Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


295

VYHLÁŠKA

ze dne 3. září 2003

o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 18 odst. 5 písm. b), § 37 odst. 5 a § 41 odst. 5 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje, které konfiskáty živočišného původu jsou vysokorizikové a které jsou nízkorizikové, které vysokorizikové konfiskáty živočišného původu se považují za specifikovaný rizikový materiál, a stanoví veterinární požadavky na

a)   přepravu, neškodné odstraňování1) a další zpracovávání konfiskátů živočišného původu s cílem zničení patogenů, které by v nich mohly být přítomny,
b)   výrobu krmiv živočišného původu způsobem, který zabrání přítomnosti patogenů v nich,
c)   uvádění konfiskátů živočišného původu, určených pro jiné účely než k lidské spotřebě, do oběhu.

(2) Konfiskáty živočišného původu jsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství2) a těmito se řídí. Tato vyhláška upravuje postup při zacházení s konfiskáty živočišného původu a pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   specifikovaným rizikovým materiálem - materiály uvedené v bodu 1 přílohy V k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií,
b)   vysokorizikovými konfiskáty živočišného původu - materiály 2. kategorie podle článků 4 a 5 kapitoly II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech týkajících se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu,
c)   nízkorizikovými konfiskáty živočišného původu - materiály 3. kategorie podle článku 6 kapito- ly II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech týkajících se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   konfiskáty živočišného původu - celá těla nebo části těl zvířat anebo živočišné produkty, které nejsou určeny pro přímou lidskou spotřebu,
b)   patogeny - jakýkoli záchyt nebo kultura organizmů nebo jakýkoli jejich derivát, vyskytující se buď samostatně nebo v záměrné kombinaci takového záchytu nebo kultury organizmů, které mají schopnost vyvolat onemocnění, anebo tkáň, buněčná kultura, sekrety nebo exkrety, v nichž nebo prostřednictvím nichž může být nesen nebo přenesen živočišný patogen, s výjimkou schválených veterinárních imunobiologických léčivých přípravků,
c)   krmivem pro zvířata v zájmovém chovu3) - krmivo pro psy, kočky a jiná zvířata v zájmovém chovu, které je zcela nebo zčásti vyrobeno z nízkorizikových konfiskátů živočišného původu,
d)   technickými nebo farmaceutickými výrobky - výrobky určené k jiným účelům než k lidské spotřebě nebo ke krmení zvířat,
e)   podnikem - podnik zpracovávající vysokorizikové nebo nízkorizikové konfiskáty živočišného původu nebo vyrábějící krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, rybí moučku nebo technické či farmaceutické výrobky, ve kterém se k této výrobě používají konfiskáty živočišného původu.

Vysokorizikové konfiskáty živočišného původu

§ 3

Vysokorizikovými konfiskáty živočišného původu jsou

a)   všechen skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, králíci a všechna ostatní zvířata chovaná pro zemědělské účely, která jsou mrtvá, ale nebyla poražena k lidské spotřebě, včetně zvířat mrtvě narozených nebo nenarozených, jakož i jiná mrtvá zvířata určená krajskou veterinární správou v souladu s § 40 odst. 4 zákona,
b)   zvířata, která byla utracena v souvislosti s opatřeními ke zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a k ochraně před jejich šířením na místě určeném krajskou veterinární správou,
c)   živočišné odpady včetně krve, pocházející ze zvířat vykazujících při veterinární prohlídce prováděné v době porážení klinické příznaky nákaz nebo nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
d)   všechny části poraženého zvířete, které se nepředkládají k veterinární prohlídce po poražení, s výjimkou kůží, kožek, kopyt, paznehtů, peří, vlny, rohů, krve a biologicky podobných produktů,
e)   živočišné produkty, které představují nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat zejména z toho důvodu, že mají narušené nebo změněné smyslové vlastnosti,
f)   zvířata a živočišné produkty, dovezené ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie, pokud podle veterinární kontroly neodpovídají dovozním podmínkám, s výjimkou případů, kdy jsou odesílány zpět nebo kdy byl jejich dovoz povolen s výhradou určitého omezení,
g)   bez dotčení případů nutné porážky z důvodu pohody zvířat hospodářská zvířata, která uhynula během přepravy,
h)   živočišné odpady, které obsahují rezidua látek, jež mohou představovat nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat a které jsou se zřetelem k přítomnosti těchto reziduí nevhodné pro lidskou spotřebu,
i)   ryby vykazující klinické příznaky nákaz nebo nemocí přenosných ze zvířat na člověka.

