Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 115/2003 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2003, částka 46, ze dne 25. 4. 2003

115

VYHLÁŠKA

ze dne 22. dubna 2003,

kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 zákona č 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda):

§ 1
Sestavování a vedení zvláštních seznamů

(1) Zvláštní seznam oprávněných občanů1) (dále jen "zvláštní seznam") se vede v knize, systémem kartotéky, nebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle stálých volebních okrsků a samostatných volebních okrsků2) (dále jen "okrsek").

(2) Ve zvláštním seznamu se eviduje jméno, popřípadě jména,3) příjmení, datum narození, důvod zápisu do zvláštního seznamu, adresa místa trvalého pobytu zapsaného oprávněného občana4) a číslo okrsku, ve kterém bude hlasovat. V poznámce se uvede, kdo dal k zápisu do zvláštního seznamu podnět.

(3) Zápisy o případných změnách údajů ve zvláštních seznamech podle odstavce 2 provádí obecní úřad, městský úřad, magistrát, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen "obecní úřad") na základě oznámení toho, kdo dal k původnímu zápisu do zvláštního seznamu, popřípadě k jeho předchozí změně podnět.

(4) Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu provedené na základě oznámení podle odstavce 3 oznámí obecní úřad v obci, kde byl oprávněný občan zapsán do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu v obci, kde je oprávněný občan zapsán ve stálém seznamu oprávněných občanů5) (dále jen "stálý seznam").

(5) Oprávnění občané zapsaní do zvláštního seznamu z důvodů uvedených v § 5 odst. 2 písm. a), b) a c) zákona o provádění referenda jsou ve výpise ze zvláštního seznamu vedeni na samostatných listech pro každý ústav, objekt nebo zařízení. Výpis ze zvláštního seznamu obsahuje údaje shodné s údaji zvláštního seznamu.

(6) Po uzavření zvláštního seznamu obecní úřad již změny údajů podle odstavce 3 neprovádí. Poznatky odůvodňující změny údajů došlé po uzavření zvláštního seznamu předá obecní úřad okrskové komisi.

(7) Oprávněný občan, který není zapsán ve stálém seznamu ani ve zvláštním seznamu a dostaví se ve dnech konání referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii (dále jen "referendum") do místnosti pro hlasování, bude po předložení hlasovacího průkazu zapsán okrskovou komisí do výpisu ze zvláštního seznamu.

(8) Dostaví-li se do místnosti pro hlasování oprávněný občan, u něhož je ve výpisu ze stálého seznamu poznámka, že je zapsán ve zvláštním seznamu, okrsková komise tuto poznámku zruší, prokáže-li se, že v okrsku, kde je zapsán ve výpisu ze zvláštního seznamu, nehlasoval a že byl tento zápis zrušen.

§ 2
Úschova hlasovacích lístků a jiných dokumentů o provádění referenda

(1) Obecní úřad před konáním referenda zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, obálek a tiskopisů jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno jejich zneužití, zničení nebo odcizení.

(2) Obecní úřad převezme veškerou dokumentaci referenda s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování v okrsku od okrskových komisí.6) Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová do vyhlášení výsledků referenda prezidentem republiky ve Sbírce zákonů, popřípadě do vyhlášení nálezu Ústavního soudu, kterým tento soud rozhodl, že postup při provádění referenda nebyl v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii nebo zákonem vydaným k jeho provedení. Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 nepoužité hlasovací lístky pro referendum; ostatní hlasovací lístky zničí.

(3) Pověřený obecní úřad,7) v hlavním městě Praze úřad městské části, ve městech Brno, Ostrava, Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu, uschová ostatní dokumentaci týkající se referenda.

(4) Dokumentace o finančních nákladech na referendum se uloží odděleně od ostatní dokumentace.

(5) Pro dokumentaci týkající se konání referenda se stanoví tyto skartační znaky a lhůty:

a)   skartační znak A pro hlasovací lístky, zápisy o průběhu a výsledku hlasování; skartační lhůta se stanoví na dobu 10 let,
b)   skartační znak V pro další dokumentace; skartační lhůta se stanoví na dobu 5 let.

(6) Po uplynutí skartační lhůty se postupuje podle zvláštních právních předpisů.8)

§ 3
Vzory dokumentů potřebných pro provádění referenda

(1) Pro referendum jsou v příloze č. 1 této vyhlášky stanoveny vzory pro: 

1. 

Zvláštní seznam 

2. 

Oznámení o době a místě konání referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii 

3.

 Slib zapisovatele a členů okrskové komise 

4.

 Hlasovací lístek 

5.

 Hlasovací průkaz 

6. 

Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování v okrsku Českým statistickým úřadem.

(2) Pro referendum jsou v příloze č. 2 této vyhlášky stanoveny vzory tiskopisů pro: 

1a. 

Průkaz člena okrskové komise 

1b.

 Průkaz zapisovatele okrskové komise 

2.  

 Zápis o průběhu a výsledku hlasování v okrsku.

(3) Pokud okrsková komise využije programového vybavení dodaného Českým statistickým úřadem,9) nahrazují tiskové výstupy z tohoto programu tiskopisy podle odstavce 2 bodu 2.

§ 4
Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové komise, způsob její úhrady a výplaty

(1) Při provádění referenda přísluší členovi okrskové komise za výkon funkce zvláštní odměna10) ve výši 800 Kč a předsedovi okrskové komise ve výši 1 000 Kč. 

(2) Zvláštní odměnu podle odstavce 1 předsedovi a ostatním členům okrskových komisí vyplatí do 30 kalendářních dnů po ukončení činnosti okrskové komise11) obecní úřad. V případě, že se člen okrskové komise nebo předseda všech jednání komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši zvláštní odměny stanovenou podle odstavce 1 krátí v poměru podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové komise.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Gross v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 115/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 115/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   § 5 zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda).
2)   § 26 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
3)   § 61 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
4)   § 3 odst. 1 zákona č. 114/2003 Sb.
5)   § 5 zákona č. 114/2003 Sb.
6)   § 33 odst. 5 zákona č. 114/2003 Sb.
7)   § 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.
8)   Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb. a zákona č. 320/2002  Sb.
Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.
9)   § 13 zákona č. 114/2003 Sb.
10)   § 36 zákona č. 114/2003 Sb.
11)   § 39 zákona č. 114/2003 Sb.

E-shop

Daňové a nedaňové náklady 2018

Daňové a nedaňové náklady 2018

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Právo v síti. Průvodce právem na internetu

Právo v síti. Průvodce právem na internetu

Donát, Tomíšek - C. H. Beck

V českém právním prostředí dochází v posledních letech k významným změnám v právních předpisech regulujících základní instituty lidského života, internet nevyjímaje. Spolu s přesunem tradičních forem mezilidského jednání do elektronického světa tyto změny znamenají značné nároky na ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Vladimír Balcar - C. H. Beck

Publikace se zaměřuje zejména na problematiku zajišťovacích příkazů. Ačkoliv jde o téma, které se těší mimořádnému mediálnímu zájmu, po odborné stránce bylo dosud prozkoumáno minimálně. Autor k dané ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.