Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


259

VYHLÁŠKA

ze dne 25. července 2003,

kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e", ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 306/2000 Sb., (dále jen "zákon") a v souladu s právem Evropských společenství*) o způsobu označování potravin a tabákových výrobků:

Čl. I

Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e", ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

"(1) Označení potravin a tabákových výrobků se provádí na obalech určených pro spotřebitele, na vnějších obalech nebo na jejich nesnadno oddělitelných součástech, na připojených součástech nebo na písemné dokumentaci, která potravinu doprovází. Pro účely této vyhlášky se za vnější obaly nepovažují otevřené vratné obaly, zejména přepravky pro nebalené potraviny.".

2. V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"(3) Označení potravin údaji podle § 6 až 8 zákona musí být pro spotřebitele srozumitelné, uvedené na viditelném místě, snadno čitelné, nezakryté, nepřerušené jinými údaji, nesmazatelné a vyjádřené v nekódované formě, s výjimkou označení šarže, nestanoví-li zvláštní právní předpis1) jinak.


1)  Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č.  233/2002 Sb.
Vyhláška č. 52/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.".

3. V § 1 odstavec 5 zní:

"(5) Název potraviny se doplní údajem o fyzikálním stavu potraviny nebo o způsobu její úpravy, jako zejména v prášku, mletá, drcená, sušená, instantní, zmrazená, koncentrovaná, uzená, sterilovaná, pasterovaná, pokud tento fyzikální stav nebo úprava nevyplývají již z názvu nebo charakteru druhu, skupiny nebo podskupiny potravin. Doplňující údaje se uvedou na obalu vždy, pokud by jejich neuvedení mohlo spotřebitele uvést v omyl. Požadovaný způsob úpravy názvu potraviny a jeho uvedení na obalu se vztahuje přiměřeně též na tabákové výrobky.".

4. V § 1 odstavec 6 zní:

"(6) U čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny se uvede země původu, a to i v případě, že tyto potraviny byly přetříděny, přebaleny nebo jinak upraveny na území České republiky a následně uvedeny do oběhu.".

5. V § 1 odstavec 7 zní:

"(7) Z uvedení obchodní firmy na obalu potraviny musí být zřejmé, zda se jedná o výrobce, dovozce, prodejce nebo balírnu.".

6. V § 1 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Označování tabákových výrobků se provádí v rozsahu stanoveném v § 12 odst. 3 písm. d) zákona.".

7. V § 2 písmeno a) zní:

"a)  označením veškerá slova, číselné údaje, ochranné známky, název potraviny, obchodní firma, popřípadě název nebo jméno a příjmení výrobce nebo dovozce nebo prodejce nebo balírny, zobrazení, symbol nebo znak vztahující se k potravině a umístěné na obalu určeném pro spotřebitele, na vnějším obalu nebo na jejich nesnadno oddělitelných součástech, na připojených součástech nebo na písemné dokumentaci, která potravinu doprovází.".

8. V § 2 písmeno b) zní:

"b) údajem o množství (hmotnosti nebo objemu) čisté množství (hmotnost nebo objem) bez obalu uvedené ve stanovených jednotkách,".

 9. V § 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova "za předpokladu, že tekutina při této úpravě pouze doplňuje základní složky a není rozhodujícím kritériem pro nabízení k prodeji a prodej výrobku,".

10. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) balenou potravinou každý jednotlivý výrobek určený pro nabízení k přímému prodeji spotřebiteli nebo provozovnám stravovacích služeb, který se skládá z potraviny a obalu, do něhož byla potravina vložena před jejím nabídnutím k prodeji, a to bez ohledu na to, zda je potravina v obalu uzavřena zcela nebo pouze zčásti, avšak vždy takovým způsobem, že obsah nelze vyměnit, aniž by došlo k otevření nebo výměně obalu.".

 11. V § 3 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

"(1) Na snadno viditelném místě obalu určeném pro spotřebitele a vnějším obale podle § 6 odst. 6 zákona (dále jen na obale) se označí

a)   u tekutých potravin údaj o objemu v mililitrech (ml), centilitrech (cl) nebo litrech (l),
b)   u jiných než tekutých potravin údaj o hmotnosti v gramech (g) nebo kilogramech (kg),
c)   u polotekutých, polotuhých a šlehaných potravin údaj o objemu v mililitrech (ml), centilitrech (cl) nebo litrech (l), nebo hmotnosti v gramech (g) nebo kilogramech (kg),
d)   údaj o hmotnosti a počtu kusů nebo pouze údaj o počtu kusů, je-li tak stanoveno ve zvláštních právních předpisech.3)

3)   Například vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2003 Sb.; vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.; vyhláška č. 325/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky.".

