Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 105/2003 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2003, částka 43, ze dne 11. 4. 2003

105

VYHLÁŠKA

ze dne 28. března 2003

o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (dále jen "zákon"):

§ 1
Vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Zbrašovské aragonitové jeskyně (dále jen "národní přírodní památka") a stanovují se bližší podmínky její ochrany.

(2) Předmětem ochrany je krasové území s komplexem Zbrašovských aragonitových jeskyní se všemi podzemními a povrchovými krasovými jevy, včetně výplně jeskyní, přírodních společenstev v jeskyních a přirozené hlubinné vývěry oxidu uhličitého.

§ 2
Vymezení národní přírodní památky

(1) Národní přírodní památka se rozkládá v ochranném pásmu a vnitřním území přírodních léčivých zdrojů I. stupně lázeňského místa1) Teplice nad Bečvou. Hranice národní přírodní památky je stanovena uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v platném souřadnicovém systému S-JTSK.2) Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů je uveden v příloze č. 1, a to v tom pořadí, jak po sobě následují v obrazci. Grafické znázornění území národní přírodní památky je obsaženo v příloze č. 2.

(2) Mapový podklad, v němž je zakresleno území národní přírodní památky, je kromě evidence v ústředním seznamu ochrany přírody3) uložen na Ministerstvu životního prostředí, na Krajském úřadu Olomouckého kraje a na Obecním úřadu Teplice nad Bečvou.

§ 3
Bližší ochranné podmínky národní přírodní památky

V souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a § 44 odst. 2 zákona se stanoví, že jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody3) lze:

a)   provozovat pro veřejnost zpřístupněné části Zbrašovských aragonitových jeskyní, včetně prodejních a jiných služeb s tím souvisejících,
b)   provádět výzkumnou činnost v jeskyních, jež nezpůsobí změny či poškozování národní přírodní památky,4)
c)   vstupovat do veřejnosti nepřístupných jeskyní,
d)   provádět změny druhů pozemků,
e)   poskytovat prodejní nebo jiné služby mimo budovy; souhlas se nevyžaduje k prodejním a jiným službám souvisejícím s lázeňskou péčí nebo provozem jeskyní,
f)   vjíždět vozidly do území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel orgánů veřejné a státní správy při výkonu státní správy, policie, záchranných služeb, obrany státu a veterinární služby, vozidel potřebných pro zajištění péče o lesní nebo zemědělské pozemky či porosty nebo pro správu vodních toků nebo pro zajištění provozu lázní a vozidel vlastníků nebo nájemců pozemků nebo osob jimi pověřených; souhlas se dále nevyžaduje pro jízdu jízdními koly na cyklotrasách vyznačených v terénu,
g)   provádět opravy a rekonstrukce staveb a zařízení; souhlas se nevyžaduje pro opravy a rekonstrukce existujících staveb a zařízení, které se nacházejí v katastrálním území Teplice nad Bečvou na stavebních parcelách evidovaných v katastru nemovitostí pod čísly 66, 71, 73, 74, 75, 87, 121, 122 a 170, pokud se při tom nebude zasahovat do zemského povrchu, a pro využití a obnovu přírodních léčivých zdrojů5) a stávajících inženýrských sítí na celém území národní přírodní památky,
h)   zřizovat skládky, a to i přechodné,
i)   provádět průzkumné a jiné vrty; souhlas se nevyžaduje pro obnovu přírodních léčivých zdrojů.

§ 4
Ochranné pásmo

Ochranné pásmo národní přírodní památky6) tvoří část pozemku parc. č. 208/1 v k. ú. Teplice nad Bečvou, jež neleží na území národní přírodní památky.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.


1)   § 2 odst. 4 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
2)   Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.
3)   § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
4)   § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
5)   § 2 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb.
6)   § 37 zákona č. 114/1992 Sb.

E-shop

Stavební smluvní právo

Stavební smluvní právo

JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA - Wolters Kluwer, a. s.

Rozsáhlá monografie Stavební smluvní právo dává čtenáři možnost seznámit se se všemi rozličnými aspekty této disciplíny. V 18 kapitolách autor vysvětluje specifika výstavbových projektů, vliv rozhodného práva v různých zemích, vliv práva veřejných zakázek, věnuje se obvyklým ...

Cena: 920 KčKOUPIT

Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář

Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář

doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Právní úprava ochrany přírody a krajiny, včetně ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, je jednou z nejtradičnějších a nejstarších v oblasti současného českého systému práva životního prostředí. Jádrem právní úpravy je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva hmotného

Praktikum z trestního práva hmotného

Polák, Hulmáková, Kybic, Stočesová - C. H. Beck

Příručka je určena především pro seminární výuku trestního práva ve studiu magisterském a bakalářském. Jejím cílem je pomoci studentům pochopit pojmy a instituty zvláštní části trestního práva hmotného na řešení praktických příkladů a doplnit tak jejich teoretické poznatky o ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.