Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


140

VYHLÁŠKA

ze dne 31. března 2003

o plánování v oblasti vod

Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí podle § 24 odst. 3 a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a s Ministerstvem vnitra podle § 25 odst. 4 a § 26 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví obsah, způsob zpracování, postup projednávání a způsob zveřejnění Plánu hlavních povodí České republiky, plánů oblastí povodí včetně postupu při jejich zadání, jakož i programů opatření v souladu s právem Evropských společenství.1)

§ 2
Vymezení pojmů

(1) Povodí Labe (úmoří Severního moře), povodí Odry (úmoří Baltského moře) a povodí Moravy včetně dalších povodí přítoků Dunaje (úmoří Černého moře) na území České republiky jsou hlavními povodími České republiky a národními částmi mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje.

(2) Silně ovlivněným vodním útvarem je útvar povrchové vody, který má v důsledku změn způsobených lidskou činností podstatně změněný charakter.

(3) Stavem povrchové vody je obecné vyjádření stavu útvaru povrchové vody, který je určen horším z jeho ekologického nebo chemického stavu podle přílohy č. 1.

(4) Stavem podzemní vody je obecné vyjádření stavu útvaru podzemní vody, který je určen horším z jeho kvantitativního nebo chemického stavu podle přílohy č. 1.

(5) Dobrým stavem povrchové vody je takový stav útvaru povrchové vody, kdy jeho jak ekologický, tak chemický stav je alespoň dobrý podle přílohy č. 1.

(6) Dobrým stavem podzemní vody je takový stav útvaru podzemní vody, kdy jeho jak kvantitativní, tak chemický stav je alespoň dobrý, podle příslušné klasifikace podle přílohy č. 1.

(7) Ekologickým stavem je vyjádření kvality struktury a funkce vodních ekosystémů spojených s povrchovými vodami podle příslušné klasifikace podle přílohy č. 1.

(8) Dobrým ekologickým stavem je stav vodního útvaru povrchové vody podle příslušné klasifikace podle přílohy č. 1.

(9) Dobrým chemickým stavem povrchové vody je chemický stav nezbytný ke splnění environmentálních cílů pro povrchové vody, tj. takový chemický stav útvaru povrchové vody, při kterém koncentrace znečišťujících látek nepřesahují příslušné environmentální kvalitativní limity podle přílohy č. 1.

(10) Dobrým chemickým stavem podzemních vod je chemický stav útvaru podzemní vody, který splňuje všechny podmínky definice dobrého chemického stavu podle přílohy č. 1.

(11) Kvantitativním stavem je vyjádření stupně ovlivnění vodního útvaru podzemní vody přímými nebo nepřímými odběry podle přílohy č. 1.

(12) Dobrým ekologickým potenciálem je stav silně ovlivněného nebo umělého vodního útvaru podle příslušné klasifikace podle přílohy č. 1.

(13) Chráněnou oblastí je pro účely této vyhlášky území vymezené v ustanoveních § 28, § 30 až 34 a § 35 vodního zákona.

(14) Environmentálními cíli plánování v oblasti vod jsou

a)   pro povrchové vody
1.  zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod,
2.  zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů povrchových vod s cílem dosáhnout dobrého stavu povrchové vody,
3.  zajištění ochrany a zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů s cílem dosáhnout dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu povrchové vody,
4.  cílené snížení znečištění nebezpečnými látkami a zastavení nebo postupné odstraňování emisí, vypouštění a úniků zvlášť nebezpečných látek podle přílohy č. 1 vodního zákona,
b)   pro podzemní vody
1.  zamezení nebo omezení vstupů znečišťujících látek do podzemních vod a zamezení zhoršení stavu všech útvarů podzemních vod,
2.  zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů podzemních vod a zajištění vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu podzemní vody,
3.  odvrácení jakéhokoliv významného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace znečišťující látky jako důsledku dopadů lidské činnosti, za účelem účinného snížení znečištění podzemních vod,
c)   pro chráněné oblasti zajištění souladu s cíli stanovenými pro povrchové vody podle písmene a) a pro podzemní vody podle písmene b), pokud pro tyto oblasti nejsou stanoveny zvláštními právními předpisy odlišné požadavky na povrchové vody nebo podzemní vody.