12. V § 3 odst. 2 věta první zní "Pokud se balená potravina, včetně zmrazené potraviny, nachází v nálevu, musí být kromě celkové hmotnosti uvedena na obalu i hmotnost pevné potraviny po odkapání nálevu.".

13. V § 3 odstavec 6 zní:

"(6) Pokud se potravina v obalu určeném pro spotřebitele skládá ze dvou nebo více dílčích balení neurčených k jednotlivému prodeji, označí se na obalu celkové množství potraviny.".

14. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "V případě, že není uveden den v souladu s odstavcem 2 písm. b) nebo c), uvede se minimální trvanlivost slovy "minimální trvanlivost do konce.....".".

15. V § 4 odst. 4 písmeno c) zní:

"c) u vín, likérových vín, šumivých vín, aromatizovaných vín a podobných výrobků,7) jakož i u výrobků získaných z jiného ovoce než z hroznů a nápojů, které spadají pod kódy celního sazebníku 2206 00 91, 2206 00 93 a 2206 00 99 a jsou vyrobeny z hroznů nebo hroznového moštu,".

16. V § 4 odst. 4 písm. d) se slova "nebo cukrářských" zrušují.

17. V § 4 odst. 4 písm. e) se slova "s výjimkou obohacené soli," zrušují.

18. V § 4 odst. 4 písm. f) se slova "s výjimkou cukru moučka," zrušují.

19. V § 4 odst. 4 písmeno g) včetně poznámek pod čarou č. 5) a č. 5a) zní:

"g) cukrovinek vyrobených výhradně z přírodních sladidel5) nebo z cukru5a) a barviv nebo látek určených k aromatizaci,

5)   § 1 písm. a) vyhlášky č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony.
5a)   § 1 písm. b) vyhlášky č. 76/2003 Sb.".

20. V § 4 odst. 4 písm. h) se za slovo "žvýkaček" vkládají slova "a podobných výrobků určených ke žvýkání".

21. V § 4 odst. 4 písm. j) se slova "nejsou určeny ke konečné spotřebě." nahrazují slovy "jsou určeny pro provozovny stravovacích služeb,".

22. V § 4 se na konci odstavce 4 doplňuje písmeno k), které zní:

"k)  jednotlivých porcí nebalené zmrzliny.".

23. V § 6 odst. 1 se ve větě první za slova "aromatizaci potravin (dále jen "složka")" vkládají slova " , které jsou použity při výrobě nebo přípravě potraviny a jsou v konečném výrobku stále přítomné, i když ve změněné formě,".

24. V § 6 odst. 1 se ve větě druhé slova "maximálně však do 10 % celkového hmotnostního podílu," zrušují.

25. V § 6 odst. 4 písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 6a) a č. 6b) zní:

"c)  "maso"6a) doplněné o označení jeho živočišného druhu podle zvláštního právního předpisu,6b)

6a)   § 10 vyhlášky č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.
6b)   Vyhláška č. 326/2001 Sb.".

26. V § 6 se na konci textu odstavce 5 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se věta, která zní: "to neplatí v případech, kdy složkou jsou přídatné látky, přičemž odstavec 2 zůstává nedotčen.".

27. V § 6 se na začátek odstavce 6 vkládají věty "Voda a těkavé složky se uvedou ve složení výrobku v pořadí podle jejich hmotnosti v konečném výrobku. Množství vody přidané jako složka se vypočítá odečtením celkového množství ostatních použitých složek od celkového množství konečného výrobku.".

28. V § 6 odstavec 7 zní:

"(7) U sušených a zahuštěných potravin obnovujících se přidáním vody lze na obalu uvést složky v pořadí podle jejich poměru v obnoveném výrobku, pokud jsou k tomuto výčtu připojena slova "složky v obnoveném výrobku" nebo slova "složky ve výrobku připraveném k použití".".

29. V § 6 odst. 8 se za slova "na obalu" vkládají slova "v blízkosti názvu nebo u příslušné složky".

30. V § 6 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)  potravina ztratila po tepelné nebo jiné úpravě vodu. Uváděné množství musí odpovídat množství použité složky nebo použitých složek v hotovém výrobku a musí být vyjádřeno v procentech. Jestliže však množství složky nebo celkové množství všech složek překračuje 100 %, musí být údaj v procentech nahrazen hmotností složek použitých k přípravě 100 g hotového výrobku. Množství těkavých složek se uvede v závislosti na jejich hmotnostních podílech v konečném výrobku.".

31. V § 6 odst. 9 písm. a) se slovo "čistá" zrušuje.

32. V § 6 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

"g)  které nejsou takové povahy, aby jejich uvedení v názvu, pod kterým je potravina prodávána, mělo vliv na výběr spotřebitelem v zemi prodeje, neboť rozdílné množství těchto složek není podstatné pro charakterizaci potraviny nebo potravinu neodlišuje od podobných potravin,
h)   pokud jde o potraviny označené podle § 6 odst. 16.".

