Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


139

VYHLÁŠKA

ze dne 27. března 2002

o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 21 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah údajů zahrnutých do vedení evidence

a)   vodních toků a jejich povodí, hydrogeologických rajonů a umělých vodních útvarů,
b)   množství a jakosti povrchových a podzemních vod,
c)   odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích,
d)   oblastí povodí,
e)   chráněných oblastí přirozené akumulace vod,
f)   ochranných pásem vodních zdrojů,
g)   zdrojů povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody,
h)   citlivých oblastí,
i)   zranitelných oblastí,
j)   oblastí povrchových vod využívaných ke koupání,
k)   vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků,
l)   záplavových území

a způsob ukládání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy podle § 22 odst. 3 a 4 vodního zákona.

§ 2
evidence vodních toků a jejich povodí, hydrogeologických rajonů a umělých vodních útvarů

(1) Vodní toky a jejich povodí se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem1) o jejich názvu, číselném identifikátoru vodního toku, délce vodního toku, správci vodního toku a číselném identifikátoru hydrologického povodí.

(2) Vodní toky a jejich povodí jsou v rozsahu údajů podle odstavce 1 vedeny v základní bázi geografických dat České republiky. Zdrojem číslování vodních toků a jejich povodí je hydrologický model sítě vodních toků vytvořený na podkladě základní báze geografických dat České republiky.

(3) Hydrogeologické rajony se evidují v rozsahu údajů o jejich názvu, číselném identifikátoru, správci povodí a hranicích hydrogeologických rajonů stanovených zvláštním právním předpisem.2)

(4) Umělé vodní útvary, kterými se pro účely této vyhlášky rozumí vodní nádrže, se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem3) s výjimkou údajů o hospodaření na vodním díle.

(5) Údaje do informačního systému veřejné správy pro evidenci vodních toků a jejich povodí ukládá Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, pro evidenci umělých vodních útvarů údaje ukládají správci povodí a pro evidenci hydrogeologických rajonů údaje ukládá Český hydrometeorologický ústav.

§ 3
Evidence množství a jakosti povrchových a podzemních vod

(1) Množství povrchové vody se eviduje v rozsahu údajů o celkovém odtoku vody a údajů o přirozeném průtoku vody ve vodním toku ve vybraných vodoměrných stanicích podle výstupů hydrologické bilance množství vody.4)

(2) Jakost povrchové vody se eviduje v rozsahu údajů charakteristických hodnot ukazatelů jakosti povrchové vody, stanovených zvláštním právním předpisem,5) vypočtených z naměřených hodnot ve státní síti profilů sledování jakosti povrchových vod provozované Českým hydrometeorologickým ústavem6) a v rozsahu údajů charakteristických hodnot ukazatelů jakosti povrchové vody vypočtených z hodnot naměřených správci povodí ve vložených profilech na vodních tocích.7)

(3) Množství podzemní vody se eviduje v rozsahu údajů o základním odtoku pro jednotlivé hydrogeologické rajony v rámci oblastí povodí, podle výstupů hydrologické bilance množství vody.7)

(4) Jakost podzemní vody se eviduje v rozsahu údajů charakteristických hodnot ukazatelů jakosti podzemní vody, stanovených zvláštním právním předpisem,8) vypočtených z naměřených hodnot v objektech státní sítě sledování jakosti podzemních vod a v síti sledování pramenů provozované Českým hydrometeorologickým ústavem.6)

(5) Údaje podle odstavců 1 až 4 pro evidenci množství a jakosti povrchových a podzemních vod ze státní sítě profilů sledování jakosti povrchových a podzemních vod a vybraných vodoměrných stanic ukládá do informačního systému veřejné správy Český hydrometeorologický ústav. Údaje podle odstavce 2 pro evidenci jakosti povrchových vod z vložených profilů ukládá do informačního systému veřejné správy příslušný správce povodí.

§ 4
Evidence odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích

(1) Odběry povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích, na které se vztahuje ohlašovací povinnost pro vodní bilanci,9) se evidují v rozsahu údajů pro odběry povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích, stanovených zvláštním právním předpisem.10)

(2) Údaje do informačního systému veřejné správy pro evidenci odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích ukládá správce povodí.

§ 5
Evidence oblastí povodí

(1) Oblasti povodí se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.2)

(2) Údaje pro evidenci oblastí povodí ukládá do informačního systému veřejné správy správce povodí.