§ 3
Obsah Plánu hlavních povodí České republiky, plánu oblasti povodí a programů opatření

(1) Plán hlavních povodí České republiky je strategický dokument, který stanoví rámcové cíle, hlavní principy a zásady státní politiky v oblasti vod a navrhuje rámcovou strukturu programů opatření k jejich zajištění, v členění pro území České republiky a pro jednotlivá hlavní povodí České republiky. Základní obsah Plánu hlavních povodí České republiky je uveden v příloze č. 2.

(2) Plán oblasti povodí2) je dokument, který na základě analýzy stavu oblasti povodí a strategických cílů Plánu hlavních povodí České republiky stanoví konkrétní cíle pro danou oblast a navrhuje programy opatření k jejich zajištění, včetně časového plánu realizace a strategie jejich financování. Základní obsah plánu oblasti povodí je uveden v příloze č. 3, který může být rozšířen podle záměru plánu oblasti povodí (§ 11).

(3) Programy opatření pro hlavní povodí České republiky obsahují výčet opatření s celostátní účinností a opatření pro jednotlivá hlavní povodí nebo regiony, s časovým plánem jejich uskutečnění, finančními náklady a strategie jejich financování. Rámcová struktura programů opatření a jejich obsah je uveden v příloze č. 2 v kapitole D.

(4) Programy opatření pro oblasti povodí obsahují výčet opatření pro jednotlivé oblasti povodí s časovým plánem jejich uskutečnění, finančními náklady a strategií jejich financování. Podrobnosti obsahu programů opatření pro oblasti povodí jsou uvedeny v příloze č. 3 v kapitolách B. 3., C. 4., D. 4. a E. 4.

Plán hlavních povodí České republiky
§ 4

(1) Zpracování, projednání, zveřejnění a evidence Plánu hlavních povodí České republiky zahrnuje

a)   přípravné práce,
b)   zpracování záměru Plánu hlavních povodí České republiky, jeho konzultace s příslušným orgánem podle zvláštního právního předpisu3) a zveřejnění k připomínkám veřejnosti,
c)   zpracování návrhu Plánu hlavních povodí České republiky a jeho zveřejnění k připomínkám veřejnosti,
d)   posuzování vlivu Plánu hlavních povodí České republiky na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu,3)
e)   zpracování konečného návrhu Plánu hlavních povodí České republiky,
f)   předložení konečného návrhu Plánu hlavních povodí České republiky ke schválení vládě,
g)   zveřejnění Plánu hlavních povodí České republiky po schválení vládou,
h)   průběžnou evidenci a ukládání dokladů v procesu zpracování Plánu hlavních povodí České republiky.

(2) Při aktualizaci Plánu hlavních povodí České republiky se postupuje obdobně jako při jeho pořizování.

§ 5
Přípravné práce

(1) Přípravné práce se zabezpečují ve spolupráci pořizovatele s Ministerstvem životního prostředí, dotčenými ústředními správními úřady a kraji a zahrnují

a)   návrh vymezení vztahu hlavních povodí České republiky ke správnímu členění České republiky zahrnující území krajů a k mezinárodním oblastem povodí Labe, Odry a Dunaje v mapových podkladech,
b)   shromáždění podkladů, zejména platných státních koncepčních dokumentů4) v sektorech vodního hospodářství, životního prostředí a souvisejících sektorech, územních plánů velkých územních celků, dalších aktuálních mezinárodních programů5) vymezujících strategie v oblasti vod, které Česká republika přijala nebo k nim přistoupila, a dalších mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána,
c)   vyhodnocení uvedených podkladů.

§ 6
Záměr Plánu hlavních povodí České republiky a jeho projednání

(1) Záměr Plánu hlavních povodí České republiky se zpracovává na základě přípravných prací podle § 5 a obsahuje

a)   důvody pro pořízení a účel Plánu hlavních povodí České republiky,
b)   vymezení vztahu hlavních povodí České republiky ke správnímu členění České republiky podle území krajů a k mezinárodním oblastem povodí Labe, Odry a Dunaje,
c)   výchozí podmínky a podklady pro zpracování Plánu hlavních povodí České republiky včetně soupisu mezinárodních smluv, které se na danou problematiku vztahují,
d)   časový plán zpracování Plánu hlavních povodí České republiky a termínu jeho zveřejnění,
e)   předběžný přehled významných problémů k řešení sestavený pro jednotlivá hlavní povodí na základě vyhodnocení výchozích podmínek a podkladů,
f)   návrh hlavních environmentálních cílů, směrů rozvoje užívání vod a návrh strategie ochrany před povodněmi pro jednotlivá hlavní povodí a podmínek jejich věcného a časového plnění,
g)   zásady zpracování Plánu hlavních povodí České republiky včetně zásad posuzování ekonomických dopadů.

