Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 104/2003 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2003, částka 43, ze dne 11. 4. 2003
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

104

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 19. března 2003

o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. c) tohoto zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje rozsah a podmínky poskytování a použití dotací, které jsou obcím poskytovány z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") na podporu výstavby nájemních bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002.

§ 2
Vymezení pojmů

V tomto nařízení se rozumí

a)   nájemním bytem byt určený k uspokojování bytových potřeb fyzických osob formou nájmu bytu, je-li tento byt v bytovém domě,1) nebo v rodinném domě,2)
b)   výstavbou nájemních bytů
1.  výstavba bytového domu1) nebo rodinného domu2) s nájemními byty,
2.  změna stavby, kterou vznikne nový nájemní byt z prostor sloužících k jiným účelům než k bydlení, nebo
3.  nástavba nebo přístavba, pokud jimi vznikne nový nájemní byt,
c)   fyzickou osobou postiženou povodní fyzická osoba, která byla ke dni vyhlášení krizového stavu3) pro příslušné území v důsledku povodně v roce 2002 nájemcem bytu nebo jej užívala z jiného právního důvodu nebo byla vlastníkem rodinného domu,2) bytového domu1) nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu,4) ve kterém trvale bydlela a na který bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby,5) nebo který byl v souvislosti s povodní zničen nebo v rámci záchranných prací odstraněn,6)
d)   postiženou obcí obec, na jejímž území byl vyhlášen krizový stav3) v důsledku povodně v roce 2002,
e)   pořizovací cenou bytu cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu7) o oceňování majetku.

Podmínky poskytnutí a použití dotace
§ 3

Dotaci lze poskytnout obci, na jejímž území se provádí výstavba nájemních bytů do vlastnictví nebo spoluvlastnictví obce pro fyzické osoby postižené povodní, pokud výstavba nájemních bytů bude zahájena nejpozději do konce roku 2003 a jsou-li splněny tyto podmínky:

a)   obec má pravomocné územní rozhodnutí, je-li pro
   navrhovanou stavbu požadováno,8) pokud od jeho vydání stavební úřad neupustil,9)
b)   pozemek, na kterém bude výstavba nájemních bytů provedena, je ve vlastnictví obce nebo státu, pokud je tento pozemek ve správě Pozemkového fondu České republiky,
c)   budova,10) ve které vzniknou nájemní byty, musí být
1.  ve vlastnictví obce,
2.  v podílovém spoluvlastnictví obce a právnické osoby, která není založena za účelem podnikání,11) pokud obec provádí výstavbu nájemních bytů na základě smlouvy o sdružení, přičemž spoluvlastnický podíl obce musí být nejméně 51 %, nebo
3.  v podílovém spoluvlastnictví obce a bytového družstva založeného za účelem uspokojování bytových potřeb členů družstva výstavbou nájemních bytů, pokud obec provádí výstavbu nájemních bytů na základě smlouvy o sdružení, přičemž spoluvlastnický podíl obce musí být nejméně 51 %,
d)   zhotovitel stavby je vybrán v souladu se zvláštním právním předpisem o zadávání veřejných zakázek,12)
e)   na stavbu, jejíž celkové investiční náklady přesahují 20 000 000 Kč, má zhotovitel stavby zavedený systém řízení jakosti v souladu s českou státní normou,13)
f)   stavba splňuje požadavky na měrnou spotřebu tepla stanovené zvláštním právním předpisem,14)
g)   kolaudační rozhodnutí na stavbu nabude právní moci nejpozději do 3 let ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

§ 4

Podmínkou, za níž se dotace poskytuje, dále je, že obec

a)   nepřevede po dobu 20 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí vlastnictví bytového domu,1) rodinného domu2) nebo bytu4) ani jejich spoluvlastnický podíl na jinou osobu,
b)   neprovede po dobu 20 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí změnu užívání nájemního bytu k jiným účelům než k bydlení a po tuto dobu zůstane byt nájemním bytem,
c)   nestanoví nájemné z nájemního bytu, na který byla poskytnuta dotace, vyšší než součin pořizovací ceny bytu a měsíčního koeficientu 0,00333; takto stanovené nájemné může obec každoročně k 1. červenci, nejdříve však po 12 měsících, upravit mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců předposledního kalendářního roku a zveřejněnou Českým statistickým úřadem,
d)   nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uzavře nájemní smlouvu k nájemnímu bytu, na který byla poskytnuta dotace, pouze s fyzickou osobou postiženou povodní, pokud tato osoba nepožádala o poskytnutí úvěru z Fondu podle zvláštního právního předpisu.15)

§ 5
Výše dotace

Dotaci lze poskytnout do výše 600 000 Kč na výstavbu jednoho nájemního bytu.