§ 4

(1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být vysokorizikové konfiskáty živočišného původu zpracovány v podniku, jehož předmětem činnosti je sběr, svoz, neškodné odstraňování i další zpracovávání konfiskátů živočišného původu (dále jen "asanační podnik"), schváleném pro tento účel.

(2) Krajská veterinární správa může stanovit, že vysokorizikové konfiskáty živočišného původu musí být neškodně odstraněny spálením nebo zahrabáním, jestliže

a)   přeprava zvířat nakažených nebo podezřelých z nebezpečné nákazy nebo z nakažení touto nákazou do nejbližšího asanačního podniku je vyloučena z důvodu nebezpečí šíření zdravotního rizika,
b)   zvířata jsou nakažená nebo podezřelá z nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka nebo z nakažení touto nákazou nebo nemocí, anebo jsou v nich přítomna rezidua látek, jež mohou představovat nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat a jež by mohla odolat nedostatečnému tepelnému ošetření,
c)   v důsledku rozšíření nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka dochází k přetížení kapacity asanačního podniku,
d)   vysokorizikové konfiskáty živočišného původu pocházejí z těžko přístupných míst, nebo
e)   množství vysokorizikových konfiskátů živočišného původu a vzdálenost, na kterou by musely být přepravovány, neodůvodňuje jejich shromažďování.

(3) Zahrabání musí být provedeno na vhodném místě, aby se zabránilo znečištění spodních vod nebo okolního prostředí, a to tak hluboko, aby konfiskáty živočišného původu nemohly být vyhrabány masožravými zvířaty; před zahrabáním musí být tyto konfiskáty ošetřeny dezinfekčním přípravkem schváleným podle zvláštních právních předpisů.4)

Specifikovaný rizikový materiál

§ 5

Za specifikovaný rizikový materiál se považují

a)   lebka včetně mozku a očí, mandle, páteř mimo ocasních obratlů, příčných výběžků bederních a hrudních obratlů a křídel kostí křížových, ale včetně míšních ganglií a míchy skotu staršího než 12 měsíců, střeva od dvanáctníku po konečník a mezenterium (okruží) skotu jakéhokoli věku,
b)   lebka včetně mozku a očí, mandle a mícha ovcí a koz starších 12 měsíců nebo s prořezanými trvalými řezáky, jakož i slezina ovcí a koz jakéhokoli věku,
c)   lebka bez spodní čelisti včetně mozku a očí, páteř mimo ocasních obratlů, příčných výběžků bederních a hrudních obratlů a křídel kostí křížových, ale včetně míšních ganglií a míchy skotu staršího než 12 měsíců, mandle a střeva od dvanáctníku po konečník a mezenterium (okruží) skotu jakéhokoli věku,
d)   lebka včetně mozku a očí, mandle a mícha ovcí a koz starších 12 měsíců nebo s prořezanými trvalými řezáky, jakož i slezina a kyčelník ovcí a koz jakéhokoli věku,
e)   některé další části těl zvířat určené Státní veterinární správou se zřetelem na nové poznatky veterinární medicíny a na nové požadavky, uplatňované právem Evropských společenství, anebo na základě spolupráce se zahraničními veterinárními službami a příslušnými mezinárodními organizacemi, a uveřejněné ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

§ 6

(1) Není-li dále stanoveno jinak, specifikovaný rizikový materiál se odstraňuje na jatkách, v bourárnách a v podnicích, které zpracovávají vysokorizikové konfiskáty živočišného původu; páteř však může být odstraňována v místech prodeje masa. Neprodleně po odstranění se specifikovaný rizikový materiál barví.

(2) Není-li specifikovaný rizikový materiál odstraňován z těl zvířat, s výjimkou těch, která byla poražena k lidské spotřebě, zachází se s celým tělem nebo částmi těla obsahujícími specifikovaný rizikový materiál jako se specifikovaným rizikovým materiálem. Kůže skotu, který byl vyšetřen s negativním výsledkem, však může být použita ke zpracování v kožedělném průmyslu.

(3) Specifikovaný rizikový materiál musí být neškodně odstraněn

a)   po předchozí úpravě, pokud barevné označení zůstává i po této úpravě zjistitelné, nebo spálením bez předchozí úpravy, a to buď v zařízení na spalování konfiskátů živočišného původu nebo v zařízení na spoluspalování odpadů schváleném pro tento účel podle zvláštního právního předpisu,5) nebo
b)   zahrabáním na zahrabovišti, popřípadě na skládce odpadů určené pro tento účel krajskou veterinární správou v dohodě s příslušnou obcí a provozovatelem této skládky.