(2) Záměr Plánu hlavních povodí České republiky se konzultuje s příslušným orgánem podle zvláštního právního předpisu3) a zveřejňuje k připomínkám veřejnosti způsobem podle § 7 odst. 5.

(3) Záměr Plánu hlavních povodí České republiky se upravuje podle výsledků konzultace podle odstavce 2.

§ 7
Návrh Plánu hlavních povodí České republiky a jeho projednání

(1) Zpracování návrhu Plánu hlavních povodí České republiky se provádí podle záměru Plánu hlavních povodí České republiky zpracovaného a projednaného podle § 6 odst. 2.

(2) V návrhu Plánu hlavních povodí České republiky jsou návrhy obsahu programů opatření s celostátní působností, zejména legislativní, administrativní a ekonomické, a opatření pro jednotlivá hlavní povodí České republiky, nezbytná pro dosažení stanovených cílů Plánu hlavních povodí České republiky a pro zajištění mezinárodních závazků České republiky včetně časového plánu jejich uskutečnění, odhadu finančních nákladů a strategie jejich financování a posouzení jejich ekonomických dopadů.

(3) Návrh Plánu hlavních povodí České republiky se předává příslušnému orgánu k projednání podle zvláštního právního předpisu.3)

(4) Návrh Plánu hlavních povodí České republiky se zveřejňuje k připomínkám veřejnosti způsobem, který umožní porozumět jeho odbornému obsahu a přiblížit význam navrhovaných opatření. Současně se zveřejněním návrhu Plánu hlavních povodí České republiky se zveřejňuje oznámení o jeho vystavení s adresou a termínem pro uplatnění podnětů jednorázově ve třech celostátních denících a na portálu veřejné správy.6)

(5) Návrh Plánu hlavních povodí České republiky je považován za zveřejněný, je-li vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů u Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí v listinné podobě a v elektronické podobě na portálu veřejné správy.6)

(6) Ke zveřejněnému návrhu Plánu hlavních povodí České republiky se mohou podat náměty, návrhy nebo připomínky a námitky (dále jen "podněty") k jeho obsahu.

(7) Podněty lze podat ve lhůtě podle odstavce 5 a do 15 dnů po uplynutí této lhůty. K podnětům podaným po stanovené lhůtě se nepřihlíží.

(8) Všechny podněty je třeba podat v písemné nebo v elektronické podobě, na adresu uvedenou při zveřejnění návrhu Plánu hlavních povodí České republiky. V podání musí být uvedeno jméno, příjmení a adresa nebo obchodní firma nebo název a sídlo podávajícího.

§ 8
Konečný návrh Plánu hlavních povodí České republiky

(1) Konečný návrh Plánu hlavních povodí České republiky se zpracuje na základě vyhodnocení podnětů a stanoviska příslušného orgánu podle zvláštního právního předpisu.3)

(2) Konečný návrh Plánu hlavních povodí České republiky se předkládá, spolu se zprávou o vyhodnocení podnětů a stanoviskem příslušného orgánu podle zvláštního právního předpisu,3) ke schválení vládě.

(3) Schválení Plánu hlavních povodí České republiky včetně programů opatření s ním souvisejících se zveřejňuje formou sdělení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí a na portálu veřejné správy.6)

(4) Schválený Plán hlavních povodí České republiky je v souladu se zvláštními právními předpisy7) přístupný veřejnosti po dobu jeho platnosti v listinné podobě na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a krajských úřadech a v elektronické podobě na portálu veřejné správy.6)

Plány oblastí povodí
§ 9

(1) Zadání, zpracování, projednání, zveřejnění a evidence plánu oblasti povodí zahrnuje

a)   přípravné práce a zveřejnění časového plánu a programu prací a předběžného přehledu významných problémů k řešení k připomínkám,
b)   návrh záměru plánu oblasti povodí a jeho konzultace,
c)   úpravu záměru plánu oblasti povodí podle výsledků konzultací,
d)   návrh plánu oblasti povodí a jeho zveřejnění k připomínkám,
e)   posuzování vlivu plánu oblastí povodí na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu,3)
g)   konečný návrh plánu oblasti povodí podle výsledků projednání,
h)   předložení konečného návrhu plánu oblasti povodí ke schválení dotčeným krajům,
i)   zveřejnění plánu oblastí povodí,
j)   průběžnou evidenci a ukládání dokladů v procesu zpracování plánu oblasti povodí.

