slova "etické komisi" se vkládají slova "či etickým komisím, které se k danému klinickému hodnocení vyjadřovaly".

26. V § 11 odst. 2 písm. b) se slova "příslušné zdravotnické zařízení a příslušnou etickou komisi" nahrazují slovy "etickou komisi, popřípadě etické komise, které se k danému klinickému hodnocení vyjadřovaly".

27. V § 11 odstavec 4 zní:

"(4) Zkoušející informuje zadavatele a etickou komisi, popřípadě etické komise, které se k danému klinickému hodnocení vyjadřovaly, o předčasném ukončení provádění klinického hodnocení v daném místě, pokud nejde o případy podle odstavců 2 a 3.".

28. V § 12 se na začátek odstavce 2 vkládá věta "Zadavatel určí zkoušejícího s přihlédnutím k jeho kvalifikaci, povaze klinického hodnocení a vybavení zdravotnického zařízení, ve kterém má být klinické hodnocení provedeno,".

29. V § 12 odst. 4 písm. a) se slova "při splnění podmínky § 38 odst. 3 písm. f) zákona," zrušují.

30. V § 12 se na konci odstavce 12 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) žádost o stanovisko etické komise je předložena jediné etické komisi pro multicentrická hodnocení.".

 31. V § 13 odstavec 1 zní:

"(1) Žádost o povolení klinického hodnocení nebo ohlášení klinického hodnocení (§ 37 odst. 2 zákona) podává zadavatel nebo jím pověřená osoba Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. V případě, že žádost či ohlášení podává jiná osoba než zadavatel, předkládá se s každou žádostí či ohlášením pověření zadavatele pro tuto osobu. Jednotlivé části dokumentace se předkládají samostatně, s průběžně očíslovanými stránkami, opatřené uvedením obsahu. K žádosti se přiloží doklad o provedení úhrady nákladů posouzení žádosti nebo ohlášení.".

32. V § 13 odst. 2 písm. a) se slova "[§ 38 odst. 2 písm. a) zákona]" zrušují.

33. V § 13 odst. 2 písm. b) se slova "(§ 2 odst. 13 zákona)" zrušují.

34. V § 13 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)  v případě multicentrického klinického hodnocení informaci o tom, které etické komisi pro multicentrická hodnocení byla předložena žádost o stanovisko.".

35. V § 13 odst. 4 se slova "[§ 9 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona]" zrušují.

36. V § 14 odst. 6 se slova "po stejnou dobu jako zkoušející [§ 38 odst. 3 písm. f) zákona]" zrušují.

37. V § 15 odst. 1 se za slova "Státní ústav pro kontrolu léčiv" vkládají slova "a etickou komisi pro multicentrická hodnocení, pokud taková komise k danému klinickému hodnocení vyjádřila své stanovisko".

38. V § 15 odstavec 2 zní:

"(2) O zahájení klinického hodnocení v daném místě informuje zkoušející etickou komisi, která k tomuto klinickému hodnocení vydala stanovisko a nad tímto hodnocením vykonává dohled.".

39. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

40. V § 15 odst. 3 se slova "[§ 38 odst. 2 písm. b) bod 6 zákona]" zrušují.

41. V § 16 odstavec 1 zní:

"(1) Za změny podmínek klinického hodnocení, které se ohlašují Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a etickým komisím, které k danému klinickému hodnocení vyjádřily své stanovisko, se považují dodatky protokolu spočívající zejména v podstatných změnách plánovaného počtu subjektů hodnocení, dávkování a délce podávání hodnocených léčivých přípravků, změnách vstupních a výstupních podmínek, vyhodnocovaných parametrů či postupů odběru vzorků. K ohlášení změny podmínek klinického hodnocení se přiloží doklad o provedení úhrady nákladů posouzení žádosti.".

42. V § 16 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

43. V § 17 se za slova "Státní ústav pro kontrolu léčiv" vkládají slova "a etické komise, které k danému klinickému hodnocení vyjádřily své stanovisko,".

44. V § 18 odstavec 1 zní:

"(1) Informace o ukončení klinického hodnocení v České republice podle § 38 odst. 5 zákona obsahuje údaje uvedené v příloze č. 7.".

45. V § 18 odst. 2 se slova "[§ 38 odst. 2 písm. b) bod 7 zákona]" zrušují.

46. V § 19 odst. 2 se slova "[§ 38 odst. 2 písm. c) zákona]" zrušují.

47. V § 22 odst. 2 se slova "[§ 12 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona]" zrušují.

48. V § 28 odst. 2 písm. c) se slova "(§ 2 odst. 13 zákona)" zrušují.

49. V § 28 odst. 2 písm. h) se slova "podle § 38 odst. 2 písm. b) bodu 6 zákona" zrušují.

50. V § 28 odst. 3 se slova "[§ 12 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona]" zrušují.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2003.

Ministryně:
MUDr. Součková v. r.

E-shop

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Renáta Šínová, Ondřej Šmíd, Marek Juráš a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, výchovy a výživy nezletilého. Autoři upozorňují na stávající i budoucí právní regulaci v České republice i na Slovensku, a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

Kolektiv autorů -

Cílem monografie je pojednat o možnostech, které ochraně slabší strany poskytuje české a slovenské právo obchodních korporací. Snahou autorů jednotlivých kapitol je zodpovědět otázku, nakolik korporační úprava ochrany zájmů obchodní společnosti, jejích společníků a dalších na ni ...

Cena: 250 KčKOUPIT

BOZP a PO v příkladech školské praxe, 2. vydání

BOZP a PO v příkladech školské praxe, 2. vydání

Jan Romaněnko, Pavel Skácelík - Nakladatelství PARIS

Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se již několik let zabývá Vláda ČR, a to ve svém základním dokumentu „Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Dopracovávat a konkretizovat Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.