Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


160

VYHLÁŠKA

ze dne 20. května 2003,

kterou se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19 odst. 5 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 138/1995 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb., a podle § 13 písm. h) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:

Čl. I

Vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "základní školy" nahrazují slovy "školy, ve které plní povinnou školní docházku,".

2. V § 1 odst. 2 se v první větě slova "základní školy" nahrazují slovy "školy, ve které plní povinnou školní docházku," a ve druhé větě se slovo "základní" zrušuje.

3. V § 1 odst. 4 se slovo "základní" zrušuje.

4. V § 1 odst. 6 se slova "v základní škole" zrušují.

5. V § 1 odst. 7 písm. c) poznámka pod čarou č. 4) zní:


"4)   § 5 vyhlášky č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.".

6. V § 1 odst. 7 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

"d) doklad, z něhož vyplývá oprávnění k pobytu na území České republiky,3) jedná-li se o cizince,

3)   Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 217/2002 Sb.
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č.  2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 519/2002  Sb.".

7. V § 1 odst. 7 písm. f) se slovo "žádost" nahrazuje slovy "základě sdělení".

8. V § 1 odst. 7 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní:

"g)   úředně ověřené kopie vysvědčení posledních dvou ročníků školy, ve které byla plněna povinná školní docházka, pokud není klasifikace z těchto ročníků na přihlášce ověřena touto školou; v případě vysvědčení vydaných v jiném než českém jazyce také jejich úřední překlad do českého jazyka,
h)   případné další doklady související s přijímacím řízením, zejména doklady o dosaženém vzdělání,6a) o výsledcích v odborných soutěžích a o publikační činnosti; v případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce jejich úřední překlad do českého jazyka.

6a)   § 20 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 284/2002 Sb.".

9. V § 1 se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 7) zrušuje.Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

10. V § 2 odst. 1 se část věty za středníkem nahrazuje textem "podmínky zdravotní způsobilosti žáka nebo uchazeče, pokud jsou obsaženy v učební dokumentaci příslušného studijního nebo učebního oboru, se posuzují na základě vyjádření lékaře. Přitom při přijetí do prvního ročníku střední školy vychází ředitel střední školy z platných učebních dokumentů pro školy, v nichž se plní povinná školní docházka, pokud se nejedná o přijímání do nástavbového studia.".

11. V § 2 odst. 2 se za slovo "dubna" vkládají slova "s pěti pracovními dny".

12. V § 2 odst. 3 se slova "první čtvrtek měsíce května, který následuje po dni 8. května" nahrazují slovy "první pracovní den po třiceti dnech po termínu stanoveném v odstavci 2".

13. V § 2 odstavec 4 zní:

"(4) V odůvodněných případech může ředitel střední školy rozhodnout o prodloužení doby konání přijímacích zkoušek na pracovní dny, které bezprostředně následují po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.".

14. V § 2 odst. 5 se za slova "neúčast omluví" vkládají slova "ve střední škole".

15. V § 2 odst. 6 se druhá věta nahrazuje větou, která včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní: "Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímací zkoušce,7a) včetně způsobu prokázání talentu, kritérií stanovených podle odstavce 1.


7a)   Například § 39 zákona č. 29/1984 Sb.".

16. V § 2 odst. 7 se slova "podle odstavce 2 nebo odstavce 3" zrušují, slovo "a" se nahrazuje čárkou a slova "jeho zákonného zástupce nebo uchazeče" se nahrazují slovy "uchazeče, nebo zákonného zástupce nezletilého žáka nebo uchazeče".

17. V § 2 odst. 8 větě druhé se slova "žákovi nebo jeho zákonnému zástupci nebo uchazeči" nahrazují slovy "žákovi nebo uchazeči, popřípadě jejich zákonnému zástupci, jsou-li nezletilí,".

18. V § 2 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Ředitel střední školy v rámci kritérií stanovených podle odstavce 1 ponechá část míst pro přijetí žáků a uchazečů do termínu stanoveného v odstavci 3.".

19. V § 5 odst. 1 se slova "úspěšně ukončil základní školu nebo získal základní vzdělání" nahrazují slovy "splnil povinnou školní docházku".

20. V § 5 odst. 2 se za slova "střední odborné vzdělání" vkládají slova, která včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní: "v učebním oboru stanoveném zvláštním právním předpisem10a)


10a)   Například příloha č. 1 vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášky č. 187/1992 Sb.".

21. V § 5 odst. 3 se za slovo "7" vkládají slova "a 8" a slova "31. března" se nahrazují slovy "20. března".

22. V § 5 odstavec 4 zní:

"(4) Pokud ředitel střední školy rozhodne o konání přijímací zkoušky ke studiu při zaměstnání nebo do nástavbového studia, postupuje podle § 2, 4 a 6.".

23. § 6 zní:

"§ 6

(1) Žádost o přijetí do vyššího ročníku střední školy podává žák nebo uchazeč řediteli střední školy, do které se hlásí, na tiskopisu1) přihlášky s přílohami podle § 1 odst. 7 a 8.

(2) Termín, dobu konání, obsah a formu zkoušky a ročník, do něhož bude žák nebo uchazeč zařazen, určí ředitel střední školy, do které se žák nebo uchazeč hlásí. Přijímací zkouška vychází z obsahu odpovídající části učebních dokumentů příslušného studijního nebo učebního oboru.".

24. V § 7 odst. 1 se za slovy "zahraniční škole" zrušuje čárka.

25. V § 7 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 12) zní:

"(2) Pořadí přijatých a nepřijatých žáků nebo uchazečů a kritéria hodnocení přijímací zkoušky zveřejní ředitel střední školy do pěti dnů ode dne konání přijímací zkoušky v budově školy v písemné formě, popřípadě též v elektronické podobě, způsobem, který je v souladu se zvláštním právním předpisem.12)


12)   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č.  450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.".

26. V § 8 odst. 1 se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajskému úřadu" a slova "přijímání ke studiu" se nahrazují slovy "přijímacím řízení ke studiu ve střední škole".

27. V § 8 odst. 2 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

28. V § 8 odstavec 3 zní:

"(3) V případě, že krajský úřad nevyhoví odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka nebo uchazeče ke studiu, informuje žáka nebo uchazeče, popřípadě jeho zákonného zástupce o středních školách ve svém územním obvodu, které předpokládané stavy žáků nebo uchazečů při přijímacím řízení ke studiu ve střední škole nenaplnily. Krajský úřad z podkladů ředitelů příslušných středních škol po termínu stanoveném v § 2 odst. 3 zveřejňuje informaci o volných místech ve středních školách v působnosti kraje.".

29. V § 8 odst. 4 se za slovo "7" vkládají slova "a 8".

30. V § 9a se slova "§ 14 odst. 6 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb." nahrazují slovy "§ 14 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2003.

Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.

E-shop

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Exekuční titul

Kompendium judikatury - Exekuční titul

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva, zaměřené tentokrát na ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Zákon o zvláštních řízeních soudních, Zákon o veřejných rejstřících

Zákon o zvláštních řízeních soudních, Zákon o veřejných rejstřících

Petr Lavický a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává první svazek třídílného souboru civilních procesních předpisů, nazvaný Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Kromě v titulu uvedeného ...

Cena: 1 399 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.