Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


139

VYHLÁŠKA

ze dne 27. března 2002

o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 21 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah údajů zahrnutých do vedení evidence

a)   vodních toků a jejich povodí, hydrogeologických rajonů a umělých vodních útvarů,
b)   množství a jakosti povrchových a podzemních vod,
c)   odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích,
d)   oblastí povodí,
e)   chráněných oblastí přirozené akumulace vod,
f)   ochranných pásem vodních zdrojů,
g)   zdrojů povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody,
h)   citlivých oblastí,
i)   zranitelných oblastí,
j)   oblastí povrchových vod využívaných ke koupání,
k)   vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků,
l)   záplavových území

a způsob ukládání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy podle § 22 odst. 3 a 4 vodního zákona.

§ 2
evidence vodních toků a jejich povodí, hydrogeologických rajonů a umělých vodních útvarů

(1) Vodní toky a jejich povodí se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem1) o jejich názvu, číselném identifikátoru vodního toku, délce vodního toku, správci vodního toku a číselném identifikátoru hydrologického povodí.

(2) Vodní toky a jejich povodí jsou v rozsahu údajů podle odstavce 1 vedeny v základní bázi geografických dat České republiky. Zdrojem číslování vodních toků a jejich povodí je hydrologický model sítě vodních toků vytvořený na podkladě základní báze geografických dat České republiky.

(3) Hydrogeologické rajony se evidují v rozsahu údajů o jejich názvu, číselném identifikátoru, správci povodí a hranicích hydrogeologických rajonů stanovených zvláštním právním předpisem.2)

(4) Umělé vodní útvary, kterými se pro účely této vyhlášky rozumí vodní nádrže, se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem3) s výjimkou údajů o hospodaření na vodním díle.

(5) Údaje do informačního systému veřejné správy pro evidenci vodních toků a jejich povodí ukládá Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, pro evidenci umělých vodních útvarů údaje ukládají správci povodí a pro evidenci hydrogeologických rajonů údaje ukládá Český hydrometeorologický ústav.

§ 3
Evidence množství a jakosti povrchových a podzemních vod

(1) Množství povrchové vody se eviduje v rozsahu údajů o celkovém odtoku vody a údajů o přirozeném průtoku vody ve vodním toku ve vybraných vodoměrných stanicích podle výstupů hydrologické bilance množství vody.4)

(2) Jakost povrchové vody se eviduje v rozsahu údajů charakteristických hodnot ukazatelů jakosti povrchové vody, stanovených zvláštním právním předpisem,5) vypočtených z naměřených hodnot ve státní síti profilů sledování jakosti povrchových vod provozované Českým hydrometeorologickým ústavem6) a v rozsahu údajů charakteristických hodnot ukazatelů jakosti povrchové vody vypočtených z hodnot naměřených správci povodí ve vložených profilech na vodních tocích.7)

(3) Množství podzemní vody se eviduje v rozsahu údajů o základním odtoku pro jednotlivé hydrogeologické rajony v rámci oblastí povodí, podle výstupů hydrologické bilance množství vody.7)

(4) Jakost podzemní vody se eviduje v rozsahu údajů charakteristických hodnot ukazatelů jakosti podzemní vody, stanovených zvláštním právním předpisem,8) vypočtených z naměřených hodnot v objektech státní sítě sledování jakosti podzemních vod a v síti sledování pramenů provozované Českým hydrometeorologickým ústavem.6)

(5) Údaje podle odstavců 1 až 4 pro evidenci množství a jakosti povrchových a podzemních vod ze státní sítě profilů sledování jakosti povrchových a podzemních vod a vybraných vodoměrných stanic ukládá do informačního systému veřejné správy Český hydrometeorologický ústav. Údaje podle odstavce 2 pro evidenci jakosti povrchových vod z vložených profilů ukládá do informačního systému veřejné správy příslušný správce povodí.

§ 4
Evidence odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích

(1) Odběry povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích, na které se vztahuje ohlašovací povinnost pro vodní bilanci,9) se evidují v rozsahu údajů pro odběry povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích, stanovených zvláštním právním předpisem.10)

(2) Údaje do informačního systému veřejné správy pro evidenci odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích ukládá správce povodí.

§ 5
Evidence oblastí povodí

(1) Oblasti povodí se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.2)

(2) Údaje pro evidenci oblastí povodí ukládá do informačního systému veřejné správy správce povodí.

