Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


270

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 30. července 2003,

kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, která jsou určená k uvedení na trh Evropských společenství.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na

a)   rekreační plavidla výrobcem určená a označená výhradně pro závodění,
b)   kanoe, kajaky, veslové čluny a šlapadla,
c)   oplachtěná prkna,
d)   motorová prkna, vodní skútry a obdobná plavidla s motorovým pohonem,
e)   původní historická plavidla a jejich kopie, pokud byly jako kopie historických plavidel označeny výrobcem, byla konstruována před rokem 1950 a byla vyrobena převážně ze shodných materiálů použitých na historických plavidlech,
f)   zkušební plavidla následně neuvedená na trh,
g)   plavidla vyrobená pro vlastní potřebu za předpokladu, že po zhotovení nebudou uvedena na trh po dobu 5 let,
h)   plavidla speciálně určená pro přepravu osob, uskutečňovanou v rámci podnikání, při současném obsazení vlastní posádkou,2)
i)   ponorná plavidla,
j)   vznášedlové lodě,
k)   lodě s nosnými křídly.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   rekreačním plavidlem každé plavidlo jakéhokoliv typu pro sportovní a rekreační účely s délkou trupu od 2,5 m do 24 m bez ohledu na druh pohonu,
b)   částečně zhotoveným rekreačním plavidlem dokončené lodní těleso pro zhotovení rekreačního plavidla nebo stavebnice rekreačního plavidla,
c)   vybranými částmi rekreačního plavidla zařízení pro zamezení startu vestavěného motoru, přívěsného motoru nebo zatíženého přívěsného motoru, kormidelní zařízení, palivová nádrž, palivová hadice, průlez a boční okno,

  (dále jen "stanovené výrobky"),

d)   základními technickými požadavky na stanovené výrobky požadavky na jejich konstrukci a provedení z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.

§ 3
Základní technické požadavky

Stanovené výrobky musí splňovat základní technické požadavky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení; částečně zhotovená rekreační plavidla musí splňovat základní technické požadavky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, které se vztahují na rozpracované rekreační plavidlo. Pokud jsou základní technické požadavky konkretizovány harmonizovanými českými technickými normami (§ 4a odst. 1 zákona) nebo zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropských společenství harmonizovanou evropskou normu a vlastnosti stanovených výrobků jsou s nimi v souladu, má se za to, že jsou tyto základní technické požadavky splněny.

§ 4
Podmínky uvádění na trh

(1) Rekreační plavidla a jejich vybrané části mohou být uvedena na trh pouze pro použití odpovídající jejich výrobcem určenému účelu, pokud neohrozí bezpečnost a zdraví osob, majetek a životní prostředí a pokud u nich výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uplatnil příslušné postupy posuzování shody s technickými požadavky na stanovené výrobky (dále jen "postupy posuzování shody") podle § 5 a vydal o tom ES prohlášení o shodě podle § 10 odst. 1.

(2) Částečně zhotovená rekreační plavidla mohou být uvedena na trh pouze pro použití odpovídající jejich výrobcem určenému účelu, pokud neohrozí bezpečnost a zdraví osob, majetek a životní prostředí a pokud u nich výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uplatnil postupy posuzování shody podle § 5 v rozsahu stanoveném pro částečně zhotovená rekreační plavidla a pokud výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce vydal prohlášení, že tento výrobek je určen k dokončení jinými výrobci a že splňuje základní technické požadavky, které se vztahují na rozpracované plavidlo podle § 10 odst. 3.

(3) Uvádění rekreačních plavidel do provozu včetně jejich vybraných částí upravuje zvláštní právní předpis.3)

§ 5
Postupy posuzování shody

(1) Pro konstrukční kategorii A - oceánská a konstrukční kategorii B - mořská, definovanou v příloze č. 1 k tomuto nařízení, rekreačního plavidla

a)   o délce trupu do 12 metrů se stanoví postup posuzování shody uvedený v příloze č. 3 k tomuto nařízení - vnitřní kontrola výroby a zkoušky (postup posuzování shody - modul Aa),
b)   o délce trupu od 12 metrů včetně do 24 metrů včetně se stanoví
1.  postup posuzování shody uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení —- přezkoušení typu, doplněný postupem posuzování shody typu uvedeným v příloze č.  5 k tomuto nařízení - shoda s typem (postup posuzování shody - modul B + C),
2.  postup posuzování shody uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení - přezkoušení typu, doplněný postupem posuzování shody - uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení - zabezpečování jakosti výroby (postup posuzování shody - modul B + D),
3.  postup posuzování shody uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení - přezkoušení typu, doplněný postupem posuzování shody uvedeným v příloze č. 7 k tomuto nařízení - ověřování výrobku (postup posuzování shody - modul B + F),
4.  postup posuzování shody uvedený v příloze č. 8 k tomuto nařízení - ověřování jednotlivých výrobků (postup posuzování shody - modul G), nebo
5.  postup posuzování shody uvedený v příloze č. 9 k tomuto nařízení - komplexní zabezpečování jakosti (postup posuzování shody - modul H).

