Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


285

VYHLÁŠKA

ze dne 14. srpna 2003

o organizaci a financování soutěží a přehlídek pro žáky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 13 písm. c) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:

§ 1
Úvodní ustanovení

(1) Tato vyhláška se vztahuje na soutěže a přehlídky (dále jen "soutěže") organizované pro žáky předškolních zařízení, škol a školských zařízení (dále jen "školy").

(2) Soutěže žáků jsou součástí výchovy a vzdělávání ve školách. Jejich posláním je podporovat talent, nadání a účelné využívání volného času žáků a rozvíjet cílevědomou výchovnou a vzdělávací práci se žáky.

(3) Ustanovení této vyhlášky se vztahují i na soustředění pořádaná pro vybrané účastníky ústředních kol soutěží před jejich vysláním na mezinárodní soutěže a na soustředění pořádaná na krajské a ústřední úrovni.

§ 2
Organizování soutěží

(1) Soutěže jsou organizovány podle věkových kategorií žáků, odborného zaměření, popřípadě podle druhu školy nebo oboru vzdělávání, a to zpravidla formou postupových kol (školní kola, okresní kola, krajská kola, ústřední kola).

(2) Účast na soutěžích je pro žáky dobrovolná. Účast žáků na všech soutěžích v době vyučování povoluje ředitel školy.

(3) Ředitel školy podporuje zapojení žáků i pedagogických pracovníků do soutěží.

§ 3
Vyhlašování soutěží

(1) Ředitel školy vyhlašuje soutěže v rámci školy a může se dohodnout na společném vyhlášení soutěží s řediteli jiných škol.

(2) Krajské úřady vyhlašují okresní a krajské soutěže v rámci své územní působnosti.

(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") vyhlašuje soutěže celostátního charakteru, soutěže s mezinárodní účastí a mezinárodní soutěže.

(4) Ministerstvo může vyhlašovat soutěže společně s ústředními orgány státní správy, orgány samosprávy, občanskými sdruženími nebo dalšími právnickými osobami na základě písemné dohody. Na výdajích spojených se soutěžemi se vyhlašovatelé podílejí předem dohodnutými podíly.

(5) Vyhlašovatelé soutěží uvedení v odstavcích 1 až 4

a)   určují tematické okruhy soutěží a jejich odborné zaměření,
b)   stanoví podrobnosti o organizaci jednotlivých soutěží v organizačních řádech nebo pokynech, které obsahují konkrétní údaje vztahující se k zabezpečení soutěží v příslušném školním roce, a to včetně členění věkových kategorií žáků, stanovení podmínek pro vyhodnocení soutěží a určení cen.

(6) Vyhlašovatelé soutěží uvedených v odstavcích  2 až 4 pověřují realizací soutěže školy, jiné příspěvkové organizace zřizované vyhlašovatelem a další právnické osoby (dále jen "organizátor"); škola může být pověřena organizováním soutěže pouze se souhlasem jejího zřizovatele, jiná právnická osoba jen s jejím souhlasem.

(7) Za realizaci jednotlivých postupových kol soutěží vyhlašovaných podle odstavců 2 až 4 odpovídají ředitelé škol (školní kola), krajské úřady (okresní kola a krajská kola) a ministerstvo (ústřední kola).

(8) Krajské úřady se mohou dohodnout na společné organizaci soutěží uvedených v odstavci 2. Na společné organizaci krajských kol soutěží uvedených v odstavcích 3 a 4 se mohou dohodnout po projednání s jejich vyhlašovateli.

(9) Ministerstvo doporučuje školám účast na dalších soutěžích, které nebyly vyhlášeny podle odstavců 3 a 4.

(10) Ministerstvo každoročně vydává na příslušný školní rok přehled soutěží, které vyhlašuje podle odstavců 3 a 4 a doporučuje podle odstavce 9, a to včetně jejich jednotlivých postupových kol. Tento přehled zveřejní vždy do 30. června příslušného roku ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

(11) Pro zařazení soutěže do přehledu na příslušný školní rok je rozhodující termín konání nejnižšího kola soutěže.

(12) Ředitel školy zveřejňuje ve škole všechny nabídky na účast žáků v soutěžích uvedených v přehledu podle odstavce 10.

(13) Na mezinárodní soutěže jsou vybíráni žáci na základě výsledků ústředních kol soutěží uvedených v § 3 odst. 3 a 4, popřípadě na základě výsledků soustředění pořádaných pro vybrané účastníky ústředních kol soutěží.

§ 4
Dozor nad žáky

(1) Dozor nad žáky po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže přejímá dozor nad žáky organizátor, který určí počátek a konec tohoto dozoru.

(2) U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem nebo pokynem organizátora, zajišťuje dozor nad žáky vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

§ 5
Finanční zabezpečení soutěží

(1) Ministerstvo přispívá finančními prostředky krajským úřadům a dalším právnickým osobám na úhradu nákladů spojených s organizací okresních, krajských a ústředních kol soutěží vyhlašovaných podle § 3 odst. 3 a 4, s výjimkou příspěvku na realizaci školních kol soutěží.

(2) Ministerstvo a krajské úřady mohou přispívat finančními prostředky na realizaci soustředění pořádaných na krajské a ústřední úrovni.