§ 6
Evidence chráněných oblastí přirozené akumulace vod

(1) Chráněné oblasti přirozené akumulace vod se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.11)

(2) Údaje pro evidenci chráněných oblastí přirozené akumulace vod ukládá do informačního systému veřejné správy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

§ 7
Evidence ochranných pásem vodních zdrojů

Ochranná pásma vodních zdrojů se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.12)

§ 8
Evidence zdrojů povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody

(1) Zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.13)

(2) Údaje pro evidenci zdrojů povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, ukládá do informačního systému veřejné správy Ministerstvo zemědělství.

§ 9
Evidence citlivých oblastí

(1) Citlivé oblasti se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.14)

(2) Údaje pro evidenci citlivých oblastí ukládá do informačního systému veřejné správy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

§ 10
Evidence zranitelných oblastí

(1) Zranitelné oblasti se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.15)

(2) Údaje pro evidenci zranitelných oblastí ukládá do informačního systému veřejné správy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

§ 11
Evidence oblastí povrchových vod využívaných ke koupání

(1) Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem (§ 34 odst. 1 vodního zákona).

(2) Údaje pro evidenci oblastí povrchových vod využívaných ke koupání ukládá do informačního systému veřejné správy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

§ 12
Evidence vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků

(1) Vodní díla k vodohospodářským melioracím pozemků se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.12)

(2) Údaje pro evidenci vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků ukládá do informačního systému veřejné správy Zemědělská vodohospodářská správa.

§ 13
Evidence záplavových území

(1) Stanovená záplavová území se evidují v rozsahu těchto údajů:

a)   název vodního toku,
b)   správce vodního toku,
c)   číslo hydrologického pořadí,
d)   kilometráž počátku a konce úseku vodního toku stanoveného záplavového území,
e)   kódy a názvy obcí, na jejichž území jsou stanovena záplavová území,
f)   kód vodoprávního úřadu, který stanovil záplavové území,
g)   datum a číslo jednací stanovení záplavového území vodoprávním úřadem.

(2) Údaje pro evidenci záplavových území ukládá do informačního systému veřejné správy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

§ 14
Způsob ukládání údajů do informačního systému veřejné správy

(1) Údaje se do informačního systému veřejné správy spravovaného Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí ukládají v takové struktuře, aby všechny jeho části umožnily sdílení dat prostřednictvím stanoveného referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní,16) a to i dálkovým přístupem.

(2) Údaje podle § 2 a § 5 až 13 se do informačního systému veřejné správy ukládají průběžně, údaje podle § 3 a 4 se ukládají za předcházející kalendářní rok nejpozději do 30. června běžného roku.

§ 15
Přechodná a závěrečná ustanovení

Není-li vodní tok a jeho povodí veden v rozsahu údajů podle § 2 odst. 1 v základní bázi geografických dat České republiky, lze využít pro zjišťování těchto údajů základní hydrologický model sítě vodních toků, vytvořený na podkladě základní vodohospodářské mapy České republiky v měřítku 1 : 50 000, a to do 31. prosince 2006.

§ 16
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2003.

Ministr:
Ing. Palas v. r.


1)   Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činnosti související se správou vodních toků.
2)   Vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí.
3)   Příloha č. 4 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.
4)   § 3 vyhlášky č. 431/2001 Sb.
5)   Příloha č. 2 vyhlášky č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody.
6)   § 4 vyhlášky č. 431/2001 Sb.
7)   § 5 vyhlášky č. 431/2001 Sb.
8)   Příloha č. 1 vyhlášky č. 20/2002 Sb.
9)   § 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb.
10)   Příloha č. 1 až č. 4 vyhlášky č. 431/2001 Sb.
11)   Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy.
Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky.
Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvarter řeky Moravy.
12)   Příloha č. 1 a č. 3 vyhlášky č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci.
13)   Bod 2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.  274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
14)   Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
15)   Příloha č. 1 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.
16)   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů.

E-shop

Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků

Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků

Ing. Lucie Rytířová, Ing. Jana Tepperová, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá problematikou práv, povinností a možností při práci v zahraničí nebo pro zahraniční společnosti, např. lokální pracovní smlouvou, vysláním nebo mezinárodním pronájmem pracovní síly. Zohledňuje všechny důležité právní předpisy Kniha Mezinárodní zaměstnávání, ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Zákon o insolvenčních správcích - Komentář

Zákon o insolvenčních správcích - Komentář

Antonín Stanislav, Jan Kozák - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích je dalším důležitým právním předpisem v oblasti insolvenčního práva. Zákon upravuje podmínky výkonu i samotný výkon funkce insolvenčního správce a rovněž dohled nad insolvenčními správci. Komentář detailně vystihuje problematiku ve ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1222 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1222 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.