(4) Celá těla mrtvých zvířat mohou být neškodně odstraněna spálením, popřípadě zahrabáním bez předchozího barevného označení podle § 40 odst. 1 písm. b) zákona.

(5) Se souhlasem, podle pokynů a pod dohledem krajské veterinární správy může být specifikovaný rizikový materiál neškodně odstraněn také způsobem a za podmínek uvedených v § 4 odst. 2, zejména pochází-li tento materiál ze zvířat uhynulých nebo utracených v souvislosti s prováděním ochranných a zdolávacích opatření.

§ 7

(1) Předání a převzetí specifikovaného rizikového materiálu k neškodnému odstranění se uskutečňuje na základě písemných dokladů, z nichž musí být zejména zřejmé, o jaký specifikovaný rizikový materiál a o jaké množství se jedná.

(2) Záznamy o době tepelného ošetření specifikovaného rizikového materiálu, o teplotě a tlaku, jakož i o způsobu jeho neškodného odstranění spálením nebo zahrabáním se uchovávají po dobu nejméně 7 let od doby ukončení tepelného ošetření nebo neškodného odstranění specifikovaného rizikového materiálu.

Nízkorizikové konfiskáty živočišného původu

§ 8

(1) Za nízkorizikové se považují konfiskáty živočišného původu, které nejsou uvedeny v § 3, a dále

a)   kůže, kožky, kopyta, paznehty, peří, vlna, rohy, krev a biologicky podobné živočišné produkty, pokud jsou používány k výrobě krmiv,
b)   ryby ulovené na volném moři a určené k výrobě rybí moučky,
c)   čerstvý rybí odpad z podniků zpracovávajících ryby pro lidskou spotřebu.

(2) Jsou-li nízkorizikové konfiskáty živočišného původu zpracovávány v podniku vyrábějícím krmiva pro zvířata v zájmovém chovu nebo technické či farmaceutické výrobky, anebo v podniku, který zpracovává nízkorizikové konfiskáty živočišného původu vzniklé v souvislosti s jeho činností, může v odůvodněných případech krajská veterinární správa uložit, aby tyto konfiskáty byly přepraveny na zvláštní místo a tam skladovány a zpracovávány za podmínek stanovených v § 9 odst. 4.

(3) Rybí moučka z podniku, který přijímá a zpracovává výhradně nízkorizikové konfiskáty živočišného původu určené k výrobě této moučky, musí odpovídat požadavkům stanoveným v části III přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 9

(1) Nízkorizikové konfiskáty živočišného původu se zpracovávají v asanačním podniku nebo v podniku uvedeném v § 8 odst. 2, anebo se neškodně odstraňují spálením nebo zahrabáním v souladu s § 4 odst. 3.

(2) Podniky, které vyrábějí krmiva pro zvířata v zájmovém chovu nebo technické či farmaceutické výrobky, a podniky, které zpracovávají nízkorizikové konfiskáty živočišného původu vzniklé v souvislosti s jejich činností, musí být registrovány v souladu s § 22 odst. 1 písm. a) zákona a mít k dispozici vhodné a bezpečné zařízení

a)   ke skladování a ošetřování nízkorizikových konfiskátů živočišného původu,
b)   k neškodnému odstraňování zbylých, nepoužitých nízkorizikových konfiskátů živočišného původu, pokud je neodesílají do asanačního podniku nebo do spalovny,
c)   k neškodnému odstraňování odpadů, které vznikají v průběhu výrobního procesu a jsou z veterinárních nebo hygienických důvodů nevhodné k použití do jiných krmiv; tato zařízení musí umožňovat neškodné odstraňování těchto odpadů spálením nebo zahrabáním na vhodném místě tak, aby se zabránilo znečištění vodních toků anebo okolního prostředí.

(3) Není-li stanoveno jinak, musí být při zpracovávání nízkorizikových konfiskátů živočišného původu dodržovány hygienické požadavky uvedené v části I, části II [s výjimkou bodu 6 písm. a) a b)] a části III (s výjimkou bodu 1) přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(4) Ošetření, kterému musí být v průběhu výroby krmiv pro zvířata v zájmovém chovu podrobeny živočišné produkty, jež jsou získávány výhradně ze zvířat a nejsou určeny k lidské spotřebě, jakož i podmínky, za nichž musí být tyto produkty zpracovávány, stanoví v rozsahu nezbytném z hlediska ochrany zvířat v zájmovém chovu nebo z jiných veterinárních důvodů krajská veterinární správa v souladu s § 49 odst. 1 písm. k) zákona a v souladu s kritérii práva Evropských společenství.