(3) Ministerstvo poskytuje finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s realizací soustředění pořádaných pro vybrané účastníky ústředních kol soutěží před jejich vysláním na mezinárodní soutěže.

§ 6
Úhrada výdajů

(1) Organizátor poskytuje žákům, osobám vykonávajícím dozor nad žáky, porotcům, rozhodčím a dalším osobám, které se podílejí na zabezpečení soutěže, úhradu prokázaných jízdních výdajů za dopravu (dále jen "jízdné") veřejným dopravním prostředkem na okresní, krajská nebo ústřední kola soutěží a zpět.

(2) Žákům a pedagogickému doprovodu žáků může hradit jízdné také vysílající škola, která tyto náklady přeúčtuje organizátorovi.

(3) Organizátor může osobám vykonávajícím dozor nad žáky, porotcům a dalším osobám, které se podílejí na zabezpečení soutěží, povolit použití silničního motorového vozidla, pokud to bude ekonomicky výhodnější.

(4) Organizátor může zajistit za účelem dopravy do místa konání soutěže zvláštní autobus, pokud to bude ekonomicky nebo organizačně výhodnější.

(5) Celkové výdaje spojené se soutěžemi hradí organizátor a zahrnují se do nich výdaje na přípravu, propagaci a vlastní uskutečnění soutěže.

(6) Žáci nebo vysílající škola se mohou podílet na finančním zabezpečení jednotlivých postupových kol soutěží vyhlášených podle § 3 odst. 3 a 4. Tento podíl organizátor oznámí žákům nebo vysílající škole před soutěží a stanovuje se na základě rozdílu mezi finančními prostředky přidělenými vyhlašovatelem, případně vyhlašovateli na zabezpečení jednotlivých soutěží na příslušný školní rok a skutečnými náklady na konkrétní postupové kolo soutěže. Z podílu nelze hradit výdaje na úhradu finančních odměn osob zajišťujících realizaci soutěže.

(7) Ministerstvo přispívá na úhradu výdajů soutěžících a jejich nezbytného pedagogického doprovodu spojených s účastí na mezinárodních soutěžích.

(8) Výdaje na stravování žáků upravuje zvláštní právní předpis.1)

§ 7
Odměny pro účastníky soutěží

(1) Soutěžícím, kteří se umístí na 1. - 3. místě, náleží věcný dar nebo knižní poukázka (dále jen "věcný dar").

(2) Na cenu věcného daru lze nejvýše uhradit z prostředků státního rozpočtu

a)   v okresním kole
1.  600 Kč pro vítěze - jednotlivce, nebo
2.  1 200 Kč pro vítězný kolektiv,
b)   v krajském kole
1.  900 Kč pro vítěze - jednotlivce, nebo
2.  1 500 Kč pro vítězný kolektiv,
c)   v ústředním kole

1. 

1 400 Kč pro vítěze - jednotlivce, nebo

2. 

2 400 Kč pro vítězný kolektiv.

(3) Součet hodnot věcných darů pro soutěžící, kteří se umístí na 2. a 3. místě, nesmí být vyšší než částka určená na věcný dar pro soutěžícího na 1. místě.

(4) U soutěží, u kterých se neurčuje přesné pořadí všech účastníků, nesmí celková cena poskytnutých věcných darů přesáhnout trojnásobek hodnoty věcného daru pro vítěze uvedené v odstavci 2.

§ 8
Bezpečnost a ochrana zdraví při soutěži

(1) Vyžaduje-li to specifické zaměření soutěže, uvede organizátor podrobnosti k bezpečnosti a ochraně zdraví při soutěži v organizačním řádu soutěže nebo v pokynech.

(2) Podle charakteru soutěže organizátor uzavře odpovídající pojistnou smlouvu.

§ 9
Poskytování informací o úspěšných řešitelích soutěží

(1) Organizátor krajského kola soutěží vyhlašovaných podle § 3 odst. 3 a 4 sdělí do jednoho měsíce po skončení příslušného kola Institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jméno, příjmení, rok narození soutěžícího a adresu školy, kterou navštěvuje. Organizátor krajského kola sděluje tyto informace o soutěžících, kteří se umístili na prvním až desátém místě.

(2) Organizátor ústředního kola poskytuje údaje uvedené v odstavci 1 o všech soutěžících.

(3) Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zpracovává celkové výsledkové listiny v jednotlivých soutěžích podle odstavců 1 a 2. Na zpracování osobních údajů podle odstavce 1 se vztahuje zvláštní zákon.2)

§ 10
Zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se vyhláška č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení.

(2) Zrušuje se vyhláška č. 182/1998 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2003.

Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.

E-shop

Kupní smlouva v novém občanském zákoníku, komentář, § 2079 až 2183

Kupní smlouva v novém občanském zákoníku, komentář, § 2079 až 2183

Tichý, Pipková, Balarin - C. H. Beck

Kupní smlouva představuje páteřní institut soukromého práva, jedná se o nejfrekventovanější typ smlouvy. Nová publikace obsahuje výklad ke kategoriím neupraveným v občanském zákoníku (např. finanční leasing), ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Ukončení podnikání

Ukončení podnikání

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje ...

Cena: 495 KčKOUPIT

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy - o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii - a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.