(2) Při aktualizaci plánu oblasti povodí se postupuje obdobně jako při jeho pořizování.

§ 10
Přípravné práce

(1) Přípravné práce se zabezpečují ve spolupráci pořizovatele s dotčenými ústředními správními úřady a kraji a zahrnují

a)   návrh vymezení vztahu oblastí povodí2) ke správnímu členění České republiky podle území krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, k hlavním povodím České republiky a mezinárodním oblastem povodí Labe, Odry a Dunaje v mapových podkladech,
b)   sestavení časového plánu a programu prací pro zpracování plánu oblasti povodí a jeho zveřejnění k připomínkám,
c)   shromáždění závazných podkladů, zejména o stavu povrchových a podzemních vod, o možných požadavcích na užívání vod a o možných vlivech na stav povrchové a podzemní vody, a to
1.  informace shromažďované v informačních systémech veřejné správy podle § 19, 21 a 22 vodního zákona a podle zvláštního právního předpisu,8)
2.  údaje a výstupy vodní bilance,9)
3.  demografické a hospodářské údaje Českého statistického úřadu,10)
4.  územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady,
5.  státní mapová díla určená pro veřejné užití,11)
6.  výsledky regionálního hydrogeologického průzkumu a dalších hydrogeologických prací,
7.  akční plány nebo programy přijaté k implementaci právních předpisů Evropských společenství v oblasti kvality vod,
d)   shromáždění dalších podkladů jako zdrojů informací o možných požadavcích na užívání vod a o možných vlivech na stav vod, například regionální rozvojové plány a programy, sektorové plány a programy, plány rozvoje vodovodů a kanalizací,8)
e)   vyhodnocení uvedených podkladů a informací,
f)   sestavení předběžného přehledu významných problémů k řešení podle výchozích podmínek a podkladů a jeho zveřejnění k připomínkám.

(2) Pro zpracování plánů oblastí povodí se mohou přiměřeně využít dříve zpracované nebo pro tento účel pořízené podkladové studie. Jako dílčí řešení mohou být do plánů oblastí povodí převzaty takové jejich výsledky nebo dílčí výstupy, které byly zpracovány postupy a za dodržení stejných nároků na podklady a projednání podle této vyhlášky.

(3) Pro zpracování plánů oblastí povodí v povodích, která svou dílčí částí přesahují na území sousedních států, se použijí podklady a údaje vyžádané prostřednictvím Ministerstva životního prostředí podle § 108 odst. 2 písm. w) vodního zákona.

(4) Časový plán a program prací pro zpracování plánu oblasti povodí, včetně postupu stanoveného pro projednání s veřejností, se zveřejňuje na portálu veřejné správy6) nejméně tři roky před počátkem období, kterého se bude plán oblasti povodí týkat.

(5) Předběžný přehled významných problémů v hospodaření s vodou, zjištěných v příslušné oblasti povodí, se zpřístupňuje uživatelům a veřejnosti na portálu veřejné správy6) nejméně dva roky před počátkem období, kterého se bude plán oblasti povodí týkat.

(6) Podněty k časovému plánu a programu prací pro zpracování plánu oblasti povodí, předběžnému přehledu významných problémů v hospodaření s vodou, zjištěných v příslušné oblasti povodí, a k návrhu plánu oblasti povodí je možno uplatnit po dobu 6 měsíců, počínaje prvním dnem jejich vystavení k veřejnému nahlédnutí.

§ 11
Záměr plánu oblasti povodí

(1) Návrh záměru plánu oblasti povodí se zpracovává na základě přípravných prací podle § 10 a obsahuje

a)   důvody pro pořízení a účel plánu oblasti povodí,
b)   vymezení vztahu oblastí povodí ke správnímu členění České republiky podle území krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností k hlavním povodím České republiky a mezinárodním oblastem povodí Labe, Odry a Dunaje v mapových podkladech,
c)   výchozí podmínky a podklady pro zpracování plánu oblasti povodí včetně požadavků stanovených Plánem hlavních povodí České republiky,
d)   časový plán zpracování plánu oblasti povodí upravený podle připomínek uživatelů a veřejnosti,
e)   přehled významných problémů k řešení sestavený na základě výchozích podmínek, podkladů a připomínek uživatelů a veřejnosti,
f)   návrh hlavních environmentálních cílů, směrů rozvoje užívání vod a návrh strategie ochrany před povodněmi a podmínek jejich věcného a časového plnění,
g)   zásady zpracování návrhu plánu oblasti povodí včetně kritérií pro výběr z návrhů variantních řešení vybraných problémů a zásad posuzování ekonomických dopadů.