(2) Pro konstrukční kategorii C - příbřežní, definovanou v příloze č. 1 k tomuto nařízení, rekreačního plavidla

a)   o délce trupu do 12 metrů se stanoví

1. 

postup posuzování shody uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení - vnitřní kontrola výroby (postup posuzování shody - modul A), jsou-li při stavbě rekreačního plavidla dodrženy harmonizované české technické normy podle § 4a odst. 1 zákona, které upravují požadavky obsažené v bodech 3.2 a 3.3 přílohy č. 1 tohoto nařízení, nebo

2. 

postup posuzování shody uvedený v příloze č. 3 k tomuto nařízení - vnitřní kontrola výroby a zkoušky (postup posuzování shody - mo-dul Aa), nejsou-li při stavbě rekreačního plavidla dodrženy harmonizované české technické normy, které upravují požadavky obsažené v bodech 3.2 a 3.3 přílohy č.  1 tohoto nařízení,

b)   o délce trupu od 12 metrů včetně do 24 metrů včetně se stanoví postupy posuzování shody uvedené v odstavci 1 písm. b).

(3) Pro konstrukční kategorii D - chráněných vod, definovanou v příloze č. 1 k tomuto nařízení, se stanoví postup posuzování shody uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení - vnitřní kontrola výroby (postup posuzování shody - modul A).

(4) U vybraných částí rekreačního plavidla se stanoví postup posuzování shody uvedený v odstavci 1 písm. b).

(5) Po provedení postupů uvedených v odstav-cích 1 až 4 opatří výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce rekreační plavidla a jejich vybrané části, které splňují požadavky tohoto nařízení, označením CE podle § 6 a vydá ES prohlášení o shodě podle § 10.

§ 6
Označení CE a jiné označování

(1) Rekreační plavidla a jejich vybrané části, které splňují základní technické požadavky podle § 3, musí být při uvedení na trh opatřeny označením CE. Označení CE, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis,5) umísťuje výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce na štítku výrobku podle bodu 2.2 přílohy č. 1 tohoto nařízení. Označení CE musí být provedeno viditelným, snadno čitelným a nesmazatelným způsobem. K označení CE musí být připojeno identifikační číslo autorizované osoby odpovědné za provedení postupů posuzování shody uvedených v přílohách.

(2) Rekreační plavidla a jejich vybrané části nesmějí být opatřena označením, které by mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o význam a tvar označení CE. Na rekreační plavidla a na jejich vybrané části nebo k jejich obalům lze připojit jakékoliv jiné označení, pokud se tím nesníží viditelnost a čitelnost označení CE.

(3) Označení CE na rekreačním plavidle a na jeho vybrané části vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Jestliže však jeden nebo několik právních předpisů po přechodnou dobu pňpouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s těmi právními předpisy nebo jejich ustanoveními, které výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných dotyčnými právními předpisy a přiložených k příslušným výrobkům, uvedeny údaje o právních předpisech nebo jejich ustanoveních, které výrobce použil.

§ 7

Doklady o použitém postupu posuzování shody podle § 13 odst. 7 zákona obsahují

a)   technickou dokumentaci uvedenou v příloze č. 10 k tomuto nařízení,
b)   dokumenty a nálezy vydané při posuzování shody autorizovanou osobou.

§ 8

Pro posuzování shody stanovených výrobků může být udělena autorizace podle § 11 zákona pouze právnické osobě, která splňuje nezbytné podmínky podle § 11 odst. 2 zákona a minimální požadavky uvedené v příloze č. 11 k tomuto nařízení.

§ 9
Oznámení o uložení ochranného opatření

V případě, že bylo pro stanovený výrobek uloženo ochranné opatření podle zvláštního zákona,6) uvede se v oznámení rozhodnutí o uložení ochranného opatření podle § 7 odst. 8 zákona, zda neshoda byla způsobena

a)   nesplněním základních technických požadavků stanovených v § 3, nebo
b)   nesprávným použitím technických norem podle § 3, pokud je uvedeno, že tyto normy byly použity, nebo
c)   nedostatky v technických normách uvedených v § 3.

