Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 185/2003 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2003, částka 64, ze dne 17. 6. 2003

185

VYHLÁŠKA

ze dne 3. června 2003

o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 9 odst. 1 písm. g) a § 13 odst. 3 písm. d) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb., (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNĺ
ÚVODNĺ USTANOVENĺ

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah a způsob vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie (dále jen "pracoviště"), k němuž je třeba povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad"), a dále stanoví rozsah a způsob provedení Úřadem schvalované dokumentace pro povolovanou činnost.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   vyřazovacími činnostmi - činnosti prováděné v průběhu vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště z provozu, zejména dekontaminace, demontáž, demolice, shromažďování, třídění, úprava, zpracování, skladování, přeprava a zneškodnění radioaktivních odpadů vznikajících při vyřazování, realizace ochranných bariér a dalších opatření k zajištění radiační ochrany,
b)   ukončením provozu - souhrn činností směřujících k ukončení využívání jaderného zařízení nebo pracoviště nebo k využívání k jiným činnostem, než k jakým bylo vydáno povolení podle § 9 odst. 1 zákona,
c)   etapou vyřazování - časově a věcně vymezený úsek, ve kterém jsou prováděny vyřazovací činnosti,
d)   ukončením vyřazování z provozu - vyřazení jaderného zařízení nebo pracoviště bez jakýchkoliv omezení, vyřazení s omezením k použití k jiným radiačním činnostem, než na které bylo vydáno povolení podle § 9 odst. 1 zákona, nebo vyřazení úložišť radioaktivních odpadů spojené s následným monitorováním jejich vlivu na okolí podle § 26 odst. 3 písm. a) zákona.

ČÁST DRUHÁ
ZPŮSOBY A ROZSAH VYŘAZOVÁNĺ

§ 3
Způsoby vyřazování

Způsoby vyřazování jaderných zařízení a pracovišť jsou:

a)   okamžité vyřazování, kdy vyřazovací činnosti se provádějí plynule v nepřetržitém sledu od okamžiku zahájení vyřazování do jeho ukončení, nebo
b)   odložené vyřazování, kdy vyřazovací činnosti jsou rozděleny do několika postupných věcně a časově vymezených etap, mezi nimiž může být časová prodleva.

§ 4
Rozsah vyřazování

(1) Vyřazovací činnosti se provádí v rámci jednotlivých etap.

(2) Etapami vyřazování jsou ukončení provozu, příprava k likvidaci a vlastní likvidace. V závislosti na způsobu vyřazování může být vyřazování provedeno v jedné etapě, a to v souladu se schváleným návrhem způsobu vyřazování. K jednotlivým etapám vyřazování je třeba povolení .

(3) Jednotlivé etapy vyřazování musí být ukončeny zajištěním ochranných bariér dosud nevyřazených zařízení, objektů, systémů a komponent jaderného zařízení nebo pracoviště proti nedovolenému šíření radionuklidů do životního prostředí.

§ 5
Příprava k vyřazování

Při přípravě vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště se vždy přihlíží k:

a)   fyzickému stavu jaderného zařízení nebo pracoviště, včetně ocenění stability staveb, technologických částí, systémů a komponent,
b)   zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti, v souladu s podmínkami povolení podle § 9 odst. 1 zákona,
c)   způsobu nakládání s radioaktivními odpady, včetně jejich složení a množství, přepravy, zpracování, úpravy, skladování a ukládání radioaktivních odpadů,1) včetně zabezpečení minimalizace radioaktivních odpadů z vyřazovacích činností,
d)   stavu připravenosti personálu a dostupnosti technologie, o níž se předpokládá, že bude použita při vyřazování, včetně dekontaminace, demontáže a demolice, jakožto i možnosti technických operací s dálkovým ovládáním,
e)   způsobu opakovaného použití a recyklace vyřazovaných materiálů, systémů a komponent,
f)   odhadu nákladů na vyřazování z provozu a dostupnosti finančních prostředků,
g)   vlivu navrhovaných vyřazovacích činností na životní prostředí a obyvatelstvo,
h)   předpokládanému způsobu využití prostoru jaderného zařízení nebo pracoviště po ukončení provozu v souladu s územně plánovací dokumentací.

§ 6
Ukončení vyřazování

(1) Neprodleně po ukončení vyřazovacích činností držitel povolení k vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště podá Úřadu informaci o ukončení vyřazování, v níž prokáže, podle typu pracoviště, že zajistil jadernou bezpečnost, radiační ochranu, havarijní připravenost a fyzickou ochranu v souladu se zvláštním právním předpisem.2)

(2) V případě, že prostor jaderného zařízení nebo pracoviště nemůže být uvolněn pro neomezené užívání, musí být přijata přiměřená opatření pro zajištění kontroly vykonávané nad prostorem, která odpovídají stavu místa z hlediska radiační ochrany.3)

ČÁST TŘETĺ
Rozsah a způsob provedení
dokumentace týkající se vyřazování

§ 7
Rozsah a způsob provedení dokumentace

(1) Dokumentace týkající se vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště musí být zpracována se zřetelem na stav a provozní historii jaderného zařízení nebo pracoviště. Návrh způsobu vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště a odhad nákladů na vyřazování se aktualizuje nejméně jednou za 5 let. Uvedené dokumenty se předkládají současně.