(2) Návrh záměru plánu oblasti povodí se konzultuje s příslušným orgánem podle zvláštního právního předpisu.3)

§ 12
Návrh plánu oblasti povodí a jeho projednání

(1) Zpracování návrhu plánu oblasti povodí se provádí ve struktuře základního obsahu plánu oblasti povodí (§ 3 odst 2). V případech, kdy to vyžaduje charakter řešené problematiky se přistoupí k řešení ve variantách, zejména jedná-li se o návrh opatření k zabezpečení požadavků na užívání vod, k dosažení environmentálních cílů v ochraně vod a k ochraně před povodněmi. Pokud se na vybraný vodní útvar vztahuje více než jeden environmentální cíl, uplatní se vždy nejpřísnější z nich. Zpracovaný návrh plánu oblasti povodí vždy obsahuje vyhodnocení variant řešení potřebných opatření podle kritérií stanovených v záměru plánu oblasti povodí a sledujících splnění cílů stanovených v záměru plánu oblasti povodí, při současné minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí.

(2) Součástí návrhu plánu oblasti povodí je návrh programů opatření, včetně návrhu časového plánu realizace a odhadu finančních nákladů.

(3) Návrh plánu oblasti povodí se předává příslušnému orgánu k projednání podle zvláštního právního předpisu.3)

(4) Návrh plánu oblasti povodí se zveřejňuje k připomínkám nejméně jeden rok před počátkem období, kterého se bude plán oblasti povodí týkat.

(5) Návrh plánu oblasti povodí se zveřejňuje k připomínkám uživatelům a veřejnosti způsobem, který umožní porozumět jejich odbornému obsahu a přiblížit význam navrhovaných opatření zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabelárními údaji.

(6) Návrh plánu oblasti povodí je považován za zveřejněný, je-li vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů u příslušných krajů a správců povodí, jejichž územní působnosti se plán týká, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na portálu veřejné správy.6)

(7) Ke zveřejněnému návrhu plánu oblasti povodí se mohou podat podněty k jeho obsahu nebo k navrhovaným cílům a způsobům jejich dosažení.

(8) Současně s vystavením návrhu plánu oblasti povodí se zveřejňuje oznámení o jeho vystavení s adresou a termínem pro uplatnění podnětů ve třech celostátních denících, na úředních deskách příslušných krajských úřadů a obcí, jejichž územní působnosti se budou dotýkat opatření, vyplývající z návrhu plánu oblasti povodí, a rovněž na portálu veřejné správy.6)

(9) Podněty lze podat ve lhůtě podle odstavce 6 a do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu dílčí fáze zpracování plánu oblasti povodí. K podnětům podaným po stanovených lhůtách se nepřihlíží.

(10) Všechny podněty je třeba podat v písemné nebo v elektronické podobě na adresu uvedenou při zveřejnění návrhu dílčí fáze zpracování plánu oblasti povodí. V podání musí být uvedeno jméno, příjmení a adresa nebo obchodní firma nebo název a sídlo podávajícího.

§ 13
Konečný návrh plánu oblasti povodí

(1) Konečný návrh plánu oblasti povodí se zpracuje na základě vyhodnocení podnětů a stanoviska příslušného orgánu podle zvláštního právního předpisu.3)

(2) Konečný návrh plánu oblasti povodí rozčleněný podle územní působnosti krajů se předkládá spolu se zprávou o vyhodnocení podnětů a stanoviskem příslušného orgánu podle zvláštního právního předpisu3) ke schválení dotčeným krajům.