Ustanovení společná a závěrečná

§ 10

Konfiskáty živočišného původu mohou být ve výjimečných případech se souhlasem krajské veterinární správy a pod státním veterinárním dozorem použity

a)   k vědeckým účelům,
b)   uvedené v § 3 písm. a) a d), pokud pocházejí ze zvířat, která nebyla poražena v důsledku výskytu nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka, anebo podezření z takové nákazy nebo nemoci, jakož i konfiskáty živočišného původu uvedené v § 8 odst. 1, ke krmení zvířat v zoologických zahradách nebo cirkusech, kožešinových zvířat, loveckých psů v uznaných loveckých smečkách,6) služebních psů a larev chovaných jako návnady pro ryby,
c)   uvedené pod písmenem b) k uvádění na trh v malých množstvích jako krmiva pro zvířata, jejichž maso není určeno k lidské spotřebě, pokud krajská veterinární správa má za to, že tím není ohroženo zdraví lidí a zvířat.

§ 11

(1) Vysokorizikové konfiskáty živočišného původu se zpracovávají za podmínek uvedených v čás- ti II [bodě 6 písm. a)] přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Nízkorizikové konfiskáty živočišného původu určené ke krmení

a)   hospodářských zvířat se tepelně zpracovávají za podmínek uvedených v odstavci 1,
b)   jiných než hospodářských zvířat mohou být tepelně zpracovávány i za podmínek uvedených v části II [bodě 6 písm. c)] přílohy č. 2 k této vyhlášce, a to za použití některé z dalších metod uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) Krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkací pamlsky pro psy musí odpovídat technologickým normám uvedeným v části III bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 12

(1) Shromažďování, přeprava a identifikace konfiskátů živočišného původu musí být prováděny v souladu s přílohou č. 1 k této vyhlášce.

(2) Konfiskáty živočišného původu určené ke krmení zvířat

a)   se uchovávají ve viditelně označených, nepropustných, dobře čistitelných a dezinfikovatelných nádobách, opatřených uzávěry, a v uzamykatelných místnostech s teplotou do 10 °C, popřípadě v jiných vhodných zařízeních (silech, kontejnerech),
b)   musí být spolehlivě zajištěny před znehodnocením a nesmí znečišťovat místo a okolí.

§ 13

(1) Provozní prostory podniku zpracovávajícího konfiskáty živočišného původu musí být oploceny a uzavřeny tak, aby do nich nevstupovaly nepovolané osoby a nevnikala zvířata. Vnitřní komunikace musí být zpevněné, čistitelné a dezinfikovatelné. Podlahy, povrchy stěn, dveří a rámů oken ve výrobních prostorech, jakož i výrobní zařízení, nástroje, nářadí, nádoby a pracovní pomůcky musí být vyrobeny z hladkého, odolného, dobře čistitelného a dezinfikovatelného materiálu.

(2) Zahraboviště se zřizuje na místě, jež je přístupné po příjezdové komunikaci a na němž podle hydrologického průzkumu nedojde ke znečištění spodních ani povrchových vod; musí být označeno, oploceno, uzavřeno (uzamčeno) a řádně udržováno.

(3) Zařízení určené pro spalování kadáverů zvířat v zájmovém chovu musí být oploceno a uzavřeno tak, aby do něj nevnikala zvířata. Podlahy a povrchy stěn v provozních prostorech, jakož i vybavení (spalovací zařízení, nářadí, pracovní pomůcky apod.) musí být vyrobeny z hladkého, odolného, dobře čistitelného a dezinfikovatelného materiálu. Provozní prostory musí být uspořádány tak, aby pohyb nepovolaných osob v nich, spojený s předáváním kadáverů ke spálení, byl omezen na nejmenší možnou míru.