(2) V případě, že k ukončení provozu dojde za mimořádných událostí, je nutno přehodnotit původně plánovaný způsob vyřazování a aktualizovat dokumentaci s ohledem na tuto skutečnost.

§ 8
Návrh způsobu vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště
III. nebo IV. kategorie

(1) Návrh způsobu vyřazování z provozu jaderného zařízení obsahuje v závislosti na rozsahu a způsobu vyřazovacích činností:

a)   popis jaderného zařízení, včetně technologické i stavební části, před ukončením provozu,
b)   předpokládaný termín zahájení vyřazovacích činností, zdůvodnění navrhovaného způsobu a rozsahu vyřazování a použitých technologických postupů, včetně jejich dostupnosti a ověření v praxi, časový harmonogram vyřazovacích činností a jejich cíle,
c)   předpokládané radionuklidové složení látek vyskytujících se v jaderném zařízení v okamžiku před ukončením provozu, posouzení jejich druhu, aktivity, toxicity, objemu, hmotnosti, fyzikální a chemické formy,
d)   předpokládaný druh a množství vzniklých radioaktivních odpadů a popis navrhovaného nakládání s radioaktivními odpady, včetně jejich uvolňování do životního prostředí,
e)   popis nakládání s vyhořelým jaderným palivem a jinými jadernými materiály,
f)   způsob zajištění fyzické ochrany v průběhu vyřazování,
g)   způsob zajištění havarijní připravenosti a rozbor možných mimořádných situací a jejich iniciačních událostí, včetně analýzy radiačních rizik, a odhad dopadů vyřazovacích činností na pracovníky, obyvatelstvo a životní prostředí,
h)   návrh organizační přípravy a personálního zabezpečení vyřazování,
i)   plánované využití prostoru jaderného zařízení během vyřazování a po vyřazení z provozu, včetně popisu změn okolí jaderného zařízení vzniklých v důsledku provozu, a předpokládané ovlivnění okolí vyřazováním z provozu.

(2) Při zpracování dokumentace pro pracoviště III. nebo IV. kategorie, které není jaderným zařízením, se přihlédne k rozsahu a způsobu vyřazování a k typu zdroje ionizujícího záření, s nímž se na daném pracovišti nakládalo, přičemž se zpravidla provádí okamžité vyřazování v jedné etapě. Na pracovišti, na němž se nevyžadovalo povolení podle § 9 odst. 1 písm. l) zákona, se nevyžaduje dokumentace podle odstavce 1 písm. e). Na pracovišti, pro které nebyl schválen způsob zajištění fyzické ochrany podle § 13 odst. 6 zákona, se nevyžaduje dokumentace uvedená v odstavci 1 písm. f). Dokumentace uvedená v odstavci 1 písm. d) se zpracovává pouze v případě, že se na pracovišti nakládalo s radioaktivními odpady, či při jeho provozu vznikly látky kontaminované radionuklidy, které se při vyřazování uvolňují do životního prostředí.

(3) Odhad nákladů na vyřazování, který se uvádí po ověření Správou úložišť radioaktivních odpadů jako součást dokumentace předkládané v žádosti o povolení podle § 9 odst. 1 písm. c) a d) zákona, se vypracovává jako součet nákladů pro jednotlivé vyřazovací činnosti uvažované pro navrhovaný způsob vyřazování a s ohledem na předpokládaný časový harmonogram vyřazovacích činností v běžných cenách roku vypracování odhadu. Harmonogram vyřazovacích činností zahrnuje popis uvažovaných vyřazovacích činností, náklady na tyto vyřazovací činnosti a předpokládaný rok jejich realizace. Odhad nákladů na jednotlivé vyřazovací činnosti je tam, kde je to možné, zpracován formou součinu počtu uvažovaných měrných jednotek a ceny za měrnou jednotku.

§ 9
Přechodné ustanovení

Návrh způsobu vyřazování zpracovaný držitelem povolení a schválený Úřadem do dne počátku účinnosti vyhlášky uvede držitel povolení do souladu s požadavky této vyhlášky nejpozději do 31. prosince 2007.

§ 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 196/1999 Sb., o vyřazování jaderných zařízení nebo pracovišť s významnými nebo velmi významnými zdroji ionizujícího záření z provozu.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Předsedkyně:
Ing. Drábová v. r.


1)   § 46 až 52 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.
2)   Vyhláška č. 307/2002 Sb.
3)   § 101 a 102 vyhlášky č. 307/2002 Sb.

E-shop

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - Rodinné právo, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Rodinné právo, 2. vydání

Petr Novotný, Jitka Ivičičová, Ivana Syrůčková, Pavlína Vondráčková - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Finanční účetnictví. Obecné otázky

Finanční účetnictví. Obecné otázky

Miloslav Janhuba, Marie Míková, Jaroslava Roubíčková, Vladimír Zelenka - C. H. Beck

Účetnictví představuje komplexní a relativně samostatnou část teorie podnikového hospodářství. Publikace se zabývá finančním účetnictvím podnikatelského subjektu a obsahuje základní informace k pochopení dané problematiky. Postupně jsou vysvětleny metody účetnictví a zachycování ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.