(3) Schválení plánů oblastí povodí včetně programů opatření s nimi souvisejících se zveřejňuje formou sdělení v příslušných věstnících krajů a na portálu veřejné správy.6)

(4) Schválené plány oblastí povodí a schválené programy opatření s nimi související jsou v souladu se zvláštními právními předpisy7) přístupné veřejnosti po dobu jejich platnosti v listinné podobě na příslušných krajských úřadech a u příslušných správců povodí a v elektronické podobě na portálu veřejné správy.6)

§ 14
Společná ustanovení o programech opatření

(1) Programy opatření se sestavují z konkrétních činností, požadavků na změnu využití území a požadavků na umístění staveb naplňujících potřebná opatření schválená Plánem hlavních povodí České republiky nebo plánem oblasti povodí a obsahují časový plán jejich uskutečnění, jakož i finanční náklady a strategie jejich financování. U každého opatření musí být uveden očekávaný účinek.

(2) V programech opatření se zvlášť uvede seznam opatření

a)   zajišťujících nebo podporujících veřejné zájmy v ochraně vod a naplnění environmentálních cílů pro stav vod,
b)   pro ochranu před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod ve veřejném zájmu,
c)   pro plnění požadavků na vodohospodářské služby.

(3) Seznam opatření podle odstavce 2 písm. a) musí obsahovat základní opatření a tam, kde je to nutné i doplňková opatření.

(4) Základní opatření podle odstavce 3 jsou

a)   opatření naplňující stanovené environmentální cíle,
b)   opatření vyvolaná požadavky právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí,
c)   opatření k zajištění návratnosti nákladů za vodohospodářské služby,
d)   opatření k ochraně vod používaných k výrobě pitné vody,
e)   opatření k regulaci významných odběrů povrchových a podzemních vod,
f)   opatření k regulaci umělých infiltrací,
g)   opatření u bodových zdrojů znečištění,
h)   opatření regulující znečištění z difusních zdrojů znečištění,
i)   opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu,
j)   opatření k zábraně přímého vypouštění znečišťujících látek do podzemních vod,
k)   opatření k odstranění znečištění povrchových vod zvlášť nebezpečnými látkami a nebezpečnými látkami,
l)   opatření k prevenci havarijního znečištění.

(5) Doplňková opatření podle odstavce 3 jsou například legislativní, administrativní, ekonomická, environmentální dohody, regulace emisí, kodexy správných postupů, obnova mokřadů, regulace odběrů, ovlivňování nároků uživatelů, podpora úsporného užívání vody, stavební projekty, revitalizační projekty, umělé doplňování zvodní, vzdělávací projekty, výzkumné, vývojové a demonstrační projekty.

(6) Program opatření ke splnění požadavků na vodohospodářské služby obsahuje opatření v řízení a využívání vodních zdrojů, popřípadě opatření doplňující vodohospodářskou infrastrukturu v oblasti povodí.

(7) Program opatření, který zahrnuje opatření vyžadující řešení podle zvláštního právního předpisu,12) se předává příslušným orgánům územního plánování jako podklad pro pořízení územně plánovací dokumentace nebo její změny.

(8) Doplňky a změny programu opatření, přijímané v době platnosti Plánu hlavních povodí České republiky nebo plánu oblasti povodí bez nutnosti jeho aktualizace, stejně jako změny programu opatření, vyplývající z vyhodnocení kontrolního monitoringu, pokud nevyžadují změnu schváleného Plánu hlavních povodí České republiky nebo plánu oblasti povodí, se projednávají jako změny programu opatření zkráceným postupem bez projednání podle zvláštního právního předpisu.3)

§ 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2003.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 140/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 140/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 140/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
2)   Vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí.
3)   Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
4)   Například Koncepce vodohospodářské politiky, Státní politika životního prostředí, Akční plán zdraví, Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky, Návrh rozvoje dopravních sítí v České republice.
5)   Například Konvence o spolupráci v ochraně a udržitelném využívání Dunaje, Labe a Odry, Evropská vodní charta, Evropská dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu, Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer.
6)   § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
9)   § 1 odst. 1 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.
10)   Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
11)   § 2 a 3 nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.
12)   Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

E-shop

Správní právo. Zvláštní část, 2. vydání

Správní právo. Zvláštní část, 2. vydání

Vladimír Sládeček, Olga Pouperová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie a nově i správou hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu. Text je zaměřen zejména na českou ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Mgr. Jan Šarman - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Důvodem pro obnovené vydání byl vzrůstající objem a vývoj judikatury vztahující se k tomuto tématu. Nejrozsáhlejší část představuje soubor ...

Cena: 1 210 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.