§ 6
Evidence chráněných oblastí přirozené akumulace vod

(1) Chráněné oblasti přirozené akumulace vod se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.11)

(2) Údaje pro evidenci chráněných oblastí přirozené akumulace vod ukládá do informačního systému veřejné správy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

§ 7
Evidence ochranných pásem vodních zdrojů

Ochranná pásma vodních zdrojů se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.12)

§ 8
Evidence zdrojů povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody

(1) Zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.13)

(2) Údaje pro evidenci zdrojů povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, ukládá do informačního systému veřejné správy Ministerstvo zemědělství.

§ 9
Evidence citlivých oblastí

(1) Citlivé oblasti se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.14)

(2) Údaje pro evidenci citlivých oblastí ukládá do informačního systému veřejné správy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

§ 10
Evidence zranitelných oblastí

(1) Zranitelné oblasti se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.15)

(2) Údaje pro evidenci zranitelných oblastí ukládá do informačního systému veřejné správy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

§ 11
Evidence oblastí povrchových vod využívaných ke koupání

(1) Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem (§ 34 odst. 1 vodního zákona).

(2) Údaje pro evidenci oblastí povrchových vod využívaných ke koupání ukládá do informačního systému veřejné správy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

§ 12
Evidence vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků

(1) Vodní díla k vodohospodářským melioracím pozemků se evidují v rozsahu údajů stanovených zvláštním právním předpisem.12)

(2) Údaje pro evidenci vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků ukládá do informačního systému veřejné správy Zemědělská vodohospodářská správa.

§ 13
Evidence záplavových území

(1) Stanovená záplavová území se evidují v rozsahu těchto údajů:

a)   název vodního toku,
b)   správce vodního toku,
c)   číslo hydrologického pořadí,
d)   kilometráž počátku a konce úseku vodního toku stanoveného záplavového území,
e)   kódy a názvy obcí, na jejichž území jsou stanovena záplavová území,
f)   kód vodoprávního úřadu, který stanovil záplavové území,
g)   datum a číslo jednací stanovení záplavového území vodoprávním úřadem.

(2) Údaje pro evidenci záplavových území ukládá do informačního systému veřejné správy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

§ 14
Způsob ukládání údajů do informačního systému veřejné správy

(1) Údaje se do informačního systému veřejné správy spravovaného Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí ukládají v takové struktuře, aby všechny jeho části umožnily sdílení dat prostřednictvím stanoveného referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní,16) a to i dálkovým přístupem.

(2) Údaje podle § 2 a § 5 až 13 se do informačního systému veřejné správy ukládají průběžně, údaje podle § 3 a 4 se ukládají za předcházející kalendářní rok nejpozději do 30. června běžného roku.

§ 15
Přechodná a závěrečná ustanovení

Není-li vodní tok a jeho povodí veden v rozsahu údajů podle § 2 odst. 1 v základní bázi geografických dat České republiky, lze využít pro zjišťování těchto údajů základní hydrologický model sítě vodních toků, vytvořený na podkladě základní vodohospodářské mapy České republiky v měřítku 1 : 50 000, a to do 31. prosince 2006.

§ 16
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2003.

Ministr:
Ing. Palas v. r.


1)   Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činnosti související se správou vodních toků.
2)   Vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí.
3)   Příloha č. 4 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.
4)   § 3 vyhlášky č. 431/2001 Sb.
5)   Příloha č. 2 vyhlášky č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody.
6)   § 4 vyhlášky č. 431/2001 Sb.
7)   § 5 vyhlášky č. 431/2001 Sb.
8)   Příloha č. 1 vyhlášky č. 20/2002 Sb.
9)   § 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb.
10)   Příloha č. 1 až č. 4 vyhlášky č. 431/2001 Sb.
11)   Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy.
Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky.
Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvarter řeky Moravy.
12)   Příloha č. 1 a č. 3 vyhlášky č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci.
13)   Bod 2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.  274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
14)   Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
15)   Příloha č. 1 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.
16)   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů.

E-shop

Daně z příjmů 2017 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Daně z příjmů 2017 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Ing. Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace pomůže všem, kteří dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a rychlému přístupu k aktuálním informacím. Autor v již jedenáctém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2017

Účetnictví pro úplné začátečníky 2017

Ing. Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Chcete získat komplexní přehled v účetnictví? S touto knihou to zvládnete bez potíží! Celý text je srozumitelným způsobem zpracován jak pro úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu, tak pro účetního, který si chce zopakovat některé účetní souvislosti. ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Správní právo hmotné, Obecná část, 2. vydání

Správní právo hmotné, Obecná část, 2. vydání

Doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D., JUDr. Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva, ale i vývoj právní úpravy v oblasti veřejného práva (např. přijetí nového kontrolního řádu, novely zákona o přestupcích, soudního řádu správního, zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.