§ 14

(1) Provozovatelé podniků zpracovávajících vysokorizikové nebo nízkorizikové konfiskáty živočišného původu musí odebírat reprezentativní vzorky z každé výrobní šarže ke kontrole dodržování mikrobiologických standardů stanovených v části III přílohy č. 2 k této vyhlášce a k průkazu nepřítomnosti fyzikálních a chemických reziduí a musí uplatňovat systém umožňující u každé expedované výrobní šarže zjistit dobu její výroby. Jestliže výsledek vyšetření vzorků neodpovídá uvedeným mikrobiologickým standardům, uvědomí o tom krajskou veterinární správu, zjistí příčiny tohoto nesouladu a zajistí, aby kontaminovaný materiál nebo materiál podezřelý z kontaminace neopustil podnik, aniž by byl podroben novému zpracování pod státním veterinárním dozorem a aniž by byly odebrány nové vzorky ke kontrole. Nelze-li kontaminovaný materiál znovu zpracovat, použije se k jiným účelům než k výrobě krmiv, např. k výrobě bioplynu, kompostování.

(2) Provozovatelé podniků zpracovávajících vysokorizikové konfiskáty živočišného původu vytvářejí vhodné podmínky pro výkon státního veterinárního dozoru také tím, že připravují kadávery skotu k odběru vzorků k laboratornímu vyšetření na spongiformní encefalopatii skotu (BSE), zejména oddělují hlavy od trupů.

§ 15

(1) Zjistí-li orgány státního veterinárního dozoru, že v podniku zpracovávajícím vysokorizikové nebo nízkorizikové konfiskáty živočišného původu nejsou dodržovány požadavky této vyhlášky, zejména mikrobiologické standardy stanovené v části III přílohy č. 2 k této vyhlášce, provozovatel tohoto podniku

a)   neprodleně sdělí těmto orgánům všechny podrobnosti týkající se druhu vzorku a výrobní šarže, z níž byl vzorek odebrán,
b)   zpracuje nebo znovu zpracuje tuto výrobní šarži pod státním veterinárním dozorem,
c)   zvýší četnost odběru vzorků a vlastních kontrol,
d)   prověří záznamy o surovinách souvisejících s příslušným vzorkem hotového krmiva,
e)   zajistí vhodnou dekontaminaci a očistu provozu.

(2) Orgány státního veterinárního dozoru nad neškodným odstraňováním a dalším zpracováváním konfiskátů živočišného původu vykonávají tento dozor zejména na jatkách, v bourárnách, v asanačních podnicích, v zařízeních používajících konfiskáty živočišného původu k účelům uvedeným v § 10 a v jiných zařízeních k ukládání nebo spalování těchto konfiskátů. Zjistí-li tyto orgány, že nejsou dodržovány požadavky této vyhlášky, přijmou k odstranění zjištěných nedostatků opatření dle zákona.7)

§ 16

(1) Asanační podnik může být schválen pro zpracovávání vysokorizikových konfiskátů živočišného původu, jestliže

a)   splňuje podmínky stanovené v části I přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b)   zachází s konfiskáty živočišného původu v souladu s částí II přílohy č.  2 k této vyhlášce,
c)   zajistí, aby produkty zpracování konfiskátů živočišného původu splňovaly požadavky uvedené v části III přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Asanační podnik, který používá alternativní metody tepelného ošetření konfiskátů živočišného původu, může být schválen pro zpracovávání vysokorizikových konfiskátů živočišného původu, jestliže kromě splnění podmínek stanovených v odstavci 1

a)   prokáže, že z konečných produktů byly po dobu 1 měsíce každodenně odebírány a vyšetřovány vzorky a výsledky jejich vyšetření byly v souladu s požadavky uvedenými v části III přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b)   jsou zaznamenávány a pravidelně kontrolovány údaje o velikosti částic, kritické teplotě, podle potřeby též údaje o skutečném čistém čase působení, tlakové křivce, množství přisunované suroviny a množství recyklovaného tuku. Tyto údaje musí být na požádání předkládány orgánům státního veterinárního dozoru.

(3) Asanační podnik může být schválen pro zpracovávání nízkorizikových konfiskátů živočišného původu, jestliže splňuje požadavky uvedené v odstavci 1, pokud se týkají zpracovávání těchto konfiskátů.

§ 17

(1) Státní veterinární správa vede a aktualizuje seznam schválených asanačních podniků s jim přidělenými veterinárními schvalovacími čísly, jakož i seznam registrovaných podniků vyrábějících krmiva pro zvířata v zájmovém chovu nebo technické či farmaceutické výrobky, anebo zpracovávajících nízkorizikové konfiskáty živočišného původu vzniklé v souvislosti s jejich činností; schválené a registrované podniky jsou pod státním veterinárním dozorem.

