Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 112/2003 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2003, částka 45, ze dne 22. 4. 2003

112

VYHLÁŠKA

ze dne 4. dubna 2003

o náležitostech zřizovací listiny a podmínkách pro rozhodování o zřízení, změnách a zrušení škol a školských zařízení jako státních příspěvkových organizací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 12 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 284/2002 Sb.:

§ 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") zřizuje školy a školská zařízení1) jako státní příspěvkové organizace (dále jen "organizace"). Součástí státních příspěvkových organizací, které ministerstvo zřizuje, mění a zrušuje v souladu s podmínkami svého dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy2) a v souladu s potřebami a možnostmi rozvoje sítě škol a školských zařízení,3) může být jedna nebo více škol a školských zařízení.4)

§ 2

(1) O zřízení, rozdělení a splynutí organizace rozhoduje ministerstvo a vydává její zřizovací listinu. Organizace vzniká dnem stanoveným ve zřizovací listině.

(2) O sloučení, zřízení nebo zrušení školy nebo školského zařízení jako vnitřní organizační součásti organizace a o změnách v údajích uvedených ve zřizovací listině rozhoduje ministerstvo; součástí rozhodnutí je vydání dodatku ke zřizovací listině.

(3) Ke změně organizací dochází dnem stanoveným ve zřizovací listině nebo v dodatku ke zřizovací listině.

(4) O zrušení organizace rozhoduje ministerstvo, které zároveň zrušuje zřizovací listinu. Organizace zaniká dnem stanoveným v rozhodnutí o zrušení organizace.

(5) V případě zrušení, rozdělení, splynutí, sloučení organizace, zřízení nebo zrušení školy nebo školského zařízení jako vnitřní organizační součásti organizace, ministerstvo zároveň rozhodne, která jím zřízená organizace převezme práva a povinnosti zrušované nebo měněné organizace, popřípadě o jiném způsobu vypořádání těchto práv a povinností.

§ 3

(1) Zřizovací listina organizace obsahuje:

a)   označení ministerstva včetně uvedení jeho identifikačního čísla,
b)   název a sídlo organizace; název musí obsahovat
   1.  označení druhu školy nebo školského zařízení, nebo
   2.  označení druhů škol nebo školských zařízení, má-li organizace dvě nebo více vnitřních organizačních součástí; to neplatí, pokud jde o školská zařízení, jsou-li součástí školy podle zvláštního právního předpisu,5)
c)   označení škol a školských zařízení, které jsou vnitřní organizační součástí organizace, s uvedením odkazu na příslušné ustanovení zákona,1) kterým je vymezen hlavní účel a tomu odpovídající předmět činnosti jednotlivých vnitřních organizačních součástí,
d)   den vzniku organizace,
e)   určení doby, na kterou se organizace zřizuje, popřípadě údaj, že se zřizuje na dobu neurčitou,
f)   jméno, příjmení a datum narození ředitele organizace,6)
g)   vymezení majetku, který ministerstvo svěřuje organizaci ke dni zřízení organizace; toto vymezení majetku může být uvedeno v příloze zřizovací listiny,
h)   předmět a rozsah jiné činnosti7) k lepšímu využití hospodářských možností a odbornosti zaměstnanců organizace; tato jiná činnost nesmí narušovat činnost škol a školských zařízení v organizaci a sleduje se odděleně,
i)   datum vydání zřizovací listiny.

(2) Zřizovací listina organizace stanoví právní úkony organizace, které podléhají schválení ministerstva na základě zvláštního zákona.8)

§ 4

(1) Majetek se ve zřizovací listině určí podle tohoto členění:

a) nemovité věci, které se evidují v katastru nemovitostí, jakož i byty a nebytové prostory, pokud jsou samostatně předmětem vlastnictví, a to jednotlivě s uvedením údajů předepsaných pro zápis do katastru nemovitostí,9)
b)   movité věci a nemovité věci, které se neevidují v katastru nemovitostí,
   1.  jednotlivě, pokud jsou dlouhodobým majetkem, u nemovitostí s uvedením pozemku, na kterém se nacházejí nebo pod kterým se nacházejí,
   2.  podle druhu a množství, pokud jsou zásobou,
c)   peněžní prostředky celkem, z toho hotovost a peněžní prostředky na účtech,
d)   ceniny celkem,
e)   peněžité pohledávky, popřípadě dosud nepřijatá peněžitá plnění nebo peněžité náhrady od jiných osob celkem, s uvedením celkové jmenovité hodnoty,
f)   samostatně nabytý software celkem,
g)   ostatní majetek, pokud je organizaci svěřován.

(2) Odděleně se uvedou:

a)   nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory prohlášené za kulturní památku,
b)   sbírky muzejní a galerijní hodnoty,
c)   knihovní fondy.

(3) U majetku vedeného v účetnictví se současně uvedou ceny podle údajů v účetnictví ministerstva, popřípadě jiné organizační složky státu nebo příspěvkové organizace jím zřízené, která byla dosud příslušná hospodařit se svěřovaným majetkem.

§ 5

Vznik, změny a zánik organizace oznamuje ministerstvo ve Věstníku ministerstva a v Ústředním věstníku České republiky. Oznámení obsahuje název, sídlo, identifikační číslo a datum vzniku, změny nebo zániku organizace. Tyto skutečnosti sdělí ministerstvo do 1 měsíce ode dne, kdy ke vzniku, změně nebo zániku organizace došlo.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. května 2003.

Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.


1)   Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984  Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 390/1991 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 19/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 109/2002  Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č.  171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993  Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 49/1994 Sb., zákona č.  256/1994 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 306/1999 Sb., zákona č. 19/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.
Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 139/1995 Sb., zákona č.  132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 3/2002 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.
2)   § 12 odst. 5 písm. g) zákona č. 564/1990 Sb.
3)   Část třetí zákona č. 564/1990 Sb.
4)   § 1 odst. 1 zákona č. 76/1978 Sb.
§ 2 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb.
5)   § 45 zákona č. 29/1984 Sb.
6)   § 20 odst. 1 občanského zákoníku.
7)   § 63 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
8)   § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
9)   § 5 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

E-shop

Praktický průvodce veřejnou podporou

Praktický průvodce veřejnou podporou

JUDr. Michael Kincl - BOVA POLYGON

Kniha se zaměřuje na aktuální problematiku práva EU, kterou je regulace veřejné podpory. Její zaměření ocení všichni, kdo se účastní procesu poskytování veřejných prostředků, zejména pak úředníci veřejné správy, žadatelé o financování z veřejných rozpočtů a nejrůznějších fondů, ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Posudkové lékařství

Kompendium judikatury - Posudkové lékařství

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí do ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Nájem a pacht

Judikatura k rekodifikaci - Nájem a pacht

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se nájmem a pachtem, tedy instituty upravenými v § 2201 až 2357 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Stejně jako v předchozích svazcích této ediční řady tvoří základ rozsudky ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.