§ 6
Postup při poskytování dotace

(1) Dotaci lze poskytnout obci na základě písemné žádosti podané u Fondu, anebo u Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu finanční podpory na výstavbu nájemních bytů pro občany postižené povodněmi v roce 2002, pokud žádosti podané v rámci tohoto programu nebylo vyhověno.

(2) K písemné žádosti obec přikládá

a)   pravomocné územní rozhodnutí, je-li pro navrhovanou výstavbu požadováno,8) pokud stavební úřad od jeho vydání neupustil,9)
b)   jde-li o změnu stavby nebo přístavbu a nástavbu, výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví bytového domu1) nebo rodinného domu,2) v němž je výstavba nájemních bytů prováděna,
c)   výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví pozemku, na němž má být výstavba nájemních bytů prováděna,
d)   doklad příslušného stavebního úřadu o počtu bytů v obci, na které bylo v důsledku povodně vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby,5) nebo které byly v souvislosti s povodní zničeny nebo v rámci záchranných prací odstraněny,6)
e)   prohlášení obce, že ke dni podání žádosti o dotaci nemá závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu a státním fondům.

(3) Žádá-li o dotaci obec, která nebyla postižena povodní, přikládá písemnou dohodu s postiženou obcí, že nájemní byty, na které má být poskytnuta dotace, budou poskytnuty fyzickým osobám postiženým povodní.

(4) Není-li žádost úplná, vyzve Fond ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení žádosti obec, aby ji ve stanovené lhůtě doplnila.

(5) Dále obec doručí Fondu

a)   rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky,12)
b)   stavební povolení s vyznačením dne, kdy nabylo právní moci,
c)   smlouvu o dílo s dodavatelem stavby,
d)   doklad, že dodavatel stavby má zavedený systém řízení jakosti v souladu s českou státní normou,13) je-li to třeba podle § 3 písm. e),
e)   doklad o způsobu financování výstavby nájemních bytů,
f)   smlouvu o sdružení, provádí-li obec výstavbu nájemních bytů ve sdružení s právnickou osobou, která není založena za účelem podnikání,11) nebo s bytovým družstvem založeným za účelem zajišťování výstavby nájemních bytů určených k uspokojování bytových potřeb členů družstva,
g)   po dokončení stavby kolaudační rozhodnutí s vyznačením dne, kdy nabylo právní moci.

§ 7
Kontrola a sankce

Pro kontrolu dodržování podmínek poskytnutí a použití dotace podle tohoto nařízení a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení dotace se použijí zvláštní právní předpisy.16)

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Mgr. Němec v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 105/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 105/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
2)   § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
3)   Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
4)   Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb. a zákona č.  320/2002 Sb.
5)   § 88 odst. 1 písm. a), § 88 odst. 4 a § 91 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.  83/1998 Sb.
6)   § 19 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
§ 137a zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 422/2002 Sb.
7)   § 2 odst. 3 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
8)   § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
9)   § 137a odst. 3 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č.  422/2002 Sb.
10)   § 3 písm. a) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
11)   § 2 odst. 1 obchodního zákoníku.
§ 46 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
12)   Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č.  148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č.  211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.
13)   ČSN EN ISO 9002.
14)   Vyhláška č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách.
15)   Nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č.  446/2002 Sb.
16)   § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 187/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb.
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

E-shop

Dopravní právo

Dopravní právo

Vetešník, Jemelka, Potěšil, Vetešníková, Adameová, Bohuslav - C. H. Beck

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace

Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale také předkládá přesný popis, jak provést ...

Cena: 215 KčKOUPIT

Správa cizího majetku

Správa cizího majetku

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M., Mgr. Ing. Lukáš Pěsna - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu správy cizího majetku, který do našeho právního řádu v ucelené podobě přinesla rekodifikace soukromého práva. Cílem publikace je přinést přehledné zpracování této problematiky, kdy mimořádná pozornost je věnována problematice ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.