33. V § 6 odstavec 10 zní:

"(10) Pokud potravina obsahuje více než 2,5 % jedlé soli, musí být její obsah vyznačen na obalu potraviny v procentech hmotnostních. Tato povinnost se nevztahuje na dehydratované výrobky, ochucovadla a studené omáčky a dresinky.".

34. V § 6 odstavec 12 včetně poznámek pod čarou č. 6) a č. 9) zní:

"(12) Pokud označení na obalu potraviny uvádí výživové tvrzení nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpisy,3) musí být doplněno údaji o výživové (nutriční) hodnotě potraviny způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem6) a v případě potravin určených pro zvláštní výživu se postupuje podle zvláštního právního předpisu9).


6)   Vyhláška č. 293/1997 Sb., o způsobu výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví.
9)   Vyhláška č. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určených pro zvláštní výživu a jejich způsob použití.".

35. V § 6 odstavec 16 zní:

"(16) Jiné než přírodní sladidlo5) nebo cukr,5a) pokud bylo přidáno k potravině, (dále jen "sladidlo") se doplní v blízkosti názvu potraviny slovy "se sladidlem". Pokud bylo k potravině přidáno přírodní sladidlo5) a sladidlo nebo cukr5a) a sladidlo, doplní se v blízkosti názvu potraviny slova "s přírodním sladidlem a sladidlem" nebo "s cukrem a sladidlem".".

36. V § 6 se doplňuje odstavec 17, který zní:

"(17) Nápoje s obsahem etanolu vyšším než 1,2 % objemových musí být označeny skutečným obsahem etanolu v procentech objemových.".

37. V § 6a odst. 3 se ve větě první slovo "náhradní" zrušuje a za slovo "sladidla," se vkládají slova "zpevňující látky, zvlhčující látky, plnidla, balící plyny,".

38. Poznámka pod čarou č. 8) zní:


"8)  Vyhláška č. 52/2002 Sb.".

39. V § 6b odstavec 5 zní:

"(5) Při obsahu přidaného kofeinu v nealkoholickém nápoji nebo v koncentrátu k přípravě nealkoholického nápoje musí být na obalu uvedeno označení "Obsahuje kofein". Je-li obsah kofeinu vyšší než 150 mg/l, uvedou se v blízkosti názvu slova "S vysokým obsahem kofeinu" a za těmito slovy v závorce údaj o obsahu kofeinu vyjádřený v mg/100 ml při dodržení podmínek § 1 odst. 3 této vyhlášky. Požadavek na označení vysokého obsahu kofeinu se nevztahuje na všechny druhy kávy, kávových extraktů, čaje a výrobků z čaje.".

40. V § 6b se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Je-li chinin nebo kofein použit jako látka určená k aromatizaci potraviny, uvede se tato látka ve výčtu uváděných složek na obalu za slovem "aroma".".

41. V § 7 odst. 2 písmeno g) zní:

"g)  potravina je určena pro zvláštní výživu nebo je dietní, popřípadě dietetická, pokud by to neodpovídalo požadavku zvláštního právního předpisu,9)".

42. V § 7 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Aby bylo možné určit, že přítomnost této látky je neúmyslná a náhodná, musí provozovatelé potravinářských podniků poskytnout dozorovým orgánům důkazy, že učinili příslušná opatření pro vyloučení možnosti, že jako výchozí suroviny bylo použito geneticky modifikovaných organismů nebo produktů z nich uvedených v předchozí větě.".

Čl. II
Přechodné ustanovení

Označování potravin vyrobených a uvedených do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:
Ing. Palas v. r.


*)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich nabízení k prodeji a související reklamy.
Směrnice Komise 2002/67/ES ze dne 18. července 2002 o označování potravin obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein.
Směrnice Komise 1994/54/ES ze dne 18. listopadu 1994, která se týká povinného uvádění jiných údajů při označování určitých potravin, než jsou údaje stanovené ve směrnici Rady 79/112/EHS.
Směrnice Komise 1999/10/ES ze dne 8. března 1999, kterou se stanoví odchylky od ustanovení článku 7 směrnice Rady 79/112/EHS, pokud jde o označování potravin.

E-shop

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Karuselové podvody

Karuselové podvody

Michael Šefčík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje karuselovým podvodům z hlediska teorie i aplikační praxe. V úvodu autor uvádí zařazení karuselových podvodů do systému podvodů na DPH a následně podrobně popisuje princip, na kterém karuselové podvody fungují. Výklad je pro snazší pochopení problematiky vhodně ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.