§ 10
Náležitosti ES prohlášení o shodě a prohlášení,
že částečně zhotovené rekreační plavidlo splňuje
základní technické požadavky, které se vztahují
na daný stav rozpracovanosti rekreačního plavidla

(1) ES prohlášení o shodě pro rekreační plavidla a jejich vybrané části se vypracovává v českém jazyce, případně i v dalších jazycích, má písemnou formu a obsahuje tyto náležitosti:

a)   identifikační údaje o výrobci nebo jeho zplnomocněném zástupci (jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby; identifikační číslo se uvádí, bylo-li přiděleno),
b)   identifikační údaje o dovozci (jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby; identifikační číslo se uvádí, bylo-li přiděleno),
c)   výrobní číslo, rok výroby,
d)   popis a funkce rekreačního plavidla nebo jeho vybrané části (určený účel použití), další údaje nutné k bezpečnému užívání těchto výrobků v souladu s určeným účelem použití,
e)   odkaz na harmonizovanou technickou normu (§ 4a zákona) nebo jinou technickou normu a technický předpis (§ 3 odst. 1 zákona) použitý při posuzování shody rekreačního plavidla nebo jeho vybrané části, popřípadě odkaz na technický dokument (§ 3 odst. 2 zákona),
f)   údaje o zvoleném postupu posuzování shody,
g)   identifikační údaje o autorizované osobě (obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) a odkaz na příslušný certifikát ES přezkoušení typu vydaný autorizovanou osobou, exis-tuje-li takový certifikát ES,
h)   identifikační údaje o osobě pověřené podepisovat za výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce,
i)   prohlášení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce o tom, že vlastnosti rekreačního plavidla nebo jeho vybrané části splňují základní technické požadavky pro tyto stanovené výrobky podle § 3, požadavky harmonizovaných českých technických norem a popřípadě dalších technických norem, že tento stanovený výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě určeného použití bezpečný,
j)   datum a místo vydání ES prohlášení o shodě, jméno odpovědné osoby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce a její podpis.

(2) ES prohlášení o shodě musí být dodáno společně s rekreačním plavidlem nebo s jeho vybranými částmi a k příručce uživatele musí být připojena jeho kopie (bod 2.5 přílohy č. 1 tohoto nařízení).

(3) Prohlášení, že částečně zhotovené rekreační plavidlo je určeno k dokončení jiným výrobcem a že splňuje základní technické požadavky, které se vztahují na rozpracované rekreační plavidlo, se vypracovává v českém jazyce, případně i v dalších jazycích, má písemnou formu a obsahuje tyto náležitosti:

a)   identifikační údaje o výrobci (jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby; identifikační číslo se uvádí, bylo-li přiděleno),
b)   identifikační údaje o zplnomocněném zástupci, případně dovozci (jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby; identifikační číslo se uvádí, bylo-li přiděleno),
c)   identifikační údaje o částečně zhotoveném rekreačním plavidle (název, typ, série, výrobní číslo, rok výroby),
d)   popis a funkce částečně zhotoveného rekreačního plavidla (určený účel použití), další údaje nutné k bezpečnému užívání částečně zhotoveného rekreačního plavidla v souladu s určeným účelem použití,
e)   prohlášení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce, že částečně zhotovené rekreační plavidlo je určeno k dokončení jiným výrobcem a že splňuje základní technické požadavky, které se vztahují na daný stav rozpracovanosti rekreačního plavidla,
f)   datum a místo vydání prohlášení podle písme- ne d), jméno odpovědné osoby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce a její podpis.

§ 11
Přechodné ustanovení

Dokumenty vydané podle dosavadních právních předpisů lze využít jako podklady pro posouzení shody podle tohoto nařízení. Pokud jsou tyto dokumenty časově omezeny, platí po dobu v nich uvedenou, jestliže v té době nedošlo ke změně skutečností, za kterých byly vydány.

§ 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení vlády č. 234/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části.

§ 13
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr dopravy:
Ing. Šimonovský v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Směrnice 94/25/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června 1994 o sbližování zákonů, jiných právních předpisů a správních opatření členských států týkajících se rekreačních plavidel.
2)   § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.
3)   Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
4)   Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb.
5)   Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.
6)   Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Účetní předpisy pro podnikatele, komentář

Účetní předpisy pro podnikatele, komentář

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář účetních předpisů obsahuje výklad jednotlivých paragrafů zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky k zákonu a Českých účetních standardů po implementaci směrnice 2013/34/EU, která s sebou přinesla především úpravu struktury a obsahu účetní závěrky a jejích jednotlivých ...

Cena: 595 KčKOUPIT

Zákon o ochraně hospodářské soutěže, komentář

Zákon o ochraně hospodářské soutěže, komentář

JUDr. David Raus, Ph.D., JUDr. Andrea Oršulová - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři s dlouholetou praktickou zkušeností s aplikací českého a slovenského zákona o ochraně hospodářské soutěže, soudce David Raus a advokátka Andrea Oršulová, se rozhodli zpracovat takovou formu komentáře, která si nebude klást za cíl kategoricky vyřešit všechny problémy, jež se ...

Cena: 1 550 KčKOUPIT

Praktický průvodce GDPR

Praktický průvodce GDPR

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. 5. 2016, jeho účinnost je stanovena od 25. 5. 2018. Připravte se na změnu ve zpracovávání osobních údajů včas a vyhněte se hrozícím sankcím! Zásadní změny v oblasti ochrany osobních ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.