(2) Veterinární schvalovací číslo zároveň vyjadřuje, zda příslušný podnik zpracovává vysokorizikové nebo nízkorizikové konfiskáty živočišného původu, jakož i zda vyrábí krmiva živočišného původu pro zvířata v zájmovém chovu nebo technické či farmaceutické výrobky.

§ 18

(1) Státní veterinární správa může na základě dohody s členským státem Evropské unie (dále jen "členský stát") určit, že konfiskáty živočišného původu budou zpracovávány v podniku na území tohoto členského státu.

(2) Konfiskáty živočišného původu určené podle odstavce 1 ke zpracování v podniku členského státu a hotové výrobky získané z těchto konfiskátů musí být provázeny

a)   obchodním dokladem s údaji o způsobu zpracování a o tom, zda výrobek obsahuje bílkoviny pocházející z přežvýkavců, pokud konfiskáty živočišného původu a hotové výrobky pocházejí z podniku schváleného pro zpracovávání vysokorizikových nebo nízkorizikových konfiskátů živočišného původu,
b)   veterinárním osvědčením s údaji o způsobu zpracování, o výsledku vyšetření na salmonely a o tom, zda výrobek obsahuje bílkoviny pocházející z přežvýkavců, pokud konfiskáty živočišného původu a hotové výrobky pocházejí z jiného podniku, než je podnik uvedený pod písmenem a).

§ 19

(1) Jde-li o dovážené konfiskáty živočišného původu nebo o dovážená krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, vyrobená z konfiskátů živočišného původu, musí splňovat podmínky přinejmenším rovnocenné podmínkám stanoveným touto vyhláškou, s výjimkou podmínek týkajících se schvalování podniků.

(2) Nelze povolit dovoz

a)   vysokorizikových konfiskátů živočišného původu uvedených v § 3 písm. a) až e), ani specifikovaného rizikového materiálu,
b)   vysokorizikových konfiskátů živočišného původu uvedených v § 3 písm. f) až h) a nízkorizikových konfiskátů živočišného původu, pokud není kompetentními orgány státu, z něhož jsou tyto konfiskáty dováženy, zaručeno, že byly podrobeny odpovídajícímu ošetření a že splňují mikrobiologické standardy stanovené v části III přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 20
Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou § 5 písm. c) a d), která nabývají účinnosti dnem 1. října 2003, a s výjimkou § 1 odst. 2, který nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

(2) Ustanovení § 5 písm. a) a b) pozbývají platnosti dnem 30. září 2003.

(3) Ustanovení § 1 odst. 1, § 2, 3, § 4 odst. 1 a 3, § 5 písm. c) a d), § 6 odst. 1, 2, 3 a 4, § 7, § 8 odst. 1 a 3, § 9 odst. 1, 2 a 3, § 10, 11, 12, 13, 14, § 15 odst. 1, § 16, § 18 odst. 2, § 19 a přílohy č. 1, 2 a 3 k této vyhlášce pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:
Ing. Palas v. r.


1)   § 39 odst. 2 zákona.
2)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech týkajících se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu.
Nařízení Komise (ES) č. 1139/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud se týká programů sledování a specifikovaného rizikového materiálu.
3)   § 3 písm. e) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 65 odst. 1 písm. a) zákona.
Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 4 odst. 4 písm. b) bod 2, § 17 odst. 2 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
6)   § 44 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 22 odst. 1 písm. a), § 50 odst. 5, § 51 odst. 3, § 52 odst. 1 písm. b), § 53 odst. 1 písm. f), § 54 a § 72 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 295/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 295/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 295/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství. Komentář

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství. Komentář

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství je dlouhodobě opomíjeným právním předpisem v oblasti organizace soudů a státních zastupitelství. Tento komentář se snaží tuto ...

Cena: 209 KčKOUPIT

ÚZ č. 1243 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2018

ÚZ č. 1243 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2018

Sagit, a. s.

Od roku 2018 obsahuje tato publikace nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k obdobným náhradám a náležitostem některých profesí jako jsou příslušníci bezpečnostních sborů, soudci, státní ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech práva na informace

Přehled judikatury ve věcech práva na informace

Mgr. František Korbel, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Jde o komplexní přehled rozhodnutí z oblasti práva na informace, který zahrnuje veškerou relevantní judikaturu z dané oblasti. Čtenář zde nalezne odpovědi na všechny dosud řešené podstatné otázky spojené s poskytováním informací, a to jak ze strany žadatelů, tak i ze strany těch, ...

Cena: 602 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.